Ask Google

Results for gunyeu translation from Catalan to Spanish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Catalan

Spanish

Info

Catalan

.1 Aprovar definitivament la modificació puntual de les Normes subsidiàries per a la redefinició de l ' àmbit del sector de sòl urbanitzable delimitat d ' ús industrial SAU I.2 Industrial les Gunyoles de la Secuita , promoguda i tramesa per l ' Ajuntament , i supeditar-ne la publicació al DOGC i la consegüent executivitat a la presentació d ' un text refós , per triplicat , verificat per l ' òrgan que ha atorgat l ' aprovació provisional de l ' expedient , que incorpori les prescripcions següents :

Spanish

.1 Aprobar definitivamente la modificación puntual de las Normas subsidiarias para la redefinición del ámbito del sector de suelo urbanizable delimitado de uso industrial SAU I.2 Industrial les Gunyoles de la Secuita , promovida y enviada por el Ayuntamiento , y supeditar la publicación en el DOGC y la consiguiente ejecutividad a la presentación de un texto refundido , por triplicado , verificado por el órgano que ha otorgado la aprobación provisional del expediente , que incorpore las prescripciones siguientes :

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

.1 Corregir l ' errada material existent al Pla d ' ordenació urbanística municipal , d ' Avinyonet del Penedès , consistent en la modificació del plànol 3.6 , Ordenació detallada del sòl urbà i urbanitzable en el nucli de les Gunyoles , per tal d ' adaptar les alineacions i rasants del carrer Forner de la Bassa a les determinacions de l ' Estudi de detall aprovat definitivament en data 9 de febrer de 1995 que , per omissió , no van ser recollides en la documentació gràfica del Pla d ' ordenació urbanística municipal .

Spanish

.1 Corregir el error material existente en el Plan de ordenación urbanística municipal , de Avinyonet del Penedès , consistente en la modificación del plano 3.6 , Ordenación detallada del suelo urbano y urbanizable en el núcleo de les Gunyoles , para adaptar las alineaciones y rasantes de la calle Forner de la Bassa a las determinaciones del Estudio de detalle aprobado definitivamente en fecha 9 de febrero de 1995 que , por omisión , no fueron recogidas en la documentación gráfica del Plan de ordenación urbanística municipal .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

.1 Declarar la urgència de l ' ocupació dels béns i els drets afectats pel Projecte constructiu dels col · lectors en alta per al sanejament dels nuclis de les Cabòries i les Gunyoles , al terme municipal d ' Avinyonet del Penedès ( Alt Penedès ) , als efectes d ' aplicació del procediment que regula l ' article 52 de la Llei d ' expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954 i 56 del seu Reglament .

Spanish

.1 Declarar la urgencia de la ocupación de los bienes y los derechos afectados por el Proyecto constructivo de los colectores en alta para el saneamiento de los núcleos de Les Cabòries y Les Gunyoles , en el término municipal de Avinyonet del Penedès ( Alt Penedès ) , a los efectos de aplicación del procedimiento que regula el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954 y 56 de su Reglamento .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

.1 Donar conformitat al Text refós de modificació puntual de les Normes subsidiàries per a la redefinició de l ' àmbit del sector de sòl urbanitzable delimitat d ' ús industrial SAU I.2 Industrial les Gunyoles , de la Secuita , promoguda i tramesa per l ' Ajuntament , en compliment de l ' acord d ' aprovació definitiva de 25 de febrer de 2004 .

Spanish

.1 Dar conformidad al Texto refundido de modificación puntual de las Normas subsidiarias para la redefinición del ámbito del sector de suelo urbanizable delimitado de uso industrial SAU I.2 Industrial Les Gunyoles , de la Secuita , promovida y enviada por el Ayuntamiento , en cumplimiento del acuerdo de aprobación definitiva de 25 de febrero de 2004.

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

1 del nucli urbà de les Gunyoles , de manera que , a la primera illa , quedin separades just a l ' alçada del vial previst a la unitat d ' actuació núm .

Spanish

1 del núcleo urbano de Les Gunyoles , de manera que , en la primera manzana , queden separadas justo a la altura del vial previsto en la unidad de actuación núm .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

1.3 S ' haurà d ' adequar l ' àrea d ' equipament corresponent als rentadors municipals del nucli de les Gunyoles a l ' àmbit real d ' aquests .

Spanish

1.3 Se tendrá que adecuar el área de equipamiento correspondiente a los lavaderos municipales del núcleo de Les Gunyoles en el ámbito real de éstos .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

1.9 S ' haurà de classificar com a sòl apte per ser urbanitzat no sectoritzat la reserva per a l ' ampliació del sistema ferroviari prevista al plànol de classificació a escala 1 / 10.000 i 1 / 5.000 , i reduir el seu àmbit excloent-ne les parts situades a llevant de les àrees de sòl forestal i al nord del camí que ve de les Gunyoles i amb la determinació d ' un aprofitament de 0,35 m2 / m2 i de la seva destinació a usos terciaris complementaris o vinculats a la futura estació del tren d ' alta velocitat , admetent també l ' ús d ' habitatge però en una proporció màxima del 20 % de l ' edificabilitat total resultant .

Spanish

1.9 Se tendrá que clasificar como suelo apto para ser urbanizado no sectorizado la reserva para la ampliación del sistema ferroviario prevista en el plano de clasificación a escala 1/ 10.000 y 1/ 5.000 , reduciendo su ámbito excluyendo las partes situadas a levante de las áreas de suelo forestal y al norte del camino que viene de Les Gunyoles y con la determinación de un aprovechamiento de 0,35 m2/ m2 y de su destino a usos terciarios complementarios o vinculados a la futura estación del tren de alta velocidad , admitiendo también el uso de vivienda pero en una proporción máxima del 20 % de la edificabilidad total resultante .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

2 del nucli urbà de les Gunyoles enfront del camí del Molí .

Spanish

2 del núcleo urbano de Les Gunyoles en frente del camino de El Molí .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

2a fase de construcció i equipament del consultori de les Gunyoles ( 1.965.088 ptes .

Spanish

consultorio de Les Gunyoles ( 1.965.088 ptas .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

4.1 l ' obligació que el respectiu Pla parcial resolgui l ' accés des de la carretera N-240 , juntament amb l ' accés a la carretera de les Gunyoles , com a càrrega addicional del sector .

Spanish

4.1 la obligación de que el respectivo Plan parcial resuelva el acceso desde la carretera N-240 , junto con el acceso a la carretera de Les Gunyoles , como carga adicional del sector .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Adequació i pavimentació dels carrers de l ' entorn del pessebre vivent de les Gunyoles

Spanish

Adecuación y pavimentación de las calles del entorno del pesebre viviente de Les Gunyoles

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Beneficiari : Societat La Torre de Les Gunyoles .

Spanish

Beneficiario : Sociedad La Torre de Les Gunyoles .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Construcció d ' un habitatge en uns terrenys situats a la Creueta , a la vora del nucli de les Gunyoles , que promou la senyora M . Mercè Cuscó , al terme municipal d ' Avinyonet del Penedès .

Spanish

Construcción de una vivienda en unos terrenos situados en La Creueta , cerca del núcleo de Les Gunyoles , que promueve doña M. Mercè Cuscó , en el término municipal de Avinyonet del Penedès .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

El procediment excepcional previst en l ' article 52 de la Llei d ' expropiació forçosa està justificat pel fet que les obres de referència són imprescindibles per escometre amb urgència els plans de descontaminació de les aigües residuals tant domèstiques com industrials assimilables a urbanes generades per les poblacions dels nuclis de les Gunyoles i les Cabòries , del municipi d ' Avinyonet del Penedès , ja que actualment s ' aboquen al medi sense un tractament adient .

Spanish

El procedimiento excepcional previsto en el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa está justificado por el hecho de que las obras de referencia son imprescindibles para acometer con urgencia los planes de descontaminación de las aguas residuales tanto domésticas como industriales asimilables a urbanas generadas por las poblaciones de los núcleos de Les Gunyoles y Les Cabòries , del municipio de Avinyonet del Penedès , ya que actualmente se vierten al medio sin un tratamiento adecuado .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

El tram de 1.366 m de canonada de PVC de diàmetre 400 mm i el tram de 475 m de canonada de polietilè de 200 mm recollirà les aigües residuals dels nuclis de les Cabòries i les Gunyoles i les conduirà a la xarxa en alta existent fins el sistema de sanejament de l ' estació depuradora d ' aigües residuals de Vilafranca del Penedès .

Spanish

El tramo de 1.366 m de tubería de PVC de diámetro 400 mm y el tramo de 475 m de tubería de polietileno de 200 mm recogerá las aguas residuales de los núcleos de Les Cabòries y Les Gunyoles y las conducirá a la red en alta existente hasta el sistema de saneamiento de la estación depuradora de aguas residuales de Vilafranca del Penedès .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Els recs de la Masia de la Bomba , de la Fonollosa , de la Vila , de l ' Altra Banda , de l ' Argentona , del Camp de l ' Alzina , del Mas Vell , de l ' Argentona , del Francolí , del Terme del Mas i de la Mina de les Gunyoles tindran una franja de protecció urbanística de 2 m d ' amplada a cada banda en aquells trams en els que discorren oberts o canalitzats superficialment .

Spanish

Los riegos de la Masía de la Bomba , de la Fonollosa , de la Villa , de l'Altra banda , de l'Argentona , del Camp de l'Encina , de la Masía Vella , de l'Argentona , del Francolí , del Térme de la Masía y de la Mina de les Gunyoles tendrán una franja de protección urbanística de 2 m de anchura a cada lado en aquellos tramos en los que discurren abiertos o canalizados superficialmente .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Finalitat : el 35è aniversari del pessebre vivent de Les Gunyoles .

Spanish

Finalidad : el 35º aniversario del pesebre viviente de Les Gunyoles .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Fitxa urbanística del SAU I.2 Les Gunyoles :

Spanish

Ficha urbanística del SAU I.2 Les Gunyoles :

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Gunyoles , les , 1 d ' abril i 9 d ' agost

Spanish

Gunyoles , Les , 1 de abril y 9 de agosto

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 10
Quality:

Catalan

Gunyoles , les , 17 d ' abril i 11 d ' agost

Spanish

Gunyoles , les , 17 de abril y 11 de agosto

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK