Ask Google

Results for palesava translation from Catalan to Spanish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Catalan

Spanish

Info

Catalan

palesava

Spanish

evidenciaba

Last Update: 2016-10-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Catalan

palesava j,khujkmn

Spanish

plepeyo

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Catalan

" 13.5 Si l ' / la interventor / a territorial actuant ho considera oportú , abans d ' emetre l ' informe semestral , pot donar trasllat dels resultats més significatius palesats en el control realitzat .

Spanish

" 13.5 Si el/ la interventor/ a territorial actuante lo considera oportuno , antes de emitir el informe semestral , puede trasladar los resultados más significativos manifestados en el control realizado .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Catalan

) han palesat la necessitat d ' incrementar la protecció d ' aquest espai protegit adoptant una figura de protecció de rang superior .

Spanish

) han manifestado la necesidad de incrementar la protección de este espacio protegido adoptando una figura de protección de rango superior .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Catalan

--2 Palesar que la present autorització comporta , a més de complir els nous compromisos específics assumits quant a la programació , la subrogació de la societat mercantil Ràdio Ciutat de Manresa , SL , en els drets i obligacions de la concessionària anterior , i que aquesta queda sotmesa al règim jurídic de la radiodifusió sonora i , particularment , al Decret 80 / 1989 , de 4 d ' abril , així com a la Llei 1 / 1998 , de 7 de gener , de política lingüística .

Spanish

-- 2 Manifestar que la presente autorización comporta , además de cumplir los nuevos compromisos específicos asumidos en relación a la programación , la subrogación de la sociedad mercantil Ràdio Ciutat de Manresa , SL , en los derechos y obligaciones de la concesionaria anterior , y que ésta queda sometida al régimen jurídico de la radiodifusión sonora y , particularmente , al Decreto 80/ 1989 , de 4 de abril , así como a la Ley 1/ 1998 , de 7 de enero , de política lingüística .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Catalan

13.4 Si l ' interventor territorial actuant ho considera oportú , abans d ' emetre l ' informe trimestral , pot donar trasllat al delegat territorial corresponent o a la Direcció General de Tributs , dels resultats més significatius palesats en el control realitzat .

Spanish

13.4 Si el interventor territorial actuante lo considera oportuno , antes de emitir el informe trimestral , puede dar traslado al delegado territorial correspondiente o a la Dirección General de Tributos , de los resultados más significativos manifestados en el control realizado .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Catalan

13.5 Si l ' / la interventor / a actuant ho considera oportú , abans d ' emetre l ' informe , pot donar trasllat dels resultats més significatius palesats en el control realitzat .

Spanish

13.5 Si el/ la interventor/ a actuante lo considera oportuno , antes de emitir el informe , puede dar traslado de los resultados más significativos manifestados en el control realizado .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Catalan

14.4 Si l ' / la interventor / a ho considera oportú , abans d ' emetre l ' informe provisional , podrà donar trasllat a l ' òrgan gestor dels resultats més significatius palesats en el control realitzat .

Spanish

14.4 Si el/ la interventor/ a lo considera oportuno , antes de emitir el informe provisional , podrá dar traslado al órgano gestor de los resultados más significativos manifestados en el control realizado .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Catalan

24.4 Si l ' / la interventor / a actuant ho considera oportú , abans d ' emetre l ' informe , pot donar trasllat al titular de l ' oficina , al / a la delegat / ada corresponent o al / a la director / a de la Agència dels resultats més significatius palesats en el control realitzat .

Spanish

24.4 Si el/ la interventor/ a actuante lo considera oportuno , antes de emitir el informe , puede dar traslado al titular de la oficina , al/ a la delegado/ da correspondiente o al/ a la director/ a de la Agencia de los resultados más significativos manifestados en el control realizado .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Catalan

A Catalunya , un cop es va fer efectiu el traspàs dels serveis d ' assistència sanitària de la seguretat social , mitjançant el Reial decret 1517 / 1981 , de 8 de juliol , sobre traspassos de serveis de la Seguretat Social a la Generalitat de Catalunya en matèria de Seguretat Social ( INSALUD , IMSERSO ) , es va palesar la necessitat de comptar amb els hospitals concertats d ' una manera continuada i estable per tal de garantir l ' assistència sanitària , atès que els centres traspassats resultaven insuficients per atendre el nombre de persones beneficiàries susceptibles d ' utilitzar aquests serveis a Catalunya .

Spanish

En Cataluña , una vez se hizo efectivo el traspaso de los servicios de asistencia sanitaria de la seguridad social , mediante el Real decreto 1517/ 1981 , de 8 de julio , sobre traspasos de servicios de la Seguridad Social a la Generalidad de Cataluña en materia de Seguridad Social ( INSALUD , IMSERSO ) , se manifestó la necesidad de contar con los hospitales concertados de una forma continuada y estable con el fin de garantizar la asistencia sanitaria , dado que los centros traspasados resultaban insuficientes para atender el número de personas beneficiarias susceptibles de utilizar estos servicios en Cataluña .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Catalan

A aquest efecte , s ' ha palesat que s ' ha d ' identificar un àmbit geogràfic amb unes característiques que permetin la implantació d ' un sistema de compra de serveis de base poblacional .

Spanish

A este efecto , se ha puesto de manifiesto que debe identificarse un ámbito geográfico con unas características que permitan la implantación de un sistema de compra de servicios de base poblacional .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Catalan

A diferència d ' altres països de l ' entorn de Catalunya , no obstant això , la incidència de la convivència no matrimonial és relativament baixa i estudis recents constaten que en parelles joves es presenta com un fenomen força diferent del matrimoni , a partir d ' indicadors com la durada , l ' estabilitat , la fecunditat o el grau de compromís recíproc palesat en actes com la posada en comú de béns o coses similars .

Spanish

A diferencia de otros países del entorno de Cataluña , sin embargo , la incidencia de la convivencia no matrimonial es relativamente baja y estudios recientes constatan que en parejas jóvenes se presenta como un fenómeno bastante diferente al matrimonio , a partir de indicadores como la duración , la estabilidad , la fecundidad o el grado de compromiso recíproco manifestado en actos como la puesta en común de bienes o cosas similares .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Catalan

A la memòria es descriurà l ' obra o instal · lació , s ' exposarà la seva finalitat i es justificarà la solució adoptada , tot palesant el compliment d ' aquestes Normes i les del planejament de segona escala , que n ' hi hagi , o de les ordenances i altres disposicions d ' aplicació .

Spanish

En la memoria se describirá la obra o instalación , se expondrá su finalidad y se justificará la solución adoptada , poniendo de manifiesto el cumplimiento de estas Normas y las del planeamiento de segunda escala , que haya , o de las ordenanzas y otras disposiciones de aplicación .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Catalan

A la sol · licitud de llicència d ' edificació ha de constar el compromís de l ' interessat de no utilitzar la construcció fins a l ' execució completa de la urbanització i de que estiguin en condicions de funcionament els subministraments d ' aigua i energia i les xarxes de clavegueram , així com de palesar aquest compromís tant en les transmissions de la propietat com en les cessions de l ' ús de tota o part de l ' edificació , condicionant-les a la subrogació per l ' adquirent o cessionari .

Spanish

En la solicitud de licencia de edificación debe constar el compromiso del interesado de no utilizar la construcción hasta la ejecución completa de la urbanización y de que estén en condiciones de funcionamiento los suministros de agua y energía y las redes de alcantarillado , así como de poner de manifiesto este compromiso tanto en las transmisiones de la propiedad como en las cesiones del uso de toda o parte de la edificación , condicionándolas a la subrogación por el adquirente o cesionario .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Catalan

Actualment , a la vista dels canvis organitzatius produïts des de la darrera modificació de l ' Ordre de 8 de juliol de 1994 , s ' ha palesat la conveniència de canviar l ' adscripció de la Comissió esmentada i introduir-hi algunes modificacions puntuals en la composició i les funcions .

Spanish

Actualmente , a la vista de los cambios organizativos producidos desde la última modificación de la Orden de 8 de julio de 1994 , se ha manifestado la conveniencia de cambiar la adscripción de la Comisión precitada e introducir algunas modificaciones puntuales en su composición y funciones .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Catalan

Actualment , els criteris d ' acreditació s ' estan revisant , per la qual cosa s ' ha palesat la conveniència de prorrogar els actuals certificats d ' acreditació fins al 31 de desembre del 2001 .

Spanish

Actualmente , los criterios de acreditación están siendo objeto de revisión , por lo que se ha planteado la conveniencia de prorrogar los actuales certificados de acreditación hasta el 31 de diciembre del 2001.

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Catalan

Actualment , s ' ha palesat la conveniència de modificar parcialment l ' actual composició i les funcions del Consell Assessor sobre Assistència Psiquiàtrica i Salut Mental a Catalunya , per tal d ' adaptar-les a la situació de la xarxa de salut mental i a la estructura actual del Servei Català de la Salut .

Spanish

Actualmente , se ha manifestado la conveniencia de modificar parcialmente la actual composición y las funciones del Consejo Asesor sobre Asistencia Psiquiátrica y Salud Mental en Cataluña , con el fin de adaptarlas a la situación de la red de salud mental y a la estructura actual del Servicio Catalán de la Salud .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Catalan

Així , d ' una banda , el temps que s ' han utilitzat els formularis , tant de titularitat pública com privada , ha palesat la conveniència d ' incloure-hi un apartat mitjançant el qual es pugui determinar la subjecció del responsable dels fitxers a la competència de l ' Autoritat Catalana de Protecció de Dades .

Spanish

Así , por un lado , el tiempo en que se han venido utilizando los formularios , tanto de titularidad pública como privada , ha evidenciado la conveniencia de incluir un apartado mediante el cual se pueda determinar la sujeción del responsable de los ficheros a la competencia de la Autoridad Catalana de Protección de Datos .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Catalan

Així , posa de manifest que gran part dels articles i els annexos de l ' Ordre TAS / 893 / 2005 , de 17 de març , per la qual s ' estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions sotmeses al règim general de subvencions de l ' àrea de serveis socials , famílies i discapacitat , del ( llavors ) Ministeri de Treball i Afers Socials , que van ser declarats inconstitucionals per la STC 178 / 2011 , de 8 de novembre , han estat reproduïts per l ' Ordre objecte de dictamen , « burlant o ignorant palesament el caràcter vinculant de la jurisprudència constitucional i els seus efectes erga omnes » .

Spanish

Así , pone de manifiesto que gran parte de los artículos y anexos de la Orden TAS/ 893/ 2005 , de 17 de marzo , por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del área de servicios sociales , familias y discapacidad , del ( entonces ) Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales , que fueron declarados inconstitucionales por la STC 178/ 2011 , de 8 de noviembre , han sido reproducidos por la Orden objeto de dictamen , « burlando o ignorando de forma patente el carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional y sus efectos erga omnes » .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Catalan

Això , juntament amb l ' experiència assolida en aquests anys de funcionament del Consorci , ha palesat la conveniència d ' introduir la figura del conseller delegat dins dels òrgans de govern i administració del Consorci Hospitalari de Vic , la qual cosa implica la modificació parcial dels estatuts del Consorci Hospitalari de Vic .

Spanish

Esto , junto con la experiencia alcanzada en estos años del funcionamiento del Consorcio , ha puesto de manifiesto la conveniencia de introducir la figura del consejero delegado dentro de los órganos de gobierno y administración del Consorcio Hospitalario de Vic , lo cual implica la modificación parcial de los Estatutos del Consorcio Hospitalario de Vic .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK