Ask Google

Results for græsningsområder translation from Danish to Czech

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Czech

Info

Danish

Udstrakte græsningsområder

Czech

Systémy extenzivní pastvy

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Landskabet består af græsningsområder og højereliggende græsgange, og har, som et typisk bjergklima, meget nedbør hele året rundt og meget lave temperaturer om vinteren.

Czech

Krajina se vyznačuje pastvinami a vysokohorskými pastvinami a horským klimatem, pro který jsou typické hojné srážky během celého roku a velice nízké teploty v zimě.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Medlemsstaterne kan beslutte, at jord, der kan afgræsses, og som udgør en del af etableret lokal praksis, hvor græs og andet grøntfoder ikke traditionelt er fremherskende i græsningsområder, skal betragtes som permanente græsarealer, jf. stk. 1, litra h).

Czech

Členské státy mohou rozhodnout, že půda, kterou lze spásat a která tvoří součást zavedených místních postupů v případech, kdy na plochách využívaných jako pastviny obvykle nepřevažují trávy a jiné bylinné pícniny, se má považovat za trvalé travní porosty podle odst. 1 písm. h).

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

det kan omfatte andre arter, f.eks. buske og/eller træer, der kan afgræsses, forudsat at der fortsat er mest græs og andet grøntfoder samt, såfremt det besluttes af medlemsstaterne, arealer, der kan afgræsses, og som indgår i en etableret lokal praksis, hvor græs og andet grøntfoder ikke traditionelt er fremherskende i græsningsområder

Czech

Lze sem zařadit i jiné druhy jako křoviny a stromy, které mohou být spásány, pokud trávy a jiné bylinné pícniny i nadále převažují, jakož i, pokud tak členské státy rozhodnou, půdu, kterou lze spásat a která tvoří součást zavedených místních postupů v případech, kdy na plochách využívaných jako pastviny obvykle nepřevažují trávy a jiné bylinné pícniny;

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

For at undgå en situation hvor en forøgelse af det støtteberettigede areal i en given medlemsstat reducerer beløbet af direkte betalinger per hektar uforholdsmæssigt meget og dermed påvirker den interne konvergensproces, bør medlemsstaterne have mulighed for at anvende en nedsættelseskoefficient for at fastlægge det støtteberettigede permanente græsareal, hvor græs og andet grøntfoder ikke traditionelt er fremherskende i græsningsområder, men indgår i en etableret lokal praksis.

Czech

S cílem zabránit situaci, kdy by v daném členském státě zvýšení zemědělské plochy, na niž lze poskytnout podporu, nepřiměřeně omezilo částku přímých plateb na hektar, a nepříznivě tak ovlivnilo proces sbližování na vnitrostátní úrovni, by se členským státům mělo umožnit použít redukční koeficient za účelem stanovení plochy trvalých travních porostů, na niž lze poskytnout podporu, v případech, kdy na plochách využívaných jako pastviny obvykle nepřevažují trávy a jiné bylinné pícniny, ale jako takové tvoří součást zavedených místních postupů.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

P. der henviser til, at der er vigtige forbindelser mellem økologisk bæredygtighed, handel og udviklingspolitikker og udryddelsen af ekstrem fattigdom og sult; der endvidere henviser til, at de fattiges liv i landdistrikter næsten udelukkende er afhængig af en hensigtsmæssig forvaltning af naturressourcerne — skove, jord, græsningsområder, havressourcer og ferskvandsresssourcer,

Czech

P. s ohledem na to, že existují důležité vazby mezi udržitelností životního prostředí, obchodními a rozvojovými politikami a vymýcením extrémní chudoby a hladu, a s ohledem na to, že obživa chudých na venkově téměř plně závisí na racionálním řízení základních přírodních zdrojů - lesů, půdy, pastvin, mořských zdrojů i sladkovodních zdrojů,

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(29) Artikel 24, stk. 2, og bilaget til forordning (EF) nr. 1257/1999 fastsætter de maksimale årlige støttebeløb for Fællesskabets landbrugsmiljøstøtte. For at tage hensyn til den specifikke miljøsituation i visse særligt følsomme græsningsområder på Azorerne samt til bevarelse af landskabet og af landbrugsjordens traditionelle karakteristika, herunder navnlig terrassekulturerne på Madeira, skal der for visse bestemte foranstaltninger gives mulighed for at forhøje disse beløb indtil det dobbelte.

Czech

(29) Ustanovení čl. 24 odst. 2 a příloha nařízení (ES) č. 1257/1999 stanoví maximální roční částky použitelné na agroenvironmentální podporu Společenství. Se zřetelem ke zvláštní situaci životního prostředí v některých velmi citlivých pastevních oblastech na Azorách a k ochraně krajiny a tradičních vlastností zemědělské půdy, zejména na terasovité pěstování plodin na Madeiře, je třeba stanovit, že u některých opatření lze tuto částku zvýšit až na dvojnásobek.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(14) Artikel 24, stk. 2, og bilaget til forordning (EF) nr. 1257/1999 fastsætter de maksimumsbeløb, som årligt kan medfinansieres via Fællesskabets landbrugsmiljøstøtte. For at tage højde for den specifikke miljøsituation i visse særligt følsomme græsningsområder på Azorerne samt for bevarelsen af landskabet og af landbrugsjordens traditionelle karakteristika, herunder navnlig terrassekulturerne på Madeira, bør det for visse bestemte foranstaltninger være muligt at forhøje disse beløb til det dobbelte.

Czech

(14) Ustanovení čl. 24 odst. 2 a příloha nařízení (ES) č. 1257/1999 stanoví maximální roční částky přicházející v úvahu pro agroenvironmentální podporu Společenství. Se zřetelem ke zvláštní situaci životního prostředí v některých velmi citlivých pastevních oblastech na Azorách a k ochraně krajiny a tradičního rázu zemědělské půdy, zejména terasovitého pěstování plodin na Madeiře, je třeba stanovit, že u některých opatření lze tuto částku zvýšit až na dvojnásobek.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Resultatet er, at 85 % af Stora Alvaret i dag igen udnyttes som græsningsområde, og landmændene modtager hvert år mere end 2 mio. EUR i støtte.

Czech

Díky tomu je 85 % oblasti Stora Alvaret opět využíváno k pastvě a zemědělci dostávají platby ve výši přes 2 miliony EUR ročně.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Resultatet har været, at græsningsområderne er blevet mindre, og alvarvegetationen er begyndt at forsvinde, kvalt af en gradvist invaderende kratbevoksning, som er af betydeligt mindre økologisk værdi.

Czech

Spásalo se méně ploch a alvary začaly mizet, protože je zatlačovaly invazní keře, které mají z ekologického hlediska významně nižší hodnotu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Eftersom høj biodiversitet normalt falder sammen med lav landbrugsproduktion, befinder størstedelen af landbrugsjorden i Natura 2000 sig i marginale landbrugsområder. Typiske eksempler er alpine engområder og græsningsområder, steppeområder, dehesas og montados, åbne hedeområder og vådområder.

Czech

Evropa patří mezi místa s nejrozmanitější venkovskou krajinou na světě.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Bauges-massivet har en helt særegen topografi. Det er et kalkholdigt bjergmassiv med en lukket dal omgivet af høje klippevægge. Landskabet består af græsningsområder og højereliggende græsgange, og har, som et typisk bjergklima, meget nedbør hele året rundt og meget lave temperaturer om vinteren.

Czech

Oblast Massif des Bauges se vyznačuje zvláštní topografií, jde o vápencový masív, který tvoří uzavřené údolí obklopené na okraji vysokými skalními stěnami. Krajina se vyznačuje pastvinami a vysokohorskými pastvinami a horským klimatem, pro který jsou typické hojné srážky během celého roku a velice nízké teploty v zimě.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK