Ask Google

Results for affaldshåndteringsplanerne translation from Danish to Finnish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Finnish

Info

Danish

Sådanne programmer bør indgå i affaldshåndteringsplanerne.

Finnish

Tällaiset toimintaohjelmat olisi sisällytettävä jätehuoltosuunnitelmiin.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Ændringsforslag 17, 18 og 21 angiver mere præcist indholdet af affaldshåndteringsplanerne.

Finnish

Tarkistuksissa 17, 18 ja 21 täsmennetään jätehuoltosuunnitelmien sisältöä.

Last Update: 2012-03-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Klagepunktet om, at der ikke er indsat et særligt kapitel om emballageaffald affaldshåndteringsplanerne

Finnish

Kanneperuste, jonka mukaan jätehuoltosuunnitelmista puuttuu pakkausjätteitä koskeva erityinen luku

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Affaldshåndteringsplanerne kan under hensyntagen til planlægningsområdets geografiske niveau og dækning indeholde følgende:

Finnish

Jätehuoltosuunnitelma voi sisältää suunnitellun alueen maantieteellinen taso ja kattavuus huomioon ottaen seuraavaa:

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Affaldshåndteringsplanerne skal alt efter omstændighederne og under hensyntagen til planlægningsområdets geografiske niveau og dækning mindst indeholde følgende:

Finnish

Jätehuoltosuunnitelmien on sisällettävä, tarvittaessa ja ottaen huomioon suunnitelmassa käsiteltävän alueen maantieteellinen taso ja kattavuus, vähintään seuraavat:

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Affaldshåndteringsplanerne skal udbygges og iværksættes, og der skal opføres et anlæg til behandling og sikker deponering af farligt affald.

Finnish

Serbian on kehitettävä edelleen jätehuoltosuunnitelmia ja aloitettava niiden toteuttaminen sekä aloitettava ongelmajätelaitoksen rakentaminen.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Medlemsstaterne samarbejder efter omstændighederne med de andre berørte medlemsstater og Kommissionen om udarbejdelsen af affaldshåndteringsplanerne og affaldsforebyggelsesprogrammerne i overensstemmelse med artikel 28 og 29.

Finnish

Jäsenvaltioiden on tehtävä tarvittaessa yhteistyötä muiden asianomaisten jäsenvaltioiden sekä komission kanssa jätehuoltosuunnitelmien ja jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien ohjelmien laatimiseksi 28 ja 29 artiklan mukaisesti.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Eftersom de vedtagne affaldshåndteringsplaner ikke indeholder et særligt kapitel om håndtering af emballageaffald, hvilket den franske regering har medgivet, tiltrædes Kommissionens tredje klagepunkt om, at der ikke er indføjet et sådant kapitel i alle affaldshåndteringsplanerne.

Finnish

Näin ollen on todettava, että koska, kuten Ranskan hallituskin on myöntänyt, hyväksytyissä jätehuoltosuunnitelmissa ei ole pakkausjätteitä koskevaa erityistä lukua, komission tämän luvun puuttumista jätehuoltosuunnitelmista koskevan kolmannen kanneperusteen on myös katsottava olevan perusteltu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det paradoksale er - hvis den reviderede strategi gennemføres - at genbrugsaktiviteter, som er affødt af affaldsplanlægningen, kan føre til, at sådanne aktiviteter ikke længere indgår i affaldshåndteringsplanerne.

Finnish

Alueiden komitean mielestä on nurinkurista, että jätehuoltosuunnittelun seurauksena syntynyt kierrätystoiminta voisi, mikäli tarkistettua strategiaa sovellettaisiin, johtaa siihen, etteivät kierrätystoimet enää sisältyisi jätehuoltosuunnitelmiin.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Med det tredje klagepunkt har Kommissionen gjort gældende, at de franske myndigheders korrespondance under den administrative procedure bekræfter, at der ikke er indsat et særligt kapitel om emballageaffald i affaldshåndteringsplanerne i Frankrig, hvilket udgør en tilsidesættelse af de forpligtelser, der

Finnish

Tältä osin on syytä todeta, että Ranskan hallituksen perustelut, joilla se pyrkii osoittamaan, ettei direktiivissä 75/442/ETY säädetä siitä päivästä, jolloin jätehuoltosuunnitelmienlaatimisenonpäätyttävä, on edellä esitetyistä syistä hylättävä.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Der foreligger en eller flere affaldshåndteringsplaner i henhold til artikel 28 i direktiv 2008/98/EF.

Finnish

On laadittu yksi tai useampi jätehuoltosuunnitelma, kuten direktiivin 2008/98/EY 28 artiklassa vaaditaan.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

at fremme økonomisk og miljømæssigt bæredygtige investeringer i affaldssektoren især gennem udvikling af affaldshåndteringsplaner i overensstemmelse med direktiv 2008/98/EF og affaldshierarkiet.

Finnish

Edistetään taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestäviä investointeja jätealaan etenkin jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY mukaisten jätehuoltosuunnitelmien laatimisen ja jätehierarkian osalta.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

De relevante sektorspecifikke planer, programmer eller strategier (herunder den prioriterede handlingsramme, vandområdeplanen, affaldshåndteringsplanen og planen for afbødning af og tilpasning til klimaforandringer) kan tjene som koordineringsramme, såfremt der er forudset støtte til de pågældende områder.

Finnish

Alakohtaisia suunnitelmia, ohjelmia tai strategioita (mukaan lukien toimintajärjestystä koskevat puitteet, vesipiirin hoitosuunnitelma, jätehuoltosuunnitelma, ilmastonmuutoksen hillitsemissuunnitelma tai ilmastonmuutokseen sopeutumista koskeva strategia) voidaan käyttää koordinointipuitteina, jos kyseisiä aloja on tarkoitus tukea.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Affaldshåndteringsplaner

Finnish

Jätehuoltosuunnitelmat

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Affaldshåndteringsplanerne skal indeholde en analyse af den aktuelle affaldshåndteringssituation i det pågældende geografiske område og angive, hvilke foranstaltninger der skal træffes med henblik på at forbedre en miljømæssigt forsvarlig forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald og en evaluering af, hvordan planen vil støtte gennemførelsen af dette direktivs mål og bestemmelser.

Finnish

Jätehuoltosuunnitelmissa on oltava analyysi kyseisen maantieteellisen alueen nykyisestä jätehuoltotilanteesta sekä toteutettavat toimenpiteet, joilla parannetaan ympäristön kannalta kestävää jätteen valmistelua uudelleenkäyttöön, kierrätystä, hyödyntämistä ja loppukäsittelyä, sekä arvio siitä, miten suunnitelma tukee tämän direktiivin tavoitteiden toteuttamista ja säännösten täytäntöönpanoa.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Affaldshåndteringsplanerne skal være i overensstemmelse med kravene i artikel 14 i direktiv 94/62/EF og med strategien til gennemførelse af reduktionen af deponering af bionedbrydeligt affald som omhandlet i artikel 5 i direktiv 1999/31/EF.

Finnish

Jätehuoltosuunnitelmien on oltava direktiivin 94/62/EY 14 artiklassa säädettyjen jätehuoltosuunnitelmia koskevien vaatimusten ja direktiivin 1999/31/EY 5 artiklassa tarkoitetun kaatopaikoille sijoitettavan biohajoavan jätteen määrän vähentämistä koskevan strategian mukaisia.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Hvis et sådant program integreres i affaldshåndteringsplanen eller andre programmer, skal affaldsforebyggelsesforanstaltningerne klart identificeres.

Finnish

Jos tällainen ohjelma sisältyy jätehuoltosuunnitelmaan tai muihin ohjelmiin, jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevat toimenpiteet on osoitettava selkeästi.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Medlemsstaterne sikrer, at affaldshåndteringsplaner og affaldsforebyggelsesprogrammer evalueres mindst hvert sjette år og revideres, når det er relevant, og, hvor det er hensigtsmæssigt, i overensstemmelse med artikel 9 og 11.

Finnish

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jätehuoltosuunnitelmat ja jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevat ohjelmat arvioidaan vähintään joka kuudes vuosi ja että ne tarkistetaan tarvittaessa ja soveltuvin osin 9 ja 11 artiklan mukaisesti.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Medlemsstaterne sikrer, at deres kompetente myndigheder i overensstemmelse med artikel 1, 4, 13 og 16 udarbejder en eller flere affaldshåndteringsplaner.

Finnish

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden toimivaltaiset viranomaiset laativat 1, 4, 13 ja 16 artiklan mukaisesti yhden tai useita jätehuoltosuunnitelmia.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Medlemsstaterne sikrer, at relevante interesserede parter og myndigheder samt offentligheden har lejlighed til at deltage i udarbejdelsen af affaldshåndteringsplanerne og affaldsforebyggelsesprogrammerne og har adgang til dem, når de er udarbejdet, jf. direktiv 2003/35/EF eller, når det er relevant, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet [26].

Finnish

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiaankuuluvilla sidosryhmillä, viranomaisilla ja yleisöllä on mahdollisuus osallistua jätehuoltosuunnitelmien ja jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien ohjelmien laatimiseen ja että ne voivat saada ohjelmat käyttöönsä niiden valmistuttua direktiivin 2003/35/EY tai tarvittaessa tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 27 päivänä kesäkuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/42/EY [26] mukaisesti.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK