Ask Google

Results for baggrundsværdierne translation from Danish to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Polish

Info

Danish

Der bør fastsættes et maksimumsindhold for camphechlor i fiskeolie, idet der tages hensyn til baggrundsværdierne, uden at dyrs og menneskers sundhed bringes i fare.

Polish

Należy ustanowić maksymalny poziom dla oleju rybnego przy uwzględnieniu poziomów tła bez narażania zdrowia zwierząt i ludzi.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

(27) Dette direktivs endelige mål er at opnå en eliminering af prioriterede farlige stoffer og at bidrage til at opnå koncentrationer i havmiljøet, der er tæt på baggrundsværdierne for naturligt forekommende stoffer.

Polish

(27) Ostatecznym celem niniejszej dyrektywy jest osiągnięcie wyeliminowania priorytetowych substancji niebezpiecznych i przyczynienie się do osiągnięcia stężeń w środowisku morskim bliskich wartościom tła dla substancji naturalnie występujących.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Baseret på baggrundsværdier, der skyldes tidligere anvendelse af dieldrin og aldrin.

Polish

Na podstawie poziomów tła spowodowanych użyciem aldryny i dieldryny w przeszłości

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Prøveudtagningstype Stikprøveudtagning — analyseresultater fra målrettet udtagning kan også rapporteres, men det skal da klart anføres, at der har været tale om målrettet udtagning, som ikke nødvendigvis giver et billede af de normale baggrundsværdier.

Polish

Typ próbkowania próbkowanie wyrywkowe – można podać również wyniki analityczne z próbkowania celowego, ale należy wyraźnie zaznaczyć, że próbkowanie miało charakter celowy i niekoniecznie odzwierciedla normalny poziom tła.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(13) I visse tilfælde fastsættes et maksimumsindhold under hensyntagen til baggrundsværdier, men det bør til stadighed tilstræbes at begrænse forekomsten af bestemte uønskede stoffer i produkter bestemt til foder til det lavest mulige niveau, så deres forekomst i fødekæden (foder og fødevarer) nedbringes.

Polish

(13) Podczas, gdy w pewnych sytuacjach zawartość maksymalna jest ustalona, wziąwszy pod uwagę poziom odniesienia, wymagany jest ciągły wysiłek zmierzający do ograniczenia obecności pewnych specyficznych substancji niepożądanych do najniższych możliwych zawartości w produktach przeznaczonych do żywienia zwierząt tak, aby zredukować ich obecność w paszy i łańcuchu pokarmowym.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(13) Vurderingen af, om dioxinindholdet i fødevarer er uacceptabelt, bør ske i lyset af de gængse baggrundsværdier for forurening, som varierer fra en fødevare til en anden.

Polish

(13) Niedopuszczalność zawartości dioksyn w środkach spożywczych należy oceniać przy uwzględnieniu obecnych poziomów zanieczyszczeń tła, które dla poszczególnych środków spożywczych są różne.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(15) Vurderingen af, om dioxinindholdet i foderstoffer er uacceptabelt, bør ske i lyset af de gængse baggrundsværdier for forurening, som varierer fra et fodermiddel til et andet.

Polish

(15) Niedopuszczalna zawartość dioksyn w paszach powinna zostać oceniona w świetle aktualnych poziomów skażenia otoczenia, które są różne dla różnych materiałów paszowych.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(3) at medlemsstater med særligt høje baggrundsværdier for dioxiner og dioxinlignende PCB'er fastsætter nationale indgrebsværdier for deres indenlandske produktion af fodermidler, foderstoffer og fødevarer, således at der for ca. 5 % af resultaterne af den overvågning, der er omhandlet i punkt 1, iværksættes en undersøgelse med henblik på at identificere forureningskilden

Polish

(3) Państwom członkowskim, w których poziom tła dioksyn i dioksynopodobnych PCB jest szczególnie wysoki, ustalenie krajowych progów podejmowania działań dla krajowej produkcji materiałów paszowych, pasz i środków spożywczych na takim poziomie, aby dla około 5 % otrzymanych wyników monitorowania, o którym mowa w pkt 1, przeprowadzane było badanie w celu zidentyfikowania źródła zanieczyszczenia.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

- opfyldelse af målene i de relevante internationale aftaler, herunder de mål, der tager sigte på at forebygge og eliminere forurening af havmiljøet, ved en fællesskabsindsats i henhold til artikel 16, stk. 3, med henblik på at standse eller udfase udledninger, emissioner og tab af prioriterede farlige stoffer med det endelige mål at opnå koncentrationer i havmiljøet nær baggrundsværdierne for naturligt forekommende stoffer og tæt på nul for menneskeskabte syntetiske stoffer

Polish

- osiągnięcia celów odpowiednich umów międzynarodowych, w tym mających za zadanie ochronę i zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska morskiego, poprzez wspólnotowe działanie na mocy art. 16 ust. 3, celem zaprzestania lub stopniowego wyeliminowania zrzutów, emisji i strat priorytetowych substancji niebezpiecznych, z ostatecznym celem osiągnięcia w środowisku morskim stężeń bliskich wartościom tła dla substancji występujących naturalnie i bliskich zeru dla syntetycznych substancji wytworzonych przez człowieka.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Da det er vigtigt, at der analyseres så mange stikprøver som muligt, ligger de foreslåede grænseværdier lidt højere end normale baggrundsværdier, i betragtning af at de udgør øvre grænser.

Polish

Ponieważ ważne jest, aby przebadać tak wiele próbek jak to możliwe, proponowane najwyższe dopuszczalne poziomy są nieco wyższe niż normalne poziomy otoczenia biorąc pod uwagę, że stanowią one górną granicę poziomów.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Disse foranstaltninger tager sigte på en progressiv reduktion og for prioriterede farlige stoffer som defineret i artikel 2, nr. 30), andet punktum, i direktiv 2000/60/EF, på standsning eller udfasning af udledninger, emissioner og tab senest 20 år efter vedtagelsen på fællesskabsniveau med det endelige mål, som fastlagt inden for rammerne af de relevante internationale aftaler, at opnå koncentrationer i havmiljøet nær baggrundsværdierne for naturligt forekommende stoffer og tæt på nul for menneskeskabte syntetiske stoffer.

Polish

Takie środki skierowane są na progresywną redukcję i dla priorytetowych substancji niebezpiecznych, zdefiniowanych w art. 2 pkt 30 zdanie drugie dyrektywy 2000/60/WE, na zaprzestanie lub wyeliminowanie zrzutów, emisji i strat w ciągu 20 lat po ich przyjęciu na poziomie wspólnotowym, z ostatecznym celem, uznanym w kontekście urzeczywistnienia celów stosownych umów międzynarodowych, osiągnięcia koncentracji w środowisku morskim bliskich wartościom tła dla substancji występujących w naturze i bliskich zeru dla syntetycznych substancji wytworzonych przez człowieka.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

For at mindske eller fjerne kilder til uønskede stoffer i produkter bestemt til foder foretager medlemsstaterne i samarbejde med de erhvervsdrivende undersøgelser for at identificere kilderne til uønskede stoffer i tilfælde, hvor det fastsatte maksimumsindhold overskrides, og hvor der påvises et forhøjet indhold af visse stoffer under hensyntagen til baggrundsværdier.

Polish

W celu zredukowania lub wyeliminowania źródeł substancji niepożądanych z produktów przeznaczonych do żywienia zwierząt, Państwa Członkowskie, w porozumieniu z podmiotami gospodarczymi, prowadzą badania celem zidentyfikowania źródeł substancji niepożądanych w przypadku przekroczenia poziomów maksymalnych oraz w przypadku wykrycia zwiększonych poziomów tych substancji, po uwzględnieniu poziomu tła.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Indgrebsværdier er et redskab, som de ansvarlige myndigheder og erhvervslivet kan anvende til at fremhæve de tilfælde, hvor det er relevant at identificere en forureningskilde, og til at træffe foranstaltninger, der reducerer eller fjerner den, ikke blot i tilfælde af manglende overholdelse af bestemmelserne i denne forordning, men også hvis der i fødevarer konstateres dioxinværdier, der ligger markant over de normale baggrundsværdier.

Polish

Poziomy działań są narzędziem dla właściwych władz i operatorów. Umożliwią one wyodrębnienie przypadków wymagających zidentyfikowania źródła zanieczyszczeń i podjęcia odpowiednich działań, aby je zredukować lub zlikwidować, nie tylko w razie niezgodności z przepisami niniejszego rozporządzenie, ale także wówczas, kiedy w środkach spożywczych zostaną stwierdzone znaczne poziomy dioksyn przekraczające normalne poziomy tła.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Indgrebsværdier er et redskab, som de ansvarlige myndigheder og erhvervslivet kan anvende til at identificere de tilfælde, hvor det er relevant at identificere en forureningskilde, og til at træffe foranstaltninger, der reducerer eller fjerner den, ikke blot i tilfælde af manglende overholdelse af dette direktiv, men også hvis der konstateres dioxinværdier, der ligger markant over de normale baggrundsværdier.

Polish

Poziomy działania są narzędziem dla właściwych władz i podmiotów służącym do określenia tych przypadków gdzie należy zidentyfikować źródło skażenia i podjąć środki zmierzające do jego zmniejszenia lub wyeliminowania, nie tylko w przypadku niezgodności z niniejszą dyrektywą, lecz również gdy istnieje znaczny poziom dioksyn powyżej normalnego poziomu otoczenia.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(11) Foranstaltninger, der alene er baseret på fastsættelse af grænseværdier for dioxiner og dioxinlignende PCB i fødevarer, ville ikke være tilstrækkeligt effektive til at nedbringe menneskers eksponering for dioxiner, medmindre grænserne blev sat så lavt, at en stor del af fødevarerne skulle erklæres for uegnet til konsum. Det er generelt anerkendt, at grænseværdier for aktivt at nedbringe forekomsten af dioxiner i fødevarer bør ledsages af foranstaltninger, der ansporer til en aktiv fremgangsmåde, herunder indgrebsværdier og målværdier for fødevarer kombineret med foranstaltninger til begrænsning af emissioner. Målværdier angiver de niveauer, der skal opnås for endeligt at nedbringe hovedparten af befolkningens eksponering til den TWI, som Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler har fastsat. Indgrebsværdier er et redskab, som de ansvarlige myndigheder og erhvervslivet kan anvende til at fremhæve de tilfælde, hvor det er relevant at identificere en forureningskilde, og til at træffe foranstaltninger, der reducerer eller fjerner den, ikke blot i tilfælde af manglende overholdelse af bestemmelserne i denne forordning, men også hvis der i fødevarer konstateres dioxinværdier, der ligger markant over de normale baggrundsværdier. Denne fremgangsmåde vil udmønte sig i en gradvis reduktion af dioxinværdierne i fødevarer, og målværdierne vil i sidste ende blive nået. Kommissionen retter derfor en henstilling til medlemsstaterne om dette emne.

Polish

(11) Środki oparte wyłącznie na ustanowieniu maksymalnych poziomów dioksyn i dioksynopodobnych PCB w środkach spożywczych nie będą wystarczająco skuteczne dla zmniejszenia narażenia ludzi na dioksyny, jeżeli nie ustali się tak niskich poziomów, by duża część dostarczanej żywności musiała zostać uznana za nie nadającą się do spożycia przez ludzi. Panuje ogólna zgoda, co do tego, że aby znacznie zmniejszyć obecność dioksyn w środkach spożywczych, ustaleniu maksymalnych poziomów muszą towarzyszyć odpowiednie środki stymulujące proaktywne podejście, w tym określenie poziomu działań i wyznaczenie poziomów docelowych dla środków spożywczych, w połączeniu ze środkami mającymi ograniczyć emisje. Poziomy docelowe określają, jakie poziomy należy osiągnąć, aby dla większości populacji zredukować narażenie ludzi do wielkości równej TWI, ustalonej przez Komitet Naukowy. Poziomy działań są narzędziem dla właściwych władz i operatorów. Umożliwią one wyodrębnienie przypadków wymagających zidentyfikowania źródła zanieczyszczeń i podjęcia odpowiednich działań, aby je zredukować lub zlikwidować, nie tylko w razie niezgodności z przepisami niniejszego rozporządzenie, ale także wówczas, kiedy w środkach spożywczych zostaną stwierdzone znaczne poziomy dioksyn przekraczające normalne poziomy tła. Takie podejście przyniesie stopniowe zmniejszenie poziomu dioksyn w środkach spożywczych i w ostatecznym rezultacie osiągnięcie poziomów docelowych. Zalecenie Komisji w tej sprawie jest, zatem adresowane do Państw Członkowskich.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(13) Foranstaltninger, der alene er baseret på fastsættelse af grænseværdier for dioxiner og dioxinlignende PCB i foderstoffer, ville ikke være tilstrækkeligt effektive til at nedbringe menneskers eksponering for dioxiner, medmindre grænserne blev sat så lavt, at en stor del af foderet skulle erklæres for uegnet til foderbrug. Det er generelt anerkendt, at grænseværdier for aktivt at nedbringe forekomsten af dioxiner i foderstoffer bør ledsages af foranstaltninger, der ansporer til en aktiv fremgangsmåde, herunder indgrebsværdier og målværdier for foderstoffer kombineret med foranstaltninger til begrænsning af emissioner. Målværdier angiver de niveauer, der skal opnås for endeligt at nedbringe hovedparten af befolkningens eksponering til den TWI, som Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler har fastsat. Indgrebsværdier er et redskab, som de ansvarlige myndigheder og erhvervslivet kan anvende til at identificere de tilfælde, hvor det er relevant at identificere en forureningskilde, og til at træffe foranstaltninger, der reducerer eller fjerner den, ikke blot i tilfælde af manglende overholdelse af dette direktiv, men også hvis der konstateres dioxinværdier, der ligger markant over de normale baggrundsværdier. Dette vil udmønte sig i en gradvis reduktion af dioxinværdierne i foderstoffer, og målværdierne vil i sidste ende blive nået. Kommissionen retter derfor en henstilling til medlemsstaterne om dette emne.

Polish

(13) Środki oparte jedynie na ustaleniu najwyższych dopuszczalnych poziomów dioksyn i dioksynopodobnych PCB w paszach nie byłyby wystarczająco skuteczne w zmniejszeniu narażenia ludzi na działanie dioksyn, chyba że poziomy zostałyby ustalone tak nisko że duża część dostaw paszy musiałaby zostać uznana za niezdatną do spożycia przez zwierzęta. Ogólnie wiadomo, że w celu aktywnego zmniejszenia obecności dioksyn w paszach, najwyższym dopuszczalnym poziomom powinny towarzyszyć środki stymulujące aktywne podejście, włącznie z określeniem poziomów działania i poziomów docelowych dla pasz w powiązaniu ze środkami ograniczenia emisji. Poziomy docelowe wskazują poziomy, jakie należy osiągnąć w celu obniżenia ostatecznie narażenia ludzi dla większości populacji do TWI ustalonej przez SCF. Poziomy działania są narzędziem dla właściwych władz i podmiotów służącym do określenia tych przypadków gdzie należy zidentyfikować źródło skażenia i podjąć środki zmierzające do jego zmniejszenia lub wyeliminowania, nie tylko w przypadku niezgodności z niniejszą dyrektywą, lecz również gdy istnieje znaczny poziom dioksyn powyżej normalnego poziomu otoczenia. To spowoduje stopniowe zmniejszenie poziomu dioksyn w paszach, i w końcu zostaną osiągnięte poziomy docelowe. Zalecenie Komisji w tej sprawie jest dlatego skierowane do Państw Członkowskich.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(13) I visse tilfælde fastsættes et maksimumsindhold under hensyntagen til baggrundsværdier, men det bør til stadighed tilstræbes at begrænse forekomsten af bestemte uønskede stoffer i produkter bestemt til foder til det lavest mulige niveau, så deres forekomst i fødekæden (foder og fødevarer) nedbringes. Der bør derfor i henhold til dette direktiv kunne fastsættes indgrebstærskler, som ligger langt under de fastsatte maksimumsindhold. Når sådanne indgrebstærskler overskrides, skal der iværksættes undersøgelser af, hvor de uønskede stoffer kommer fra, og der skal træffes foranstaltninger til at mindske eller fjerne de pågældende kilder.

Polish

(13) Podczas, gdy w pewnych sytuacjach zawartość maksymalna jest ustalona, wziąwszy pod uwagę poziom odniesienia, wymagany jest ciągły wysiłek zmierzający do ograniczenia obecności pewnych specyficznych substancji niepożądanych do najniższych możliwych zawartości w produktach przeznaczonych do żywienia zwierząt tak, aby zredukować ich obecność w paszy i łańcuchu pokarmowym. Powinno być, zatem możliwe, dzięki niniejszej dyrektywie, określenie progów działania znacznie poniżej ustalonych zawartości maksymalnych. W przypadku, gdy takie progi działania zostały przekroczone, muszą zostać przeprowadzone badania celem zidentyfikowania źródeł substancji niepożądanych oraz podjęte kroki celem zredukowania lub wyeliminowania takich substancji.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(13) Vurderingen af, om dioxinindholdet i fødevarer er uacceptabelt, bør ske i lyset af de gængse baggrundsværdier for forurening, som varierer fra en fødevare til en anden. Grænseværdien bør fastsættes på et strengt, men realistisk niveau, under hensyntagen til baggrundsforureningen.

Polish

(13) Niedopuszczalność zawartości dioksyn w środkach spożywczych należy oceniać przy uwzględnieniu obecnych poziomów zanieczyszczeń tła, które dla poszczególnych środków spożywczych są różne. Maksymalny poziom należy ustalić z uwzględnieniem zanieczyszczeń tła na ścisłym, ale wykonalnym poziomie.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(15) Vurderingen af, om dioxinindholdet i foderstoffer er uacceptabelt, bør ske i lyset af de gængse baggrundsværdier for forurening, som varierer fra et fodermiddel til et andet. Grænseværdien bør fastsættes på et strengt, men realistisk niveau, under hensyntagen til baggrundsforureningen.

Polish

(15) Niedopuszczalna zawartość dioksyn w paszach powinna zostać oceniona w świetle aktualnych poziomów skażenia otoczenia, które są różne dla różnych materiałów paszowych. Najwyższy dopuszczalny poziom powinien zostać ustalony, biorąc pod uwagę skażenie otoczenia, na poziomie surowym, lecz możliwym do spełnienia.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(17) Foderblandinger og vegetabilske fodermidler indeholder normalt ikke høje dioxinniveauer. Da vegetabilske fodermidler udgør langt den største del af mange dyrearters kost, bør der også indføres en grænseværdi for disse fodermidler. Jo mere følsom analysemetoden er, jo dyrere og mere tidsforbrugende er dioxinkontrollen. Da det er vigtigt, at der analyseres så mange stikprøver som muligt, ligger de foreslåede grænseværdier lidt højere end normale baggrundsværdier, i betragtning af at de udgør øvre grænser.

Polish

(17) Mieszanka paszowa i materiały paszowe pochodzenia roślinnego zwykle nie zawierają wysokiego poziomu dioksyn. Ponieważ materiały paszowe pochodzenia roślinnego stanowią w większości główny składnik pokarmu wielu gatunków zwierząt, właściwe jest ustalenie najwyższych dopuszczalnych poziomów również dla tych materiałów paszowych. Im bardziej czuła metoda analizy, tym bardziej kosztowne i czasochłonne jest badanie na zawartość dioksyn. Ponieważ ważne jest, aby przebadać tak wiele próbek jak to możliwe, proponowane najwyższe dopuszczalne poziomy są nieco wyższe niż normalne poziomy otoczenia biorąc pod uwagę, że stanowią one górną granicę poziomów.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK