Ask Google

Results for cowan translation from Danish to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Polish

Info

Danish

Cowan House

Polish

Cowan House

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Den omstændighed, at forbrydelsen havde fundet sted på fransk territorium, og at Cowan var det direkte offer for forbrydelsen, udgjorde en tilstrækkelig tilknytning til Frankrig.

Polish

Wystarczające powiązanie z Francją wynikało w tamtej sprawie z okoliczności, że przestępstwo miało miejsce na terytorium francuskim, a Cowan był bezpośrednią ofiarą przestępstwa.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I Cowan-sagen forelå den »reelle forbindelse« mellem borgeren og staten nemlig allerede af en anden grund.

Polish

Bowiem „rzeczywisty związek” między obywatelem i państwem istniał w sprawie Cowan już z innego powodu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Domstolen gik i sin dom i Cowan-sagen, nævnt ovenfor i fodnote 2, stiltiende ud fra, at en sådan kommission kan anmode om præjudiciel afgørelse.

Polish

Trybunał w swoim, ww. w przypisie 2, wyroku w sprawie Cowan, przyjął w sposób dorozumiany dopuszczalność przedłożenia pytania przez taką instytucję.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I modsætning til, hvad der var tilfældet i Cowan-sagen, drejer den foreliggende sag sig dog ikke om erstatning til ofre for forbrydelser, der er blevet begået i indlandet.

Polish

Odmiennie niż w sprawie Cowan, w niniejszej sprawie nie chodzi o odszkodowanie dla ofiar przestępstw popełnionych na terytorium krajowym.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Den foreliggende anmodning om præjudiciel afgørelse omhandler spørgsmål om forskelsbehandling på grundlag af nationalitet i forbindelse med tildeling af en statslig erstatning til ofre for forbrydelser. Domstolen har tidligere behandlet denne problemstilling i Cowan-sagen 2.

Polish

Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy kwestii dyskryminacji ze względu na przynależność państwową przy przyznawaniu państwowego odszkodowania dla ofiar przestępstw.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

(137) Jf. dom af 21.3.2002, sag C-451/99, Cura-Anlagen.(138) Jf. afsnit 9.4.2 i denne håndbog.(139) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8.6.2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).(140) Jf. f.eks. dom af 2.2.1989, sag 186/87, Cowan mod Trésor Public, af 30.5.1991, sag C-68/89, Kommissionen mod Nederlandene, og af 9.8.1994, sag C-43/93, Van der Elst.

Polish

(135) Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, Dz.U. L 18 z 21.1.1997, str. 1.(136) Wynika z tego jasno, że przepisy tytułu II dyrektywy dotyczącej kwalikacji zawodowych będą nadal obowiązywać w pełnym zakresie. Przyjmujące państwo członkowskie może na przykład wymagać złożenia wcześniejszego oświadczenia, a następnie składania go raz na rok, a usługodawca będzie podlegał regułom zawodowym o charakterze zawodowym, ustawowym lub administracyjnym bezpośrednio związanym z kwalikacjami zawodowymi.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

5 — Generaladvokat Lenz’ forslag til afgørelse af 6.12.1988, sag 186/87, Cowan, Sml. 1989, s. 195, punkt 7.

Polish

5 — Opinia rzecznika generalnego Lenza z dnia 6 grudnia 1988 r. w sprawie 186/87 Cowan, Rec. s. 195, pkt 7.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Da Cowans ophold som turist var omfattet af bestemmelserne om den passive frie udveksling af tjenesteydelser, fandt traktaten anvendelse på den pågældende nationale bestemmelse i henhold til artikel 12 EF.

Polish

Ponieważ pobyt I.W. Cowana pozostał zakwalifikowany jako pasywna swoboda przemieszczania się, sporne uregulowanie krajowe wchodziło w zakres zastosowania traktatu w rozumieniu art. 12 WE.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Da stedet for forbrydelsen under de omstændigheder, der ligger til grund for Wood-sagen, derimod ikke udgør en reel forbindelse, kunne et bopælskriterium i modsætning til, hvad der var tilfældet i Cowan-sagen, absolut være lovligt.

Polish

Natomiast z uwagi na to, że w okolicznościach faktycznych, takich jak leżące u podstaw sprawy Wood, rzeczywisty związek nie został stworzony poprzez miejsce popełnienia przestępstwa, należałoby tu wziąć pod uwagę, inaczej niż w sprawie Cowan, dopuszczalność wymogu miejsca zamieszkania.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Efter en forelæggelse fra en fransk retsinstans fastslog Domstolen, at den pågældende i sin egenskab af turist havde adgang til tjenesteydelser uden for sit land og principielt var omfattet af det grundlæggende forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, der er knæsat i fællesskabsretten. Turisten havde følgelig ret til samme erstatning, som en fransk statsborger kunne gøre krav på (Cowan-dommen).

Polish

Na pytanie sądu francuskiego Trybunał orzekł, że jako turysta był on usługobiorcą, a zatem obejmowała go zapisana w prawie wspólnotowym zasada niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Grundlaget for Cowan-dommen var en fransk retsregel, hvorefter udbetalingen af en erstatning til ofre var betinget af, at den pågældende var i besiddelse af et opholdsbevis eller var statsborger i et land, med hvilket Frankrig havde indgået en aftale om gensidighed.

Polish

U podstaw wyroku w sprawie Cowan leżał przepis prawa francuskiego uzależniający przyznanie odszkodowania na rzecz ofiar od wymogu, aby poszkodowany był posiadaczem karty rezydenta lub był obywatelem państwa, które zawarło z Francją umowę dwustronną.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I den forbindelse kan der imidlertid henvises til forslaget til afgørelse i Cowan-sagen, hvori generaladvokat Lenz med en omfattende begrundelse korrekt fastslog, at en sådan kommission må anses for en ret i artikel 234 EF’s forstand 5.

Polish

W tym względzie odsyłam jednak do opinii w sprawie Cowan, w której rzecznik generalny Lenz, przedstawiając szczegółowe uzasadnienie, trafnie stwierdził, że tego rodzaju podmiot należy uznać za sąd w rozumieniu art. 234 WE.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK