Ask Google

Results for finansieringsansøgningens translation from Danish to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Polish

Info

Danish

Den pågældende erhvervsorganisation kan indsende en ny finansieringsansøgning inden for en frist, som fastsættes af medlemsstaten.

Polish

Dana organizacja podmiotów gospodarczych może złożyć nowy wniosek o finansowanie w terminie ustalonym przez Państwo Członkowskie.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Finansieringsansøgninger, som ikke overholder de i stk. 1 og 2 fastsatte betingelser, afvises.

Polish

Wszelkie wnioski o finansowanie niespełniające warunków ustanowionych w ust. 1 i 2 są odrzucane.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

For at få udbetalt EF-finansieringen i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 865/2004 indsender en erhvervsorganisation inden en dato, som medlemsstaten skal fastlægge, dog senest tre måneder efter afslutningen af hvert år, hvor dens arbejdsprogram er gennemført, en finansieringsansøgning til betalingsorganet.

Polish

Do celów wypłaty finansowania wspólnotowego na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 865/2004 organizacja podmiotów gospodarczych składa wniosek o finansowanie do agencji płatniczej przed datą określoną przez Państwo Członkowskie i nie później niż trzy miesiące po zakończeniu każdego roku wykonywania swojego programu pracy.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Senest tre måneder efter den dato, hvor finansieringsansøgningen og de i stk. 2 omhandlede ledsagedokumenter er indsendt, udbetaler medlemsstaten efter at have gennemgået ledsagedokumenterne og foretaget den kontrol, der er omhandlet i artikel 14, den skyldige EF-finansiering og frigiver eventuelt de sikkerhedsstillelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, litra g), eller i artikel 11, stk. 4.

Polish

Nie później niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku o finansowanie i dokumentów towarzyszących określonych w ust. 2 oraz po rozpatrzeniu dokumentów towarzyszących i przeprowadzeniu kontroli określonych w art. 14, Państwo Członkowskie wypłaca należne finansowanie wspólnotowe i, w odpowiednim przypadku, zwraca zabezpieczenie określone w art. 8 ust. 2 lit. g) lub w art. 11 ust. 4.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

finansieringsansøgning

Polish

wniosek o finansowanie

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Hertil kommer, at de italienske myndigheder som led i iværksættelsen af de passende foranstaltninger, der fulgte efter ikrafttrædelsen af 1998-retningslinjerne, fremsendte anordning nr. 33/4 af 27. juli 2000 til Kommissionen, og at det i dennes artikel 6 udtrykkeligt er fastsat, at udgifter, der afholdes efter finansieringsansøgningens indgivelse, er støtteberettigede.

Polish

Ponadto, w ramach realizacji stosownych środków przed wejściem w życie wytycznych z 1998 r., władze włoskie przekazały Komisji uchwałę nr 33/4 z dnia 27 lipca 2000 r., która w art. 6 określa w jednoznaczny sposób kwalifikowalność kosztów poniesionych po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

at princippet om støttens nødvendighed var blevet overholdt (jf. bl.a. artikel 6 i anordning nr. 33/4 af 27.7.2000, hvori det udtrykkeligt er fastsat, at udgifter afholdt efter finansieringsansøgningens indgivelse er støtteberettigede) [7].

Polish

przestrzeganie zasady konieczności pomocy (zob. w szczególności art. 6 uchwały nr 33/4 z dnia 27.7.2000 r., który w jednoznaczny sposób określa kwalifikowalność kosztów poniesionych po złożeniu wniosku o dofinansowanie) [7].

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

finansieringsansøgninger skal indsendes, inden projekterne igangsættes

Polish

wnioski o dofinansowanie muszą być składane przed rozpoczęciem realizacji poszczególnych projektów;

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

På nuværende tidspunkt bliver ca. 60 % af finansieringsansøgningerne i segmentet mellem 500000 GBP (700000 EUR) og 2 mio. GBP (2,9 mio. EUR) ikke imødekommet, da der ikke er risikokapitalinvestorer at henvende sig til.

Polish

Obecnie, około 60% wszystkich transakcji w przedziale od 500000 GBP (700000 EUR) do 2 milionów GBP (2,9 miliona EUR) to niezaspokojone zapotrzebowanie, przy braku łatwo dostępnych dostawców kapitału ryzyka, do których można by się udać.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Det sikres, at støttemodtagere, der er omfattet af denne afgørelse, oplyser Kommissionen om støtte fra fællesskabsbudgettet og fra andre kilder og om igangværende finansieringsansøgninger.

Polish

Należy dopilnować, by beneficjenci programu dostarczali Komisji informacji na temat finansowania otrzymanego z budżetu Wspólnoty i z innych źródeł oraz na temat złożonych wniosków o finansowanie.

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Ansøges der om finansiel bistand i medfør af instrumentet, sørger Kommissionen for, at ansøgeren og støttemodtageren oplyser den om finansiel bistand fra andre kilder, herunder Den Europæiske Unions almindelige budget, og om aktuelle finansieringsansøgninger.

Polish

Komisja dopilnowuje, by podmioty wnioskujące o pomoc finansową w ramach instrumentu oraz beneficjenci takiej pomocy przedstawili Komisji informacje na temat pomocy finansowej otrzymywanej z innych źródeł, w tym z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, oraz na temat aktualnie rozpatrywanych wniosków o taką pomoc.

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Kommissionen og Banken holder gensidigt hinanden underrettet om forløbet af gennemgangen af finansieringsansøgningerne. De udveksler alle generelle oplysninger med henblik på at harmonisere procedurerne i forbindelse med forvaltningen og de retningslinjer, der skal lægges til grund ud fra et udviklingspolitisk synspunkt, samt bedømmelsen af ansøgningerne.

Polish

Komisja i Bank informują się nawzajem o postępach w zakresie oceny wniosków o finansowanie i wymieniają wszelkie ogólne informacje w celu umożliwienia harmonizacji procedur administracyjnych oraz kierunków ich postępowania z perspektywy polityki rozwoju, a także oceny wniosków.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Man modtog i alt 427 projektforslag. De samlede finansieringsansøgninger beløb sig til over 500 mio. EUR, hvilket var ti gange så meget som det afsatte beløb.

Polish

W sumie napłynęło 427 projektów na ogólną kwotę finansowania 500 milionów EUR, czyli dziesięciokrotnie wyższą niż dostępne środki.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Projekterne er efterspørgselsstyrede, og ansøgerne indsender deres finansieringsansøgninger i form af forslag.

Polish

Projekty są tworzone w odpowiedzi na aktualne zapotrzebowanie, a wnioski o finansowanie składane przez wnioskodawców mają formę propozycji projektowych.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Støttemodtagere i henhold til denne forordning skal give oplysninger om støtte, de har modtaget fra fællesskabsbudgettet, og om deres aktuelle finansieringsansøgninger til Kommissionen for så vidt angår centralt finansierede foranstaltninger eller til det nationale organ for så vidt angår uddelegerede foranstaltninger.

Polish

Beneficjenci niniejszego rozporządzenia przekazują Komisji — w przypadku środków zarządzanych centralnie — lub agencji krajowej — w przypadku środków zarządzanych przez powierzenie zadań — informacje na temat funduszy otrzymanych z budżetu wspólnotowego oraz bieżących wniosków o przyznanie finansowania.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

d) prioriterede projekter, som bidrager til integration af det indre marked i det udvidede Fællesskab og til genopretning af en harmonisk fordeling på transportmåder ved at give fortrinsret til de mest miljøvenlige, især i forbindelse med godstransport over lange afstande; med henblik herpå bør alle finansieringsansøgninger vedrørende højhastighedsbanestrækninger være ledsaget af en detaljeret analyse af, hvor stor kapacitet der frigøres til godstransport på det konventionelle net ved overflytning af passagertrafik til højhastighedsnettet

Polish

d) projekty priorytetowe przyczyniające się do integracji rynku wewnętrznego rozszerzonej Wspólnoty i do ponownego zrównoważenia środków transportu, traktując w sposób uprzywilejowany projekty, które cechują się największym poszanowaniem środowiska, zwłaszcza transport towarowy na długich dystansach; w tym celu do wszystkich wniosków o pomoc finansową dla szybkich linii kolejowych, powinna być dołączana szczegółowa analiza zdolności przewozowych udostępnionych w sieci konwencjonalnej na korzyść transportu towarowego w wyniku przesunięcia ruchu na szybkie linie pasażerskie;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Det sikres, at programmets støttemodtagere oplyser Kommissionen om støtte, der modtages fra Den Europæiske Unions almindelige budget og andre kilder, samt om indgivne finansieringsansøgninger under behandling.

Polish

Zapewnia się, że beneficjenci programu dostarczają Komisji informacje na temat finansowania otrzymanego z budżetu ogólnego Unii Europejskiej oraz z innych źródeł, a także na temat bieżących wniosków o finansowanie.

Last Update: 2014-10-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Kommissionen kræver, at programmets støttemodtagere oplyser Kommissionen om støtte, der modtages fra Den Europæiske Unions almindelige budget og fra andre kilder, samt om indgivne finansieringsansøgninger under behandling.

Polish

Komisja wymaga dostarczenia przez beneficjentów programu informacji na temat środków finansowych otrzymanych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej oraz z innych źródeł, a także na temat bieżących wniosków o finansowanie.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Det sikres, at støttemodtagere, der omfattes af denne afgørelse, oplyser Kommissionen om støtte, der modtages fra Den Europæiske Unions almindelige budget og andre kilder, samt om indgivne finansieringsansøgninger under behandling.

Polish

Zapewnia się, że beneficjenci programu dostarczają Komisji informacje na temat finansowania otrzymanego z budżetu ogólnego Unii Europejskiej oraz z innych źródeł, a także na temat bieżących wniosków o finansowanie.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Kommissionen sørger for, at støttemodtagere, der omfattes af dette program, oplyser Kommissionen om støtte, der modtages fra Den Europæiske Unions almindelige budget og fra andre kilder, og om igangværende finansieringsansøgninger.

Polish

Komisja zapewnia, aby beneficjenci programu przedkładali Komisji informacje na temat finansowania otrzymanego z budżetu ogólnego Unii Europejskiej oraz z innych źródeł, a także na temat wszystkich bieżących wniosków o finansowanie.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK