Ask Google

Results for fuldbyrdelsesmedlemsstaten translation from Danish to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Polish

Info

Danish

Med forbehold af bestemmelserne i denne forordning er fuldbyrdelsesprocedurerne underlagt lovgivningen i fuldbyrdelsesmedlemsstaten.

Polish

Bez uszczerbku dla przepisów niniejszego rozporządzenia egzekucja europejskiego nakazu zapłaty podlega prawu państwa członkowskiego egzekucji.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Danish

b) den tidligere afgørelse opfylder de nødvendige betingelser for anerkendelse i fuldbyrdelsesmedlemsstaten, og

Polish

b) wcześniejsze orzeczenie spełnia warunki niezbędne dla uznania go przez państwo członkowskie egzekucji; oraz

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Danish

Dette kapitel fraviger princippet om, at proceduren for fuldbyrdelse af afgørelser reguleres af gældende ret i fuldbyrdelsesmedlemsstaten.

Polish

W rozdziale tym odstąpiono od zasady, zgodnie z którą prawo państwa członkowskiego wykonania reguluje postępowanie wykonawcze.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det europæiske betalingspåbud må under ingen omstændigheder underkastes fornyet prøvelse i fuldbyrdelsesmedlemsstaten, for så vidt angår dets substans.

Polish

W żadnym wypadku treść europejskiego nakazu zapłaty nie podlega kontroli w państwie członkowskim egzekucji.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Danish

I den henseende foreslog Kommissionen at indføre minimumsregler, hvis overholdelse vil gøre mellemliggende procedurer i fuldbyrdelsesmedlemsstaten forud for anerkendelse og fuldbyrdelse unødvendige.

Polish

Dnia 18 grudnia Wspólnota oraz niektóre państwa członkowskie wspólnie ratyfikowały konwencję w sprawie ochrony i promowania różnorodności form ekspresji kulturowej przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) w 2005 r.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Et europæisk betalingspåbud, som er blevet eksigibelt, skal fuldbyrdes på samme betingelser som en eksigibel afgørelse, der er udstedt i fuldbyrdelsesmedlemsstaten.

Polish

Europejski nakaz zapłaty, który stał się wykonalny, jest wykonywany na takich samych warunkach, jak każde wykonalne orzeczenie wydane w państwie członkowskim egzekucji.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Danish

Hvis sagsøgte har anmodet om fornyet prøvelse i henhold til artikel 20, kan den kompetente domstol i fuldbyrdelsesmedlemsstaten på anmodning af sagsøgte:

Polish

W przypadku, gdy pozwany wniósł odwołanie na podstawie art. 20, właściwy sąd w państwie członkowskim egzekucji może na wniosek pozwanego:

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Danish

Attesten skal skrives på eller oversættes til det officielle sprog eller et af de officielle sprog i fuldbyrdelsesmedlemsstaten eller ethvert andet officielt sprog i Den Europæiske Unions institutioner, der accepteres af den pågældende stat.

Polish

Niniejsze zaświadczenie musi zostać sporządzone w języku urzędowym lub jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego wykonania lub w jakimkolwiek innym języku instytucji Unii Europejskiej akceptowanym przez to państwo, albo musi zostać przetłumaczone na taki język.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

- at tillade fri bevægelighed for europæiske betalingspåbud i alle medlemsstaterne ved at fastsætte minimumsstandarder, hvis overholdelse overflødiggør alle mellemliggende procedurer i fuldbyrdelsesmedlemsstaten forud for anerkendelsen og fuldbyrdelsen.

Polish

- pozwolenie na swobodny przepływ europejskich nakazów zapłaty we wszystkich państwach członkowskich poprzez ustanowienie minimalnych standardów, których przestrzeganie czyni zbędnym jakiekolwiek pośrednie postępowanie konieczne w państwie członkowskim egzekwowania i poprzedzające rozpoznanie oraz egzekwowanie.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Danish

På anmodning af sagsøgte afvises fuldbyrdelse af den kompetente domstol i fuldbyrdelsesmedlemsstaten, hvis det europæiske betalingspåbud er uforeneligt med en tidligere afgørelse eller et tidligere påbud udstedt i en medlemsstat eller i et tredjeland, såfremt:

Polish

Na wniosek pozwanego właściwy sąd państwa członkowskiego egzekucji odmawia egzekucji europejskiego nakazu zapłaty, jeżeli europejski nakaz zapłaty pozostaje w sprzeczności z wcześniejszym orzeczeniem lub nakazem wydanym uprzednio przez którekolwiek państwo członkowskie lub państwo trzecie, pod warunkiem że:

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Danish

Jeg tilføjer, at selv om forordningen i et tilfælde som det foreliggende anmoder retten i fuldbyrdelsesmedlemsstaten om at bevise denne gensidige tillid, som området med frihed, sikkerhed og retfærdighed afhænger af, er det dog ikke en blind tillid, der ønskes.

Polish

Dodam jeszcze, że o ile w przypadku, który nas dotyczy, rozporządzenie wymaga od sądu państwa członkowskiego wykonania, by dało dowód owego wzajemnego zaufania, od którego zależy istnienie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, jednak nie żąda od niego ślepego zaufania.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

(8) Formålet med denne forordning er at forenkle, fremskynde og begrænse sagsomkostningerne i grænseoverskridende sager om ubestridte pengekrav ved at indføre en europæisk betalingspåbudsprocedure og at tillade fri bevægelighed for europæiske betalingspåbud i alle medlemsstaterne ved at fastsætte minimumsstandarder, hvis overholdelse overflødiggør alle mellemliggende procedurer i fuldbyrdelsesmedlemsstaten forud for anerkendelsen og fuldbyrdelsen.

Polish

(8) Celem niniejszego rozporządzenia jest uproszczenie, przyspieszenie i zmniejszenie kosztów transgranicznych sporów sądowych dotyczących bezspornych roszczeń pieniężnych poprzez stworzenie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty oraz pozwolenie na swobodny przepływ europejskich nakazów zapłaty we wszystkich państwach członkowskich poprzez ustanowienie minimalnych standardów, których przestrzeganie czyni zbędnym jakiekolwiek pośrednie postępowanie konieczne w państwie członkowskim egzekwowania i poprzedzające uznawanie oraz egzekwowanie.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Danish

2. "fuldbyrdelsesmedlemsstat": den medlemsstat, hvor et europæisk betalingspåbud søges fuldbyrdet

Polish

2. „państwo członkowskie egzekwowania”: państwo członkowskie, w którym żąda się egzekucji europejskiego nakazu zapłaty;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

3.4 Fuldbyrdelsesproceduren følger fuldbyrdelsesmedlemsstatens gældende ret, uanset i hvilken medlemsstat retsafgørelsen er truffet.

Polish

3.4 Orzeczenie wykonywane jest zgodnie z procedurą wykonawczą kraju jego wykonania bez względu na kraj, który wydał orzeczenie.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Danish

Der må ikke stilles noget krav om sikkerhedsstillelse, kaution eller depositum til en sagsøger, som i én medlemsstat anmoder om fuldbyrdelse af et europæisk betalingspåbud, der er udstedt i en anden medlemsstat, med den begrundelse, at han ikke er statsborger eller ikke har bopæl eller ophold i fuldbyrdelsesmedlemsstaten.

Polish

Od wierzyciela, który w jednym z państw członkowskich złożył wniosek o egzekucję europejskiego nakazu zapłaty wydanego w innym państwie członkowskim, nie można wymagać jakiegokolwiek zabezpieczenia, zobowiązania lub depozytu, bez względu na nazwę, na tej podstawie, że jest on cudzoziemcem lub że nie ma miejsca zamieszkania lub nie jest rezydentem państwa członkowskiego egzekucji.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Danish

Forbuddet mod prøvelse med hensyn til sagens realitet i fuldbyrdelsesmedlemsstaten er allerede fastslået (f.eks. artikel 45, stk. 2, i forordning 44/2001).

Polish

W artykule tym przyjęto zakaz wszelkiej kontroli merytorycznej w państwie członkowskim wykonania (np. art. 45 ust. 2 rozporządzenia 44/2001).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

b) om nødvendigt en oversættelse af det europæiske betalingspåbud til fuldbyrdelsesmedlemsstatens officielle sprog eller, hvis der er flere officielle sprog i denne medlemsstat, det eller et af de officielle sprog for domstolsbehandling på det sted, hvor der søges fuldbyrdelse, i overensstemmelse med lovgivningen i denne medlemsstat, eller til et andet sprog, som fuldbyrdelsesmedlemsstaten har oplyst, at det kan godtage.

Polish

b) jeżeli jest to niezbędne, tłumaczenie europejskiego nakazu zapłaty na język urzędowy państwa członkowskiego egzekucji lub w przypadku, gdy w tym państwie członkowskim jest więcej niż jeden język urzędowy, tłumaczenie na język urzędowy lub jeden z urzędowych języków postępowania sądowego miejsca, w którym żąda się egzekucji nakazu, zgodnie z prawem tego państwa członkowskiego, lub tłumaczenie na inny język wskazany przez państwo członkowskie egzekucji jako ten, który może być przez nie zaakceptowany.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

2) Artikel 32 i rammeafgørelse 2002/584 skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at en fuldbyrdelsesmedlemsstat anvender konventionen om udlevering mellem Den Europæiske Unions medlemsstater, udarbejdet ved retsakt vedtaget af Rådet den 27. september 1996 og undertegnet samme dag af samtlige medlemsstater, selv om den først er blevet anvendelig i denne medlemsstat efter den 1. januar 2004.

Polish

2) Artykuł 32 decyzji ramowej 2002/584 należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on stosowaniu konwencji dotyczącej ekstradycji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, ustanowionej aktem Rady z dnia 27 września 1996 r. i podpisanej w tym samym dniu przez wszystkie państwa członkowskie, przez państwo członkowskie wykonania, nawet jeśli weszła ona w życie w tym państwie członkowskim dopiero po dniu 1 stycznia 2004 r.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Artikel 32 i rammeafgørelse 2002/584 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at en fuldbyrdelsesmedlemsstat anvender konventionen om udlevering mellem Den Europæiske Unions medlemsstater, udarbejdet ved retsakt vedtaget af Rådet den 27. september 1996 og undertegnet samme dag af samtlige medlemsstater, selv om den først er blevet anvendelig i denne medlemsstat efter den 1. januar 2004.

Polish

Artykuł 32 decyzji ramowej 2002/584 w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on stosowaniu konwencji dotyczącej ekstradycji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, ustanowionej aktem Rady z dnia 27 września 1996 r. i podpisanej w tym samym dniu przez wszystkie państwa członkowskie, przez państwo członkowskie wykonania, nawet jeśli weszła ona w życie w tym państwie członkowskim dopiero po dniu 1 stycznia 2004 r.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

På grundlag af disse betragtninger skal det andet spørgsmål besvares med, at rammeafgørelsens artikel 32 skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at en fuldbyrdelsesmedlemsstat anvender konventionen af 1996, selv om den først er blevet anvendelig i denne medlemsstat efter den 1. januar 2004.

Polish

Wobec powyższego na pytanie drugie należy udzielić odpowiedzi, że art. 32 decyzji ramowej należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on stosowaniu konwencji z 1996 r. przez państwo członkowskie wykonania, nawet jeśli weszła ona w życie w tym państwie członkowskim dopiero po dniu 1 stycznia 2004 r.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK