Ask Google

Results for selskabsregistret translation from Danish to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Polish

Info

Danish

Alle selskaber i Gibraltar vil få pligt til at præsentere offentlige regnskaber for Companies Registry (Selskabsregistret) i overensstemmelse med EF's 4. og 7. selskabsretsdirektiv.

Polish

Wszystkie spółki na Gibraltarze zobowiązane będą złożyć publiczne sprawozdania finansowe w Rejestrze Spółek, zgodnie z 4 i 7 dyrektywą WE w sprawie prawa spółek.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Den EU-attestering, der er nødvendig som bevis for kvalikationer og erhvervserfaring, udstedes direkte af rådgivningscenteret for udenrigshandel, og det er ikke længere nødvendigt at sende en forespørgsel til selskabsregistret for håndværkssektoren.

Polish

Unijne zaświadczenia, które potwierdzają kwalikacje i doświadczenie zawodowe, są wydawane bezpośrednio w biurze doradztwa w zakresie handlu zagranicznego - zapytanie nie musi być już przekazywane do rejestru firm rzemieśliczych.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

et elektronisk net på nationalt niveau mellem nationale værdipapirtilsynsmyndigheder, operatører på regulerede markeder og nationale selskabsregistre, der er omfattet af Rådets første direktiv 68/151/EØF af 9. marts 1968 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48 [18], nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde [19], og

Polish

elektronicznej sieci, która powinna zostać uruchomiona na poziomie krajowym pomiędzy krajowymi podmiotami nadzorującymi rynek papierów wartościowych, podmiotami obsługującymi rynki regulowane i krajowymi rejestrami przedsiębiorstw objętymi pierwszą dyrektywą Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 [18] akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników jak i osób trzecich [19]; oraz

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Ved udarbejdelsen af udkastene til reguleringsmæssige tekniske standarder tager ESMA hensyn til de tekniske krav til systemet til sammenkobling af selskabsregistre, der er indført ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/17/EU af 13. juni 2012.

Polish

Opracowując projekty regulacyjnych standardów technicznych, EUNGiPW uwzględnia wymogi techniczne dla systemu integracji rejestrów przedsiębiorstw ustanowionego dyrektywą 2012/17/UE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

at nettet teknisk sammenkobles med det elektroniske net, der udvikles af de nationale selskabsregistre, som er omfattet af direktiv 68/151/EØF

Polish

połączenia technicznego z siecią elektroniczną utworzoną przez krajowe rejestry przedsiębiorstw zgodnie z dyrektywą 68/151/EWG;

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Arbejdet bør som minimum omfatte en undersøgelse af muligheden for at sammenkoble dette elektroniske net med det elektroniske net, der er ved at blive udviklet af de nationale selskabsregistre, som er omfattet af Rådets første direktiv 68/151/EØF af 9. marts 1968 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 58, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde [5].

Polish

Prace te powinny przynajmniej obejmować badanie możliwości połączenia tej sieci elektronicznej z siecią elektroniczną budowaną przez krajowe rejestry przedsiębiorstw zgodnie z pierwszą dyrektywą Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników jak osób trzecich [5].

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

a) et elektronisk net på nationalt niveau mellem nationale værdipapirtilsynsmyndigheder, operatører på regulerede markeder og nationale selskabsregistre, der er omfattet af Rådets første direktiv 68/151/EØF af 9. marts 1968 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48 [18], nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde [19], og

Polish

a) elektronicznej sieci, która powinna zostać uruchomiona na poziomie krajowym pomiędzy krajowymi podmiotami nadzorującymi rynek papierów wartościowych, podmiotami obsługującymi rynki regulowane i krajowymi rejestrami przedsiębiorstw objętymi pierwszą dyrektywą Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 [18] akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników jak i osób trzecich [19]; oraz

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

1.5 . Med henblik på at benchmarke og sikre et målrettet anvendelsesområde for undersøgelser vedrørende betalingsbalance indberetning foreslår ECB , at andre administrative og statistiske datakilder , fx momsdatafiler , Intrastat , selskabsregistre og strukturstatistikker , forbedres , hvor dette er nødvendigt og muligt , så de kan bruges til at identificere de enheder , som skal indgå i undersøgelserne , eller til at indsamle informationer om grænseoverskridende transaktioner .

Polish

Celem ustalenia odpowiednich wzorców odniesienia i uściślenia sondaży dotyczących sprawozdawczości do celów bilansu płatniczego , EBC sugeruje wzmocnienie w koniecznym i możliwym zakresie innych administracyjnych i statystycznych źródeł danych takich jak sprawozdawczość do celów podatku VAT , INTRASTAT , rejestry handlowe i strukturalna statystyka przedsiębiorców , aby mogły być one wykorzystywane dla identyfikacji podmiotów podlegających badaniu lub na potrzeby zbierania informacji dotyczących transakcji transgranicznych .

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(9) Reglerne vil blive administreret af Gibraltars Commissioner for Income Tax. Alle selskaber i Gibraltar vil få pligt til at præsentere offentlige regnskaber for Companies Registry (Selskabsregistret) i overensstemmelse med EF's 4. og 7. selskabsretsdirektiv. Alle skattepligtige selskaber i Gibraltar skal fremsende skatteregnskaber til Commissioner, ligesom der vil blive indført strenge forholdsregler, der skal sikre, at disse krav overholdes. Der vil for første gang i Gibraltar blive oprettet en selskabsskatteret (under navnet Companies Taxation of Designated Activities Tribunal), som vil få til opgave at udøve de beføjelser, der vedrører anke og andre sager, der følger af anvendelsen af den nye lovgivning. Sådanne beføjelser vil omfatte bemyndigelsen til at kræve, at et selskab giver retten indsigt i alle akter, regnskaber, dokumentation vedrørende de ansatte eller andre dokumenter, som efter rettens opfattelse indeholder eller kan indeholde oplysninger af relevans for sagens genstand.

Polish

(9) Zasady zostaną zastosowane przez Gibraltarskiego Komisarza ds. Podatku Dochodowego. Wszystkie spółki na Gibraltarze zobowiązane będą złożyć publiczne sprawozdania finansowe w Rejestrze Spółek, zgodnie z 4 i 7 dyrektywą WE w sprawie prawa spółek. Wszystkie spółki na Gibraltarze, posiadające zobowiązania podatkowe, będą zobowiązane złożyć sprawozdania podatkowe u Komisarza, a w celu zapewnienia zgodności z tego typu wymogami wprowadzone zostaną rygorystyczne środki. Po raz pierwszy na Gibraltarze zostanie powołany trybunał, którego zadaniem będzie zajmowanie się konkretnie sprawami opodatkowania firm (pod nazwą Companies Taxation of Designated Activities Tribunal) i którego celem będzie realizacja uprawnień związanych z odwołaniami i innego rodzaju kwestiami wynikłymi w związku z funkcjonowaniem nowego prawodawstwa. Uprawnienia takie obejmować będą prawo do nakazania spółce udostępnienia do kontroli ze strony Trybunału wszelkich ksiąg, rachunków, rejestrów zatrudnienia i innego rodzaju dokumentów, które zdaniem Trybunału zawierają lub mogą zawierać informacje związane z przedmiotem postępowania.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

1) Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser dels i henhold til artikel 10 og artikel 12, stk. 1, litra e), i Rådets direktiv 69/335/EØF af 17. juli 1969 om kapitaltilførselsafgifter, dels i henhold til de principper, som Domstolen har fastlagt om tilbagesøgning af beløb erlagt i urigtig formening om skyld, idet den med tilbagevirkende kraft har indført gebyrer, der ikke udgør afgifter, der har karakter af tilladte vederlag, når de registreringer i selskabsregistret, som de opkræves for, allerede har givet anledning til opkrævning af gebyrer, som de gebyrer, der er indført med tilbagevirkende kraft, antages at erstatte uden mulighed for tilbagebetaling til dem, der har erlagt dem, eller når disse gebyrer, der har tilbagevirkende kraft, vedrører år, hvor der ikke er foretaget nogen registrering, der kan berettige opkrævning heraf, og idet den har vedtaget bestemmelser, i hvilke der med hensyn til tilbagebetaling af en afgift, som ved dom afsagt af Domstolen er erklæret uforenelig med fællesskabsretten, eller hvis uforenelighed med fællesskabsretten følger af en sådan dom, fastsættes betingelser, der konkret vedrører den pågældende afgift, og som er mindre gunstige end dem, der uden sådanne betingelser ville have været gældende, for tilbagebetaling af den pågældende afgift.

Polish

1) Wprowadzając z mocą wsteczną podatki ryczałtowe niestanowiące dozwolonych podatków w formie opłat lub należności w przypadku gdy wpisy do rejestru przedsiębiorstw, od których są one pobierane spowodowały pobranie podatków, które następnie zostały zastąpione podatkami wprowadzonymi z mocą wsteczną, bez możliwości dokonania ich zwrotu na rzecz osób, które je uiściły lub w przypadku gdy wprowadzone z mocą wsteczną podatki dotyczą lat, w których nie dokonano żadnego wpisu do rejestru uzasadniającego ich nałożenie oraz przyjmując przepisy uzależniające dokonanie zwrotu podatku, który został uznany wyrokiem Trybunału za sprzeczny z prawem wspólnotowym lub którego niezgodność z prawem wspólnotowym wynika z takiego wyroku, od spełnienia przesłanek dotyczących wyraźnie tego podatku i które są mniej korzystne od tych, które miałyby zastosowanie w przypadku ich braku do dokonania zwrotu rzeczonego podatku Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy po pierwsze, art. 10 i 12 ust. 1 lit. e) dyrektywy Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, oraz po drugie, ustanowionych przez Trybunał zasad dotyczących zwrotu nienależnego świadczenia.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK