Ask Google

Results for krigsefterladenskaber translation from Danish to Spanish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Spanish

Info

Danish

protokol vedrørende eksplosive krigsefterladenskaber (protokol V)

Spanish

Protocolo sobre los Restos Explosivos de Guerra

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Stater, der er berørt af eksplosive krigsefterladenskaber, vil have førsteprioritet.

Spanish

Se dará prioridad a los Estados afectados por las minas y los restos explosivos de guerra.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Endvidere forurener eksplosive krigsefterladenskaber områderne omkring våben- og ammunitionsoplagringsfaciliteterne, landbrugsjord og offentlige arealer.

Spanish

Por otra parte, hay restos explosivos de guerra que contaminan zonas situadas en torno a depósitos de armas y municiones, así como tierras de cultivo y espacios públicos.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Gruppe 2: Signatarstater, der er berørt af eksplosive krigsefterladenskaber: Afghanistan, Sudan og Vietnam.

Spanish

Grupo 2: signatarios, afectados por los restos explosivos de guerra: Afganistán, Sudán, Vietnam.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Halvdelen af de stater, som endnu ikke er parter i CCW, er imidlertid berørt af miner og eksplosive krigsefterladenskaber.

Spanish

No obstante, la mitad de los países que aún no son parte en la CCW son países afectados por las minas y los restos explosivos de guerra.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Gruppe 3: Signatarstater, der ikke er (stærkt) berørt af eksplosive krigsefterladenskaber: Egypten, Island og Nigeria.

Spanish

Grupo 3: signatarios no afectados (gravemente) por los restos explosivos de guerra: Egipto, Islandia y Nigeria.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

krigsefterladenskab

Spanish

restos de material de guerra

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Som opfølgning på Unionens støtte til det libyske folk under og efter konflikten, navnlig støtten fra stabilitetsinstrumentets kortfristede komponent til Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp og rådgivningsgruppen for rydning af miner og ueksploderet ammunition samt øget bevidsthed om risici ved SALW og eksplosive krigsefterladenskaber blandt den civile befolkning forpligter Unionen sig til yderligere at samarbejde med Libyen om en lang række emner, herunder sikkerhedsspørgsmål.

Spanish

Prosiguiendo el apoyo que la UE prestó al pueblo libio durante el conflicto y con posterioridad al mismo, en particular el apoyo proporcionado mediante el componente a corto plazo del Instrumento de Estabilidad al Consejo danés de ayuda a los refugiados, a DanishChurchAid y al Grupo técnico consultivo de remoción de minas con la finalidad de eliminar la munición explosiva sin detonar y aumentar la sensibilización ante el riesgo de presencia de armas pequeñas y ligeras y residuos explosivos de guerra, la UE se compromete a seguir cooperando con Libia en una amplia gama de cuestiones, incluidas las de seguridad.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Gruppe 1: Ikke-signatarstater, der er berørt af eksplosive krigsefterladenskaber: Angola, Aserbajdsjan, Burundi, Tchad, Den Demokratiske Republik Congo, Eritrea, Etiopien, Guinea-Bissau, Irak, Kuwait, Libanon, Mauretanien, Mozambique, Nepal, Saudi-Arabien, Syrien, Yemen og Zambia.

Spanish

Grupo 1: no signatarios, afectados por los restos explosivos de guerra: Angola, Azerbaiyán, Burundi, Chad, República Democrática del Congo, Eritrea, Etiopía, Guinea Bissau, Iraq, Kuwait, Líbano, Mauritania, Mozambique, Nepal, Arabia Saudí, Siria, Yemen y Zambia.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Den seneste protokol til CCW, protokol nr. V vedrørende eksplosive krigsefterladenskaber, blev vedtaget den 28. november 2003 af mødet mellem de stater, der er parter i CCW (»protokol V«).

Spanish

El protocolo más reciente de los anejos a la CCW, el Quinto Protocolo sobre los Restos Explosivos de Guerra (en lo sucesivo, «el Quinto Protocolo»), fue adoptado el 28 de noviembre de 2003 en la reunión de los Estados parte en la CCW.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Formålet med protokol V, som er det første multilateralt forhandlede instrument, der beskæftiger sig med problemet med ueksploderede og efterladte forsagere, er at fjerne den daglige trussel, som sådanne krigsefterladenskaber udgør for befolkninger, der har behov for udvikling, og for humanitære hjælpearbejdere, der opererer i området for at hjælpe dem.

Spanish

El Quinto Protocolo, que es el primer instrumento negociado multilateralmente que trata el problema de la munición explosiva sin estallar y abandonada, pretende erradicar la amenaza cotidiana que esta herencia de las guerras supone para las poblaciones necesitadas de desarrollo y para el personal de ayuda humanitaria que interviene sobre el terreno para ayudar a dichas poblaciones.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Ekstern gennemførelse: vigtige initiativer i 2006 Der er valgt følgende vigtige initiativer: Ekstern gennemførelse med tilknytning til velstand sikring af passende overvågning før Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse overvågning af og rapportering om forhandlingerne med Kroatien og Tyrkiet og eventuelt også med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien efter udtalelsen om dette lands anmodning om medlemskab eventuelt indledning af forhandlinger om en stabiliserings- og associeringsaftale med Bosnien-Hercegovina og Serbien og Montenegro forslag til en meddelelse om og en handlingsplan for konkurrenceevne og handelspolitik samt fremme af markedsadgangen for EU’s industri forhandlinger om lufttrafikaftaler med tredjelande i tilknytning til Domstolens dom af 5. november 2002 og Rådets mandat af 5. juni 2003 opnåelse af betydelige fremskridt i forhandlingerne med 6 AVS-regioner om aftaler om økonomisk partnerskab med henblik på ikrafttræden i 2008 Ekstern gennemførelse med tilknytning til solidaritet udarbejdelse af nye politikretningslinjer for støtte til menneskerettigheder og demokratisering inden for rammerne af de fire nye finansielle instrumenter (2007-2013) bidrag til opfølgning af vigtige initiativer på udviklingsområdet, navnlig hvad angår finansiering, sammenhæng, Afrika og internationale offentlige goder, i forbindelse med G8-topmødet i år og plenarmødet på højt niveau om millennium-udviklingsmålene udbygning af Kommissionens reaktionsevne over for humanitære katastrofer og af dens strategi for katastrofeforebyggelse og –beredskab og fastlæggelse af EU’s bidrag til Den Globale Sundhedsfond med henblik på bekæmpelse af AIDS/HIV, malaria og tuberkulose opnåelse af fremskridt i forhandlingerne om klimaændringer (under rammekonventionen om klimaændringer) og om biodiversitet (konventionen om den biologiske mangfoldighed og konventionen om handel med udryddelsestruede dyr og planter (CITES)) Ekstern gennemførelse med tilknytning til sikkerhed forhandlinger om aftaler med de vigtigste industrialiserede partnere med henblik på at opfylde sikkerhedsmæssige behov og lette handel og rejser optagelse af narkotikaspørgsmål i alle aftaler med tredjelande med henblik på at fremme det internationale samarbejde om narkotikapolitik sikring af EU’s bidrag til genopbygningsprocessen i Irak udvidelse af den politiske dialog med AVS-partnerne til også at omfatte sikkerhed udarbejdelse af forslag til to nye meddelelser om masseødelæggelsesvåben (Weapons of Mass Destruction - WMD) og håndvåben, lette våben og eksplosive krigsefterladenskaber (Small Arms, Light Weapons, Explosive Remnants of War - SALW, ERW). _BAR_

Spanish

Proyección exterior: iniciativas clave para 2006: Se han seleccionado las siguientes iniciativas fundamentales: Proyección exterior en relación con la prosperidad realizar un buen seguimiento previo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía; llevar un control y dar cuenta de las negociaciones con Croacia y Turquía, y posiblemente con la Antigua República Yugoslava de Macedonia, una vez emitido el dictamen a su petición de adhesión; posible apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo de estabilización y asociación con Bosnia y Hercegovina y Serbia y Montenegro; proponer una Comunicación y un plan de acción sobre competitividad y política comercial, facilitando a la industria europea el acceso a los mercados; negociar acuerdos sobre servicios aéreos con terceros países como continuación de las sentencias del Tribunal de Justicia de 5 de noviembre de 2002 y del mandato del Consejo de 5 de junio de 2003; avanzar de manera importante en las negociaciones de acuerdos de asociación económica con seis regiones ACP para su entrada en vigor en 2008. Proyección exterior en relación con la solidaridad elaborar nuevas directrices estratégicas para el apoyo a los derechos humanos y la democratización en el marco de los cuatro nuevos instrumentos financieros (2007-2013); contribuir a las principales iniciativas de seguimiento en el ámbito del desarrollo, en particular sobre financiación, coherencia, África y bienes públicos internacionales, tras la Cumbre del G8 del presente año y la reunión plenaria de alto nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio; reforzar la capacidad de respuesta de la Comisión en caso de catástrofes humanitarias y afianzar la estrategia de prevención y preparación ante estas situaciones; asimismo ocuparse de la contribución de la CE al Fondo Mundial de la Salud contra el SIDA/VHI, la malaria y la tuberculosis; conseguir avances en las negociaciones sobre el cambio climático (conforme al Convenio marco sobre el cambio climático) y la biodiversidad (Convenio sobre la diversidad biológica y Convenio sobre el comercio de especies amenazadas (CITES). Proyección exterior en relación con la seguridad negociar acuerdos con los principales socios industriales para responder a las necesidades en materia de seguridad, facilitando al mismo tiempo el comercio y los desplazamientos; integrar la lucha contra el tráfico de drogas en los acuerdos con terceros países para promover la cooperación internacional en las políticas en materia de drogas; aportar la contribución al proceso de reconstrucción en Iraq; ampliar el diálogo político con los socios ACP para abarcar cuestiones de seguridad; proponer dos nuevas Comunicaciones relativas a las armas de destrucción masiva (ADM) y las armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC) y residuos explosivos de las guerras. _BAR_

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Europa-Kommissionen støttede en vidtspændende række af sonderende undersøgelser om forskellige aspekter at SALW-relaterede politikker, foranstaltninger og praksis under overskriften "Styrkelse af europæiske aktiviteter med hensyn til håndvåben og lette våben og eksplosive krigsefterladenskaber".

Spanish

La Comisión Europea apoyó una variada gama de estudios de observación sobre diversos aspectos de las medidas, políticas y prácticas relativas a las armas pequeñas y ligeras, con el título de "Reforzar la actuación europea sobre las armas pequeñas y ligeras y los restos explosivos de guerra".

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

h) støtte til foranstaltninger med henblik på inden for rammerne af Fællesskabets samarbejdspolitikker og målene herfor at håndtere de socioøkonomiske følger for den civile befolkning af personelminer, ueksploderet ammunition eller eksplosive krigsefterladenskaber, idet aktiviteter, der finansieres i henhold til denne forordning, omfatter risikooplysning, bistand til ofre, minesporing og -rydning samt i den forbindelse destruktion af lagre

Spanish

h) apoyo a las medidas dirigidas a abordar, en el marco de las políticas de cooperación de la Comunidad y sus objetivos, el impacto socioeconómico en la población civil de las minas antipersonas, los artefactos sin explotar o restos de explosivos abandonados; las actividades financiadas en el marco del presente Reglamento abarcarán los riesgos relativos a la educación, la asistencia a las víctimas, la detección y supresión de minas y, en relación con ello, la destrucción de reservas;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK