Ask Google

Results for udligningsmekanismer translation from Danish to Spanish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Spanish

Info

Danish

i givet fald gøres betinget af en pligt til at bidrage økonomisk til de udligningsmekanismer, der er omhandlet i artikel 7, såfremt opfyldelsen af befordringspligten medfører nettoomkostninger, som bliver en urimelig byrde for den eller de i henhold til artikel 4 udpegede befordringspligtige virksomheder

Spanish

supeditarse, en su caso, a la obligación de efectuar una aportación financiera a los mecanismos de reparto a que se refiere el artículo 7, si la prestación del servicio universal acarrea un coste neto y representa una carga injusta para el proveedor o los proveedores de servicio universal, designados conforme a lo dispuesto en el artículo 4,

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I henhold til artikel 7, stk. 4, skal en fondsbaseret udligningsmekanisme anvende et gennemsigtigt og neutralt middel til opkrævning af bidrag, hvorved dobbelt opkrævning af bidrag på både virksomhedernes in- og output undgås.

Spanish

Un mecanismo de reparto de los costes basado en un fondo, mencionado en el artículo 7, apartado 4, debería utilizar un sistema transparente y neutro de recaudación de contribuciones, que evite una doble imposición de contribuciones sobre operaciones soportadas y repercutidas por las empresas.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

for samme elementer af befordringspligten eller dele af det nationale område pålægge en befordringspligt og samtidig kræve et økonomisk bidrag til en udligningsmekanisme

Spanish

imponer obligaciones de servicio universal y, al mismo tiempo, la obligación de efectuar aportaciones financieras a un mecanismo de reparto de costes, para los mismos elementos del servicio universal o partes del territorio nacional,

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I denne sammenhæng kan medlemsstaterne f.eks. tillade postbefordrende virksomheder at vælge mellem pligten til at yde en service og pligten til at bidrage økonomisk til omkostningerne ved denne service, som ydes af en anden virksomhed, men de bør ikke længere samtidig kunne opkræve bidrag til en udligningsmekanisme og kræve opfyldelse af befordrings- eller kvalitetsforpligtelser, der skal tjene samme formål.

Spanish

En este sentido, los Estados miembros deben poder, por ejemplo, permitir que los proveedores de servicios postales elijan entre la obligación de prestar un servicio o la de contribuir financieramente a los costes de ese servicio cuando lo presta otro proveedor, pero no deben seguir autorizados a imponer simultáneamente la obligación de realizar aportaciones a un mecanismo de reparto y obligaciones de servicio universal o de calidad que persiguen la misma finalidad.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I tilfælde, hvor medlemsstaterne beslutter at stille yderligere eller supplerende tjenester eller andre tjenester end tjenester, som er omfattet af befordringspligten som defineret i dette direktiv, til rådighed for offentligheden på deres nationale område, såsom omdeling af pensioner og postanvisninger i landdistrikter, bør disse tjenester ikke være underlagt nogen udligningsmekanismer, som kræver bidrag fra bestemte virksomheder.

Spanish

En caso de que los Estados miembros decidan ofrecer servicios adicionales o complementarios al público en su territorio nacional, exceptuados los servicios relativos a las obligaciones de servicio universal, según se definen en la presente Directiva, como el cobro de pensiones y la distribución de giros postales en zonas rurales, dichos servicios no deben quedar sujetos a mecanismo de compensación alguno que obligue a cotizar a determinadas empresas.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Den oprindelige »udligningsmekanisme« var baseret på en antagelse af, at ekstraudgifterne i forhold til en referencepris i perioder med høje priser kunne udlignes takket være bidragene fra medlemmerne i perioder med lavere priser.

Spanish

El mecanismo previsto inicialmente partía de la hipótesis de que podrían compensarse los sobrecostes que se produjeran con respecto a un precio de referencia en períodos de precios elevados mediante las cuotas abonadas por los afiliados en los períodos en que los precios fueran más moderados.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

udligningsmekanisme

Spanish

mecanismo de distribución

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

(4) Det er nødvendigt at definere den udligningsmekanisme, der skal anvendes på indførsel, som begunstiges af prisfastsættelse eller tilsvarende politikker.

Spanish

(4) Es necesario definir el mecanismo corrector que deberá aplicarse a las importaciones que se benefician de políticas de fijación de precios o de otras políticas similares.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

- Kommissionens forordning (EØF) nr. 3780/90 af 19. december 1990 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3576/90 for så vidt angår midlertidig suspension af udligningsmekanismerne ved indførsel samt af told, når det gælder frugt og grøntsager, som er sendt fra Spanien og Portugal og overgår til frit forbrug for den tidligere Tyske Demokratiske Republiks område (9)

Spanish

- (CEE) n° 3780/90 de la Comisión, de 19 de diciembre de 1990, por el que se adoptan disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 3576/90 del Consejo en lo relativo a la suspensión temporal del régimen de compensación a la importación y de los derechos de aduana para las frutas y hortalizas procedentes de España y Portugal despachadas al consumo en el territorio de la antigua República Democrática Alemana (9),

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

305 _BAR_ Resumé af den foreslåede foranstaltning Mål: Udligningsmekanismen åbner for muligheden for foranstaltninger rettet mod indførsel, som direkte eller indirekte, nyder godt af regeringer eller statskontrollerede virksomheders ordninger for prisfastsættelse eller anden praksis med lignende virkning (f.eks. uensartede priser og eksportafgifter), som resulterer i forskellige priser for råvarer, alt afhængig af om de bruges eller anvendes på hjemmemarkedet eller eksporteres, og når en sådan indførsel skader eller truer med at forvolde skade for industrien i Fællesskabet.

Spanish

Resumen de la medida propuesta Objetivo: el mecanismo corrector abre la posibilidad de actuar contra las importaciones que se benefician, directa o indirectamente, de prácticas de fijación de precios o de otros tipos de prácticas (doble precio, tributos de exportación) aplicadas por los Gobiernos, o por empresas controladas por el Estado, que tienen como resultado unos niveles de precios diferentes para los insumos dependiendo de si se utilizan o consumen interiormente o si se exportan, siempre que tales importaciones provoquen o amenacen provocar un perjuicio a la industria de la Comunidad.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Andre midler ville ikke være hensigtsmæssige af følgende grund(e): Den foreslåede udligningsmekanisme er en rammeretsakt, som vil muliggøre anvendelse af handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger.

Spanish

Otros medios no resultarían adecuados por las razones expuestas a continuación. El mecanismo corrector propuesto es un acto jurídico marco que permitirá la imposición de medidas de defensa comercial.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

BNP-udligningsmekanismen blev udsat for endnu en væsentlig tilpasning i 1999, da fire af budgettets største nettobidragydere (i relative tal) (Tyskland, Holland, Østrig og Sverige) fik tildelt en nedsættelse på 75 % i deres bidrag.

Spanish

La norma de la relación con el PNB sufrió una importante modificación en 1999 en lo que respecta a cuatro de los principales contribuyentes (en términos relativos) al presupuesto (Alemania, los Países Bajos, Austria y Suecia) y se les atribuyó una reducción del 75 % sobre los importes que debían desembolsar en concepto de corrección.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

COM(2005) 398 _BAR_ _BAR_ 29.8.2005 _BAR_ Forslag til Rådets forordning om en udligningsmekanisme, som gælder for indførsel fra visse lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab _BAR_

Spanish

COM(2005) 398 _BAR_ _BAR_ 29.8.2005 _BAR_ Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a un mecanismo corrector aplicable a las importaciones procedentes de determinados países no miembros de la Comunidad Europea _BAR_

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

De undersøgelser, der gennemføres inden for rammerne af den foreslåede udligningsmekanisme, er i overensstemmelse med de behørige proceskrav som f.eks.: offentliggørelse af indledning, de berørte parter har ret til at blive hørt, sikring af fortrolig behandling af de forelagte oplysninger, de berørte parter kan få adgang til oplysninger, som er relevante for deres sag, høring af tredjelandes regeringer osv. Beslutningsprocedure: Medlemsstaterne høres på ethvert stadium af processen i et udvalg i henhold til rådgivningsproceduren i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999.

Spanish

Las investigaciones llevadas a cabo con arreglo al mecanismo corrector propuesto respetarán todos los requisitos del proceso, como anuncio público de inicio, derecho de las partes interesadas a ser oídas, garantía de tratamiento confidencial de la información facilitada, acceso de las partes interesadas a la información pertinente para la presentación de su caso, consultas con el Gobierno del tercer país, etc. Proceso de toma de decisiones: los Estados miembros serán consultados en todas las etapas del procedimiento, en un comité conforme a los procedimientos de los comités consultivos según la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Den form for foranstaltning, som forslaget til en udligningsmekanisme vedrører, giver ikke mulighed for nationale beslutninger. _BAR_

Spanish

La forma de la medida presentada en esta propuesta de mecanismo corrector no deja margen para las decisiones nacionales. _BAR_

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Disse beløb vil blive modregnet under udligningsmekanismen, hvilket medfører en betaling på 41,285 mio. EUR i andet halvår 2004 fra fonden til Den Europæiske Unions budget.

Spanish

Estos importes se compensarán mediante el mecanismo de compensación, lo que dará lugar a un pago de 41,285 millones de euros del Fondo al presupuesto de la Unión Europea en el segundo semestre de 2004.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Evaluering af virkningerne Forslaget til en udligningsmekanisme foreskriver ikke en evaluering af de generelle virkninger.

Spanish

Evaluación del impacto La propuesta de mecanismo corrector no prevé una evaluación general de impacto.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Overførslen blev foretaget gennem udligningsmekanismen med tilbageførsel af fondens overskud på 187 130 000,00 EUR, som fandt sted den 15. juli 2005.

Spanish

La transferencia se efectuó con arreglo al mecanismo de compensación con el reembolso del excedente del Fondo, por valor de 187.130.000,00 EUR, que tuvo lugar el 15 de julio de 2005.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 3816/92 af 28. december 1992 om afskaffelse i sektoren for frugt og groensager af udligningsmekanismen i samhandelen mellem Spanien og de oevrige medlemsstater og af dermed forbundne foranstaltninger

Spanish

REGLAMENTO (CEE) No 3816/92 DEL CONSEJO de 28 de diciembre de 1992 por el que se establece, en el sector de las frutas y hortalizas, la supresión del mecanismo de compensación en los intercambios comerciales entre España y los demás Estados miembros, así como medidas conexas

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Rådets forordning (EØF) nr. 3816/92 af 28. december 1992 om afskaffelse i sektoren for frugt og grøntsager af udligningsmekanismen i samhandelen mellem Spanien og de øvrige medlemsstater og af dermed forbundne foranstaltninger (EFT L 387 af 31.12.1992, s. 10), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1363/95 (EFT L 132 af 16.6.1995, s. 8).

Spanish

Reglamento (CEE) no 3816/92 del Consejo, de 28 de diciembre de 1992, por el que se establece, en el sector de las frutas y hortalizas, la supresión del mecanismo de compensación en los intercambios comerciales entre España y los demás Estados miembros, así como medidas conexas (DO L 387 de 31.12.1992, p. 10), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1363/95 de la Comisión (DO L 132 de 16.6.1995, p. 8).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK