Ask Google

Results for politiebevoegdheden translation from Dutch to Danish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

Danish

Info

Dutch

In Frankrijk bijvoorbeeld heeft de burgemeester staatsgezag en in het bijzonder politiebevoegdheden.

Danish

For det andet beklagede man dybt udvalgets tøven med at udarbejde betænkningen siden 1983.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Wij vragen dat niet omdat we met de kop door de muur willen en zonder naar links of naar rechts te kijken politiebevoegdheden voor Europa eisen, maar omdat de politietaken dat nu eenmaal nodig maken.

Danish

Vi kræver ikke dette, fordi vi hæmningsløst kræver, at Europa skal have politimæssige rettigheder, men disse krav orienterer sig efter de politimæssige nødvendigheder.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 3
Quality:

Dutch

Beslissend is dat het voorstel en de verklaringen van de Raad en de Commissie alsook de onderhavige ontwerpresolutie de overdracht van een groot aantal bevoegdheden aan de Unie willen doordrukken, met name op gebied van justitie, strafrecht en politiebevoegdheden.

Danish

Det afgørende er, at forslaget og redegørelserne fra Rådet og Kommissionen og det foreliggende beslutningsforslag lægger op til en voldsom overførelse af kompetence til Den Europæiske Union. Det drejer sig om retsvæsen, strafferet og politibeføjelser.

Last Update: 2012-03-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

(14) Deze verordening doet geen afbreuk aan in het kader van de algemene politiebevoegdheid uitgevoerde controles en op dezelfde manier als bij binnenlandse vluchten uitgevoerde personencontroles, noch aan de mogelijkheid van de lidstaten om overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3925/91 van de Raad van 19 december 1991 betreffende de afschaffing van de controles en de formaliteiten die van toepassing zijn op de handbagage en de ruimbagage van personen op intracommunautaire vluchten en op de bagage van personen bij intracommunautaire zeereizen [5] uitzonderlijke bagagecontroles uit te voeren, noch aan nationale voorschriften betreffende het bij zich dragen van reis- en identiteitsdocumenten of aan de verplichting om de aanwezigheid op het grondgebied van de betrokken lidstaat te melden.

Danish

(14) Denne forordning berører ikke ind- og udrejsekontrol, der foretages som led i udøvelse af politiets almindelige beføjelser, eller den sikkerhedskontrol af personer, der er identisk med den, der foretages i forbindelse med indenrigsflyvninger; ej heller medlemsstaternes muligheder for undtagelsesvis at foretage bagagekontrol i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 3925/91 af 19. december 1991 om afskaffelse af kontrol og formaliteter gældende for håndbagage og indtjekket bagage tilhørende personer, der foretager en flyvning inden for Fællesskabet, samt for bagage tilhørende personer, der foretager en overfart ad søvejen inden for Fællesskabet [5], eller national ret om pligt til at medbringe rejse- og identitetsdokumenter eller kravet om, at personer underretter myndighederne om deres tilstedeværelse på den pågældende medlemsstats område.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De afschaffing van de personencontroles aan de binnengrenzen doet geen afbreuk aan het bepaalde in artikel 22, noch aan de uitoefening van politiebevoegdheden door de ingevolge de nationale wetgeving daartoe bevoegde autoriteiten van een overeenkomstsluitende partij binnen haar gehele grondgebied, noch aan krachtens de wetgeving van die partij geldende verplichtingen houder te zijn van titels en documenten of om deze bij zich te hebben en te tonen.

Danish

Ophævelsen af personkontrollen ved de indre grænser berører hverken anvendelsen af artikel 22 eller de kompetente myndigheders udøvelse af deres politimæssige beføjelser efter national lovgivning på hele den kontraherende parts område, eller den lovbestemte pligt til at være i besiddelse af, medføre og forevise tilladelser og dokumenter.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Voor de toepassing van de eerste zin kan met name niet worden gesteld dat de uitoefening van de politiebevoegdheid hetzelfde effect heeft als de uitoefening van grenscontroles wanneer de politiële maatregelen:

Danish

For så vidt angår første punktum kan udøvelsen af politimæssige beføjelser navnlig ikke ligestilles med ind- og udrejsekontrol, når de politimæssige foranstaltninger:

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

a) de uitoefening van de politiebevoegdheid door de bevoegde instanties van de lidstaten overeenkomstig de nationale wetgeving, voorzover de uitoefening van die bevoegdheid niet hetzelfde effect heeft als grenscontroles; dit geldt ook in de grensgebieden.

Danish

a) medlemsstaternes kompetente myndigheders udøvelse af politimæssige beføjelser i henhold til national ret, så længe udøvelsen af disse beføjelser ikke har tilsvarende virkning som grænsekontrol; dette gælder også i grænseområder.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

22) kan de prefect van een prefectuur, op verzoek van zowel de arbeidsinspecteur als de technisch specialist van het Ministerie van Industrie en overeenkomstig zijn administratieve politiebevoegdheden, de stillegging van een hele of deel van een industriële installatie gelasten. .De stillegging is beperkt tot vijf dagen.

Danish

Januar 1987 (§ 22) kan præfekten, som får forelagt sagen af arbejdsinspektøren og industriministeriets ekspert i fællesskab, i overensstemmelse med sine beføjelser som ordenspolitimyndighed påbyde standsning af arbejdet i hele eller en del af en industrivirksomhed. Arbejdsstandsningen er begrænset til fem dage.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

489 van kapitein op vissersschepen of op koopvaardijschepen (die respectievelijk de Duitse en de Spaanse vlag voeren) kunnen bekleden wanneer bevoegdheden aan hen worden verleend die verband houden met de handhaving van de veiligheid en de uitoefening van politiebevoegdheden, met name in geval van gevaar aan boord, en die in voorkomend geval gepaard gaan met de bevoegdheid tot het treffen van onderzoeks-, dwang- of strafmaatregelen. Bovendien worden hun ook bepaalde nevenfuncties op het gebied van de burgerlijke stand toegekend.

Danish

449 sa˚ledes forudsætter, at de ansatte i disse stillinger har et særligt solidaritetsforhold til staten, og at der foreligger de gensidige rettigheder og forpligtelser, som er grundlaget for tilhørsforholdet som statsborger (»det funktionelle kriterium).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De afschaffing van de personencontroles aan de binnengrenzen doet geen afbreuk aan het bepaalde in artikel 22, noch aan de uitoefening van politiebevoegdheden door de ingevolge de nationale wetgeving daartoe bevoegde autoriteiten van een Overeenkomstsluitende Partij binnen haar gehele grondgebied, noch aan krachtens de wetgeving van die partij geldende verplichtingen houder te zijn van titels en documenten of om deze bij zich te hebben en te tonen.

Danish

Ophævelsen af personkontrollen ved de indre grænser berører hverken anvendelsen af artikel 22 eller de kompetente myndigheders udøvelse af deres politimæssige beføjelser efter national lovgivning pa˚ hele den kontraherende parts omra˚de, eller den lovbestemte pligt til at være i besiddelse af, medføre og forevise tilladelser og dokumenter.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Haar ambtenaren hebben politiebevoegdheid

Danish

Inspektørerne har samme beføjelser som politiet og kan således optage rapport. Dette kon-

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Het Hof stelt vast dat de betrokken nationale rechtsorden aan degenen die deze betrekkingen vervullen, bevoegdheden verlenen die verband houden met de handhaving van de veiligheid en de uitoefening van politiebevoegdheden en die verder gaan dan enkel een bijdrage tot de handhaving van de openbare veiligheid waartoe eenieder gehouden kan zijn, alsook een aantal bevoegdheden inzake notariñle aangelegenheden en burgerlijke stand, die niet uitsluitend door vereisten in verband met het gezag over het koopvaardijschip kunnen worden verklaard. Verder wijst het Hof erop dat de omstandigheid dat kapiteins in dienst zijn van een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon de toepasselijkheid van bovengenoemde bepaling op zich niet uitsluit, aangezien vaststaat dat de kapiteins bij de vervulling van de openbare functies die hun zijn toebedeeld, handelen in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van het openbaar gezag, ten dienste van de algemene belangen van de vlagstaat.

Danish

$OMSTOLEN฀ FASTSLOG฀ AT฀ KRAVET฀ OM฀ EN฀ FORTOLKNING฀ AF฀ NATIONAL฀ RET฀ DER฀ER฀ I฀OVERENSSTEMMELSE฀MED฀ DIREKTIV฀ ฀ OG฀ KRAVET฀ OM฀ EN฀ EFFEKTIV฀ BESKYTTELSE฀ AF฀ BORGERNES฀ RETTIGHEDER฀ I N D E B � R ER฀ AT฀ DE฀ NATIONALE฀ RETSINSTANSER฀ E FT E R P R �V ER฀ OM฀ DE฀ RELEVANTE฀ BESTEMMELSER฀ I฀ NATIONAL฀ RET฀ GIVER฀ BORGERNE฀ EN฀ KLAGEADGANG฀ HVAD฀ A N G� R ฀ A F G� R E L S ER฀ TRUFFET฀ AF฀ DEN฀ NATIONALE฀ MYNDIGHED฀ DER฀ OPFYLDER฀ KRITERIERNE฀ I฀ DIREKTIVETS฀ ARTIKEL฀ A ฀ S T K ฀ ฀ (VIS฀ EN฀ ANVENDELSE฀AF฀ NATIONAL฀ RET฀ I฀OVERENSSTEMMELSE฀MED฀ KRAVENE฀ I฀ DENNE฀BESTEMMELSE฀ IKKE฀ER฀ MULIG฀ ER฀ EN฀ NATIONAL฀ DOMSTOL฀ SOM฀ VILLE฀ V � R E ฀ K O M P E T E N Tfi฀ TIL฀AT฀ BEHANDLE฀ SAGER฀ OM฀ A F G� R E L S ER฀ TRUFFET฀ AF฀ DEN฀ NATIONALE฀ MYNDIGHED฀ HVIS฀ DEN฀ IKKE฀ HAVDE฀ V � RET฀ FO R HINDRET฀ HERI฀ SOM฀ F�L G E ฀ AF฀ EN฀BESTEMMELSE฀ I฀ NATIONAL฀ RET฀ DER฀ UDTRYKKELIGT฀ UDELUKKER฀ DENS฀ KOMPETENCE฀ I฀OVERENSSTEMMELSE฀MED฀ DISSE฀ KRAV฀ FORPLIGTET฀ TIL฀AT฀ UNDLADE฀ AT฀ ANVENDE฀ DENNE฀BESTEMMELSE฀

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Hij wil de samenwerking tot politie, douane- en andere diensten met politiebevoegdheden beperken, maar anderen, bijvoorbeeld de Fractie van de Europese Volkspartij, achten bepaalde vormen van samenwerking met veiligheids- en inlichtingendiensten, een band met INTERPOL en uitvoerende bevoegdheden onontbeerlijk en laten aldus zien waar wij naartoe gaan.

Danish

Han ønsker at begrænse samarbejdet til at omfatte politi- og toldmyndigheder og andre offentlige myndigheder med politimæssige beføjelser; andre, f.eks. Det Europæiske Folkepartis Gruppe, anser dog visse former for samarbejde med sikkerhedsog efterretningstjenester, en forbindelse til Interpol og operative beføjelser for nødvendige og viser dermed, hvor rejsen går hen.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Ik ben tegen omdat volgens onze grondwet de lokale verkozenen lid worden van een schepencollege, het gezag dat verbonden is aan de soevereiniteit van hun land kunnen uitoefenen, politiebevoegdheid hebben of met andere woorden bevoegdheden in het openbaar ambt die het Verdrag uitdrukkelijk voorbehoudt aan onderdanen.

Danish

Jeg er modstander deraf, for i henhold til vor forfatning kan de lokalt valgte blive medlemmer af et borgmesterkollegium, og de kan udøve beføjelser i forbindelse med statens suverænitet og politimyndigheden, dvs. beføjelser inden for det offentlige, som Traktaten udtrykkeligt forbeholder landets hjemmehørende befolkning.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

In het onderhavige geval moet worden vastgesteld dat het Spaanse recht kapiteins en eerste stuurmannen op onder Spaanse vlag varende koopvaardijschepen in de eerste plaats bevoegdheden verleent die verband houden met de handhaving van de veiligheid en de uitoefening van politiebevoegdheden, met name in geval van gevaar aan boord, en die in voorkomend geval gepaard gaan met de bevoegdheid tot het treffen van onderzoeks-, dwang- of strafmaatregelen, welke verder gaan dan enkel een bijdrage tot de handhaving van de openbare veiligheid waartoe eenieder gehouden kan zijn, en in de tweede plaats bevoegdheden op notarieel gebied en terzake van de burgerlijke stand, die niet uitsluitend door vereisten in verband met het

Danish

Under den retssag, som Gerhard Koblers krav gav anledning til, forelagde Verwaltungsgerichtshof (Østrig) ved kendelse af 22. oktober 1997 Domstolen en anmodning om præjudiciel afgørelse, der på Domstolens Justitskontor blev registreret som sag C-382/97.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Uit dien hoofde heeft zij op het gebied van de zeevisserij de bevoegdheid alle relevante reglementaire bepalingen vast te stellen (de politiebevoegdheid wordt door de Lid-Staten uitgeoefend) en externe verbintenis sen aan te gaan met derde landen of met bevoegde organisaties.

Danish

I overensstemmelse med de ovenfor omtalte bestemmelser angiver nærværende erklæring Fællesskabernes beføjelser med hensyn til de i konventionen omhandlede emner.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Welnu, ik kan u verzekeren dat wij er nog erg ver van verwijderd zijn, maar dat houdt ook verband met het feit dat de meerderheid van de lidstaten niet genegen is - en bij herlezing van het Ontwerpverdrag van Amsterdam zult u dat trouwens zelf ook constateren - van de eigen politie af te zien of om enkele segmenten op het terrein van de politiebevoegdheden af te staan ten gunste van een supranationale, communautaüe bevoegdheidssfeer. Maar het doel is er.

Danish

Jeg må sige, at det europæiske corpus juris, alle idéeme om en europæisk anklagemyndighed og politiaktioner på fællesskabsplan, er absolut relevante, men i den udstrækning, hvor nationale hindringer som følge af dybt forankrede opfattelser i medlemsstaterne stiUer sig i vejen, må vi have den nødvendige og tilstrækkelige tålmodighed til at gå frem i den retning, som Parlamentet ønsker det.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Schengen is de politiestaat in spe met geïnformatiseerde intieme persoonlijke gegevens wat indruist tegen de traditie in vele lid-staten op het vlak van de bescherming van het individu en de rechtszekerheid, alsook met verregaande en onzeker afgelijnde politiebevoegdheid.

Danish

Schengen er politistaten i svøb med følsomme personoplysninger i informationssystemer, som kolliderer med adskillige medlemsstaters tradition for personbeskyttelse og retssikkerhed og med vidtgående og usikkert afgrænsede politibeføjelser.

Last Update: 2012-03-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK