Ask Google

Results for vrijheidsbeweging translation from Dutch to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

English

Info

Dutch

Onder het bestuur van Hussain raakte Jamia nauw verbonden met de Indiase vrijheidsbeweging.

English

Zakir Husain (, Telugu: జాకీర్ హుస్సైన్), ; 8 February 1897 – 3 May 1969) was the 3rd President of India, from 13 May 1967 until his death on 3 May 1969.

Last Update: 2016-03-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Ook is hij dierenactivist en een supporter van de 14e dalai lama Tenzin Gyatso, en steunt hij de Tibetaanse vrijheidsbeweging.

English

In addition to his professional achievements, he is also known as an environmentalist, an animal rights activist, and a supporter of the 14th Dalai Lama, Tenzin Gyatso.

Last Update: 2016-03-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

In 1919 nam Ferenc Cseszneky deel aan de vrijheidsbeweging tegen de Hongaarse Radenrepubliek en was hij commissaris van openbare voorzieningen in de regering van Gyula Károlyi.

English

After the expulsion of Turks, the most important event in the history of Csesznekys was Rákóczi's War for Independence, in which the members of the family played an active role.

Last Update: 2016-03-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Het Birmaanse regime moet haar onmiddellijk volledige vrijheidsbeweging teruggeven en alle politieke gevangenen, inclusief degenen die vandaag werden opgepakt, vrijlaten.

English

The Burmese regime should give her back full freedom of movement immediately and release all political prisoners, including those rounded up today.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Een van de manieren om dat te doen voed je, je geest met goede dingen, met positieve dingen. Dus, vaak worden we in de vrijheidsbeweging vastgehouden door alle problemen.

English

So often in the freedom movement, we get caught up listening to all the problems.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De vader van Jawaharlar, Motital Nehru (1861-1931), was een vooraanstaand advocaat en activist in de Indische Vrijheidsbeweging.

English

The Gandhi surname came from Feroze Gandhi, whom Indira Priyadarshini Nehru (the daughter of Jawaharlal Nehru) married, and later chose to change her name to Indira Gandhi after marriage.

Last Update: 2016-03-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Het was toen een Tsjetsjeen, namelijk de toenmalige sovjetgeneraal Doedajev, die later de eerste president van Tsjetsjenië zou worden, die weigerde de Baltische vrijheidsbeweging de kop in te drukken.

English

Entonces fue un checheno, el todavía general soviético Dudáiev, que luego llegó a ser el primer presidente checheno, el que se atrevió a reprimir el movimiento por la libertad que había en el Báltico.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Het was toen een Tsjetsjeen, namelijk de toenmalige sovjetgeneraal Doedajev, die later de eerste president van Tsjetsjenië zou worden, die weigerde de Baltische vrijheidsbeweging de kop in te drukken.

English

It was a Chechen, the Soviet general Dzhokhar Dudayev, later to become the first President of Chechnya, who refused to crush the independence movement in the Baltic States.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 3
Quality:

Dutch

Wij hebben twintig jaar van fantastische en wonderbaarlijke verandering in Europa achter de rug, wat ertoe heeft geleid dat wij nu een van de voormalige vertegenwoordigers van de Poolse vrijheidsbeweging Solidariteit als Voorzitter van het Europees Parlement hebben.

English

We have 20 years of fantastic, miraculous change in Europe behind us, and as a result we now have one of the early representatives of the Solidarność movement for freedom as president of the European Parliament.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

IK BEN NINOY is een feest van hoop en idealisme, een vrijheidsbeweging, een gemeenschap van helden - helden die geven uit pure onbaatzuchtigheid en dienen het land de beste manier ze kunnen.

English

I AM NINOY is a celebration of hope and idealism, a freedom movement, a community of heroes —- heroes who give out of sheer selflessness and serve the country the best way they can.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Ik verzoek u derhalve om te bevestigen dat de organisatie Iraanse Volksmojahedin niet meer op de lijst staat, en ik wil het voorzitterschap verzoeken om de drie uitspraken van het Gerecht van eerste aanleg te respecteren om er mede voor te zorgen dat we de vrijheidsbeweging van de Iraanse bevolking niet meer als terroristen bestempelen.

English

I would ask you to confirm that the PMOI is now no longer on the list, and I would ask the Presidency to respect the three rulings of the Court, thereby helping to ensure that we never again label the Iranian people's freedom movement as terrorists.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

In het begin van de vorige imperialistische oorlog probeerden de Oekraïners Melenewski (“Basak”) en Skoropis-Yeltoechowoski de Oekraïense vrijheidsbeweging onder de hoede van de Hohenzollerngeneraal Ludendorf te stellen.

English

At the beginning of the last imperialist war the Ukrainians, Melenevski (“Basok”) and Skpropis-Yeltukhovski, attempted to place the Ukrainian liberation movement under the wing of the Hohehzollern General, Ludendorff.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

En de dag die wij gisteren hebben gevierd- de vijftiende verjaardag van de vrijheidsbeweging in Tsjechoslowakije- zouden wij wellicht helemaal niet zo hebben kunnen vieren als er in de jaren zeventig en tachtig ook geen tegenkrachten waren geweest.

English

La responsabilidad es nuestra, como europeos; agradecemos a Francia que asuma esa responsabilidad, pero debemos participar más en la construcción de una verdadera paz, que es algo más que la ausencia de violencia.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

En de dag die wij gisteren hebben gevierd - de vijftiende verjaardag van de vrijheidsbeweging in Tsjechoslowakije - zouden wij wellicht helemaal niet zo hebben kunnen vieren als er in de jaren zeventig en tachtig ook geen tegenkrachten waren geweest.

English

Moreover, it would perhaps not have been possible to celebrate the 15th anniversary of the Velvet Revolution in Czechoslovakia, as we did yesterday, had there been no opposition forces in the 1970s and 1980s.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Het oude, in het jaar 1903 aangenomen partijprogram begint met de woorden: “De ontwikkeling van de warenruil heeft de volken van de beschaafde wereld zo nauw verbonden, dat de grote vrijheidsbeweging van het proletariaat internationaal moest worden en reeds lang geworden is...”

English

The old programme of the party, adopted in 1903, begins with the words: “The development of exchange has established such close bonds between the peoples of the civilised world that the great liberating movement of the proletariat must become, and long ago has become, international ...”

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

In werkelijkheid droegen alle vrijheidsbewegingen van de nieuwe tijd, te beginnen met de strijd van Holland om de onafhankelijkheid hetzelfde nationale en democratische karakter.

English

As a matter of fact, all the movements of liberation in modern history, beginning, say, with Holland’s struggle for independence had both a national and a democratic character.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Zoals hiervoor is gemeld, beseft het duister dat zijn macht zo goed als verdwenen is en dat het enige wat ze nog kunnen doen is nadenken over provocerende en saboterende acties om de vele vrijheidsbewegingen op jullie wereld te ontregelen.

English

As noted above, the dark knows its power has pretty much gone, and almost the only activity remaining to it is deliberate acts of provocation and sabotage to disrupt the many freedom movements around the globe.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Ik vrees dat onder het mom van" terrorisme", van" misdaden tegen de mensheid" dit tribunaal wordt gebruikt als een instrument tot onderdrukking en repressie van zuivere vrijheidsbewegingen.

English

Me temo que pueda ser utilizado como medio para reprimir y aniquilar movimientos de liberación nacional con el pretexto- como siempre señalo- de que se trata de « terroristas » o de que cometen « crímenes contra la humanidad ».

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

Deze Baltische collega's danken hun vrijheid mede aan een Tsjetsjeen, generaal Doedajev, die toentertijd geweigerd heeft het bevel dat hij als sovjetofficier gekregen had, uit te voeren, namelijk het bloedig onderdrukken van de Baltische vrijheidsbeweging.

English

Nuestros colegas de los estados bálticos también deben su libertad a un checheno, el General Dudayev, quien entonces se negó a participar en la sangrienta represión del movimiento de liberación báltico, pues le habían ordenado que actuara como un oficial soviético.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Met trots wil ik erop wijzen dat de leiders van mijn partij, Prawo i Sprawiedliwość [Recht en Gerechtigheid], evenals veel van haar leden, een actieve rol hebben gespeeld in de vrijheidsbeweging Solidarność.

English

I also want to recall with pride that the leaders of my party, [Law and Justice], as well as many of its members, were active participants in the movement for political independence that was .

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK