Ask Google

Results for kwaliteitsprodukten translation from Dutch to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

Polish

Info

Dutch

In het kader van het voeren van een kwaliteitsbeleid mag door deze voorschriften de produktie in een bepaald geografisch gebied worden beperkt tot kwaliteitsprodukten die aan deze specifieke voorschriften voldoen.

Polish

W przypadku, gdy są one stosowane w ramach realizacji polityki jakości, zasady takie mogą ograniczać produkcję w danym obszarze geograficznym do wyrobów jakościowych spełniających te szczególne zasady.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

VERORDENING (EG) Nr. 1418/96 VAN DE COMMISSIE van 22 juli 1996 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende het gebruik van een grafisch symbool voor de voor ultraperifere gebieden specifieke kwaliteitsprodukten van de landbouw

Polish

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/96 z dnia 22 lipca 1996 r. ustanawiające szczegółowe zasady używania znaku graficznego dla produktów rolnych wysokiej jakości właściwych dla regionów skrajnie peryferyjnych

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

VERORDENING (EG) Nr. 1418/96 VAN DE COMMISSIE van 22 juli 1996 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende het gebruik van een grafisch symbool voor de voor ultraperifere gebieden specifieke kwaliteitsprodukten van de landbouw

Polish

z dnia 22 lipca 1996 r.ustanawiające szczegółowe zasady używania znaku graficznego dla produktów rolnych wysokiej jakości właściwych dla regionów skrajnie peryferyjnych

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Overwegende dat een beperkt doch toereikend aantal versheidsklassen moet worden vastgesteld aan de hand van een op de produktgroepen afgestemd beoordelingsschema; dat kwaliteitsprodukten ondersteund dienen te worden en dat derhalve uiterlijk met ingang van 1 januari 2000 niet alle versheidsklassen in aanmerking horen te komen voor de interventiemaatregelen in het kader van de gemeenschappelijke marktordening;

Polish

powinno się określić niewielką, lecz odpowiednią liczbę kategorii świeżości na podstawie wskaźników właściwych dla indywidualnych grup produktów; z uwagi jednak na konieczność wspierania produktów o wysokiej jakości, najpóźniej od dnia 1 stycznia 2000 r., nie wszystkie kategorie świeżości powinny być objęte mechanizmami interwencyjnymi wprowadzanymi jako część ustaleń organizujących rynek;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Het grafisch symbool dat op grond van artikel 20 van Verordening (EEG) nr. 3763/91, van artikel 30 van Verordening (EEG) nr. 1600/92 en van artikel 26 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 is ingevoerd, wordt slechts gebruikt om ruimere bekendheid te geven aan en het verbruik te bevorderen van voor de ultraperifere gebieden specifieke, al dan niet verwerkte kwaliteitsprodukten van de landbouw die voldoen aan bepaalde voorschriften die zijn vastgesteld op initiatief van de representatieve beroepsorganisaties van de marktdeelnemers van de betrokken regio's.

Polish

Znak graficzny wprowadzony zgodnie z art. 20 rozporządzenia (EWG) nr 3763/91, art. 30 rozporządzenia (EWG) nr 1600/92 i art. 26 rozporządzenia (EWG) nr 1601/92 jest wykorzystywany tylko w celu podnoszenia świadomości i spożycia naturalnych i przetworzonych produktów rolnych właściwych dla regionów skrajnie peryferyjnych, które spełniają wymogi ustanowione inicjatywą przedstawicieli organizacji handlowych podmiotów gospodarczych w wyżej wspomnianych regionach.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Overwegende dat de Raad tot de invoering van een grafisch symbool heeft besloten om ruimere bekendheid te geven aan voor de ultraperifere gebieden van de Gemeenschap specifieke, al dan niet verwerkte kwaliteitsprodukten van de landbouw en om het verbruik van deze produkten te bevorderen; dat de voor de uitvoering van deze maatregel noodzakelijke bepalingen moeten worden vastgesteld;

Polish

a także mając na uwadze, co następuje: Rada zadecydowała o wprowadzeniu znaku graficznego w celu zapewnienia większej świadomości oraz spożycia naturalnych i przetworzonych produktów rolnych wysokiej jakości właściwych dla skrajnie peryferyjnych regionów Wspólnoty; powinny zostać ustanowione szczegółowe zasady wymagane w celu wykonania tego środka;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Overwegende dat het, om volop voordeel te trekken van dit specifieke promotiemiddel, ten behoeve van de producenten en fabrikanten van voor de ultraperifere regio's specifieke kwaliteitsprodukten, en om het beheer en de controle te vereenvoudigen en efficiënter te maken, raadzaam is het recht om het grafisch symbool te gebruiken toe te kennen aan de marktdeelnemers die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de produktie, de opmaak voor de verkoop en de fabricage van de produkten, en die in deze regio's gevestigd zijn en zich ertoe verbinden bepaalde voorschriften na te leven;

Polish

w celu jak najlepszego wykorzystania tego szczególnego instrumentu promocji dostępnego dla producentów i przetwórców wyrobów wysokiej jakości ze skrajnie peryferyjnych regionów Wspólnoty oraz w celu uproszczenia zarządzania i kontroli oraz poprawy ich skuteczności prawo do używania znaku graficznego powinno być przyznane podmiotom gospodarczym bezpośrednio odpowiedzialnym za produkcję, pakowanie z uwzględnieniem wytwarzania i wprowadzania do obrotu danych produktów, posiadającym siedzibę w tych regionach, które podejmą się przestrzegania pewnych zasad;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Overwegende dat met het oog op de totstandbrenging van de interne markt en meer in het bijzonder de harmonische werking van de gemeenschappelijke marktordening in de sector visserijprodukten die is ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 3796/81 (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2886/89 (5), het handelsverkeer in levende tweekleppige weekdieren niet langer mag worden gehinderd door verschillen tussen de Lid-Staten op het gebied van gezondheidsvoorschriften; dat, als die verschillen worden opgeheven, de produktie en het in de handel brengen beter kunnen worden geharmoniseerd, concurrentie op voet van gelijkheid mogelijk wordt en de consument een kwaliteitsprodukt kan worden aangeboden;

Polish

a także mając na uwadze, co następuje: w kontekście wprowadzenia rynku wewnętrznego, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa wprowadzonej rozporządzeniem (EWG) nr 3796/81 [4] ostatnio zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 2886/89 [5], istotne jest, by różnice istniejące w wymaganiach zdrowotnych poszczególnych Państw Członkowskich nie utrudniały wprowadzania do obrotu żywych małży dwuskorupowych; umożliwi to lepszą harmonizację produkcji i wprowadzania do obrotu i doprowadzi do konkurencji na równych warunkach, przy jednoczesnym zapewnieniu jakości produktów oferowanych konsumentom;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Overwegende dat met het oog op de totstandbrenging van de interne markt, en met name van een harmonische werking van de gemeenschappelijke marktordening in de sector visserijprodukten die is ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 3796/81 (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2886/89 (5), het handelsverkeer in vis en visprodukten niet langer mag worden gehinderd door verschillen tussen de Lid-Staten op het gebied van gezondheidsvoorschriften; dat, als die verschillen worden opgeheven, de produktie en het in de handel brengen beter kunnen worden geharmoniseerd en concurrentie op voet van gelijkheid mogelijk wordt, en de consument een kwaliteitsprodukt kan worden aangeboden;

Polish

a także mając na uwadze, co następuje: w celu utworzenia rynku wewnętrznego, w szczególności dla zapewnienia niezakłóconego działania wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa ustanowionego na mocy rozporządzenia (EWG) nr 3796/81 [4], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 2886/89 [5], zasadniczym zadaniem jest zapewnienie, aby rozbieżności w poszczególnych Państwach Członkowskich w zakresie wymagań zdrowotnych, nie stanowiły przeszkody we wprowadzaniu do obrotu ryb i produktów rybołówstwa; umożliwi to lepszą harmonizację produkcji i wprowadzania do obrotu, oraz doprowadzi do konkurencji na równych warunkach, zapewniając jednocześnie odpowiednią jakość produktów dostarczanych konsumentom;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Overwegende dat om een harmonieuze werking van de gemeenschappelijke markt en met name van de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren, ingesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 2771/75 ( 4 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3907/87 ( 5 ), alsmede van de gemeenschappelijke regeling van het handelsverkeer voor ovoalbumine en lactoalbumine, ingesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 2783/75 ( 6 ), gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 4001/87 ( 7 ), te garanderen, de afzet van eiprodukten niet meer mag worden belemmerd door de verschillen die nog steeds tussen de Lid-Staten bestaan op het gebied van de gezondheidsvoorschriften ter zake; dat deze harmonisatie zal leiden tot een betere harmonisatie van de produktie en tot gelijke concurrentievoorwaarden, en terzelfder tijd zal garanderen dat de consument een kwaliteitsprodukt verkrijgt; ( 8 ) PB nr . C 67 van 14 . 3 . 1987, blz . 9, en PB nr . C 53 van 2 . 3 . 1989, blz . 10 . ( 9 ) PB nr . C 187 van 18 . 7 . 1988, blz . 184 . ( 10 ) PB nr . C 232 van 31 . 8 . 1987, blz . 11 . ( 11 ) PB nr . L 282 van 1 . 11 . 1975, blz . 49 . ( 12 ) PB nr . L 370 van 30. 12 . 1987, blz . 14 . ( 13 ) PB nr . L 282 van 1 . 11 . 1975, blz . 104 . ( 14 ) PB nr . L 377 van 31 . 12 . 1987, blz . 44 .

Polish

zapewnienie sprawnego funkcjonowania wspólnego rynku, a przede wszystkim wspólnej organizacji rynku jaj ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 2771/75 [4], ostatnio zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 3907/87 [5] oraz wspólnego systemu handlu dla owalbumin i laktalbumin wprowadzonego rozporządzeniem (EWG) nr 2783/75 [6], zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 4001/87 [7], jest rzeczą niezbędną, aby obrót produktami jajecznymi nie był dłużej ograniczany przez rozbieżności pomiędzy Państwami Członkowskimi w zakresie wymagań sanitarnych w tym sektorze; powyższe umożliwi ujednolicenie produkcji oraz doprowadzi do konkurencji opartej na równych warunkach przy jednoczesnym zapewnieniu konsumentom wyrobów dobrej jakości;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Overwegende dat om overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1360/78 van de Raad van 19 juni 1978 betreffende producentengroeperingen en unies van producentengroeperingen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 746/93 (4), gegroepeerde honingproducenten aan te zetten tot verbetering van hun afzetsystemen om aan de eisen van de markt te voldoen en tot bevordering van kwaliteitsprodukten, de toekenning van de steun afhankelijk wordt gemaakt van de uitvoering van een jaarlijks programma van iniatieven dat ter goedkeuring aan de door Griekenland aangewezen bevoegde autoriteit moet worden voorgelegd; dat dit programma daartoe moet zijn gericht op enerzijds genetische verbetering, omschakeling van bijenbestanden, mechanisatie en permanente scholing van de beroepsimkers in nieuwe produktietechnieken, en anderzijds marktonderzoek, ontwikkeling van nieuwe verpakkingsmethoden en verkoopbevorderingsevenementen;

Polish

w celu zachęcenia producentów miodu zgrupowanych w organizacjach określonych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1360/78 z dnia 19 czerwca 1978 r. w sprawie grup producentów i ich zrzeszeń [3], ostatnio zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 746/93 [4], dla usprawnienia ich systemów wprowadzania do obrotu, by spełniały wymagania rynku oraz w celu promowania produktów jakościowych, przyznawanie pomocy jest uwarunkowane wprowadzeniem rocznego programu inicjatyw na podstawie jego zatwierdzenia przez władze krajowe wyznaczone przez Grecję; w celu zrealizowania tych celów program powinien, z jednej strony, dążyć do osiągnięcia doskonalenia genetycznego, modernizacji uli, wprowadzenia mechanizacji i kształcenia zawodowego dla pszczelarzy z zakresu nowych technik produkcji, a z drugiej strony do ukończenia badań rynkowych oraz badań w zakresie nowych metod pakowania i promocji na targach handlowych;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Overwegende dat, op grond van de Verordeningen (EEG) nr. 3763/91, (EEG) nr. 1600/92 en (EEG) nr. 1601/92, een openbare inschrijving is gehouden voor het ontwerpen van een grafisch symbool dat ruimere bekendheid moet geven aan en het verbruik moet bevorderen van voor ultraperifere gebieden specifieke, al dan niet verwerkte kwaliteitsprodukten van de landbouw;

Polish

a także mając na uwadze, co następuje: stworzony został znak graficzny, na podstawie rozporządzeń (EWG) nr 3763/91, (EWG) nr 1600/92 i (EWG) nr 1601/92, po zaproszeniu do składania ofert, w celu poprawienia świadomości i wspierania konsumpcji przetworzonych i nieprzetworzonych produktów rolnych wysokiej jakości, właściwych dla najbardziej peryferyjnych regionów Wspólnoty;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

VERORDENING (EG) Nr. 2054/96 VAN DE COMMISSIE van 25 oktober 1996 houdende publikatie van het grafisch symbool voor de voor ultraperifere gebieden specifieke kwaliteitsprodukten van de landbouw, en tot vaststelling van de bepalingen inzake de reproduktie ervan

Polish

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2054/96 z dnia 25 października 1996 r. w sprawie publikacji znaku graficznego dla produktów rolnych wysokiej jakości właściwych dla skrajnie peryferyjnych regionów oraz ustalające zasady jego kopiowania

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Overwegende dat met het oog op de totstandbrenging van de interne markt en meer in het bijzonder de harmonische werking van de gemeenschappelijke marktordening in de sector visserijprodukten die is ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 3796/81 (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2886/89 (5), het handelsverkeer in levende tweekleppige weekdieren niet langer mag worden gehinderddoor verschillen tussen de Lid-Staten op het gebied van gezondheidsvoorschriften; dat, als die verschillen worden opgeheven, de produktie en het in de handel brengen beter kunnen worden geharmoniseerd, concurrentie op voet van gelijkheid mogelijk wordt en de consument een kwaliteitsprodukt kan worden aangeboden;

Polish

a także mając na uwadze, co następuje:w kontekście wprowadzenia rynku wewnętrznego, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa wprowadzonej rozporządzeniem (EWG) nr 3796/81 [4] ostatnio zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 2886/89 [5], istotne jest, by różnice istniejące w wymaganiach zdrowotnych poszczególnych Państw Członkowskich nie utrudniały wprowadzania do obrotu żywych małży dwuskorupowych; umożliwi to lepszą harmonizację produkcji i wprowadzania do obrotu i doprowadzi do konkurencji na równych warunkach, przy jednoczesnym zapewnieniu jakości produktów oferowanych konsumentom;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Overwegende dat met het oog op de totstandbrenging van de interne markt, en met name van een harmonische werking van de gemeenschappelijke marktordening in de sector visserijprodukten die is ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 3796/81 (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2886/89 (5), het handelsverkeer in vis en visprodukten niet langer mag worden gehinderd door verschillen tussen de Lid-Staten op het gebied van gezondheidsvoorschriften; dat, als die verschillen worden opgeheven, de produktie en het in de handel brengen beter kunnen worden geharmoniseerd en concurrentie op voet van gelijkheid mogelijk wordt, ende consument een kwaliteitsprodukt kan worden aangeboden;

Polish

a także mając na uwadze, co następuje:w celu utworzenia rynku wewnętrznego, w szczególności dla zapewnienia niezakłóconego działania wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa ustanowionego na mocy rozporządzenia (EWG) nr 3796/81 [4], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 2886/89 [5], zasadniczym zadaniem jest zapewnienie, aby rozbieżności w poszczególnych Państwach Członkowskich w zakresie wymagań zdrowotnych, nie stanowiły przeszkody we wprowadzaniu do obrotu ryb i produktów rybołówstwa; umożliwi to lepszą harmonizację produkcji i wprowadzania do obrotu, oraz doprowadzi do konkurencji na równych warunkach, zapewniając jednocześnie odpowiednią jakość produktów dostarczanych konsumentom;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

VERORDENING (EG) Nr. 2054/96 VAN DE COMMISSIE van 25 oktober 1996 houdende publikatie van het grafisch symbool voor de voor ultraperifere gebieden specifieke kwaliteitsprodukten van de landbouw, en tot vaststelling van de bepalingen inzake de reproduktie ervan

Polish

z dnia 25 października 1996 r.w sprawie publikacji znaku graficznego dla produktów rolnych wysokiej jakości właściwych dla skrajnie peryferyjnych regionów oraz ustalające zasady jego kopiowania

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

c) De Lid-Staten mogen specifieke nationale voorschriften voor de produktie, het interne verkeer, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van de op hun grondgebied verkregen produkten toepassen, indien deze verenigbaar zijn met het Gemeenschapsrecht. In het kader van het voeren van een kwaliteitsbeleid mag door deze voorschriften de produktie in een bepaald geografisch gebied worden beperkt tot kwaliteitsprodukten die aan deze specifieke voorschriften voldoen.

Polish

c) Państwa Członkowskie mogą stosować szczególne zasady krajowe dotyczące produkcji, przepływu wewnątrz Państwa Członkowskiego, opisu i prezentacji, w odniesieniu do wyrobów wytwarzanych na ich terytorium, w zakresie, w jakim są one zgodne z prawem wspólnotowym. W przypadku, gdy są one stosowane w ramach realizacji polityki jakości, zasady takie mogą ograniczać produkcję w danym obszarze geograficznym do wyrobów jakościowych spełniających te szczególne zasady.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK