Ask Google

Results for toezichtmechanisme translation from Dutch to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

Polish

Info

Dutch

het toezichtmechanisme WT/MIN(13)/W/17

Polish

mechanizmu monitorowania WT/MIN(13)/W/17.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Het evaluatie- en toezichtmechanisme moet alle aspecten van het Schengenacquis omvatten.

Polish

Mechanizm oceny i monitorowania powinien objąć wszystkie aspekty dorobku Schengen.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

e) Voorstel ter aanvulling van het bestaande Schengenevaluatiemechanisme met een toezichtmechanisme (2007)

Polish

e) Wniosek dotyczący uzupełnienia istniejącego mechanizmu oceny Schengen o mechanizm nadzoru (2007 r.)

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Bij deze verordening wordt een evaluatie- en toezichtmechanisme ingesteld voor de volgende doeleinden:

Polish

W niniejszym rozporządzeniu ustanowiony zostaje mechanizm oceny i monitorowania, służący do następujących celów:

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Zodoende wordt gegarandeerd dat aan het nieuwe toezichtmechanisme zo spoedig mogelijk daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven.

Polish

Porozumienie to zapewni jak najszybsz sku-teczn realizacj nowych ustale wzakresie nadzoru.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Voorts wordt een toezichtmechanisme ter aanvulling van de huidige Schengenevaluatieregelingen overwogen, dat tevens onaangekondigde inspecties omvat.

Polish

Planuje się ponadto wprowadzenie mechanizmu nadzoru, w tym niezapowiedzianych inspekcji, jako uzupełnienie obecnie obowiązujących zasad oceny w ramach systemu Schengen.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Het doel van een dergelijk toezichtmechanisme is het bijdragen aan het vergemakkelijken van de integratie van de ontwikkelingslanden en minst ontwikkelde WTO-leden in het multilaterale handelsstelsel.

Polish

Celem takiego mechanizmu jest ułatwianie integracji rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych członków WTO w wielostronnym systemie handlowym.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

tot vaststelling van het door de Europese Unie in de negende ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in te nemen standpunt met betrekking tot de voedselzekerheid, het beheer van de tariefcontingenten en het toezichtmechanisme

Polish

ustalająca stanowisko, które ma zająć Unia Europejska na forum dziewiąta konferencji ministerialnej Światowej Organizacji Handlu w kwestii bezpieczeństwa żywnościowego, administrowania kontyngentami taryfowymi i mechanizmu monitorowania

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Het door de Europese Unie in de negende ministeriële conferentie van de WTO in te nemen standpunt over de voedselzekerheid, het beheer van de tariefcontingenten en het toezichtmechanisme, dient te worden vastgelegd,

Polish

Należy zatem ustalić stanowisko, jakie ma zająć Unia Europejska na forum dziewiąta konferencji ministerialnej, które dotyczy kwestii bezpieczeństwa żywnościowego, administrowania kontyngentami taryfowymi i mechanizmu monitorowania,

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Het standpunt van de Europese Unie in de negende Ministeriële Conferentie van de WTO met betrekking tot de voedselzekerheid, het beheer van de tariefcontingenten en het toezichtmechanisme luidt dat de Unie de vaststelling van de volgende ontwerpbesluiten van de WTO steunt:

Polish

Stanowisko Uniii Europejskiej na forum dziewiątej konferencji ministerialnej, dotyczące kwestii bezpieczeństwa żywnościowego, administrowania kontyngentami taryfowymi i mechanizmu monitorowania to poparcie dla przyjęcia przez dziewiąta konferencję ministerialną następujących projektów decyzji WTO w kwestii:

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Na het politieke akkoord dat door het Europees Parlement en de Raad is bereikt, zal de wetgeving tot oprichting van één gemeenschappelijk toezichtmechanisme (GTM) naar verwachting weldra worden vastgesteld.

Polish

Po osiągnięciu porozumienia politycznego przez Parlament Europejski i Radę oczekuje się, że przepisy ustanawiające jednolity mechanizm nadzorczy zostaną wkrótce przyjęte.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

De lidstaten en de Commissie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de toepassing van het in deze verordening bedoelde evaluatie- en toezichtmechanisme, met de steun van de organen, instanties of agentschappen van de Unie die bij de uitvoering van het Schengenacquis zijn betrokken.

Polish

Za wdrożenie mechanizmu oceny i monitorowania określonego w niniejszym rozporządzeniu odpowiadają wspólnie państwa członkowskie i Komisja przy wsparciu organów i jednostek organizacyjnych Unii uczestniczących we wdrażaniu dorobku Schengen.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Er is een specifiek evaluatie- en toezichtmechanisme nodig om de toepassing van het Schengenacquis te controleren, omdat de praktische toepassing ervan aan hoge uniforme normen moet voldoen en omdat er tussen de lidstaten die deel uitmaken van een gebied zonder controles aan de binnengrenzen een hoge mate van wederzijds vertrouwen moet zijn.

Polish

Aby zapewnić jednolite, wysokie standardy stosowania dorobku Schengen w praktyce oraz utrzymać wysoki poziom wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi tworzącymi obszar bez kontroli granicznej na granicach wewnętrznych, należy utworzyć specjalny mechanizm oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Op zijn vergadering van 31 juli 2002 heeft de Algemene Raad van de WTO zijn goedkeuring gehecht aan de aanbeveling van de speciale zitting van de Commissie inzake handel en ontwikkeling (CTD) om een toezichtmechanisme voor bijzondere en differentiële behandelingen in te stellen.

Polish

Na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2002 r. Rada Generalna WTO zatwierdziła zalecenie sesji specjalnej Komitetu ds. Handlu i Rozwoju (CTD) dotyczące ustanowienia mechanizmu monitorowania szczególnego i zróżnicowanego traktowania.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zijn verheugd over de aanneming van de verordening tot wijziging van de Schengengrenscode teneinde te voorzien in gemeenschappelijk regels inzake de tijdelijke herinvoering van grenstoezicht aan de binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden en van de verordening betreffende de instelling van een evaluatie- en toezichtmechanisme voor de controle van de toepassing van het Schengenacquis.

Polish

Parlament Europejski, Rada i Komisja wyrażają zadowolenie z powodu przyjęcia rozporządzenia zmieniającego kodeks graniczny Schengen w celu ustanowienia wspólnych zasad tymczasowego przywracania w wyjątkowych okolicznościach kontroli granicznej na granicach wewnętrznych oraz rozporządzenia w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Naar hun mening wordt met deze nieuwe mechanismen op passende wijze gehoor gegeven aan het verzoek van de Europese Raad in zijn conclusies van 24 juni 2011 om de samenwerking en het wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten in het Schengengebied te versterken en om een doelmatig en betrouwbaar evaluatie- en toezichtmechanisme in het leven te roepen met het oog op de handhaving van gemeenschappelijke voorschriften en de versterking, aanpassing en uitbreiding van de op het Unieacquis gebaseerde criteria; daarbij werd eraan herinnerd dat de buitengrenzen van Europa doeltreffend en consistent moeten worden beheerd, op basis van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, solidariteit en praktische samenwerking.

Polish

Instytucje te są zdania, że nowe mechanizmy stanowią właściwą odpowiedź na apel Rady Europejskiej zawarty w jej konkluzjach z dnia 24 czerwca 2011 r. o zwiększenie współpracy i wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi w strefie Schengen oraz o skuteczny i niezawodny system monitorowania i oceny pozwalający egzekwować wspólne zasady oraz ulepszać, dostosowywać i rozszerzać kryteria oparte na dorobku prawnym UE, któremu to apelowi towarzyszyło przypomnienie, że należy skutecznie i spójnie zarządzać zewnętrznymi granicami UE, wspólnie ponosząc za to odpowiedzialność, działając solidarnie oraz praktycznie współpracując.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

In het Haags programma [3] werd de Commissie verzocht „zo spoedig mogelijk nadat de afschaffing van de binnengrenscontrole voltooid is, een voorstel […] [in te dienen] ter aanvulling van het bestaande Schengenevaluatiemechanisme met een toezichtmechanisme, waarbij de deskundigen van de lidstaten volledig worden betrokken en dat tevens onaangekondigde inspecties omvat”.

Polish

W programie haskim [3] wezwano Komisję „do przedłożenia wkrótce po ukończeniu procesu znoszenia kontroli na granicach wewnętrznych wniosku w sprawie uzupełnienia mechanizmu oceny Schengen mechanizmem nadzoru zapewniającego pełne zaangażowanie ekspertów państw członkowskich oraz z uwzględnieniem niezapowiedzianych inspekcji”.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zijn verheugd over de vaststelling van de verordening tot wijziging van de Schengengrenscode teneinde te voorzien in gemeenschappelijke regels inzake de tijdelijke herinvoering van grenstoezicht aan de binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden en van de verordening betreffende de instelling van een evaluatie- en toezichtmechanisme voor de controle van de toepassing van het Schengenacquis.

Polish

Parlament Europejski, Rada i Komisja wyrażają zadowolenie z powodu przyjęcia rozporządzenia zmieniającego kodeks graniczny Schengen w celu ustanowienia wspólnych zasad tymczasowego przywracania w wyjątkowych okolicznościach kontroli granicznej na granicach wewnętrznych oraz rozporządzenia w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Naar hun mening wordt met deze nieuwe mechanismen op passende wijze gehoor gegeven aan het verzoek van de Europese Raad in zijn conclusies van 24 juni 2011 om de samenwerking en het wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten in het Schengengebied te versterken en om een doeltreffend en betrouwbaar evaluatie- en toezichtmechanisme in het leven te roepen met het oog op de handhaving van gemeenschappelijke voorschriften en de versterking, aanpassing en uitbreiding van de criteria die gebaseerd zijn op het EU-acquis; daarbij wordt eraan herinnerd dat de buitengrenzen van Europa doeltreffend en consistent moeten worden beheerd, op basis van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, solidariteit en praktische samenwerking.

Polish

Instytucje te są zdania, że nowe mechanizmy stanowią właściwą odpowiedź na apel Rady Europejskiej zawarty w jej konkluzjach z dnia 24 czerwca 2011 r. o zwiększenie współpracy i wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi w strefie Schengen oraz o skuteczny i niezawodny system monitorowania i oceny pozwalający egzekwować wspólne zasady oraz ulepszać, dostosowywać i rozszerzać kryteria oparte na dorobku prawnym UE, któremu to apelowi towarzyszyło przypomnienie, że należy skutecznie i spójnie zarządzać zewnętrznymi granicami UE, wspólnie ponosząc za to odpowiedzialność, działając solidarnie oraz praktycznie współpracując.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

"strategisch beleidskader": een document of een geheel van documenten opgesteld op nationaal of regionaal niveau waarin een beperkt aantal samenhangende prioriteiten worden vastgesteld aan de hand van bewijzen en een tijdschema voor de uitvoering van die prioriteiten, en waarin een toezichtmechanisme kan zijn opgenomen;

Polish

„ramy strategiczne polityki” oznaczają dokument lub zestaw dokumentów sporządzonych na szczeblu krajowym lub regionalnym, w których określono ograniczoną liczbę spójnych priorytetów ustanowionych na podstawie dowodów oraz harmonogram wdrażania tych priorytetów, i które mogą zawierać mechanizm monitorowania;

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK