Ask Google

Results for many of whom translation from English to Galician

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Galician

Info

English

His behavior disappointed many of his friends.

Galician

A súa conducta decepcionou a moitos dos seus amigos.

Last Update: 2014-02-01
Usage Frequency: 1
Quality:

English

His behavior disappointed many of his friends.

Galician

O seu comportamento defraudou a moitos dos seus amigos.

Last Update: 2014-02-01
Usage Frequency: 1
Quality:

English

This chapter presents a guided tour of & kstars;, introducing many of its important features.

Galician

Este capítulo presenta unha visita guiada do & kstars;, presentando moitas das súas características máis importantes.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

English

Opens the AstroCalculator Tool, which provides full access to many of the mathematical functions used by & kstars;.

Galician

Abre a ferramenta AstroCalculadora, que fornece acceso completo a moitas das funcións matemáticas empregadas polo & kstars;.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

English

SFTP is a Secure file transfer protocol. sftp is an interactive file transfer program, similar to ftp, but it performs all operations over an encrypted ssh transport. It may use many of the features of ssh, including public key authentication and compression.

Galician

SFTP é un protocolo de transferencia segura de ficheiros. sftp é un programa de transferencia interactiva de ficheiros, semellante a ftp, pero realiza todas as operacións sobre un transporte ssh cifrado. Pode utilizar moitas das funcionalidades de ssh, incluindo a autenticación mediante chave pública e compresión.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Many of the formats used to deliver rich media content are \textbf{proprietary}, meaning they are not free to use, modify and distribute with an open source operating system like Ubuntu. Therefore, Ubuntu does not include the capability to use these formats by default; however, users can easily configure Ubuntu to use these proprietary formats. For more information about the differences between open source and proprietary software, see \chaplink{ch:learning-more}.

Galician

Algún dos formatos usados para distribuír contido multimedia son \textbf{privativos} o que significa que non son de uso, modificación e distribución libre cun sistema operativo de código aberto como Ubuntu. Malia que, Ubuntu non inclúe a capacidade de usar estes formatos de forma predeterminada o que non significa que os usuarios poidan configurar Ubuntu para usar estes formatos privativos. Para obter máis información sobre as diferenzas entre o software privativo e o aberto consulte o \chaplink{ch:learning-more}.

Last Update: 2012-07-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Meixome

English

\marginnote{Notice the sudo command before the apt-get command. In most cases it will be necessary to use sudo when installing software, as you will be modifying protected parts of your system. Many of the commands we will be using from here on require root access, so expect to see sudo appearing frequently.}

Galician

\marginnote{Teña en conta que a orde sudo debe preceder á orde apt-get. Na maioría dos casos será necesario usar sudo cando queira instalar software, xa que está modificando partes protexidas do seu sistema. Algunha das ordes que usará a partir de aquí necesitarán acceso de root, polo que espere ver sudo de forma frecuente.}

Last Update: 2012-07-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Meixome

English

Usage: %s [options] [stream] ... You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued in the playlist. The first item specified will be played first. Options-styles: --option A global option that is set for the duration of the program. -option A single letter version of a global --option. :option An option that only applies to the stream directly before it and that overrides previous settings. Stream MRL syntax: [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:option=value ...] Many of the global --options can also be used as MRL specific :options. Multiple :option=value pairs can be specified. URL syntax: file:///path/file Plain media file http://host[:port]/file HTTP URL ftp://host[:port]/file FTP URL mms://host[:port]/file MMS URL screen:// Screen capture dvd://[device] DVD device vcd://[device] VCD device cdda://[device] Audio CD device udp://[[]@[][:]] UDP stream sent by a streaming server vlc://pause: Pause the playlist for a certain time vlc://quit Special item to quit VLC

Galician

Uso: %s [opcións] [fluxo] ... Pode especificar varios fluxos na liña de comandos. Estes poranse na fila da lista de reprodución. O elemento que se especifique primeiro será tamén o que se reproduza primeiro. Estilos das opcións: --option Unha opción global que se define durante a duración do programa. -option Unha única versión da letra para unha --option global. :option Unha opción que só se aplica ao fluxo directamente antes del e que ignora as configuracións anteriores. Sintaxe do fluxo MRL: [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:option=value ...] Moitas das --options globais poden usarse tamén como :options MRL específicas. Pode especificarse moitas parellas :option=value. Sintaxe URL: [file://]filename Ficheiro multimedia simple http://ip:port/file URL HTTP ftp://ip:port/file URL FTP mms://host[:port]/file URL MMS screen:// Captura de pantalla [dvd://][device][@raw_device] Dispositivo DVD [vcd://][device] Dispositivo VCD [cdda://][device]] Dispositivo CD de audio udp://[[]@[][:]] Fluxo UDP enviado por un servidor de fluxo vlc://pause: Elemento especial para deter a lista de reprodución durante un tempo. vlc://quit Elemento especial para saír do VLC

Last Update: 2012-06-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Trasno
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

But embedding is not limited to & kspread;. A & kchart; chart can be embedded in many of the & koffice; components like & kword;, & kpresenter; or & kivio;.

Galician

Pero a integración non se limita a & kspread;. Os diagramas de & kchart; poden ser incorporados en múltiplas componentes de & koffice; como & kword;, & kpresenter; ou & kivio;.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Trasno
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

Change which processes are shown, and how they are shown. The processes can be further filtered by using the Quick Search text filter. All ProcessesShow all the processes on the system. All Processes, treeShow all the processes on the system, in a hierarchical manner using the parent PID information. System ProcessesShow processes running as root and as a user who cannot login. User ProcessesShow processes running as a non-root user who can login. Own ProcessesShow processes owned by the same user that this process is owned by. Programs OnlyShow processes which are running as a user who can login and are either attached to a TTY or have at least one X11 Window. Technical Information: Processes with multiple threads are just shown as a single process, and not treated any differently. Kernel threads are shown as normal processes, but are actually running inside the kernel and are not real processes. As such, many of the fields (such as Username) do not apply.

Galician

Modifica cales procesos se ven e como se mostran. Os procesos poden filtrarse ademais empregando o filtro de texto de Procura rápida. Todos os procesosMostra todos os procesos do sistema. Todos os procesos, en árboreMostra todos os procesos do sistema, nunha vista xerárquica empregando a información de PID do pai. Procesos do sistemaMostra os procesos que se executan como root ou como un usuario que non poda acceder ao sistema. Procesos de usuarioMostra os procesos que se executan por un usuario que non sexa root e que poda acceder ao sistema. Procesos propriosMostra os procesos posuídos polo mesmo usuario que posúe este. Só programasMostra os procesos que se executan por un usuario que poda acceder ao sistema e que esteas asociados ou a un TTY ou que polo menos teñan unha fiestra do X11. Información técnica: Os procesos con varios fíos de execución móstranse como un único proceso e non se tratan dun xeito diferente. Os fíos do núcleo móstranse como procesos normais pero en realidade execútanse dentro do núcleo e non son un proceso real. Polo tanto moitos dos campos (como Nome de usuario) non se aplican.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Trasno

English

False floors are the key to this level. The way into a section is often not the way out. Many of the enemies will get trapped if you move low enough. Save the middle bottom gold for last: you can not get out of this section until a hidden ladder appears.

Galician

Os falsos chans son a clave deste nivel. O camiño de entrada nunha zona adoita non ser o de saída. Se te moves coa suficiente lentitude, algúns inimigos han quedar atrapados. Deixa a moeda da parte central inferior para o final, non poderás saír dela ata que apareza unha escala oculta.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Trasno

English

If checked, the connection status check will be enabled. The parameters below control how often the gateway will be pinged, and the the minimum of how many of these much succeed. Example: interval: 1, success count: 4, means that 4 pings will be done, and minimum of one must be successful to keep the connection alive. The delay between the pings is 1 second.

Galician

Se sinala esta opción, habilitará a comprobación do estado da conexión. Os parámetros en baixo controlan a frecuencia coa que se fará ping á pasarela. Debe ser o número mínimo de éxitos dun número de intentos. Exemplo: éxitos: 1, número de intentos: 4, significa que serán feitos 4 pings e que polo menos un debe ter éxito para manter a conexión viva. A demora entre pings é de 1 segundo.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Trasno

English

In the Solar System tab, you can specify whether the Sun, Moon, planets, comets and asteroids are displayed, and whether the major bodies are drawn as colored circles or actual images. You can also toggle whether solar system bodies have name labels attached, and control how many of the comets and asteroids get name labels. There is an option to automatically attach a temporary orbit trail whenever a solar system body is tracked, and another to toggle whether the color of the orbit trail fades into the background sky color.

Galician

No separador Sistema Solar pódese especificar se se mostran o Sol, a Lúa, os planetas, os cometas e os asteroides e se os corpos principais se debuxan con círculos de cor ou como imaxes reais. Pódese escoller se os corpos do Sistema Solar levan as lendas e controlar cantos cometas e asteroides as levan. Hai unha opción para engadir un rastro orbital cando se siga un corpo do Sistema Solar e outro para se a cor deste ronsel se dilúe na cor de fondo do ceo.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Trasno

English

In this section we will detail some additional information resources which could be useful to you. Many of the articles listed below (for which URL s are given) are posted to news groups regularly; some of those groups are also listed here.

Galician

Nesta sección detállanse algúns recursos con información adicional que poden resultar útiles. Moitos dos artigos que se mencionan embaixo (para os que se fornece o URL) publícanse con frecuencia nos grupos de novas; tamén se mencionan aquí algúns deses grupos.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Trasno

English

It depends on the image, but many of the images restrict against commercial usage. The Image Viewer's statusbar will usually contain information about the image's copyright holder, and what usage restrictions apply. As a rule of thumb: anything published by NASA is in the public domain (including all HST images). For everything else, you can pretty safely assume that the images may not be used commercially without permission. When in doubt, contact the image's copyright holder directly.

Galician

Depende da imaxe, mais moitas das imaxes restrinxen o seu uso comercial. A barra de estado do Visor de Imaxes normalmente contén información sobre o titular do copyright da imaxe e que restricións de uso se aplican. Como regra xeral: calquera cousa publicada pola NASA está no dominio público (incluídas todas as imaxes do HST). Para todo o demais, pódese asumir con seguranza que as imaxes non se poden utilizar comercialmente sen permiso. No caso de dúbidas, contacta directamente co titular do copyright da imaxe.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Trasno

English

Many of the answers in this & FAQ; are taken from the various & kde; mailing lists and newsgroups. Here is a big thank you to all of you who have contributed answers that eventually appear in this & FAQ;.

Galician

Moitas das respostas que hai nesta & FAQ; son tomadas das listas de correo de e grupos de novas de & kde;. Debemos dar as grazas a todos aqueles que enviaron respostas que aparecen nestas & FAQ;.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Trasno
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

Our Astrocalculator tool provides direct access to many of the algorithms the program uses behind the scenes, including coordinate converters and time calculators. The AAVSO Lightcurve Generator tool will download a lightcurve for any of the 6000+ variable stars monitored by the American Association of Variable Star Observers (AAVSO). The lightcurves are generated on the fly by querying the AAVSO server directly, ensuring that you have the very latest data points.

Galician

A nosa ferramenta Astrocalculadora fornece acceso directo a moitos dos algarismos que utiliza o programa por detrás, incluídos os convertedores de coordenadas e as calculadoras de tempo. A ferramenta Xerador de curvas de luz AAVSO transfire unha curva de luz de calquera das máis de 6000 estrelas variábeis que sigue a Asociación Americana de Observadores de Estrelas Variábeis (AAVSO). As curvas de luz xéranse no momento procurando o servidor da AAVSO directamente, asegurándose de dispor así dos ultimísimos datos.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Trasno

English

The Network page contains the settings that tell & kmail; how to send and receive your email messages. Many of these settings can vary greatly depending on the setup of your system and on the kind of network that your mail server is located in. If you do not know what setting to choose or what to put in a field, consult your Internet Service Provider (ISP) or system administrator.

Galician

A páxina Rede contén as opcións que lle din ao & kmail; como enviar e recibir as mensaxes de correo. Moitas destas opcións poderán depender en grande medida da configuración do sistema e do tipo de rede no que se localiza o servidor de correo. Se non sabe que configuración escoller ou o que pór nun campo, consulte co seu Fornecedor de Acceso a Internet (ISP) ou administrador de sistemas.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Trasno
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

The window contains a list of all the named objects that & kstars; is aware of. Many of the objects only have a numeric catalog name (for example, NGC 3077), but some objects have a common name as well (for example, Whirlpool Galaxy). You can filter the list by name and by object type. To filter by name, enter a string in the edit box at the top of the window; the list will then only contain names which start with that string. To filter by type, select a type from the combo box at the bottom of the window.

Galician

A xanela contén unha listaxe de todos os obxectos con nome que coñece o & kstars;. Moitos obxectos só teñen un nome de catálogo numérico (por exemplo, NGC 3077), mais algúns obxectos teñen tamén un nome común (por exemplo, a Galaxia de Andrómeda). Pódese filtrar a lista polo nome ou polo tipo de obxecto. Para filtrar polo nome, escribe un texto na caixa de edición da parte superior da xanela; a lista conterá só nomes que comecen por ese texto. Para filtrar polo tipo, selecciona un tipo no menú despregábel do fondo da xanela.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Trasno
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

The wizard scans for known anti-spam tools on your computer. It is as well possible to use results of spam checks made by your provider by evaluating some header information which has been added to the messages. You can let the wizard prepare & kmail; to use one or many of them in parallel. However, note that anti-spam tool operations are usually time consuming. & kmail; can appear to be frozen during the scan of the messages for spam, you may encounter problems with the responsiveness of & kmail;. Please consider deleting the filter rules created by the wizard if the filtering becomes too slow for you. Here are some recommendations regarding the supported tools:

Galician

O asistente procura no computador por ferramentas anti- lixo coñecidas. Tamén é posíbel empregar os resultados das verificacións de correo feitas polo seu fornecedor avaliando algunha información das cabeceiras que se engadira ás mensaxes. Pode permitir que o asistente prepare o & kmail; para que empregue unha ou máis dunha en paralelo. Porén, lembre que as operacións contra o lixo consumen normalmente moito tempo. Pode que o & kmail; pareza bloqueado mentras analisa as mensaxes na procura de lixo e pode que vostede atope problemas con como lle responde o & kmail;. Considere a posibilidade de eliminar as regras de filtrado creadas polo asistente se o filtrado se torna demasiado lento. Velaquí algunhas recomendacións relacionadas coas ferramentas que recoñece:

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Trasno
Warning: Contains invisible HTML formatting

Some human translations with low relevance have been hidden.
Show low-relevance results.

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK