Ask Google

Results for etan translation from English to Greek

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Greek

Info

English

Mr Tsv etan TSVETANOV Deputy Prime Minister and Minister for the Interior

Greek

Tsvetan TSVETANOV Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εσωτερικών

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

English

The plan under this section of the programme is therefore to establish a network of all the European organizations active in technology assessment, to be known as ETAN.

Greek

Στα πλαίσια του κεφαλαίου αυτού του προγράμματος, προβλέπεται έτσι η εγκατάσταση ενός δικτύου στο οποίο θα συμμετέχουν οι κύριοι οργανισμοί που δρουν σε αυτόν τον τομέα στην Ευρώπη: το δίκτυο ΕΤΑΝ.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Generally speaking, as highlighted in the ETAN report on Women and Science, women researchers continue to face more serious obstacles to career progression than men do.

Greek

Εν γένει, όπως τονίσθηκε στην έκθεση ETAN, με θέμα "Γυναίκες και Επιστήμη", οι ερευνήτριες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρότερα εμπόδια στην πρόοδο της σταδιοδρομίας τους από ό,τι οι άνδρες.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

English

Apart from improving the general capability to anticipate scientific and technological developments, the ETAN network, by reason of its very existence, will have the effect of facilitating convergence of research activities in different areas towards common objectives."

Greek

Πέρα από τη βελτίωση των συλλογικών δυνατοτήτων "πρόβλεψης των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, το δίκτυο ΕΤΑΝ, με την απλή ύπαρξή του θα έχει ως αποτέλεσμα να διευκολύνει τη σύγκλιση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων σε διάφορα πλαίσια αλλά με κοινούς στόχους".

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

English

BEARING IN MIND the ETAN report "Science policies in the European Union: Promoting excellence through mainstreaming gender equality" of November 1999;

Greek

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την έκθεση του Νοεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού δικτύου τεχνολογικής αξιολόγησης (ΕΤΑΝ) με τίτλο «Επιστημονικές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση : προαγωγή της αριστείας μέσω της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων».

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

English

The Institute, whose mission is to provide the Community and other European authorities with objective data and analyses on the broad trends in science and technology in Europe and the world, will work in close liaison with the organizations specialized in prospective studies and technology surveillance within the ETAN network set up in the framework of the future programme of targeted socio-economic research under the European Union's fourth framework programme of RTD (1994-98).

Greek

Παρέχοντας στις κοινοτικές, και γενικότερα, ευρωπαϊκές, αρχές αντικειμενικά δεδομένα και αναλύσεις για τις μεγάλες εξελικτικές τάσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας στην Ευρώπη και παγκοσμίως, το Ινστιτούτο θα συνεργαστεί στενά με τους οργανισμούς τους εξειδικευμένους στη μελέτη προοπτικών και στην τεχνολογική εγρήγορση, που είναι ενταγμένοι στο δίκτυο "ΕΤΑΝ", το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματος στοχοθετημένης κοινωνικοοικονομικής έρευνας του ΙVου προγράμματος-πλαισίου ΕΤΑ της Ευρωπαϊκής Ενωσης (1994-1998).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

English

A high level expert group “ETAN-STRATA”, composed of representatives from pharmaceutical companies, NGOs (in particular patient organisations), scientists and social and legal experts has been discussing the ethical, legal and social implications of genetic testing for a year now.

Greek

Εδώ και ένα χρόνο, ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου “ETAN-STRATA”, που απαρτίζεται από εκπροσώπους φαρμακευτικών εταιρειών, ΜΚΟ (ιδίως οργανώσεις ασθενών), επιστήμονες και εμπειρογνώμονες κοινωνιολόγους και νομικούς συζητά τις δεοντολογικές, νομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του γενετικού ελέγχου.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Furthermore, as the Committee has stressed on a number of occasions, the need for such studies has been clearly demonstrated during the Fourth Framework Programme by the creation of such instruments and initiatives as the European Technology Assessment Network (ETAN), the European Science and Technology Observatory (ESTO), the Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) in Seville, the European Innovation Monitoring System (EIMS), the specific programme of targeted socio-economic research, and the production of the first European report on scientific and technological indicators in 1994.

Greek

Εξάλλου, όπως έχει επανειλημμένως τονισθεί από την ΟΚΕ, η ανάγκη παρόμοιων σεναρίων επιβεβαιώθηκε ήδη στο 4ο ΠΠ με τη δημιουργία μέσων και την ανάληψη πρωτοβουλιών όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τεχνολογικής Αξιολόγησης ΕΤΑΝ, το Δίκτυο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητή Επιστήμης και Τεχνολογίας ΕSTO, το Ίδρυμα Τεχνολογικής Προβολικής της Σεβίλλης IPTS, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθησης των Καινοτομιών EIMS, το ειδικό πρόγραμμα κοινωνικο-οικονομικής έρευνας, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Καινοτομίας καθώς και η κατάρτιση της πρώτης ευρωπαϊκής έκθεσης για τους επιστημονικούς και τεχνολογικούς δείκτες το 1994.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

In planning the exercise, careful note was taken of the lessons learnt from the implementation of previous exercises, the conclusions of the 1999 report of the ETAN Expert Working Group on the assessment of socio-economic impact49, and discussions in CREST.

Greek

Στον προγραμματισμό του επόμενου κύκλου αξιολόγησης ελήφθησαν ιδιαιτέρως υπόψη τα διδάγματα που αποκομίστηκαν από προηγούμενους κύκλους αξιολόγησης, τα συμπεράσματα της έκθεσης 1999 της ομάδας εργασίας ETAN σχετικά με την αξιολόγηση του κοινωνικοοικονομικού αντικτύπου49, και οι συζητήσεις στο πλαίσιο της CREST.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

It also received regular progress reports on the 5th Framework Programme plus the final reports on certain ETAN/STRATA studies and on the first moves towards turning the ERA into reality, such as the action on "women and science" and the work of the high-level groups on coordination and benchmarking of research activities and on the mobility of researchers, which were set up to follow up the Lisbon European Council.

Greek

Επίσης, ενημερωνόταν τακτικά σχετικά με την πρόοδο του 5ου προγράμματος-πλαισίου, τις τελικές εκθέσεις ορισμένων μελετών ETAN/STRATA, καθώς και τις πρώτες πρωτοβουλίες που συνδέονται με την υλοποίηση του ΕΧΕ, όπως τη δράση «Γυναίκες και επιστήμες» και τις εργασίες των Ομάδων Υψηλού Επιπέδου για τον συντονισμό και τη βαθμονόμηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και την κινητικότητα των ερευνητών, που καθιερώθηκαν σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

English

participate in the technological and industrial assessment process, sharing its experience in the real economy, based on performance indicators, and encouraging an exchange of relevant, comparable information on future prospects and different scenarios, in close collaboration with the new ETAN network;

Greek

τη συμμετοχή στη διαδικασία της τεχνολογικής και βιομηχανικής αξιολόγησης, συνεισφέροντας, βάσει των δεικτών επίδοσης, την πείρα της από την πραγματική οικονομία και προωθώντας την ανταλλαγή χρήσιμων και συγκρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τις προοπτικές και τα σενάρια που καταρτίζονται στα διάφορα επίπεδα, σε στενή συνεργασία με ένα ανανεωμένο δίκτυο ΕΤΑΝ,

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

to help establish a common reference framework for Community and national authorities; there is a role here for CREST, which will include industry and user representatives and base itself on the inputs received from the European Science and Technology Assembly and the European Technology Assessment Network (ETAN);

Greek

να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για τις κοινοτικές και εθνικές αρχές, με τη βοήθεια μιας επιτροπής CREST, που θα περιλαμβάνει εκπροσώπους της βιομηχανίας και των χρηστών και θα βασίζεται στις συμβολές της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης Επιστημών και Τεχνολογίας και στο δίκτυο ΕΤΑΝ,

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Actions involving consultation and socioeconomic forecasting could also be launched as part of the ETAN network (European technology assessment network), following a review of recent national initiatives (e.g. Technology foresight in the United Kingdom, Delphi actions in France and Germany and the Foresight Committee in the Netherlands).

Greek

D χωρίς υπέρβαση των περιορισμών που επι­βάλλονται από τις ανάγκες μείωσης των δημοσίων ελλειμμάτων και των υποχρεωτι­κών εισφορών, αύξηση του ποσοστού των δημοσίων δαπανών που ευνοούν τις άυλες επενδύσεις (έρευνα και ανάπτυξη, κατάρτι­ση) και την καινοτομία, ιδιαίτερα στις επιχει­ρήσεις, δίνοντας έμφαση σε έμμεσους τρό­πους ενίσχυσης'

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 2
Quality:

English

D increase industry's capacity, with its part ners (users, public authorities, etc.), to keep ahead of changes in technologies and on the markets (demand, regulatory and fiscal frame work, etc.) and to employ appropriate strategies, particularly in the research and technology fields (creation of the ETAN (European technology assessment network) and of the Seville Institute in the fourth framework programme);

Greek

Να τονισθεί εξάλ­λου ότι η αγροτική ανάπτυξη συνδέεται ολο­ένα και περισσότερο με την ανάπτυξη της βιομηχανικής δραστηριότητας και των συνα­φών υπηρεσιών, κυρίως δε των MME.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 2
Quality:

English

Fourthly, by establishing ETAN, the European Technology Assessment Network, we will in future have an instrument for a European technical dialogue at our disposal.

Greek

Δεύτερον: Το τέταρτο πρόγραμμα - πλαίσιο για την έρευνα θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί με ελάχιστη διοι­κητική εργασία.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 2
Quality:

English

Mr Pompidou rightly pointed out that we even have instruments for that purpose, namely the European Technology Assessment Network( ETAN) or the Scientific and Technological Option Assessment unit( STOA), as well as other establishments and instruments which feature in our budget, and I therefore recommend that we do not restrict our conception of broader scientific and technological cooperation to the economic or scientific domain alone but extend its scope into the realm of values, for only in that way can we lay the foundations for a global scientific society.

Greek

Δικαίως ο κ. Pompidou επεσήμανε πως έχουμε μάλιστα και τα μέσα για κάτι τέτοιο, και συγκεκριμένα το ETAN ή τη STOA, ή άλλα όργανα και δυνατότητες, στα πλαίσια του προϋπολογισμού μας. Γι' αυτό και συνηγορώ υπέρ του να δούμε την επέκταση της συνεργασίας στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας όχι μόνο από καθαρά οικονομική και επιστημονική άποψη, αλλά και από την άποψη των αξιών, διότι μόνον έτσι μπορούμε να βάλουμε βάση για μια παγκόσμια κοινωνία της επιστήμης.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 5
Quality:

English

The resolution also calls for the Union 's scientific and technical cooperation to be the subject of a prospective and collective evaluation by the Institute for Forecasting in Seville, the European Science and Technology Assembly, and the ETAN and STOA networks.

Greek

Διατυπώνεται το αίτημα η πολιτική επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής και συλλογικής αποτίμησης από το Ινστιτούτο Προβλέψεων της Σεβίλλης, την Ευρωπαϊκή Συνέλευση Επιστημών και Τεχνολογιών τα δίκτυα ETAN( European Technology Assessment Network) και το πρόγραμμα STOA( Scientific and Technological Options Assessment).

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 5
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK