Ask Google

Results for securityand translation from English to Maltese

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Maltese

Info

English

Securityand freedom

Maltese

Sigurtà ulibertà

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Securityand defence policy

Maltese

Politika ta’sigurtà u difi∆a

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Afundamental dimension of our Europe is building an area of freedom, securityand justice.

Maltese

Dimensjoni fundamentali talEwropa tagħna hi l-bini ta’ żona ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Catchlevels will be more stable, thus providing better job securityand guaranteeing prosperity for the sector as a whole.

Maltese

Il-qbid għandu jkun aktar stabbli, li joffri kemm il-vantaġġ ta’ sigurtà fl-impjiegi kif ukoll garanzija ta’ prosperitàgħas-settur kollu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

It can be used in many areas such as health,information technology, materials sciences, industry, instrumentation, energy, securityand space.

Maltese

L-aġenzija se jkollha wkoll rwol kruċjali fis-sigurtà ta’ l-ekonomija diġitali ta’ l-Ewropa.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Itsmainfunctionsare to monitor the internationalsituation, and to contributeto the definition ofpolicies, within the European Securityand Defence Policy (ESDP).

Maltese

Il-funzjonijiet ewlenin tieg¢uhuma li jissorvelja l-qag¢da internazzjonali u li jag¢ti kontribut g¢addefinizzjoni ta’linji politiƒi, fi ¢dan il-Politika Ewropea ta’Sigurtà u Difi∆a (PESD).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Security Sector Reform (SSR)– This is a reformprocess applied in countries whose development ishampered by structural weaknesses in their securityand justice sectors and often exacerbated by a lack ofdemocratic oversight.

Maltese

Unjoni Afrikana (UA)– Din hi organizzazzjoniinternazzjonali li tippromwovi l-kooperazzjoni fostin-nazzjonijiet indipendenti fl-Afrika. www.africa-union.org

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

We are happy that the full use of ourtoolbox contributes to a lasting peace in Aceh,and that we help Indonesia to increase securityand the welfare of the population, and to protect human rights.’

Maltese

Ninsabu kuntenti li l-użu sħiħ tal-firxata’għodda tagħna jikkontribwixxi għal paċi fit-tulf’Aceh, u li ngħinu lill-Indoneżja żżid is-sigurtàul-kwalità tal-ħajja tal-popolazzjoni, u li tipproteġi d-drittijiet tal-bniedem.”

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

2.The Union Minister for Foreign Affairs shall contribute by his or her proposals to the development of the common foreign policy, which he or she shall carry outas mandated by the Council of Ministers. The same shall apply to the common securityand defence policy.

Maltese

2.Il-Ministru ta’ lAffarijiet Barranin għandu jikkontribwixxi jew għandhatikkontribwixxi permezz tal-proposti tiegħu jew tagħha għall-elaborazzjoni tal-politikabarranija komuni, u jwettaqha jew twettaqha bħala mandatarju talKunsill tal-Ministri.L-istess għandu japplika għall-politika tassigurtà u tad-difiża komuni.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

In order to further develop the area of Freedom, Securityand Justice, the Commission put forward a communication exploring possible ways to improve the functioningof EU policies on the basis of the existing Treaties.A communication proposed the setting up of a comprehensive system for objective and impartial evaluation of EU measures.

Maltese

Pass importanti lejn it-titjib ta' l-istat ta' tħejjija ta' lUE għal attakki terroristiċittieħedf'Diċembru, bil-proposta dwar programm Ewropewgħall-ħarsien ta' l-infrastruttura kritika.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

(9)Common economicspace,common space of freedom,securityand justice, common space on external security, common space on research, education and culture.

Maltese

(9)L-ispazju ekonomiku komuni; l-ispazju komuni ta’libertà, sigurtà u ¿ustizzja; l-ispazju komuni dwar is-sigurtà esterna; l-ispazjukomuni g¢ar-riƒerka, l-edukazzjoni u l-kultura.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Section 5 — Rules on competition ...............................................................................................................Subsection 1— Rules applying to undertakings ..............................................................................Subsection 2— Aid granted by Member States ...............................................................................Section 6 — Fiscal provisions ......................................................................................................................Section 7 — Common provisions ................................................................................................................CHAPTER II — ECONOMIC AND MONETARYPOLICY................................................................................Section 1 — Economic policy ......................................................................................................................Section 2 — Monetary policy ......................................................................................................................Section 3 — Institutional provisions ............................................................................................................Section 4 — Provisions specific to Member States whose currency is the euro .........................................Section 5 — Transitional provisions ............................................................................................................CHAPTER III — POLICIES IN OTHER AREAS .................................................................................................Section 1 — Employment ............................................................................................................................Section 2 — Social policy ............................................................................................................................Section 3 — Economic, social and territorial cohesion ...............................................................................Section 4 — Agriculture and fisheries .........................................................................................................Section 5 — Environment ............................................................................................................................Section 6 — Consumer protection ...............................................................................................................Section 7 — Transport ..................................................................................................................................Section 8 — Trans-European networks ........................................................................................................Section 9 — Research and technological development and space ..............................................................Section 10 — Energy ....................................................................................................................................CHAPTER IV— AREAOF FREEDOM, SECURITYAND JUSTICE ...............................................................Section 1 — General provisions ...................................................................................................................Section 2 — Policies on border checks, asylum and immigration ..............................................................Section 3 — Judicial cooperation in civil matters .......................................................................................Section 4 — Judicial cooperation in criminal matters .................................................................................Section 5 — Police cooperation ...................................................................................................................CHAPTER V— AREAS WHERE THE UNION MAYTAKE COORDINATING,COMPLEMENTARYOR SUPPORTING ACTION ..................................................................Section 1 — Public health ............................................................................................................................Section 2 — Industry ....................................................................................................................................Section 3 — Culture .....................................................................................................................................Section 4 — Tourism ....................................................................................................................................Section 5 — Education, youth, sport and vocational training .....................................................................Section 6 — Civil protection ........................................................................................................................Section 7 — Administrative cooperation .....................................................................................................TITLE IV— ASSOCIATION OF THE OVERSEAS COUNTRIES AND TERRITORIES ............................................TITLE V— THE UNION'S EXTERNALACTION .........................................................................................................CHAPTER I — PROVISIONS HAVING GENERALAPPLICATION .................................................................CHAPTER II — COMMON FOREIGN AND SECURITYPOLICY...................................................................Section 1 — Common provisions ................................................................................................................Section 2 — The common security and defence policy ...............................................................................Section 3 — Financial provisions ................................................................................................................CHAPTER III — COMMON COMMERCIALPOLICY......................................................................................CHAPTER IV— COOPERATION WITH THIRD COUNTRIES AND HUMANITARIAN AID ......................Section 1 — Development cooperation ........................................................................................................Section 2 — Economic, financial and technical cooperation with third countries ......................................Section 3 — Humanitarian aid .....................................................................................................................CHAPTER V— RESTRICTIVE MEASURES .....................................................................................................CHAPTER VI — INTERNATIONALAGREEMENTS ........................................................................................CHAPTER VII — THE UNION'S RELATIONS WITH INTERNATIONALORGANISATIONS ANDTHIRD COUNTRIES AND UNION DELEGATIONS ...........................................................CHAPTER VIII — IMPLEMENTATION OF THE SOLIDARITYCLAUSE ......................................................

Maltese

Sezzjoni 5 - Regoli dwar il-kompetizzjoni .....................................................................................Subsezzjoni 1 - Regoli li japplikaw g¢al impri∆i .................................................................Subsezzjoni 2 – G¢ajnuniet millIstati Membri ...................................................................Sezzjoni 6 - Disposizzjonijiet fiskali ..............................................................................................Sezzjoni 7 - Disposizzjonijiet komuni ...........................................................................................KAPITOLU II - POLITIKAEKONOMIKAU MONETARJA......................................................................Sezzjoni 1 - Politika ekonomika ...................................................................................................Sezzjoni 2 - Politika monetarja .....................................................................................................Sezzjoni 3 - Disposizzjonijiet istituzzjonali ...................................................................................Sezzjoni 4 - Disposizzjonijiet speƒifiƒi g¢all-Istati Membri li lmunita tag¢hom hija leuro ...........Sezzjoni 5 - Disposizzjonijiet transitorji ........................................................................................KAPITOLU III - POLITIKAF'OQSMAO£RA..........................................................................................Sezzjoni 1 - Impjieg ......................................................................................................................Sezzjoni 2 - Politika soƒjali ...........................................................................................................Sezzjoni 3 – Koe∆joni ekonomika, soƒjali u territorjali .................................................................Sezzjoni 4 - Agrikoltura u sajd ......................................................................................................Sezzjoni 5 - Ambjent ....................................................................................................................Sezzjoni 6 - Protezzjoni tal-konsumatur .......................................................................................Sezzjoni 7 - Trasport ....................................................................................................................Sezzjoni 8 - Rettikolati trans-Ewropej ..........................................................................................Sezzjoni 9 - Riƒerka u ∆vilupp teknolo¿iku, u l-Ispazju ................................................................Sezzjoni 10 - Ener¿ija ..................................................................................................................KAPITOLU IV - ∫ONATA' LIBERTÀ, SIGURTÀ U ¡USTIZZJA............................................................Sezzjoni 1 - Disposizzjonijiet ¿enerali ..........................................................................................Sezzjoni 2 - Politika dwar kontrolli fuq il-fruntieri, l-asil u l-immigrazzjoni ....................................Sezzjoni 3 - Koperazzjoni ¿udizzjarja f'materji ƒivili .....................................................................Sezzjoni 4 - Koperazzjoni ¿udizzjarja f'materji kriminali ..............................................................Sezzjoni 5 - Koperazzjoni talpulizija ............................................................................................KAPITOLU V - OQSMAFEJN L-UNJONI TISTA' TIDDE¥IEDI LITIE£U AZZJONI TA' SOSTENN, TA'KORDINAZZJONI JEW KUMPLIMENTARI ...................................................................Sezzjoni 1 – Sa¢¢a pubblika ........................................................................................................Sezzjoni 2 - Industrija ...................................................................................................................Sezzjoni 3 - Kultura ......................................................................................................................Sezzjoni 4 - Turi∆mu .....................................................................................................................Sezzjoni 5 - Edukazzjoni, ∆g¢a∆ag¢, sport u formazzjoni professjonali ......................................Sezzjoni 6 - Protezzjoni ƒivili ........................................................................................................Sezzjoni 7 - Koperazzjoni amministrattiva ...................................................................................TITOLU IV – ASSO¥JAZZJONI TAL-PAJJI∫I U T-TERRITORJI EXTRA-EWROPEJ .....................................TITOLU V - AZZJONI ESTERNATA' L-UNJONI ..............................................................................................KAPITOLU I - DISPOSIZZJONIJIETTA' APPLIKAZZJONI ¡ENERALI ................................................KAPITOLU II - POLITIKAESTERAU TA' SIGURTÀ KOMUNI ..............................................................Sezzjoni 1 - Disposizzjonijiet komuni ...........................................................................................Sezzjoni 2 - Politika ta' sigurtà u ta' difi∆a komuni .......................................................................Sezzjoni 3 - Disposizzjonijiet finanzjarji ........................................................................................KAPITOLU III - POLITIKAKUMMER¥JALI KOMUNI ............................................................................KAPITOLU IV - KOPERAZZJONI MA' PAJJI∫I TERZI U G£AJNUNAUMANITARJA..........................Sezzjoni 1 - Koperazzjoni g¢all-i∆vilupp .......................................................................................Sezzjoni 2 - Koperazzjoni ekonomika, finanzjarja u teknika ma' pajji∆i terzi ...............................Sezzjoni 3 - G¢ajnuna umanitarja ................................................................................................KAPITOLU V - MI∫URI RESTRITTIVI ....................................................................................................KAPITOLU VI - FTEHIM INTERNAZZJONALI .......................................................................................KAPITOLU VII - RELAZZJONIJIETTA' L-UNJONI MA' ORGANIZZAZZJONIJIETINTERNAZZJONALI U MA' PAJJI∫I TERZI U DELEGAZZJONIJIETTA' L-UNJONI ....................................KAPITOLU VIII - IMPLIMENTAZZJONI TAL-KLAW∫OLATA' SOLIDARJETÀ ......................................

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

The EU is providing such support through the African Peace Facility (APF), combined with the European Securityand Defence Policy (ESDP) military and civilian crisismanagement instruments and substantial bilateralcontributions from EU Member States.

Maltese

L-iżvilupp, is-sigurtà, il-governanza u d-drittijiettal-bniedem huma l-forzi li qed jimbuttaw din il-bidla.Kif jirrimarkaw l-isforz kontinwu u l-isfidi enormi li baqa',m'hemmx sigurtà mingħajr żvilupp; l-iżvilupp mhux seriseħħ mingħajr sigurtà; u soċjetà ma tistax tgawdi jewissostni wieħed jew l-oħra fil-perijodu fit-tul mingħajrir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem ul-istat ta' dritt.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

To this end, itproposes updating the strategies underlying the various priority information topicspreviously identified (enlargement, the future of the Union, the area of freedom, securityand justice, the euro, and the role of Europe in the world).

Maltese

Għal dan l-għan, ilKummissjoni pproponiet li twettaq strateġiji definiti għat-temi differenti ta’ tagħrif ewlieni li ġie definit qabel (it-tkabbir; il-ġejjieni ta’ l-Unjoni, iż-żona ta’ libertà, ta’ sigurtà u ta’ ġustizzja; l-euro; l-irwol ta’ lEwropa fid-dinja).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

With regard to the common foreign and securitypolicy(CFSP),including the European securityand defence policy(ESDP), the Councilmay, whenever itseesfit, define a common position(notto be confused with common positionsin the Communitydomain under the firstpillar) which reflects, for example, the European Union’sapproach in agiven internationalsituation.

Maltese

Fir-rigward tal-politika komuni barranija u tassigurtà (PKBS), inklu∆ail-politika tas-sigurtàu difi∆a Ewropea (PSDE), il-Kunsill jista’, metajidhirlu li dan huwa xieraq, jiddefinixxi po∆izzjonikomuni(lim’g¢andhiex ti¿i mfixkla mal-po∆izzjonijiet komuni fl-isfera talKomunità ta¢t lewwel pilastru) li tirrifletti, per e∆empju, il-po∆izzjonita’l-Unjoni Ewropea f’qag¢da internazzjonali partikolari.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

into an operational police agency dealing with majorand organised crime, to the development of otherstate-level institutions such as the Ministry of Securityand the State Border Service (SBS), and to progresstowards police reform with the Mission playing a keyadvisory role.

Maltese

L-EUPM għandha rwol importanti fir-riforma tal-pulizija fil-Bosnijau Ħerzegovina, fejn il-Kap tal-Missjoni hu membru tad-Direttoratgħar-Rikostruzzjoni tal-Pulizija.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK