Ask Google

Results for endeavouring translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

I believe that Jane Hutt is endeavouring to ensure that everything is as it should be in the wording of the contract

Welsh

Credaf fod Jane Hutt yn rhoi sylw i'r mater i sicrhau bod popeth yn gweithio fel y dylai o ran geirio'r contract

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I was part of the lengthy saga when the Ministry of Defence said that it was endeavouring to sell the site for an alternative purpose

Welsh

Bûm yn rhan o'r saga hirfaith pan oedd y Weinyddiaeth Amddifffyn yn dweud ei bod yn ceisio gwerthu'r safle ar gyfer pwrpas arall

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Dafydd Wigley : I thank Edwina for the statement and for informing us beforehand about what she was endeavouring to do

Welsh

Dafydd Wigley : Diolchaf i Edwina am y datganiad ac am roi gwybod inni o flaen llaw am yr hyn yr oedd yn ceisio ei wneud

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We are endeavouring to find the best way to satisfy the demand for those materials in a way that is economically viable and environmentally acceptable

Welsh

Yr ydym yn ymdrechu i ganfod y ffordd orau o fodloni'r galw am y deunyddiau hyn , mewn modd sydd yn ymarferol yn economaidd , ac yn dderbyniol yn amgylcheddol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

If we are endeavouring to secure an understanding between people from different cultures , we must have a more sensitive attitude towards the language

Welsh

Os ydym am geisio creu dealltwriaeth rhwng pobl o wahanol ddiwylliannau , rhaid inni gael agwedd fwy sensitif tuag at yr iaith

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Such speculative property deals should not merit reporting by an Assembly Minister to Committee , endeavouring to hide the bad news under apparent good news

Welsh

Nid yw gwerthiannau eiddo anturiol yn haeddu cael eu hadrodd gan Weinidog Cynulliad i'r Pwyllgor , ac yntau'n ceisio celu newyddion drwg dan newyddion ymddangosiadol dda

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We must ensure that we work in partnership with the Government , which is endeavouring to address the way in which decisions on these issues are made in Europe

Welsh

Rhaid sicrhau ein bod yn gweithredu mewn partneriaeth â'r Llywodraeth , sydd yn ceisio ymdrin â'r ffordd y gwneir penderfyniadau ar y materion hyn yn Ewrop

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The centre has helped to support the critical objectives of social enterprises such as recognising that everyone has something to offer and endeavouring to realise that value to the wider benefit of society

Welsh

Mae'r ganolfan wedi helpu i ategu amcanion allweddol mentrau cymdeithasol megis cydnabod bod gan bawb rywbeth i'w gynnig a cheisio gwireddu'r gwerth hwnnw er budd ehangach cymdeithas

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Rhodri Glyn Thomas : I support what Gwenda has said regarding the efforts of Amman Valley Enterprise and similar organisations in endeavouring to ensure activity in our valleys

Welsh

Rhodri Glyn Thomas : Cefnogaf yr hyn a ddywedodd Gwenda ynglyn ag ymdrechion Menter Dyffryn Aman a chyrff tebyg wrth geisio sicrhau gweithgaredd yn ein dyffrynnoedd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We are creating some exceptional role models and , through the sports council's press and media operation , we are endeavouring to use them to encourage participation

Welsh

Yr ydym yn creu rhai rôl-fodelau eithriadol a , thrwy waith adran y wasg a'r cyfryngau yn y cyngor chwaraeon , yr ydym yn ceisio eu defnyddio i hybu cyfranogiad

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We talk about lifelong learning , about support for social developments and initiatives and we often talk about overcoming , or endeavouring to overcome , poverty and assisting the underprivileged

Welsh

Yr ydym yn sôn am addysg gydol oes , am gynhaliaeth i ddatblygiadau a blaengareddau cymdeithasol ac yr ydym yn sôn yn aml am orchfygu , neu geisio gorchfygu , tlodi a chynorthwyo'r difreintiedig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Powys Local Health Board has been endeavouring to commission in-patient services at a 12-month wait , which is much better than the rest of Wales

Welsh

Mae Bwrdd Iechyd Lleol Powys wedi bod yn ceisio comisiynu gwasanaethau i gleifion mewnol gydag arhosiad o 12 mis , sy'n well o lawer nag yng ngweddill Cymru

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Elements of our health policy for Wales are included in the strategic plan , which acknowledges the need to address and resolve the fundamental problems of ill health in Wales at the same time as endeavouring to improve the standard and the performance of the national health service in Wales

Welsh

Cynhwysir elfennau o'n polisi iechyd i Gymru yn y cynllun strategol , sydd yn cydnabod yr angen i wynebu ac i ddatrys problemau sylfaenol afiechyd yng Nghymru ar yr un pryd â cheisio gwella safon a pherfformiad y gwasanaeth iechyd gwladol yng Nghymru

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Dafydd Wigley : We also want to stress that there is a fundamental difference between endeavouring to amend a Committee report line by line and amending a motion that has been tabled in the Assembly by deciding whether we accept , provisionally accept or reject a Committee report

Welsh

Dafydd Wigley : Yr ydym ni hefyd am danlinellu bod gwahaniaeth sylfaenol rhwng ceisio newid cynnwys adroddiad Pwyllgor fesul llinell a newid cynnig sydd wedi ei gyflwyno yn y Cynulliad drwy benderfynu a ydym yn derbyn , derbyn yn amodol neu'n gwrthod adroddiad Pwyllgor

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Those are equal opportunities that are sustainable , overcoming or at least endeavouring to overcome social exclusion and poverty , ensuring a better foundation and initial start for our children and , of course , promoting lifelong learning

Welsh

Y rheini yw cyfle cyfartal sydd yn gynaliadwy , gorchfygu neu o leiaf ymdrechu i orchfygu allgáu cymdeithasol a thlodi , sicrhau gwell sylfaen a phrofiad cychwynnol i'n plant ac , wrth gwrs , hyrwyddo dysgu gydol oes

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

While endeavouring to overcome social exclusion by means of digital inclusion, research will need to be conducted into service users’ attitudes and experiences, particularly with regard to the alleged difficulties in accessing services.

Welsh

Wrth weithio tuag at oresgyn allgau cymdeithasol drwy gynhwysiant digidol, bydd angen ymchwilio i agweddau a phrofiadau defnyddwyr gwasanaethau, yn enwedig o ran anawsterau honedig i ddefnyddio gwasanaethau.

Last Update: 2009-01-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

English

Alun Cairns : Will the Minister join me in congratulating the local authority in Swansea , which has committed to reopening the leisure centre , which will build on many of the positive health policies that the Assembly Government is endeavouring to introduce , bearing in mind that the last authority in Swansea -- the Labour-run local authority -- effectively committed to closing it down , bulldozing the site , and rebuilding a private establishment on the site ?

Welsh

Alun Cairns : A wnaiff y Gweinidog ymuno â mi i longyfarch yr awdurdod lleol yn Abertawe , sydd wedi ymrwymo i agor y ganolfan hamdden , a fydd yn adeiladu ar lawer o'r polisïau iechyd cadarnhaol y mae Llywodraeth y Cynulliad yn ceisio'u cyflwyno , o gofio i'r awdurdod diwethaf yn Abertawe -- awdurdod lleol dan reolaeth Llafur -- fwy neu lai ymrwymo i'w chau , ei chwalu i'r llawr ac adeiladu sefydliad preifat ar y safle ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK