Ask Google

Results for freshwater mussel translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

Freshwater impoundment is being delayed by 12 months

Welsh

Gohirir cronni dŵr croyw am 12 mis

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It will be completed in 2000-01 as soon as the freshwater dredging is completed

Welsh

Fe'i cwblheir yn 2000-01 cyn gynted ag y cwblheir carthu'r dŵr croyw

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

That transfer is for the Environment Agency's work with freshwater and salmon fisheries

Welsh

Mae'r trosglwyddiad hwnnw ar gyfer gwaith Asiantaeth yr Amgylchedd gyda physgodfeydd eogiaid a dŵr croyw

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The unusual nature of the freshwater flows into the bay means that management costs will be high

Welsh

Mae natur anarferol y dŵr croyw sydd yn llifo i'r bae yn golygu y bydd y costau rheoli'n uchel

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Finally , I acknowledge that some quarters will be concerned that freshwater impoundment will now not proceed within the lifetime of the Corporation

Welsh

Yn olaf , cydnabyddaf y bydd rhai cylchoedd yn bryderus na fydd y cronni ar ddwr croyw yn mynd ymlaen yn awr o fewn oes y Gorfforaeth

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I agree with you 100 per cent on the importance of getting it right in the long term even if that means a delay in having a freshwater lake

Welsh

Cytunaf â chi 100 y cant ar bwysigrwydd cael hyn yn iawn yn y tymor hir hyd yn oed os yw hynny'n golygu gohirio'r llyn dŵr croyw

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The cost to the people of Cardiff in lost business , as a result of the delay of the freshwater lake , will be significant

Welsh

Bydd y gost i bobl Caerdydd o ran y busnes a gollir , o ganlyniad i ohirio'r llyn dŵr croyw , yn sylweddol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Of the 126 terrestrial and freshwater features that have been assessed , 49 were in favourable or recovering condition , and 77 were in unfavourable condition

Welsh

O blith y 126 o fannau daearol a dŵr croyw a gafodd eu hasesu , yr oedd 49 mewn cyflwr ffafriol neu'n gwella , ac yr oedd 77 mewn cyflwr anffafriol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Will the directive affect the way in which waters in Wales are tested , and will that affect the situation for mussel producers in Wales ?

Welsh

A fydd y gyfarwyddeb yn effeithio ar y ffordd y caiff dyfroedd yng Nghymru eu profi , ac a fydd hynny'n effeithio ar y sefyllfa i gynhyrchwyr cregyn gleision yng Nghymru ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Important freshwater fisheries are located on Lake Balaton and the Danube and Tisza rivers. The catch consists chiefly of perch, carp and pike.

Welsh

Mae yna bysgodfeydd dwr croyw pwysig yn Llyn Balaton, ac yn afonydd Donwy a Tisza, gyda'r ddalfa yn cynnwys y draenogyn, y carp, a'r penhwyad yn bennaf.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

When the First Secretary referred to the barrage in his statement , he said it was expensive because of the unusual nature of the Taff and Ely rivers , which will form the freshwater lake

Welsh

Pan gyfeiriodd y Prif Ysgrifennydd at y morglawdd yn ei ddatganiad , dywedodd ei fod yn ddrud oherwydd natur anghyffredin afonydd Taf ac Elái , a fydd yn ffurfio'r llyn dŵr croyw

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Agriculture and Rural Development Committee will also consider the Nautilus report on salmon and freshwater fisheries in Wales , and will conduct an inquiry into how the information and communication technology infrastructure can be developed for the benefit of rural communities and businesses

Welsh

Bydd y Pwyllgor Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig hefyd yn ystyried adroddiad Nautilus ar bysgodfeydd eogiaid a dŵr croyw yng Nghymru , ac yn cynnal ymchwiliad i sut y gellir datblygu seilwaith technoleg gwybodaeth a chyfathrebu er budd cymunedau a busnesau gwledig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

In practice , this means that freshwater impoundment of the bay will take place no later than 31 March 2001 , but I am convinced that it is better to take time to get it right rather than rush towards quick solutions which we may all regret later

Welsh

Yn ymarferol , mae hyn yn golygu y bydd y cronni ar ddwr croyw yn y bae yn digwydd ddim hwyrach na 31 Mawrth 2001 , ond yr wyf yn argyhoeddedig mai gwell yw aros i'w gael yn iawn na rhuthro at atebion sydyn y gallem oll edifarhau yn eu cylch yn ddiweddarach

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Conway Mussels

Welsh

Cregyn Gleision Conway

Last Update: 2020-04-02
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Shellfish such as mussels, oysters and clams can be farmed inthe same way.

Welsh

Gallwch chi ffermio cregynbysgod felcregyn gleision, wystrys a chregyn bylchog yn yr un ffordd.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Alun Michael's and Rhodri Morgan's negotiations have led to the Assembly picking up the tab for the 12-month delay of a freshwater impoundment , scouring damage , lost business confidence and safety implications of barrage operators who have not been trained

Welsh

Mae negodiadau Alun Michael a Rhodri Morgan wedi arwain at sefyllfa lle mae'r Cynulliad yn talu'r pris am y 12 mis o oedi cyn cronni dŵr croyw , difrod sgwrio , colli hyder byd busnes ac oblygiadau diogelwch gweithredwyr morglawdd sydd heb eu hyfforddi

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Christine Gwyther : Do you agree that in supporting our rural heartlands we must take account of the coastal resorts , which underpin the Welsh tourism product ? Towns such as Tenby , Saundersfoot and Freshwater East are beloved by generations of tourists

Welsh

Christine Gwyther : A gytunwch wrth gynorthwyo ein hardaloedd cefn gwlad bod yn rhaid inni ystyried y cyrchfannau arfordirol , sydd wrth sail twristiaeth Cymru ? Bu trefi fel Dinbych-y-Pysgod , Saundersfoot a Freshwater East yn ffefrynnau cenedlaethau o dwristiaid

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

However , in addition to the extra cost , there will be a delay of freshwater impoundment for 12 months , lost business confidence , and a barrage that is designed to hold water back will have to move to a tidal regime in the summer months to maintain water quality , which is likely to lead to considerable damage to the structure

Welsh

Fodd bynnag , yn ogystal â'r gost ychwanegol , gohirir cronni dŵr croyw am 12 mis , collir hyder byd busnes , a bydd morglawdd a gynlluniwyd i ddal dŵr yn ôl yn gorfod symud yn ôl patrwm y llanw ym misoedd yr haf er mwyn cynnal ansawdd y dŵr , sydd yn debygol o arwain at gryn ddifrod i'r adeiladwaith

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Lisa Francis : Given that the EU water framework directive will apparently enable seven older directives to be repealed , including those that relate to information and measurements concerning fish water and shellfish water , do you anticipate that it will make a difference to the way in which Welsh shellfish waters are tested for pollutants ? The statistically unreliable most-probable-number sampling method of testing British shellfish waters has resulted in a bizarre situation whereby Welsh mussel producers --

Welsh

Lisa Francis : O gofio y bydd cyfarwyddeb fframwaith dŵr yr UE mae'n debyg yn caniatáu i saith o gyfarwyddebau blaenorol gael eu diddymu , gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud â gwybodaeth a mesuriadau ynglyn â dŵr pysgod a dŵr pysgod cregyn , a ydych yn rhagweld y bydd yn gwneud gwahaniaeth i'r ffordd y profir dyfroedd pysgod cregyn Cymru am lygrwyr ? Mae'r dull samplu y nifer mwyaf tebygol , sy'n annibynadwy yn ystadegol , a ddefnyddir i brofi dyfroedd pysgod cregyn Prydain wedi arwain at sefyllfa ryfedd lle y mae cynhyrchwyr cregyn glas Cymru --

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

mussels

Welsh

cregyn gleision

Last Update: 2007-01-19
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: LowriWilliams

Some human translations with low relevance have been hidden.
Show low-relevance results.

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK