Ask Google

Results for plasters translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

We want to know what you are going to do now , not how you are going to put sticking plasters on the problem , when you have to close accident and emergency departments

Welsh

Yr ydym am wybod beth yr ydych yn bwriadu ei wneud yn awr , nid sut y bwriadwch gynnig atebion dros dro i'r broblem , pan fydd yn rhaid ichi gau adrannau damweiniau ac achosion brys

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Plaster

Welsh

Plaster

Last Update: 2014-08-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Helen Mary Jones : I am sure that all of us would support those initiatives , but it amounts to putting a sticking plaster on a haemorrhage

Welsh

Helen Mary Jones : Yr wyf yn siwr y byddai pob un ohonom yn cefnogi mentrau o'r fath , ond mae hyn fel defnyddio plaster bychan i geisio atal gwaedlif

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

However , these regulations , which are supposedly a panacea , are merely a sticking plaster

Welsh

Fodd bynnag , mae'r rheoliadau hyn , sydd â'r nod o ddatrys y broblem hon i gyd , ond yn rhoi ateb rhannol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

However , they plaster over the problems by lowering exam grades and bullying universities into accepting people who should not be there

Welsh

Fodd bynnag , yr hyn a wnânt yw ceisio cuddio'r problemau drwy ostwng graddau arholiad a bwlio prifysgolion fel eu bod yn derbyn rhai na ddylent fod yno

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

However , we have seen a series of sticking-plaster measures , rather than the fundamental surgery that the NHS in Wales needs

Welsh

Er hynny , gwelsom gyfres o fesurau dros dro , yn hytrach na'r llawdriniaeth sylfaenol y mae ar y GIG yng Nghymru ei hangen

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I know from my own experience in youth and community work , that it is like putting a sticking plaster on a haemorrhage

Welsh

Gwn o'm profiad mewn gwaith ieuenctid a chymunedol , ei bod fel rhoi plaster glynu ar waedlif

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It is time that the Labour Assembly Government abandoned its sticking-plaster solutions and accepted that there are gaping wounds that require major surgery

Welsh

Mae'n bryd i Lywodraeth Lafur y Cynulliad roi'r gorau i'w hatebion dros dro a derbyn bod clwyfau agored y mae angen llawdriniaeth fawr i'w gwella

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It seems to me that the First Minister and the Labour Party have taken two points which were not in the Richard commission report as their main strands of argument : the so-called electoral anomalies , which is a sticking plaster exercise to keep the Labour Party together , and , similarly , the 13 .2 plus issue

Welsh

Ymddengys imi fod y Prif Weinidog a'r Blaid Lafur wedi cymryd dau bwynt nad oeddent yn adroddiad Comisiwn Richard fel prif linynnau eu dadl : yr anghysondebau etholiadol fel y'u gelwir , sy'n ymgais i gadw'r Blaid Lafur yn gytûn am y tro , ac , yn yr un modd , y mater 13 .2 a mwy

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

One thing that Wanless talked about was using short-term initiatives to act as sticking plaster rather than tackling longer-term problems in the system

Welsh

Un o'r pethau a gododd Wanless oedd y defnydd o fentrau byrdymor fel rhwymyn dros dro yn hytrach na mynd i'r afael â phroblemau tymor hwy yn y system

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

So is this bottleneck here to stay ? Is it not time to abandon this sticking plaster solution and come up with a radical long-term plan ? The public of Conwy and our tourist friends have suffered enough

Welsh

Felly a fydd y dagfa hon yn parhau ? Onid yw'n bryd gwrthod yr ateb dros dro hwn a llunio cynllun hirdymor radical ? Mae cyhoedd Conwy a'r cyfeillion sy'n ymweld â ni wedi dioddef digon

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Sticking plaster solutions will not address the deep-rooted and joined-up problems suffered by the deprived communities in my constituency and across Wales

Welsh

Ni wnaiff atebion tâp-glynu ateb y problemau dwfn a chydgysylltiedig a ddioddefir gan y cymunedau difreintiedig yn f'etholaeth i ac ar draws Cymru

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

That may well be the right thing to do , and the only thing that you can do , but is that not just a sticking-plaster solution ? It is not a realistic , achievable strategy for services that our patients should rightly and justifiably expect over the coming months and years

Welsh

Efallai mai dyna'r ateb priodol , a'r unig ateb , ond onid ateb dros dro ydyw ? Nid yw'n strategaeth realistig a chyflawnadwy ar gyfer gwasanaethau y dylai ein cleifion eu disgwyl yn ystod y misoedd a'r blynyddoedd nesaf , a hwnnw'n ddisgwyliad priodol a chyfiawn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The final issue I want to raise is the way in which health money is spent on a series of sticking-plaster measures

Welsh

Y mater olaf y dymunaf ei godi yw'r modd y caiff arian ar gyfer iechyd ei wario ar gyfres o fesurau dros dro

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The rest of the Queen's Speech was , by and large , a series of sticking-plaster solutions and frantic legislating by the Government , infringing civil liberties in a desperate attempt to drive up the number of guilty verdicts in our courts when the real task is to remove people from the conveyor belt of crime

Welsh

Yr oedd gweddill Araith y Frenhines , at ei gilydd , yn gyfres o atebion dros dro a deddfu gwyllt gan y Llywodraeth , gan dresmasu ar ryddid sifil mewn ymgais anobeithiol i gynyddu nifer yr euogfarnau yn ein llysoedd er mai'r gorchwyl y mae angen ei gyflawni mewn gwirionedd yw symud pobl oddi ar gludfelt troseddu

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

This scheme is another sticking plaster , on top of the sticking plaster of the Wanless implementation plan

Welsh

Rhwymyn dros dro arall yw'r cynllun hwn , ar ben rhwymyn dros dro cynllun gweithredu Wanless

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

What was the role of the Counsel General , who is a public servant , in considering whether a judicial inquiry should be held to get the Liberal Democrats -- as we now know from this leak that you would rather had not happened , and we can understand that -- off the hook for the rest of this general election campaign ? That is a sticking plaster for a gaping wound

Welsh

Beth oedd rôl y Cwnsler Cyffredinol , sydd yn was cyhoeddus , wrth ystyried a ddylid cynnal ymchwiliad barnwrol er mwyn achub croen y Democratiaid Rhyddfrydol -- gan y gwyddom erbyn hyn yn sgîl y gollyngiad hwn y byddai'n well gennych pe na bai hynny'n digwydd , a gallwn ddeall hynny -- am weddill ymgyrch yr etholiad cyffredinol hwn ? Nid yw hynny fawr o feddyginiaeth at archoll fawr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Whenever the Minister is faced by this sort of challenge , we hear about £1 million here and £10 million there -- it is her sticking-plaster health strategy

Welsh

Pryd bynnag y mae'r Gweinidog yn wynebu her o'r math hwn , clywn am ddyrannu £1 filiwn yma a £10 miliwn acw -- strategaeth iechyd y plasteri glynu yw ei hun hi

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It is more than a sticking plaster over the wound , but does not provide the surgery to ensure that the wound heals entirely

Welsh

Mae'n golygu mwy na rhoi plastr dros y clwyf , ond nid yw'n darparu'r llawdriniaeth i sicrhau bod y clwyf yn cau'n gyfan gwbl

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK