Ask Google

Results for pleadings translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

Our pleadings on those issues fell on deaf years

Welsh

Syrthio ar glustiau byddar a wnaeth ein galwadau ar y materion hynny

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Anyone who loses his or her position as an apparatchik , or any other special position , will say , ` I do not think this is a good idea : I am going to lose my position . ' Jonathan , I would not have expected you to fall for such a simple three card trick as the health authorities ' special pleading

Welsh

Bydd unrhyw un fydd yn colli ei swydd fel aparatshic , neu unrhyw swydd arbennig arall , yn dweud , ` Ni chredaf fod hyn yn syniad da : byddaf yn colli fy swydd . ' Jonathan , ni fyddwn yn disgwyl ichi gael eich twyllo gan dric tri cherdyn mor syml â dadleuon annheg gan awdurdodau iechyd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Carers are pleading increasingly that their needs should be assessed at the same time as the sufferer of the disease , and that doctors should be trained to deal with sufferers

Welsh

Mae cynhalwyr yn apelio fwyfwy am gael asesu eu hanghenion ar yr un pryd â'r un sydd yn dioddef o'r clefyd , ac am hyfforddi meddygon i ymdrin â'r dioddefwyr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Does the First Minister therefore agree that he should have intervened when Mr Sutton wrote to him two years ago pleading for his help and before this waste of public money was allowed ? Does he agree that taxpayers have a right to know what has happened , and why the legal fees are so high ? Finally , does he also agree that it is equally unacceptable that the council spends huge sums of public money on legal fees rather than on helping many other local citizens who are in genuine need , and whose faith in our democratic system has now been cruelly wounded ?

Welsh

Gan hynny , a yw'r Prif Weinidog yn cytuno y dylai fod wedi ymyrryd pan ysgrifennodd Mr Sutton ato ddwy flynedd yn ôl gan apelio am gymorth a chyn caniatáu'r gwastraff hwn ar arian cyhoeddus ? A yw'n cytuno bod gan drethdalwyr hawl i wybod am yr hyn a ddigwyddodd , a pham y mae'r costau cyfreithiol mor uchel ? Yn olaf , a yw hefyd yn cytuno ei bod yr un mor annerbyniol bod y cyngor yn gwario symiau enfawr o arian cyhoeddus ar ffioedd cyfreithiol yn hytrach nag ar helpu llawer o ddinasyddion lleol eraill sydd mewn gwir angen , ac y mae eu ffydd yn ein system ddemocrataidd wedi'i hysigo'n greulon bellach ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Every year , the Assembly plays the role of Oliver with regard to the Westminster Government , desperately pleading , ` Please , sir , can I have some more ? '

Welsh

Bob blwyddyn , mae'r Cynulliad yn chwarae rhan Oliver gyda Llywodraeth San Steffan , gan erfyn yn daer , ` Plîs , syr , a allaf gael rhagor ? '

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I am pleading with you to support this

Welsh

Yr wyf yn erfyn arnoch i gefnogi hyn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I was never accompanied by a member of the Welsh Conservative Party on the numerous occasions when I represented the farming industry and rural interests in pleading to stop cuts of 25 per cent in hill farmers ' payments and to keep an advisory service that would assist agriculture to restructure

Welsh

Nid ymunodd yr un aelod o Blaid Geidwadol Cymru â mi erioed ar yr achlysuron niferus pan gynrychiolais y diwydiant ffermio a buddiannau gwledig wrth bledio am atal toriadau o 25 y cant yn nhaliadau ffermwyr mynydd ac am gadw gwasanaeth cynghori a fyddai'n helpu amaethyddiaeth i ailstrwythuro

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

If I had to defend those policies , or be held responsible for them , I would be pleading for sweetness and light and no hard punches

Welsh

Pe bawn i yn gorfod amddiffyn y polisïau hynny , neu fod yn atebol amdanynt , byddem yn ymbil am heddwch a dim ergydion caled

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It is grace and favour or special pleading

Welsh

Gras a ffafr neu bledio arbennig yw hynny

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It must use those before pleading poverty and asking us for more money

Welsh

Mae'n rhaid iddo ddefnyddio'r gronfa honno cyn pledio tlodi a gofyn inni am ragor o arian

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It was pleading to the Assembly for help , as it does not know how to start to access funding to stop the decline in its membership , which has been brought about by the cold and inhospitable conditions in the welfare hall where it meets -- the only facility in the village

Welsh

Yr oedd yn apelio i'r Cynulliad am gymorth , gan nad yw'n gwybod sut i ddechrau sicrhau arian i atal y gostyngiad yn ei haelodaeth , a achoswyd gan yr amodau oer a digroeso yn y neuadd les lle y mae'n cyfarfod -- yr unig gyfleuster yn y pentref

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

That is what affirmative action is about , it is not special pleading

Welsh

Dyna beth yw camau cadarnhaol , nid yw'n ymwneud â phledio arbennig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

That means we cannot simply take the special pleading of particular parties and not go ahead with an exciting , innovative development

Welsh

Golyga hynny na allwn yn syml gymryd erfyniadau arbennig pleidiau penodol a pheidio â bwrw ymlaen â datblygiad arloesol , cyffrous

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The First Minister : I first read about this last week and there is a suspicion that the Commonwealth Games council may be pleading its own case

Welsh

Prif Weinidog Cymru : Darllenais am hyn am y tro cyntaf yr wythnos diwethaf , ac y mae drwgdybiaeth bod cyngor Gemau'r Gymanwlad , o bosib , yn pledio ei achos ei hun

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The First Minister : Yes , but we must accept that , every time we do that , there will be squealing from ASPBs and that opposition parties will interpret the squealing and pleading of the quangos that are being abolished as some measure of universal public opinion in Wales and as an uprising against the Government's oppressive policies

Welsh

Prif Weinidog Cymru : Gwnaf , ond rhaid inni dderbyn , bob tro y gwnawn hynny , y bydd y Cyrff a Noddir gan y Cynulliad yn protestio ac y bydd y gwrthbleidiau yn dehongli protestiadau ac erfyniadau'r cwangos a ddiddymir fel rhyw fath o fesur o farn gyffredinol y cyhoedd yng Nghymru ac fel gwrthryfel yn erbyn polisïau gorthrymus y Llywodraeth

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The action plan's great strength is that it avoids special pleading and recognises that many other parts of Wales share similar problems , and that only by tackling these problems in an inclusive way , and not by means of a divisive and exclusively language-based approach , will we be able to mobilise the necessary public support to tackle the social and economic dimensions and create the conditions for a bilingual Wales

Welsh

Cryfder mawr y cynllun gweithredu yw ei fod yn osgoi pledio arbennig , ac yn cydnabod bod llawer rhan arall o Gymru yn rhannu problemau tebyg , ac mai dim ond drwy fynd i'r afael â'r problemau hynny mewn modd cynhwysol , ac nid drwy ymagwedd rwygol sy'n seiliedig ar yr iaith yn unig , y medrwn ennyn y gefnogaeth gyhoeddus sydd yn angenrheidiol i fynd i'r afael â'r dimensiynau cymdeithasol ac economaidd a chreu'r amodau ar gyfer Cymru ddwyieithog

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We are pleading today for you to recognise that the people of Wales want to have a choice regarding where they receive post-16 education

Welsh

Yr ydym yn erfyn arnoch heddiw i gydnabod bod pobl Cymru'n dymuno cael dewis o ran lle y derbyniant addysg ôl-16

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

When driving to Cardiff , I pass through three small towns that are pleading to keep their local junior schools open

Welsh

Wrth fynd yn fy nghar i Gaerdydd , af drwy dair tref fach sy'n erfyn am gael cadw eu hysgolion iau lleol yn agored

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

You must remember that Welsh farmers are pleading for the ability to trade

Welsh

Rhaid ichi gofio bod ffermwyr Cymru'n ymbil am y gallu i fasnachu

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK