Ask Google

Results for pray translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

pray

Welsh

gweddïwn

Last Update: 2016-07-30
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

We pray for

Welsh

Gobeithiwn a gweddïwn am ei adferiad.

Last Update: 2019-12-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

let us pray

Welsh

gweddïwn

Last Update: 2016-07-30
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

` Two men went up into the temple to pray . '

Welsh

` Aeth dau ddyn i fyny i'r deml i weddïo . '

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Therefore , I pray the First Minister as my witness in aid and response to this

Welsh

Felly , wrth ymateb i'r pwynt hwn , cyfeiriaf at eiriau'r Prif Weinidog am gadarnhad a chymorth

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I hope , trust and pray that the steps we take today will ensure that we succeed in that

Welsh

Gobeithiaf , hyderaf a gweddïaf y bydd y camau a gymerwn heddiw yn sicrhau y llwyddwn yn hynny o beth

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Let us hope and pray that this war will end with the liberation of Iraq and with a reduced threat to the world

Welsh

Gobeithiwn a gweddïwn y daw'r rhyfel hwn i ben gyda rhyddhau Irac a lleihau'r bygythiad i'r byd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I know that that is not palatable to many but for Plaid Cymru to pray in aid the trade union movement today was quite rich

Welsh

Gwn nad yw hynny'n dderbyniol i lawer ond bu Plaid Cymru yn eithaf digywilydd pan weddïodd heddiw am gymorth gan yr undebau llafur

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I hope and pray that you will continue to debate vigorously , to deliberate wisely , and to work always for the common good

Welsh

Gobeithiaf a gweddïaf y byddwch yn parhau i drafod yn egnïol , i ystyried yn ddoeth , ac i weithio er lles pawb

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Following my visit this morning to the site of the new Chamber , I can only pray that the disappearance of these pillars comes as soon as possible

Welsh

Yn dilyn fy ymweliad y bore yma i safle'r Siambr newydd , gallaf ond gweddïo y bydd y pileri hyn yn diflannu cyn gynted â phosibl

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We hope and pray that there will be no major incidents , particularly relating to what the Prime Minister said about the imminent danger of terrorist attacks

Welsh

Gobeithiwn i Dduw a'r Tad na fydd digwyddiadau mawr , yn enwedig mewn perthynas â'r hyn a ddywedodd Prif Weinidog y DU ynglyn â pherygl arfaethedig ymosodiadau terfysgwyr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Presiding Officer : I hope and pray that the voting system , following its recent treatment , is sufficiently robust

Welsh

Y Llywydd : Yr wyf yn gwir obeithio bod y system bleidleisio'n ddigon cadarn , ar ôl ei thrin yn ddiweddar

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I hope and pray that you , as Members of the National Assembly for Wales , will continue to work together to serve the common good and the people of this proud and beautiful land

Welsh

Gobeithiaf a gweddïaf y byddwch chi , fel Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru , yn parhau i weithio gyda'ch gilydd er budd holl bobl y wlad falch a phrydferth hon

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Let us hope and pray that what is enormously good news for Wales is not turned into bad news for Wales by a tug of war between west Wales and the Valleys , between one part of Wales and another or between north and south this afternoon

Welsh

Gadewch inni obeithio a gweddïo na chaiff yr hyn sydd yn newyddion hynod o dda i Gymru ei droi'n newyddion drwg i Gymru oherwydd ymrafael rhwng y Gorllewin a'r Cymoedd , rhwng un rhan o Gymru ac un arall neu rhwng gogledd a de y prynhawn yma

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Members quite rightly ask us to provide certain facilities , such as an interdenominational quiet room where people could contemplate or pray , but we have so far been unable to provide such a room

Welsh

Mae Aelodau , yn gwbl briodol , yn gofyn inni ddarparu cyfleusterau arbennig , megis ystafell dawel gydenwadol lle gallai pobl fyfyrio neu weddïo , ond hyd yma , ni lwyddasom i ddarparu ystafell o'r fath

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

If you want to pray anybody in aid , First Minister , why not ask the people of Wales what they think about this building ? I suspect that you know the truth

Welsh

Os ydych am ddyfynnu geiriau rhywun i'ch cefnogi , Brif Weinidog , beth am ofyn i bobl Cymru am eu barn hwy am yr adeilad hwn ? Yr wyf yn amau eich bod yn gwybod y gwir

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It falls to us now to pray for , and think of , the Iraqi people and our armed forces and their families and loved ones , some of them our family members , perhaps

Welsh

Ein cyfrifoldeb ni yn awr yw gweddio dros bobl Irac a meddwl amdanynt hwy yn ogystal â'n lluoedd arfog a'u teuluoedd a'u hanwyliaid , rhai ohonynt , efallai , yn aelodau o'n teuluoedd ninnau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Another teacher asks where the pro rata funding from the Barnett formula is going , why schools in Wales are getting so much less than schools in England , and why England gets the money directly , whereas we must cross our fingers and pray that we get the resources that we need

Welsh

Gofynna athro arall i ble y mae'r arian pro rata o'r fformiwla Barnett yn mynd , pam fod ysgolion yng Nghymru yn cael cymaint yn llai nag ysgolion yn Lloegr , a pham fod Lloegr yn cael yr arian yn uniongyrchol , tra bod yn rhaid i ni groesi bysedd a gweddïo ein bod yn cael yr adnoddau sydd eu hangen arnom

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Every day we read headlines such as , ` Leading GP slams services ', ` No end to bed chaos ', ` Hospitals pray the flu will stay away ', ` GP speaks out for dying patient ' and ` 30-hour wait for treatment '

Welsh

Bob dydd , darllenwn benawdau megis , ` Meddyg blaenllaw yn beirniadu gwasanaethau ', ` Dim diwedd i'r anhrefn o ran gwelyau ', ` Ysbytai yn gweddïo na ddaw'r ffliw ', ` Meddyg yn siarad ar ran claf sy'n marw ' a ` Gorfod aros am 30 awr i gael triniaeth '

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Mark Isherwood : If that dreadful Bill is passed in Westminster -- and let us pray that it is not -- will not the cross-border inequalities that have been referred to , where students in Wales have a disincentive to attend university in England but students in England have an incentive to attend university in Wales , mean that Wales will be forced to fall into line with England , whatever it decides ?

Welsh

Mark Isherwood : Os caiff y Mesur ofnadwy hwnnw ei basio yn San Steffan -- a gadewch inni weddïo na chaiff -- oni fydd yr anghydraddoldebau rhwng y naill ochr i'r ffin a'r llall y cyfeiriwyd atynt , lle y mae anghymhelliad i fyfyrwyr yng Nghymru fynd i brifysgol yn Lloegr ond lle y mae cymhelliad i fyfyrwyr yn Lloegr ddod i brifysgol yng Nghymru , yn golygu y bydd Cymru'n gorfod dilyn Lloegr ym mha beth bynnag a benderfyno ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK