Ask Google

Results for protesting translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

That is why we have civil servants protesting outside today

Welsh

Dyna pam mae gweision sifil yn protestio y tu allan i'r adeilad hwn heddiw

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Yet again , hard-pressed dairy producers are protesting

Welsh

Eto byth , mae cynhyrchwyr llaeth , sydd dan bwysau mawr , yn gwrthdystio

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Alun Cairns : I will join you in protesting against those closures

Welsh

Alun Cairns : Ymunaf â chi wrth brotestio yn erbyn cau'r adrannau hynny

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

They believe that they should start protesting by withholding their payments

Welsh

Credant y dylent ddechrau gwrthdystio drwy atal eu taliadau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It is no good complaining and protesting once these plans have been rolled out

Welsh

Ofer ichi gwyno a phrotestio ar ôl i'r cynlluniau gael eu cyflwyno

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Ieuan Wyn Jones : That was a case of the First Minister protesting too much

Welsh

Ieuan Wyn Jones : Yr oedd y Prif Weinidog yn rhy brotestiol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

If the Rathbone learners did not want their plight to be mentioned in the Chamber , they would not be standing outside protesting

Welsh

Os nad oedd dysgwyr Rathbone am inni sôn am eu sefyllfa yn y Siambr , ni fyddent yn sefyll y tu allan yn protestio

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Leader of the Opposition ( Ieuan Wyn Jones ) : The Minister is protesting a great deal today

Welsh

Arweinydd yr Wrthblaid ( Ieuan Wyn Jones ) : Mae'r Gweinidog yn protestio llawer heddiw

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

In particular , I will pass on copies of my letter to Michael Meacher , protesting that we had not received any formal notice from DEFRA of this report , which remains the case

Welsh

Yn benodol , trosglwyddaf gopïau o'm llythyr at Michael Meacher , yn protestio na chawsom unrhyw hysbysiad ffurfiol gan DEFRA am yr adroddiad hwn , ac felly y mae o hyd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Since the report refers to performance management , amendment 1 is critical of the Government of Wales for not protesting much more about the way in which the democratic will of the Assembly and the people of Wales was spurned and disregarded

Welsh

Gan fod yr adroddiad yn cyfeirio at reoli perfformiad , mae gwelliant 1 yn feirniadol o Lywodraeth Cymru am beidio â phrotestio llawer mwy ynghylch y modd y sathrwyd ac y diystyrwyd ewyllys democrataidd y Cynulliad a phobl Cymru

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

When the Greenham Common women were protesting , it was another woman of much greater political stature who had the guts and the courage to stand up and say that CND and the apologists for the Communist regime were wrong

Welsh

Pan oedd menywod Comin Greenham yn protestio , menyw arall o faintioli llawer mwy yn wleidyddol oedd â'r rhuddin a'r dewrder i sefyll ar ei thraed a dweud bod CND a diffynwyr y gyfundrefn Gomiwnyddol yn anghywir

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Ieuan Wyn Jones : That was an interesting reply , and probably the reply that you gave to the protesting Welsh Labour Members of Parliament who gave you a piece of their mind yesterday

Welsh

Ieuan Wyn Jones : Yr oedd hwnnw'n ateb diddorol , ac mae'n debyg mai hwnnw oedd yr ateb a roesoch i'r Aelodau Seneddol Llafur protestiol o Gymru a ddywedodd y drefn wrthych ddoe

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Hundreds of young people are outside protesting that they have been denied the chance to train and to get a job , because the amount of money spent on their training in Wales is significantly less , to the tune of hundreds of pounds , than it would be in England

Welsh

Mae cannoedd o bobl ifanc y tu allan yn protestio nad ydynt wedi cael y cyfle i hyfforddi a dod o hyd i swydd , oherwydd bod swm yr arian a gaiff ei wario ar eu hyfforddiant yng Nghymru yn sylweddol is , o gannoedd o bunnoedd , na'r swm cyfatebol yn Lloegr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Rhodri Glyn Thomas : It is clear that students in higher and further education in Wales do not agree with your assessment that the situation is enlightened and hopeful , because they are currently protesting because of the inadequacies of the system , which leaves them unable to access courses through the medium of Welsh

Welsh

Rhodri Glyn Thomas : Mae'n amlwg nad yw myfyrwyr addysg bellach ac addysg uwch yng Nghymru yn cytuno â'ch asesiad bod y sefyllfa yn oleuedig ac yn obeithiol gan eu bod yn protestio ar hyn o bryd oherwydd y diffygion yn y system sydd yn golygu na allant gael cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

David Davies : Do you agree that it is part of our openness and accountability policy to uphold the right of all Members in this Chamber to express their views -- whatever they may be -- about different groups of people , whether they are fuel protesters , Greenham Common women , or any other protesting organisation ?

Welsh

David Davies : A gytunwch ei bod yn rhan o'n polisi o fod yn agored ac atebol i gadarnhau hawl pob Aelod yn y Siambr hon i leisio ei farn -- beth bynnag y bo -- am wahanol grwpiau o bobl , pa un a ydynt yn brotestwyr tanwydd , yn ferched Comin Greenham , neu'n unrhyw sefydliad protest arall ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I wonder if Lorraine Barrett feels the same way about animals which are slaughtered cruelly for halal meat or animals imported into this country from EU countries that do not adhere to our high standards of animal welfare ? I wish that these so-called animal welfare groups would start protesting about some of the imports coming into this country instead of making life harder for farmers here

Welsh

Tybed a yw Lorraine Barrett yn teimlo'r un modd ynghylch anifeiliaid a leddir yn greulon i gael cig halal neu am anifeiliaid a fewnforir i'r wlad hon o wledydd yn yr UE nad ydynt yn cadw at y safonau lles uchel i anifeiliaid sydd gennym ni ? Byddai'n dda gennyf pe bai'r grwpiau lles anifeiliaid bondigrybwyll yn dechrau protestio am rai o'r mewnforion a ddaw i'r wlad hon yn lle gwneud bywyd y ffermwyr yma yn fwy anodd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK