Ask Google

Results for konsultatsioonitaotluse translation from Estonian to Czech

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Estonian

Czech

Info

Estonian

Konsultatsioonid peetakse niipea kui võimalik ning hiljemalt 30 päeva jooksul alates konsultatsioonitaotluse esitamisest.

Czech

Tyto konzultace se konají co nejdříve, ale nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Lepinguosalised püüavad sellise vaidluse lahendada konsultatsioonide abil kolme kuu jooksul alates esimese konsultatsioonitaotluse esitamisest.

Czech

Dojde-li ke sporu, usilují strany o jeho vyřešení konzultacemi mezi stranami do tří měsíců ode dne podání původní žádosti o konzultace.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Pärast konsultatsioonitaotluse saamist esitas Euroopa Toiduohutusamet 21. oktoobril 2004 nende küsimuste kohta kaks eraldi arvamust.

Czech

Na základě uvedeného požadavku vydala EFSA k těmto otázkám dne 21. října 2004 dvě samostatná stanoviska.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Ühendus annab loa nende kõnealusesse kategooriasse kuuluvate toodete impordiks, mis on lähetatud Laosest enne konsultatsioonitaotluse esitamise kuupäeva.

Czech

Společenství povolí dovoz výrobků uvedené kategorie zasílaných z Laosu přede dnem předložení žádosti o konzultace.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Kui 60 päeva jooksul pärast konsultatsioonitaotluse kättesaamist ei õnnestu konsultatsioonide käigus vaidlust lahendada, võib kaebav pool taotleda vaekogu moodustamist.

Czech

Jestliže konzultace nevedou k vyřešení sporu v průběhu 60 dní po dni obdržení žádosti o konzultace, může žalující strana požádat o ustavení skupiny odborníků.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Lõike 1 alusel esitatud konsultatsioonitaotluse korral alustab liige, kes annab või säilitab kõnesolevat subsiidiumiprogrammi, võimalikult kiiresti konsultatsioone.

Czech

Jestliže byla podána žádost o konzultace podle odstavce 1, vstoupí Člen, provádějící nebo udržující dotyčný subvenční program, do těchto konzultací co nejrychleji.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Lõike 3 punkti a alusel esitatud konsultatsioonitaotluse korral saavad lepinguosalised siiski kokku 30 päeva jooksul, kui nad ei lepi kokku teisiti.

Czech

Avšak po žádosti o konzultace na základě odst. 3 písm. a) se smluvní strany sejdou do 30 dní, pokud se nedohodnou jinak.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Lõike 1 alusel esitatud konsultatsioonitaotluse korral alustab liige, kes oletatavasti annab või säilitab kõnesolevaid subsiidiume, konsultatsioone nii kiiresti kui võimalik.

Czech

Na základě žádosti o konzultace podle odstavce 1 je Člen, o němž se má za to, že poskytuje nebo udržuje dotyčné subvence, povinen na takové konzultace přistoupit co nejrychleji.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

4. Lepinguosalised püüavad sellise vaidluse lahendada konsultatsioonide abil kolme kuu jooksul alates esimese konsultatsioonitaotluse esitamisest. Konsultatsiooniperioodi võib lepinguosaliste vastastikusel kokkuleppel pikendada.

Czech

4. Dojde-li ke sporu, usilují strany o jeho vyřešení konzultacemi mezi stranami do tří měsíců ode dne podání původní žádosti o konzultace. Dobu konzultací lze prodloužit dohodou stran.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Kui lõike 2 alusel toimuvate konsultatsioonide käigus ei leita vastastikku vastuvõetavat lahendust 60 päeva jooksul alates konsultatsioonitaotluse esitamisest, võib taotluse esitanud liige anda küsimuse komiteele arutamiseks.

Czech

Jestliže nebylo v konzultacích dosaženo vzájemně přijatelného řešení podle odstavce 2 do 60 dní od podání žádosti o tyto konzultace, může Člen, který o ně požádal, předat věc Výboru.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Kui lepinguosaline soovib nõu pidada mis tahes käesoleva lepingu toimimist mõjutavas küsimuses, korraldatakse konsultatsioon hiljemalt 30 päeva jooksul alates konsultatsioonitaotluse kättesaamisest, kui lepinguosalised ei ole omavahel kokku leppinud teisiti.

Czech

Požádá-li strana o konzultaci o otázce ovlivňující provádění dohody, dojde k této konzultaci nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy druhá strana žádost obdrží, nedohodnou-li se strany jinak.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Kui lõikes 1 viidatud konsultatsioonid ei vii kokkuleppeni 30 päeva jooksul pärast ühenduse konsultatsioonitaotluse esitamist, võib ühendus kasutada õigust rakendada partnerlus- ja koostöölepingu sätete kohaseid kaitsemeetmeid.

Czech

Pokud by se v rámci konzultací uvedených v odstavci 1 nepodařilo dosáhnout dohody do 30 dnů poté, co Společenství o konzultace požádalo, může Společenství podle ustanovení dohody o partnerství a spolupráci využít svého práva přijmout ochranná opatření.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Kui vaidlust ei ole konsultatsioonide abil lahendatud kolme kuu jooksul alates esimese konsultatsioonitaotluse esitamisest, võib kumbki lepinguosaline edastada vaidluse EÜ ja Iisraeli koostöönõukogule kooskõlas esialgse assotsiatsioonilepingu artikliga 32 ning alates assotsiatsioonilepingu jõustumisest EÜ ja Iisraeli assotsiatsiooninõukogule kooskõlas assotsiatsioonilepingu artikliga 75.

Czech

Není-li spor vyřešen konzultacemi do tří měsíců ode dne žádosti o zahájení konzultace, může jej kterákoli ze stran postoupit Radě pro přidružení ES-Izrael uvedené v článku 32 předběžné dohody o přidružení nebo Radě přidružení ES-Izrael uvedené v článku 75 dohody o přidružení, jakmile tato vstoupí v platnost.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Kui kolme kuu jooksul alates konsultatsioonitaotluse esitamisest ei ole konsultatsioone taotlenud poole jaoks rahuldavat lahendust leitud, võib kõnealune pool olenemata artikli 13 sätetest kokkuleppe peatada või lõpetada, teatades sellest 30 päeva ette.

Czech

Pokud se do tří měsíců od žádosti o konzultace nenalezne řešení, které uspokojí stranu, jež o konzultace požádala, může zmíněná strana bez ohledu na ustanovení článku 13 pozastavit nebo ukončit dohodu na základě výpovědi podané 30 dní předem.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Kuni on jõutud mõlemat osapoolt rahuldava lahenduseni, kohustub Laos alates konsultatsioonitaotluse esitamise kuupäevast katkestama kõnealusesse kategooriasse kuuluvate toodete ekspordi ühendusse või ühenduse poolt määratud ühenduse turu piirkonda või piirama seda ühenduse poolt ettenähtud tasemeni.

Czech

Do vzájemně uspokojivého řešení se Laos zavazuje ode dne oznámení žádosti o konzultace pozastavit nebo omezit na úroveň určenou Společenstvím vývoz kategorie daných výrobků do Společenství nebo do regionu nebo regionů trhu Společenství stanovených Společenstvím. Společenství povolí dovoz výrobků uvedené kategorie odeslaných z Laosu přede dnem, ke kterému byla žádost o konzultace předložena.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Peale arvamuse vastuvõtmist edastatakse see EKP presidendi või asepresidendi kirjaga konsulteerivale ametiasutusele asjaomase liikmesriigi riigikeeles( või konsultatsioonitaotluse esitamise keeles, kui riigikeeli on mitu).

Czech

Po přijetí stanoviska se toto stanovisko spolu s dopisem prezidenta či viceprezidenta ECB v úředním jazyce příslušného členského státu( nebo v jazyce shodném s jazykem žádosti o konzultaci, pokud existuje více než jeden úřední jazyk) předává orgánu, který ECB konzultoval.

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Riikide ametiasutuste poolt taotletud arvamused võetakse vastu asjaomase liikmesriigi riigikeeles( või konsultatsioonitaotluse esitamise keeles, kui riigikeeli on mitu) ja inglise keeles.

Czech

Stanoviska, o která žádá vnitrostátní orgán, se přijímají v úředním jazyce příslušného členského státu( nebo v jazyce shodném s jazykem žádosti o konzultaci, pokud existuje více než jeden úřední jazyk) a v angličtině.

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Kui heade teenete, lepituse või vahendusega alustatakse 60 päeva jooksul pärast konsultatsioonitaotluse kättesaamist, peab kaebav pool jätma 60-päevase ajavahemiku pärast konsultatsioonitaotluse kättesaamist konsultatsioonideks, enne kui ta taotleb vaekogu moodustamist.

Czech

Jestliže budou postupy v rámci dobrých služeb, smírčího řízení nebo zprostředkování zahájeny do 60 dní po datu obdržení žádosti o konzultace, musí žalující strana vyčkat uplynutí lhůty 60 dní po datu obdržení žádosti o konzultace, než požádá o ustavení skupiny odborníků.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

(15) Protokollis nõutakse, et lõplikke meetmeid võib kehtestada üksnes 60 päeva möödumisel Hiina esitatud konsultatsioonitaotluse saamisest, kui need konsultatsioonid ei ole andnud vastastikku rahuldavat lahendust.

Czech

(15) Protokol vyžaduje, aby konečná opatření mohla být uložena až 60 dnů poté, co Čína obdrží žádost o konzultace, a jestliže tyto konzultace nevedly k oboustranně uspokojivému řešení.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Kuni lõikes 3 viidatud konsultatsioonide tulemuste saamiseni tagab Kasahstan ühenduse taotlusel ning kui on piisavalt tõendeid, et konsultatsioonide tulemusel kokkulepitavaid koguselisi piirnorme saab korrigeerida lõike 3 kohase konsultatsioonitaotluse esitamise aastal või sellele järgneval aastal, kui jooksva aasta koguselised piirnormid on ammendatud.

Czech

Než budou k dispozici závěry konzultací podle odstavce 3, zajistí Kazachstán, pokud o to Společenství požádá a existuje-li dostatek důkazů o tom, že došlo k obcházení předpisů, aby byly veškeré úpravy množstevních limitů, které mohou z těchto konzultací vyplynout, provedeny pro kalendářní rok, kdy byla dle odstavce 3 podána žádost o konzultace, nebo pro rok následující, pokud byl limit pro tento kalendářní rok již vyčerpán.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK