Ask Google

Results for halduritele translation from Estonian to Dutch

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Estonian

Dutch

Info

Estonian

Kolmanda isiku nimel tegutsevatele halduritele kohaldatav kord [31]

Dutch

Regeling voor de beheerders voor rekening van derden [31]

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Seda haldavale ettevõtjale ei kohaldu direktiivis 2003/54 jaotusvõrgu halduritele sätestatud kohustused.

Dutch

De onderneming die deze afnemerinstallatie exploiteert, is niet onderworpen aan de verplichtingen die richtlijn 2003/54 aan de beheerders van distributiesystemen oplegt.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Halduritele suunatud maksustamisskeemi kohaldamiseks ei või haldurid tegeleda teiste tegevusvaldkondadega peale laevade haldamise.

Dutch

Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, mogen de beheerders geen andere activiteiten uitoefenen dan het beheer van schepen.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Lisaks on direktiivi artiklitest 14–20 jaotusvõrkude halduritele tulenevate kohustuste täitmine kulukas.

Dutch

Bovendien is het kostbaar om te voldoen aan de verplichtingen die de artikelen 14 tot en met 20 van de richtlijn de beheerders van de distributienetten opleggen.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

See loob infrastruktuuri pakkujate vahelise konkurentsi ja võimaldab neil pakkuda teenuseid kõigile pankadele ja kaardimakseskeemide halduritele.

Dutch

Deze scheiding zal netwerken in staat stellen te concurreren en hun diensten aan elke bank aan te bieden.

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

See eristus võimaldab infrastruktuuri pakkujatel omavahel konkureerida ning pakkuda töötlemisteenuseid kõigile pankadele ja kaardimakseskeemide halduritele.

Dutch

Deze scheiding maakt het voor infrastructuuraanbieders mogelijk te concurreren en hun verwerkingsdiensten aan iedere bank of kaart-scheme-aanbieder te leveren.

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Ühesuguste tehniliste vahendite juures eeldavad delegeerimisvolitused erinevat riskiastet eeldusel, et kindlaksmääratud võrdlusaluse ületamiseks tuleb halduritele anda teatud vabadus raha eraldamisel, mis eeldab suuremat riski.

Dutch

De verschillende vormen van delegatie — bij gelijke technische instrumenten — kennen uiteenlopende risico's, ervan uitgaande dat om "de benchmark te overtreffen" de beheerder verschuivingen in de allocatie moet kunnen doorvoeren, en dus extra risico's op zich mag nemen.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Estonian

Ühing märgib samuti, et on õiglane, et halduritele kohaldatav kindla maksumääraga skeem erineb reederitele kohaldatavast maksustamisskeemist, sest haldurite ja reederite ametid on erinevad ning nende poolt võetavad riskid ei ole samalaadsed.

Dutch

Ook acht de Redersvereniging het normaal dat de beheerders recht hebben op een andere forfaitaire belasting dan de reders aangezien beheerders niet hetzelfde vak uitoefenen en niet dezelfde risico’s lopen als reders.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Saneerimismeetmete või likvideerimismenetluse käigus võib vastavalt päritoluliikmesriigi õigusaktidele määrata halduritele ja likvideerijatele abisid ja esindajaid, kui see on kohane, seda eelkõige vastuvõtvates liikmesriikides, ja konkreetselt selleks, et aidata vastuvõtva liikmesriigi võlausaldajatel üle saada kõigist raskustest.

Dutch

Overeenkomstig de wetgeving van de lidstaat van herkomst kunnen er personen worden aangewezen die tot taak hebben de bewindvoerders en liquidateurs bij te staan of, in voorkomend geval, te vertegenwoordigen bij de afwikkeling van de saneringsmaatregel of de liquidatie, met name in de lidstaten van ontvangst, meer bepaald om eventuele moeilijkheden van de schuldeisers in de lidstaat van ontvangst te helpen oplossen.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Edastusvõrgu haldurid peavad tegema koostööd teiste edastusvõrgu halduritega nende vastavate võrkude hoolduse koordineerimise osas, et võimalikult vähendada häireid edastusteenuste osutamisel võrgu kasutajatele ja teiste piirkondade edastusvõrgu halduritele ning tagamaks võrdne kasu varustuse kindluse osas, kaasa arvatud seoses transiidiga.

Dutch

De transmissiesysteembeheerders werken met andere transmissiesysteembeheerders samen bij het coördineren van het onderhoud van hun respectieve netwerken teneinde elke storing van de transmissiediensten aan netgebruikers en transmissiesysteembeheerders in andere gebieden zoveel mogelijk te beperken en teneinde te zorgen voor gelijke voordelen met betrekking tot de leveringszekerheid, ook in het transitverkeer.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

d) anda kõikide teiste võrkude halduritele, millega võrk on ühendatud, piisavat teavet, et tagada ohutu ja tõhus toimimine, kooskõlastatud areng ning ühendatud süsteemi koostalitlusvõime;

Dutch

d) de beheerder van een ander net waaraan zijn net is gekoppeld, voldoende gegevens te verschaffen om een veilige en efficiënte exploitatie, een gecoördineerde ontwikkeling en de interoperabiliteit van het koppelnet te waarborgen;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

On väidetud, et direktiiviga jaotusvõrgu halduritele pandud kohustused ja eelkõige kolmandate isikute juurdepääsu tagamise kohustus on teatavate võrkude halduritele iseenesest liiga koormavad, eriti kui tegemist on väikeste, äsja turule tulnud ettevõtjatega ja/või kui nende peamine tegevusala on midagi muud kui

Dutch

Nu is aangevoerd dat de verplichtingen die door de richtlijn aan netbeheerders worden opgelegd, met name de verplichtingen inzake de toegang voor derden, op zichzelf voor bepaalde netbeheerders te zwaar zijn, in het bijzonder wanneer het om kleine netbeheerders of nieuwkomers gaat en/of wanneer het door hen nagestreefde doel niet de levering van energie aan afnemers is. Van deze

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Viited ühtlustatud edastuslepingutele edastusvõrgu halduritele mittediskrimineeriva juurdepääsu kontekstis ei tähenda seda, et teatud edastusvõrgu halduri edastuslepingute tingimused peavad olema samad, mis teistel edastusvõrgu halduritel samas või mõnes muus liikmesriigis, välja arvatud juhul, kui on sätestatud miinimumnõuded, millele peavad vastama kõik edastuslepingud.

Dutch

Verwijzingen naar geharmoniseerde transportcontracten in de context van niet-discriminerende toegang tot het net van transmissiesysteembeheerders houden niet in dat de termen en voorwaarden van de transportcontracten van een bepaalde transmissiesysteembeheerder in een lidstaat dezelfde moeten zijn als die van een andere transmissiesysteembeheerder in die lidstaat of in een andere lidstaat, behoudens waar minimumeisen zijn vastgesteld waaraan alle transportcontracten moeten voldoen.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

(16) Võttes täielikult arvesse energiasektori turuosaliste siseriiklikku korraldust ja selleks, et soodustada käesoleva direktiiviga sätestatud energiateenuste ja energiatõhususe parandamise meetmete rakendamist, peaks liikmesriikidel olema võimalus sätestada energiatarnijatele, jaotusvõrgu halduritele või energia jaemüügiettevõtjatele või võimaluse korral kahele neist või kõigile nimetatud turuosalistele kohustus pakkuda selliseid teenused ja osaleda selliste meetmete rakendamisel.

Dutch

(16) De lidstaten dienen, met volledige inachtneming van de nationale organisatie van marktdeelnemers in de energiesector en met het oog op de implementatie van energiediensten en de in deze richtlijn vastgelegde maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie, over de mogelijkheid te beschikken om de energiedistributeurs, distributienetbeheerders of detailhandelaars in energie of, in voorkomend geval, twee van deze of al deze marktdeelnemers, te verplichten dergelijke diensten te verlenen en aan dergelijke maatregelen deel te nemen.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

(21) Võttes täielikult arvesse energiasektori turuosaliste riigisisest korraldust ja selleks, et soodustada käesoleva direktiiviga sätestatud energiateenuste ja energiatõhususe parandamise meetmete rakendamist, peaks liikmesriikidel olema võimalus sätestada energiatarnijatele, jaotusvõrgu halduritele või energia jaemüügiettevõtjatele või võimaluse korral kahele neist või kõigile nimetatud turuosalistele kohustus pakkuda selliseid teenused ja osaleda selliste meetmete rakendamisel.

Dutch

(21) De lidstaten dienen, met volledige inachtneming van de nationale organisatie van marktdeelnemers in de energiesector en met het oog op de implementatie van energiediensten en de in deze richtlijn vastgelegde maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie, over de mogelijkheid te beschikken om de energiedistributeurs, distributienetbeheerders of detailhandelaars in energie of, in voorkomend geval, twee van deze of al deze marktdeelnemers te verplichten dergelijke diensten te verlenen en aan dergelijke maatregelen deel te nemen.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

4.8 Komitee on ka seisukohal, et tuleb jätkata ja edasi arendada komisjoni heatasemelist võrdlevat tööd. Samuti tuleks sellekohast temaatikat Euroopa Liidu koduleheküljel korrapäraselt ajakohastada ja tõlkida piisavalt paljudesse keeltesse, tagamaks selle kasulikkus piiriüleste pärimisküsimustega kokku puutuvatele juristidele, ametnikele, halduritele ja kohtunikele.

Dutch

4.8 Ten slotte is het Comité van mening dat het uitstekende rechtsvergelijkend werk dat de diensten van de Commissie hebben opgestart, moet worden voortgezet en uitgebreid, regelmatig op de website van de EU dient te worden geactualiseerd, en in een voldoende aantal talen moet worden vertaald, zodat het van algemeen nut is voor professionele rechtsbeoefenaars, overheidsfunctionarissen, en administrateurs en rechters die met internationale erfopvolgingen te maken hebben.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Lõigete 2 ja 3 kohaselt võivad liikmesriigid panna vastutuse jaotusvõrgu halduritele üksnes juhul, kui see on kooskõlas direktiivi 2003/54/EÜ artikli 19 lõikes 3 ja direktiivi 2003/55/EÜ artikli 17 lõikes 3 sätestatud raamatupidamisarvestuse eristamise nõuetega.

Dutch

Krachtens de leden 2 en 3 kunnen de lidstaten distributienetbeheerders alleen verantwoordelijkheden opleggen indien daarbij de voorschriften inzake scheiding van de boekhouding van in artikel 19, lid 3, van Richtlijn 2003/54/EG en in artikel 17, lid 3, van Richtlijn 2003/55/EG in acht genomen worden.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Lõigete 2 ja 3 kohaselt võivad liikmesriigid panna vastutuse jaotusvõrgu halduritele üksnes juhul, kui see on kooskõlas direktiivi 2003/54/EÜ artikli 19 lõikes 3 ja direktiivi 2003/55/EÜ artikli 17 lõikes 3 sätestatud raamatupidamisarvestuse eristamise nõuetega.

Dutch

Krachtens de leden 2 en 3, kunnen de lidstaten distributienetbeheerders alleen verantwoordelijkheden opleggen indien daarbij de voorschriften inzake scheiding van de boekhouding van Richtlijn 2003/54/EG (artikel 19, lid 3) en Richtlijn 2003/55/EG (artikel 17, lid 3) in acht genomen worden.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Tulevikus vastuvõetavad ühenduse õigusaktid peavad lihtsustama pärijate ülesandeid, võimaldades tunnustada ja täita nende õiguste rakendamiseks vajalikke akte ja dokumente – kohtuotsuseid, tõestatud akte, testamente, pärija staatust tõendavaid dokumente, pärandvara haldamise ja likvideerimisega tegelevatele halduritele väljastatud volitusi…

Dutch

De toekomstige communautaire wetgeving zou de taak van de erfgenamen moeten vereenvoudigen door de erkenning en de tenuitvoerlegging mogelijk te maken van de voor de erkenning van hun rechten noodzakelijke akten en documenten: gerechtelijke beslissingen, notariële akten, testamenten, documenten die de hoedanigheid van erfgenaam vaststellen, bevoegdheden van personen die belast zijn met het beheer en de vereffening van nalatenschappen, enz.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

c) andma kõigile teistele edastusvõrgu halduritele, hoidlatevõrgu halduritele, maagaasi veeldusjaamade halduritele ja/või jaotusvõrgu halduritele küllaldast teavet, et tagada maagaasi transport ja hoiustamine kooskõlas ühendatud võrkude turvalise ja tõhusa kasutamisega;

Dutch

c) verstrekt elke andere transmissiesysteembeheerder, opslagsysteembeheerder, LNG-systeembeheerder en/of elke distributiesysteembeheerder voldoende informatie om te waarborgen dat het transport en de opslag van aardgas kunnen geschieden op een wijze die verenigbaar is met de zekere en doelmatige exploitatie van het stelsel van systemen;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK