Ask Google

Results for mereohutust translation from Estonian to Swedish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Estonian

Swedish

Info

Estonian

• kolm mereohutust käsitlevat paketti;

Swedish

Tre sjösäkerhetspaket.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Lähitulevikus suurendab mereohutust veelgi 2006. aastal vastuvõetud süsteem laevade ulgumerel kindlakstegemiseks ja jälgimiseks.

Swedish

I en nära framtid kommer ett system för identifiering och spårning på stor distans (LRIT–Long Range Identification and Tracking system) att öka sjösäkerheten ytterligare.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Amet annab tehnilist ja teaduslikku nõu, etaidata parandada ELi mereohutust ja laevadepõhjustatud merereostust käsitlevaid õigusakte.

Swedish

Genom teknisk och vetenskaplig rådgivningbidrar byrån till att förbättra EU-lagstiftningenom sjösäkerhet och förorening från fartyg.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

On olemas laevade positsioonimissüsteemid, ohtlikke kaupu vedavate laevade raporteerimissüsteemid ja mereohutust tagavad sidesüsteemid.

Swedish

Det finns system för positionsbestämning för fartyg, rapporteringssystem för fartyg som transporterar farligt gods och kommunikationssystem för sjösäkerhet.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

(1) mereveonduse vallas võetavate ühenduse meetmete abil tuleks püüda parandada mereohutust;

Swedish

(1) Gemenskapens åtgärder på området för sjötransporter bör syfta till att förbättra sjösäkerheten.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Amet annab tehnilist ja teaduslikku nõu, et aidata parandada ELi mereohutust ja laevade põhjustatud merereostust käsitlevaidõigusakte.

Swedish

bedömer risker i hela livsmedelskedjan ochgör vetenskapliga bedömningar i alla frågorsom på något sätt kan påverka livsmedelssäkerheten i EU.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

see on üks osa mereohutust tõhustavate meetmete sarjast; ISM koodeks ei ole veel kohustuslik, vaid soovituslik;

Swedish

Detta utgör en av en serie åtgärder för att förbättra säkerheten till sjöss. ISM-koden har ännu inte tvingande utan endast rekommenderande karaktär.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Amet annab tehnilist ja teaduslikku nõu, et aidata parandada ELi mereohutust ja laevade põhjustatud merereostust käsitlevaid õigusakte.

Swedish

bedömer risker i hela livsmedelskedjan och gör vetenskapliga bedömningar i alla frågor som på något sätt kan påverka livsmedelssäkerheten i EU.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Jätkata mereadministratsiooni tugevdamist, sealhulgas suurendada Türgi laevastiku ohutust ja rakendada mereohutust käsitlevat acquis’d.

Swedish

Fortsätta att stärka sjöfartsförvaltningen, inbegripet sörja för en förbättring av den turkiska flottans säkerhetsstatistik och för genomförandet av regelverket för sjösäkerhet.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Samaaegselt ei tule globaliseerunud meretransporti ja mereohutust korraldada mitte ainult selgete ja siduvate ohutuseeskirjade abil, vaid kõnealuseid eeskirju tuleb ka rakendada;

Swedish

Samtidigt måste de globaliserade sjötransporterna och säkerheten till sjöss regleras av klara och bindande säkerhetsbestämmelser som också skall tillämpas.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

lipu- ja sadamariikide ülesanne on kindlaks teha, kas laevad vastavad mereohutust ja merereostuse vältimist käsitlevatele ühtsetele rahvusvahelistele standarditele;

Swedish

Det åligger flaggstaterna och hamnstaterna att kontrollera att fartygen uppfyller de enhetliga internationella standarderna för säkerhet och förhindrande av förorening till sjöss.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

(1) Mereohutust ja merereostuse vältimist saab suuresti parandada rahvusvahelisel tasandil kehtivate konventsioonide nõuetekohase ja kohustusliku rakendamisega lipuriikide poolt.

Swedish

(1) Säkerheten och arbetet med att förhindra förorening till sjöss kan förbättras genom en korrekt och tvingande tillämpning för flaggstaterna av vissa befintliga gällande internationella konventioner.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

mereohutust ja merereostuse vältimist saab suuresti parandada rahvusvaheliste konventsioonide, eeskirjade ja resolutsioonide range kohaldamise teel, edendades samas teenuste osutamise vabadust;

Swedish

Säkerheten och förhindrandet av föroreningar till sjöss kan effektivt förbättras genom en strikt tillämpning av internationella konventioner, koder och resolutioner samtidigt som friheten att tillhandahålla tjänster främjas.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

- tõstes mis tahes lipu all sõitvate laevade vastavust mereohutust, merekeskkonna kaitset ning laevadel elu- ja töötingimusi käsitlevatele rahvusvahelistele ja asjakohastele ühenduse õigusaktidele,

Swedish

- ökad efterlevnad av internationell och tillämplig gemenskapslagstiftning angående säkerhet till sjöss, skydd av den marina miljön och boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg från samtliga flaggstater

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

(2) Laevaõnnetuste viivitamatu tehniline juurdlus parandab mereohutust, aidates ära hoida selliste õnnetusjuhtumite kordumist, mille tagajärjeks on inimohvrid, laevahukk või merekeskkonna reostus.

Swedish

2. En allmänt hög säkerhetsnivå bör upprätthållas för sjötransporten i Europa och ingen möda får sparas när det gäller att minska antalet olyckor och tillbud till sjöss.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse eeskirjad, mida liikmesriigid ning laevu kontrollivad, ülevaatavad ja nende vastavust tõendavad organisatsioonid peavad järgima, et täita mereohutust ja merereostuse vältimist käsitlevaid rahvusvahelisi konventsioone, edendades samas teenuste osutamise vabadust.

Swedish

I detta direktiv fastställs åtgärder som skall följas av medlemsstaterna och av organisationer som ombesörjer inspektion, besiktning och certifiering av fartyg, för uppfyllande av de internationella konventionerna om säkerheten till sjöss och förhindrande av havsförorening, samtidigt som friheten att tillhandahålla tjänster främjas.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

2008. aasta juulis käivitatud Vahemere Liit on andnud uue poliitilise tõuke selles suunas liikumiseks meie lõunapoolsete partneritega, tuginedes laiaulatuslikule tegevuskavale, mis hõlmab muu hulgas mereohutust, energeetikat, vett ja rännet.

Swedish

Unionen för Medelhavsområdet som inleddes i juli 2008 tillhandahåller ett ny politisk möjlighet att fullfölja detta med våra grannar i söder genom en omfattande agenda som inkluderar bl.a.säkerhet till havs, energi, vatten och migration.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

(2) Laevaõnnetuste viivitamatu tehniline juurdlus parandab mereohutust, aidates ära hoida selliste õnnetusjuhtumite kordumist, mille tagajärjeks on inimohvrid, laevahukk või merekeskkonna reostus.

Swedish

3. En snabb teknisk utredning av sjöolyckor ökar sjösäkerheten genom att bidra till att förhindra en upprepning av sådana olyckor som resulterar i förlust av människoliv och fartyg samt förorening av den marina miljön.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

(2) 12. detsembril 2002 võeti Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) diplomaatilisel konverentsil vastu mitmed muudatused, mis tehakse rahvusvahelisse konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS) ning rahvusvahelisse laeva ja sadamarajatiste ohutuskoodeksisse (ISPS), millega nähakse ette mereohutust käsitlevate meetmete kogum.

Swedish

(2) Vid Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) diplomatkonferens antogs den 12 december 2002 ändringar av konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS-konventionen, samt en internationell kod om skydd av fartyg och hamnanläggningar (ISPS-koden), som innehåller en uppsättning åtgärder i fråga om sjösäkerhet.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Käesoleva direktiivi eesmärk on suurendada mereohutust ja vältida mere saastumist asjakohaste rahvusvahelise õiguse aktide ühtse kohaldamise kaudu, mis käsitlevad A lisas loetletud varustust, mis paigutatakse selliste laevade pardale, millele liikmesriigid ise väljastavad või nende nimel väljastatakse rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt meresõiduohutust tõendavad tunnistused, ja tagada sellise varustuse vaba liikumine ühenduses.

Swedish

Detta direktiv har till syfte att öka säkerheten och förebygga föroreningar till sjöss genom enhetlig tillämpning av de tillämpliga internationella instrument som reglerar den utrustning som förtecknas i bilaga A och som är avsedd att placeras ombord på fartyg för vilka säkerhetscertifikat utfärdas av medlemsstaterna eller på deras vägnar i enlighet med internationella konventioner, samt att säkerställa den fria rörligheten för sådan utrustning inom gemenskapen.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK