Ask Google

Results for lentokoneteollisuuden translation from Finnish to Danish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Danish

Info

Finnish

EADS:n tytäryritys Airbus Industries on kuulunut yli 40 vuotta maailman lentokoneteollisuuden edelläkävijöihin.

Danish

Airbus Industries, et datterselskab af EADS, har i over fyrre år været pionér på den globale sektor for flyproduktion.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Hankkeiden tavoitteena on parantaa lentokoneteollisuuden teknolo­gista pätevyyttä sekä suojella ympäristöä vä­hentämällä saastuttavia päästöjä ja meluta­soa.

Danish

Der skal være tale om projekter, som sigter mod at forbedre luftfartsindustriens teknologiske kompetence samt miljøbeskyttelsen ved at nedsætte de forurenende emissioner og støj niveauet.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Aihe: Tarve ryhtyä toimiin kansainvälisen lentokoneteollisuuden monopolisoitumisen estämiseksi Boeingin ja McDonnell Douglasin yhteensulautumisen seurauksena

Danish

Om: Behovet for at bekæmpe monopoler inden for den internationale flyindustri som følge af fusionen af Boeing og McDonnell Douglas

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Työryhmä on toteuttanut toimenpiteitä taatakseen asianmukaisen yhteensovittamisen komission yksiköiden välillä, mikä on yksi avainkysymyksistä lentokoneteollisuuden kilpailukyvyn kannalta.

Danish

Hertil kommer, at det pres, der lægges på det offentliges udgifter, gør det nødvendigt at finde frem til nye løsninger og navnlig, at det offentlige i forbindelse med sin indgriben indleder en gradvis overgang fra direkte til indirekte støtteinstrumenter.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Työryhmä tarjoaa näin ollen teollisuudelle ainutlaatuisen liittymän, johon kuuluvat kaikkien komission lentokoneteollisuuden kannalta tärkeiden tutkimusohjelmien edustajat.

Danish

Imidlertid hører innovationspolitikkerne almindeligvis, såvel i medlemsstaterne som på fællesskabsplan, hjemme under en række forskel

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Kehitystuki Damen te Gorkumille [seitsemännen laivanrakennustukidirektiivin 4 artiklan 7 kohta] Tunisian hyväksi Tuki lentokoneteollisuuden alalla Fokkerille

Danish

7. direktiv] til fordel for Tunesien Støtte til aeronautikvirksomheden Fokker

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Komissio päätti hyväksyä Baijerin viranomaisten suunnitteleman tuen ADIS Integral Structures GmbH -yhtiölle, joka on Baijerin Neuabingissa sijaitseva lentokoneteollisuuden alihankintaa harjoittava yritys.

Danish

Kommissionen har besluttet at forlænge (med seks måneder, dvs. indtil 1. juli 1997) den såkaldte »Andreatta-Van Miert«-aftale, som Kommissionen havde indgået i 1993 med den italienske regering med henblik på en gradvis nedsættelse af de offentlige holdingselskabers gæld. herunder navn lig IRI's gæld samt med henblik på deres forskellige datterselskabers privatisering.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Honeywell kehittää ja tuottaa tuotteita, järjestelmiä ja palveluja, joissa hyödynnetään huipputeknologiaa ja jotka on tarkoitettu yksityisasuntoihin, kerrostaloihin sekä teollisuuden ja lentokoneteollisuuden käyttöön.

Danish

Honeywell er en international virksomhed, som har specialiseret sig i kontrol- og reguleringssystemer og udvikler og leverer teknisk avancerede produkter, systemer og tjenester til privatpersoner, bygninger, industri og luftfart.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Lisäksi mietinnössä korostetaan tarvetta yhdenmukaistaa paremmin eurooppalaiset lentokoneteollisuuden tuotteet paitsi turvallisuuden varmistamiseksi, myös tiettyjen sellaisten kustannusten ja pakotteiden vähentämiseksi, jotka eurooppalaista teollisuutta rasittavat.

Danish

Fru McIntosh understreger også vigtigheden af en større harmonisering af europæisk flyudstyr, dels af sikkerhedsmæssige grunde, men også for at mindske visse omkostninger og byrder, som tynger denne europæiske industri.

Last Update: 2012-03-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Joillakin aloilla komissio ei kuitenkaan ole juurikaan myöntänyt lentokoneteollisuuden tuomia etuja, ilmatila mukaan luettuna, ja olen pettynyt siihen, että asiakirjassa suhtaudutaan kielteisesti tähän teollisuuteen.

Danish

Men på en række områder anerkender Kommissionen ikke i tilstrækkelig grad de fordele, som luftfartsindustrien, herunder rumfarten, har medført, og jeg er skuffet over den negative holdning over for denne industri her i beretningen.

Last Update: 2012-03-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Parlamentin velvollisuutena on tehdä selväksi komissiolle ja neuvostolle, että Euroopan ilmailuala ja lentokoneteollisuus yleensä tarvitsevat tukea, jotta voimme säilyttää eurooppalaisen lentokoneteollisuuden, erityisesti lentoyhtiömme.

Danish

Det påhviler Parlamentet at præcisere over for Kommissionen og Rådet, at de europæiske flyselskaber og luftfartsindustrien generelt skal støttes, så vi kan bevare en europæisk luftfartsindustri og især flyselskaberne.

Last Update: 2012-03-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Allied Signal on monialayhtiö, joka toimii avaruus­ja lentokoneteollisuuden sekä autoteollisuu­den tuotteiden samoin kuin laitteistojen osien alalla, kun taas AMP valmistaa ja markkinoi laajaa sähköliitäntä­, sähkö­ ja sähköoptiikka­laitteista koostuvaa tuotevalikoimaa.

Danish

Finarvedi er et holdingselskab, som kontrolleres af Averdi­familien, og som har interesser i flere italienske stålvirksomheder.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Yritysten välisiin liiketoimiin avaruus- ja lentokoneteollisuuden alalla erikoistunut uusi yritys on ensimmäinen yritysten välinen sähköinen arvopaperipörssi, jonka komissio hyväksyi pääteltyään, että toimenpide ei aiheuta kilpailuongelmia.

Danish

Den nye virksomhed, der er specialiseret i business­to­business­transaktioner på luft­ og rumfartsområdet, er den første elek­troniske børs for virksomheder, Kommissionen har godkendt med den begrundelse, at transaktionen ikke frembød noget problem på konkurrenceområdet.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Teollisuuden ¡a palvelualan luotot ovat keskittyneet merkittäviin lentokoneteollisuuden hank­keisiin ¡a etenkin autoteollisuuteen, jotka useimmiten toteutetaan yhteishankkeina muissa Euroopan maissa toimivien yritysten kanssa.

Danish

I industri- og servicesektoren kom långivningen omfattende projekter for flybygning og især bilproduktion til gode, der overvejende gennemføres i samarbejde med virksomheder fra an­dre europæiske lande.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Dassault Electronique on osa ranskalaista Dassault Industries (Dassault) -yhtymää, joka toimii erityisesti sotilaskäyttöön tarkoitetun avaruus- ja lentokoneteollisuuden, elektronii­kan, simulaation ja tietotekniikan alalla.

Danish

I betragtning af at der er tale om en ny form for tjenesteydelse sker der ingen sammenlægning af markedsandele, og der består ingen risiko for afskærmning af markedet i det tidligere omsæt­ningsled ved sammenlægningen af de stiftende selskabers ressourcer. Derfor modsætter Kommis­sionen sig ikke transaktionen.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Poliittinen ja strateginen liitto, joka yhdistää useita unionin jäsenvaltioita ja Yhdysvaltoja Naton piirissä, on auttanut asettamaan oikeisiin mittasuhteisiin maataloustuotteita, terästä ja lentokoneteollisuutta koskeneet kaupalliset kiistat.

Danish

Den politiske og strategiske alliance, som de fleste EU-lande og USA har indgået ved Atlantpagten, har begrænset samhandelsproblemerne inden for landbrugsprodukter, stål og luftfart.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Poliittinen ja strateginen liitto, joka yhdistää useita unionin jäsenvaltioita ja Yhdysvaltoja Naton piirissä, on auttanut asettamaan oikeaan mittasuhteeseen maataloustuotteisiin, teräkseen ja lentokoneteollisuuteen kohdistuneita kaupallisia kiistoja.

Danish

Den politiske og strategiske alliance, som de fleste EU-lande og USA har indgået ved Atlantpagten, har begrænset samhandelsproblemerne inden for landbrugsprodukter, stål og luftfart.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Vuosien 1984 ja 1993 välisenä aikana uusien patent tien määrä, henkisen omaisuuden tärkein muoto, pie neni pienenemistään Euroopan unionissa. Tämä koskee kaikkia aloja avaruus- ja lentokoneteollisuutta sekä liikennealan laitteistoja lukuun ottamatta: näiden alojen merkitys on patenttihakemusten koko naismäärään nähden vähäinen.

Danish

Mellem 1984 og 1993 har antallet af patenter — det vigtigste beskyttelsesmiddel for intellektuel ejendomsret — i EU været faldende inden for alle sektorer med undtagelse af fly- og transportindustrien, hvor andelen af patenter i forhold til det samlede antal er mindre vigtig.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Chalon-sur-Saônen asutustaajama päätti hyödyntää valokuvauksen synnyinsijana tunnetun kaupungin kulttuuria ja osaamista Etelä-Bourgognen kehityksen edistämisessä luomalla kansainvälisen keskuksen, joka keskittyy kuva-, ääni- ja virtuaalitodellisuusteknologiaan. ”Nicéphore Cité” hankkeessa on tarkoitus kehittää digitaalisten tekniikoiden käyttöä niinkin erilaisilla aloilla kuin tekniikka (autoteollisuus, lentokoneteollisuus, ydinteollisuus jne.), kulttuuriperintö, arkkitehtuuri, lääketiede, audiovisuaaliala ja videopelit.

Danish

»Forstadskvarteret Chalon-sur-Saône, også kendt som foto-grafi ets vugge, besluttede for at fremme udviklingen af den sydlige del af Bourgogne at udnytte byens kultur og knowhow til at skabe et internationalt centrum for lyd- og billedteknologi og virtual reality. »Nicéphore Cité« er anlagt for at udvikle brugen af digitale teknologier i så vidt forskellige sektorer som ingeniørvidenskab (bilindustri, aeronautik, nuklearindustri osv.), natur- og kulturhistorisk arv, arkitektur, medicin, audiovisuelle medier og videospil.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Lisäksi annettiin tietotekniikan ja viestinnän alaa, avaruus­ja lentokoneteollisuutta, puolustukseen liittyviä teollisuudenaloja, laivanrakennus­teollisuutta, rakennusteollisuutta sekä tekstiili­ ja vaatetusteollisuuden alaa koskevia tiedonantoja tai tehtiin näihin liittyviä erityisiä toimintasuunnitelmia.

Danish

Der er vedtaget meddelelser og specifikke handlingsplaner vedrørende informations- og kommunikationsteknologiindustrien, flyindustrien, forsvarsrelaterede industrier, skibsbygningsindustrien, byg geindustrien og tekstil- og beklædningsindustrien.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK