Ask Google

Results for varhaisemmista translation from Finnish to Greek

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Greek

Info

Finnish

Euroopan komissio sitoutui jo aikaisemmin varhaisemmista laajentumisprosesseista saatujen kokemusten pohjalta tiedottamaan parlamentille mahdollisimman kat tavasti ja riittävän ajoissa tuloksista, joita saavutetaan valmisteluprosessin aikana sekä käytäessä todellisia neuvotteluja hakijamaiden kanssa.

Greek

Είναι επίσης ση­μαντική η δέσμευση της έρευνας, της εκπαίδευσης και της παιδείας σε αυτά τα ζητήματα, και αυτό επίσης προϋποθέτει, τέλος,.πως υπάρχει ανάγκη αύξησης του οικονομικού προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Euroopan komissio sitoutui jo aikaisemmin varhaisemmista laajentumisprosesseista saatujen kokemusten pohjalta tiedottamaan parlamentille mahdollisimman kattavasti ja riittävän ajoissa tuloksista, joita saavutetaan valmisteluprosessin aikana sekä käytäessä todellisia neuvotteluja hakijamaiden kanssa.

Greek

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε ήδη στο παρελθόν τη δέσμευση να ενημερώνει το Κοινοβούλιο, βάσει των εμπειριών από προηγούμενες διαδικασίες ένταξης, όπου είναι δυνατόν και όσο γίνεται πιο λεπτομερώς, πλήρως και εγκαίρως για τις προόδους τόσο των διαδικασιών προετοιμασίας όσο και των διαπραγματεύσεων με τις χώρες με τις οποίες αυτές ξεκίνησαν έμπρακτα.

Last Update: 2012-03-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Finnish

Varhaisemmassa Energy Star -testimenetelmässä valmistajia vaadittiin käyttämään wattimittaria, jonka huippukerroin on suurempi kuin 8.

Greek

Σε μια προηγούμενη έκδοση της διαδικασίας δοκιμής Energy Star συμπεριλαμβανόταν η απαίτηση να χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές βατόμετρο με συντελεστή κορυφής μεγαλύτερο του 8.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Varhaisemman jalostusasteen tavarantoimittajia ei ole ilmoittautunut, eivätkä ne ole toimittaneet tietoja perusasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Greek

Κανένας προμηθευτής προϊόντων προηγούμενου σταδίου δεν έχει αναγγελθεί ούτε έχει παράσχει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού.

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Varhaisemman jalostusasteen tavarantoimittajien etu

Greek

Συμφέρον των προμηθευτών προϊόντων προηγούμενου σταδίου

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Komissio tietojen mukaan ainoastaan Nuctech on vertikaalisesti integroitunut ja tuottaa myös tätä varhaisemman tuotantoasteen tuotetta.

Greek

Εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, μόνο η εταιρεία Nuctech είναι καθετοποιημένη και παράγει επίσης το προϊόν προηγούμενου σταδίου.

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Taudeista selviämistä pyritään huomattavasti parantamaan varhaisemmalla ja tarkemmalla diagnostiikalla ja prognostiikalla sekä mahdollistamalla saatavilla oleva potilaskohtaisempi hoito, ja tätä varten kehitetään innovatiivisia ja nykyisiä menetelmiä, tekniikoita ja välineitä.

Greek

Θα αναπτυχθούν καινοτόμες και υφιστάμενες μέθοδοι, τεχνολογίες και εργαλεία με στόχο τη σημαντική βελτίωση της έκβασης των νοσημάτων, μέσω εγκαιρότερης, ακριβέστερης διάγνωσης και πρόγνωσης και μέσω πρόβλεψης μιας προσιτής και πιο προσαρμοσμένης στον ασθενή θεραπείας.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

ympäristötoimiin käytettävissä olevan unionin rahoituksen täysimääräinen ja tehokas käyttö varmistetaan erityisesti suunnatuilla toimilla, mukaan lukien unionin monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 puitteissa saatavilla olevan rahoituksen huomattavasti varhaisemmalla hyödyntämisellä ja sillä, että unionin talousarviosta varataan 20 prosenttia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sen vaikutuksiin sopeutumiseen valtavirtaistamalla ilmastotoimia ja sitomalla tämä rahoitus selkeisiin vertailuarvoihin, tavoitteiden asetteluun, seurantaan ja raportointiin;

Greek

πραγματοποίηση ειδικών προσπαθειών για να εξασφαλιστεί η πλήρης και αποδοτική χρησιμοποίηση της διαθέσιμης ενωσιακής χρηματοδότησης για περιβαλλοντική δράση, μεταξύ άλλων με την ουσιαστική βελτίωση της έγκαιρης απορρόφησής της βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης για την περίοδο 2014-2020 και τη διασφάλιση της διάθεσης του 20 % του προϋπολογισμού για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της, μέσω της ενσωμάτωσης της δράσης για το κλίμα και με τη σύνδεση της χρηματοδότησης αυτής με σαφή μέτρα σύγκρισης, με τον καθορισμό στόχων και με την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων·

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

kehittää työllisyyspalveluja joustavampien sopimusjärjestelyjen käyttöönoton ja etuuksien jo lisääntyneen ehdollisuuden huomioon ottamiseksi ja asettaa etusijalle palvelujen tarjoamisen työttömyyden varhaisemmassa vaiheessa.

Greek

να βελτιώσει τις υπηρεσίες απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη την τάση για μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις και τις ήδη ενισχυμένες προϋποθέσεις χορήγησης παροχών, δίνοντας μεγάλη προτεραιότητα στην άμεση παροχή υπηρεσιών αμέσως μετά την απώλεια της θέσης εργασίας.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

13Velvoite hakea muita lupia ei näin ollen merkitse välttämättä sitä, ettei ympäristövaikutusten arviointia olisi tehtävä jo varhaisemmassa vaiheessa, mahdollisesti jo ensimmäisessä vaiheessa.

Greek

Επομένως, η αναγκαιότητα περαιτέρω αδειών δεν αποκλείει κατ’ ανάγκην ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί εκτίμηση για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον σε κάποιο προηγούμενο στάδιο, ενδεχομένως δε στο πρώτο στάδιο 14.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Ainakin kerran käyttäneiden ryhmässä Yhdysvaltojen korkeammat luvut saattavat osittain johtua siitä, että kokaiini on levinnyt Yhdysvaltoihin Eurooppaa varhaisemmin.

Greek

Ο αριθµός αυτός piρέpiει να θεωρείται ελάχιστη εκτίµηση, λόγω της piιθανότητας τα στοιχεία piου αναφέρονται να είναι ελλιpiή.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Alueiden komitean tavoin talous- ja sosiaalikomitean olisilaadittava useammin oma-aloitteisesti lausuntoja ja selvityksiä, joiden avulla se voi osallistua politiikan valmisteluun paljon varhaisemmassa vaiheessa kuin nykyään.Perustamissopimuksen nykyisten määräysten mukaan komiteat antavat lausuntonsa vasta sen jälkeen, kun ehdotukset ontoimitettu yhteisön lainsäätäjälle, mikä heikentää komiteoiden vaikutusmahdollisuuksia. Komissio ja talous- ja sosiaalikomitea viimeistelevät parhaillaan uutta työskentelytapaansa,jossa komitealla on nykyistä aloitteellisempi rooli.Vastaavanlaisesta muutoksesta keskustellaan myös alueidenkomitean kanssa.

Greek

@piως η Εpiιτρpi των Περιερειν,-τσι και η ικνµικκαι Κινωνικ Εpiιτρpi piρ-piει να δραστηριpiιηθε εκδδ-ντας γνµες και διερευνητικ-ς εκθ-σεις,piρκειµ-νυ να συµ-#λει στη διαµρωση piλιτικν σε piλ piρωιµτερ στ#διαpi’ ,τι σµερα.Η Συνθκη piρλ-piει σµερα και για τις δεpiιτρpi-ς να εκδδυν γνµη α,και 0ι piριν,διαια-στν ι piρτ#σεις στ νµθετικ ργαν,γεγνς piυ ελα-0ιστpiιε τ ρλ τυς.Εpi τυ piαρντς ευρσκνται σττελικ στ#δι ρυθµσεις εργασας µετα( της Εpiιτρpiς καιτης ικνµικς και Κινωνικς Εpiιτρpiς,piαρµιες µεεκενες piυ συ+ητνται µε την Εpiιτρpi των Περιερειν,στε να της δθε -νας piι δραστρις ρλς.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Belgia, Espanja, Itävalta, Portugali, Ranska ja Suomi ovat vahvistaneet eläkemaksujen ja -etuuk-sien välistä yhteyttä esimerkiksi tekemällä työssäolovuosien määrästä henkilön ikää tärkeämmän eläkkeelle siirtymisen perusteen tai sallimalla tavanomaista varhaisemman tai myöhäisemmän eläkkeelle jäämisen ja tätä vastaavat muutokset etuuksiin.

Greek

Το Βέλγιο, η Ισpiανία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Πορτογαλία και η Φινλανδία έχουν βελτιώσει τη σχέση εταξύ εισφορών και piαροχών, pi.χ. καθιστώντα τον αριθό των συντάξιων ετών σηαντικότερο κριτήριο για τη συνταξιοδότηση αpiό την ηλικία του συνταξιοδοτούενου, ή εpiιτρέ-piοντα την piρόωρη ή piλήρη συνταξιοδότηση ε αντίστοιχε εταβαλλόενε piαροχέ.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Epidemiologisten tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että tupakoivien luumassa on alhaisempi kuin tupakoimattomien (Laitinen & Välimäki, 1993; Hopper & Seeman, 1994). Tähän vaikuttavia tekijöitä ovat tupakoivien alhaisempi paino, tupakan suora luun muodostajasolujen toimintaa estävä vaikutus ja tupakoivien naisten varhaisemmat vaihdevuodet. Äskettäisen meta-analyysin johtopäätökseksi tuli, että tupakointi lisää naisten elinaikaista lonkkamurtumariskiä noin 50 prosenttia (Law & Hackshaw, 1997). 45

Greek

Από επιδημιολογικές μελέτες υπάρχουν στοιχεία ότι οι καπνιστές έχουν μικρότερη οστική μάζα από τους μη καπνιστές (Laitinen & Välimäki, 1993; Hopper & Seeman, 1994). Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν είναι το χαμηλό σωματικό βάρος των καπνιστών, η άμεση ανασταλτική δράση του καπνού στις οστεοβλάστες και, στις καπνίστριες, η πρόωρη εμμηνόπαυση. Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κάπνισμα αυξάνει τον εφόρου ζωής κίνδυνο κατάγματος ισχίου στις γυναίκες κατά 50% περίπου (Law & Hackshaw, 1997). 3.5

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

Esivalkaistut tuotteet ovat varhaisemmalla valmistusasteella kuin valkaistut tuotteet, joita on käsitelty useita kertoja valkaisuaineilla (vetyperoksidin kaltaisilla hapettavilla aineilla ja pelkistävillä aineilla).

Greek

Τα προλευκασμένα προϊόντα βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας από τα λευκασμένα προϊόντα τα οποία έχουν εμβαπτιστεί επανελημμένα σε λευκαντικά μέσα (οξειδωτικά μέσα όπως το υπεροξείδιο του υδρογόνου και αναγωγικά μέσα).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Espanjan kilpailuviranomaisten ja komission välinen yhteistyö oli erityisen hedelmällistä, sillä eräät kyseessä olevista yrityksistä olivat ilmoittaneet komission kilpailun pääosastolle sopimustensa varhaisemmat versiot ja "Cosmétique Active Iberica SA:n" tapauksessa kielletty kilpailua rajoittava menettelytapa oli kaiken lisäksi sama, josta ensiksi Ranskan kilpailuneuvosto ja sitten komissio oli jo määrännyt seuraamuksia sen emoyhtiölle Vichy SA:lle.

Greek

Επιβάλει υποχρεώσεις στις υπόψη επιχειρήσεις, όπως η κατάργηση της διαφήμισης "Πωλείται μόνον στα φαρμακεία" ("En vente uniquement en pharmacie"), τη δημοσίευση της απαγόρευσης στον εθνικό τύπο με δική τους δαπάνη και την κοινοποίηση των όρων διανομής που θέτουν σε μία από τις καταγγέλλουσες επιχειρήσεις, την ANGED.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

Haluaisin mielelläni lopettaa sanomalla, että aion tietenkin varmistaa sen, että vastuullinen komission jäsen Emma Bonino saa tietoonsa, että parlamentti haluaa päästä mukaan prosessiin nykyistä varhaisemmassa vaiheessa.

Greek

Αυτά δε τα αποτελέσματα ήδη συμφωνούν και συνάδουν με τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται ως τμήμα της αναπτυξιακής πολιτικής.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Hän sisällytti kokonaisuuteen myös 1400-luvun alusta peräisin olevan varhaisemman rakennuksen, Schlösslen.

Greek

Μια στέγη για όλους τους πολιτισμούς

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Jackson (PPE), esittelijä. - (EN) Arvoisa puhemies, Eu roopan unionin jätepolitiikka on varhaisemmassa kehitysvaiheessa kuin eurooppalainen ilman ja veden laatua koskeva politiikka.

Greek

στοιχεία, οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να ανακοινώνεται στη δημοσιονομική αρχή.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Komitea haluaisi osallistua varhaisemmassa vaiheessa tiedonantoluonnosten tai säädösluonnosten käsittelyyn.

Greek

Η ΟΚΕ θα ήθελε να έχει συμμετοχή σε πιο πρώιμο στάδιο της διαδικασίας που ακολουθείται προκειμένου για σχέδια ανακοινώσεων ή νομοθετικά κείμενα.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK