Ask Google

Results for tilinpäätösperiaatteita translation from Finnish to Hungarian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Hungarian

Info

Finnish

Lisäksi tarkastuksessa arvioitiin sovellettuja tilinpäätösperiaatteita, joh­don esittämiä merkittäviä arvioita ja konsolidoitujen tilinpää­tösten yleistä esittämistapaa.

Hungarian

Többek között értékeltük az alkalmazott számviteli alapelveket, a vezetés lényegesebb előzetes becsléseit és a konszolidált beszámoló általános bemu­tatását.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Jäljempänä 122 artiklassa tarkoitettujen tilinpäätösasiakirjojen laadinnassa on noudatettava yleisesti hyväksyttyjä kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteita, joita ovat:

Hungarian

A 122. cikkben említett pénzügyi kimutatásokat az általánosan elfogadott számviteli elvekkel összhangban kell összeállítani, amelyek a következők:

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Tilinpitäjä laatii lopullisen tilinpäätöksen ja liittää siihen laatimansa huomautuksen, jossa hän ilmoittaa, että tilinpäätös on laadittu noudattaen VIII osaston säännöksiä sekä tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettyjä kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteita, -sääntöjä ja -menetelmiä.

Hungarian

A számvitelért felelős tisztviselő elkészíti a végleges beszámolót, és feljegyzést csatol hozzá, amelyben kijelenti, hogy a beszámoló a VIII. címmel és a pénzügyi kimutatások mellékletében rögzített számviteli alapelvekkel, szabályokkal és módszerekkel összhangban került összeállításra.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Tarkastuksen yhteydessä arvioidaan myös sovellettujen tilinpäätösperiaatteiden ja kirjanpidollisten arvioiden asianmukaisuutta sekä lopullisen konsoli­doidun tilinpäätöksen ja vuotuisten toimintakertomusten yleistä esittämistapaa.

Hungarian

Ezzel kapcsolatban az ellenőrzés értékeli továbbá, hogy az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőek és a számviteli becslések ésszerűek-e, valamint kiterjed a végleges összevont beszámoló és az éves tevékenységi jelentések általános bemutatásának értékelésére is.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

(84) Kolmella yrityksellä ei ollut tarkastettuja tilejä eikä julkaistuja tilinpäätöstietoja. Kolmen muun yrityksen osalta ei voitu taata, että kirjanpito on IAS:n mukainen ja että sitä sovelletaan kaikkeen toimintaan, koska tilintarkastajat nimenomaan mainitsivat tilinpäätöstiedoissa, että tilinpäätösten tarkoituksena ei ole yrityksen rahoitustilanteen esittäminen sellaisten tilinpäätösperiaatteiden ja -käytäntöjen mukaisesti, jotka hyväksytään yleensä muissa maissa ja muilla lainkäyttöalueilla kuin Vietnamissa. Tämän todettiin olevan ristiriidassa IAS:n standardien kanssa, koska niitä koskevissa tilinpäätöksen laatimisen ja esittämisen yleisissä perusteissa todetaan, että tilinpäätösten tavoitteena on antaa yksikön rahoitustilanteesta, suorituskyvystä ja rahoitustilanteen muutoksista tietoa, josta on hyötyä useille erilaisille taloudellisia päätöksiä tekeville käyttäjille. Lisäksi IAS 1-standardin mukaan yksikön, jonka tilinpäätökset ovat IAS:n mukaisia, on ilmoitettava tästä nimenomaan ja ilman varauksia tilinpäätöksen liitetiedoissa, ja näin ei luonnollisestikaan ole asian laita näiden yritysten kohdalla.

Hungarian

(84) Három vállalat sem auditált könyveléssel, sem közzétett pénzügyi beszámolóval nem rendelkezett. Három másik vállalat esetében nem lehetett biztosítottnak tekinteni azt, hogy a számviteli nyilvántartás megfelel az IAS szabályainak, és azt minden területen alkalmazzák. A könyvvizsgálók ugyanis kifejezetten felhívják arra a figyelmet a közzétett pénzügyi beszámolókban, hogy a beszámolók nem a Vietnamon kívüli országok és jogrendszerek körében általánosan elfogadott számviteli gyakorlatoknak és elveknek megfelelően kívánják bemutatni a vállalat pénzügyi helyzetét. Ez ellentmond A pénzügyi beszámolók elkészítésére és bemutatására vonatkozó keretelvek című IAS-dokumentumban foglalt szabályoknak, amelyek megállapítják, hogy "a pénzügyi beszámolók célja a gazdasági egység pénzügyi helyzetéről, teljesítményéről, valamint a pénzügyi helyzetében bekövetkezett változásokról szóló, a gazdasági döntéseket hozó felhasználók széles köre számára hasznos információk nyújtása". Emellett a 39. IAS megállapítja, hogy valamennyi olyan gazdasági egység, amelynek pénzügyi beszámolója megfelel az IAS-szabályoknak, e megfelelésre kifejezetten és korlátozásoktól mentesen utal a beszámolóhoz fűzött megjegyzésekben, ami e vállalatok esetében nyilvánvalóan nem teljesült.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

(86) Kyseiset seitsemän vientiä harjoittavaa tuottajaa kiistivät päätelmät. Kun huomioon otetaan, että i) kolmella niistä ei ollut tarkastettuja tilejä, ii) kahden muun yrityksen osalta tilintarkastajien kertomuksissa tuotiin esiin huomattavia ongelmia, ja iii) kahden muun yrityksen osalta tilintarkastajat esittivät merkittävän huomion, jossa selkeästi varoitetaan tilitietojen käyttäjiä siitä, että tilinpidossa ei noudateta yleisesti hyväksyttyjä tilinpäätösperiaatteita, sekä se, että kyseisten seitsemän yrityksen kannanotoissa ei ollut uusia seikkoja, joiden perusteella komissio voisi muuttaa päätelmiään, väitteet hylättiin.

Hungarian

(86) Az érintett hét exportáló termelő vitatta e megállapítások jogosságát. Abban a tekintetben azonban, hogy i. három vállalat esetében nem álltak rendelkezésre auditált beszámolók; ii. két vállalat esetében maguk a könyvvizsgálók jeleztek súlyos hiányosságokat; iii. az utolsó két vállalat esetében a könyvvizsgáló külön felhívta a figyelmet arra, hogy a vállalatok számvitele nem felel meg az általánosan elfogadott számviteli elveknek, e hét vállalat beadványai nem tartalmaztak olyan új elemet, amely módot adott volna a Bizottság szolgálatai megállapításainak módosítására, ezért a kifogásokat elutasították.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

(9) Kansainvälisesti tunnustettujen tilinpäätösperiaatteiden ja direktiivien 78/660/ETY, 83/349/ETY ja 86/635/ETY välisen yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi näitä direktiivejä on muutettava siten, että tietyt rahoitusvaroihin ja -velkoihin kuuluvat erät voidaan arvostaa käypään arvoon. Tämän ansiosta eurooppalaiset yhtiöt voivat laatia tilinpäätöksensä nykyisen kansainvälisen kehityksen mukaisesti.

Hungarian

(9) Annak érdekében, hogy a nemzetközileg elfogadott számviteli standardok és a 78/660/EGK, a 83/349/EGK és a 86/635/EGK irányelvek közötti összhang fennmaradjon, szükséges módosítani ezeket az irányelveket azért, hogy lehetőség legyen egyes pénzügyi eszközök és források valós értéken történő értékelésére. Ez az Európai Unió társaságait képessé teszi arra, hogy beszámolójukat az aktuális számviteli fejlődéssel összhangban készíthessék.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Yleisesti hyväksyttyjen tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti tilinpäätökseen sisältyy määriä, jotka perustuvat johdon arvioihin ja oletuksiin. Merkittäviin arvioihin kuuluvat muun muassa varaukset tulevia menoja, saamisiin liittyvää riskiä sekä siirtosaamisia ja -velkoja varten. Toteutuneet tilinpäätöserät voivat poiketa arvioista. Arvioiden muutokset otetaan huomioon kirjanpidossa sinä varainhoitovuonna, jonka aikana ne realisoituvat.

Hungarian

A biztosítékokat az előfinanszírozás biztosítására tartják, és akkor oldják fel, amikor az adott projekthez kapcsolódó végső igény kifizetésre került. Az óvatosság elvével és az IPSAS 19 rendelkezéseivel összhangban a függő követelések nem szerepelnek a pénzügyi kimutatásokban. Az átláthatóság érdekében itt kerülnek bemutatásra megjegyzés formájában.Az engedélyezésre jogosult tisztviselő által e soron nyilvántartott teljes összeget a 15. és 16. táblázat mutatja be.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Yleisesti hyväksyttyjen tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti tilinpäätökseen sisältyy määriä, jotka perustuvat johdon arvioihin ja oletuksiin. Merkittäviin arvioihin kuuluvat muun muassa varaukset tulevia menoja, saamisiin liittyvää riskiä sekä siirtosaamisia ja -velkoja varten. Toteutuneet tilinpäätöserät voivat poiketa arvioista. Arvioiden muutokset otetaan huomioon kirjanpidossa sinä varainhoitovuonna, jonka aikana ne realisoituvat.

Hungarian

A pénzügyi kimutatások az általánosan elismert számviteli alapelvekkel összhangban szükségszerűen tartalmaznak a vezetőség becslésein és feltételezésein alapuló összegeket. A jelentős becslések magukban foglalják, de nem korlátozódnak kizárólag a következőkre: jövőbeli kötelezettségekre képzett céltartalék, a fennálló követelésekkel kapcsolatos pénzügyi kockázat, aktív és passzív időbeli elhatárolások. A tényleges eredmények eltérhetnek ezektől a becslésektől. A becslésekben bekövetkezett változásokat ismertté válásuk időszakában veszik figyelembe.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Yleisesti hyväksyttyjen tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti tilinpäätökseen sisältyy väistämättä määriä, jotka perustuvat johdon tekemiin arvioihin ja oletuksiin, jotka puolestaan perustuvat luotettavimpiin käytettävissä oleviin tietoihin. Merkittäviin arvioihin sisältyvät muun muassa eläkkeisiin liittyvien velvoitteiden määrä, tulevia menoja varten tehtävät varaukset, julkaisuvaraston arvotus, vaihto-omaisuuteen ja myyntisaamisiin liittyvä taloudellinen riski, siirtosaamiset ja -velat, ehdolliset varat ja velat sekä käyttöomaisuushyödykkeiden arvon alentuminen. Kyseisten erien todellinen arvo voi poiketa arvioista. Arvioihin tehtävät muutokset kirjataan kaudella, jonka aikana ne tulevat tietoon.

Hungarian

Az általánosan elfogadott számviteli elvekkel összhangban a pénzügyi kimutatások szükségszerűen magukba foglalnak olyan becsléseken és feltételezéseken alapuló összegeket, amelyeket a menedzsment a rendelkezésre álló legmegbízhatóbb információk alapján állít fel. A jelentős becsült összegek közé tartoznak például – a teljesség igénye nélkül – a következők: a nyugdíjakkal kapcsolatos összegek, a jövőbeli költségekre képzett céltartalékok, a raktáron lévő kiadványok értékelése, a leltárkészletekkel és a követelésekkel kapcsolatos pénzügyi kockázat, az elhatárolt bevételek és kiadások, a függő követelések és kötelezettségek, valamint az állóeszközök értékvesztésének mértéke. A tényleges értékek eltérhetnek ezektől a becslésektől. A becslésekben bekövetkező változásokat abban az időszakban veszik figyelembe, amelyben ismertté válnak.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK