Ask Google

Results for viti translation from Finnish to Latvian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Latvian

Info

Finnish

Viti

Latvian

Sniegs

Last Update: 2010-01-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Finnish

-Inox Viti Snc, Grumello Del Monte, Italia

Latvian

-Inox Viti Snc, Grumello Del Monte, Itālijā,

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Erityisesti termejä "veau", "telecí", "Kalb", "μοσχάρι", "ternera", "kalv", "veal", "vitello", "vitella", "kalf", "vitela" ja "teletina" ei saa käyttää yli 12 kuukauden ikäisten nautaeläinten myyntinimityksessä eikä mainita niistä peräisin olevan lihan päällysmerkinnässä.

Latvian

Konkrēti, apzīmējumus "veau", "telecí", "Kalb", "μοσχάρι", "ternera", "kalv", "veal", "vitello", "vitella", "kalf", "vitela" un "teletina" nedrīkst lietot par 12 mēnešiem vecāku liellopu gaļas tirdzniecības nosaukumā vai norādīt uz šādas gaļas marķējuma.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

fluoroelastomeerit (esim. Viton ®, Tecnoflon ®);

Latvian

fluorelastomēri (piem., Viton ®, Tecnoflon ®);

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Terra e Vita -lehden vuoden 2002 numerossa 2 julkaistun Osservatorio dei prezzin laatiman tutkimuksen mukaan korvaukset olivat 50 prosenttia markkinahinnasta.

Latvian

50 % no tirgus cenas saskaņā ar Cenu novērojumu (Osservatorio dei prezzi), kas publicēts žurnālā Terra e Vita, izdevums Nr. 2, 2002. gads

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

(63)Julkisasiamiehen yhdistetyissä asioissa C-158/04ja C-159/04, Alfa Vita Vassilopoulos ja Carrefour-Marinopoulos, 30.3.2006esittämä ratkaisuehdotus, Kok.2006, s.I-8135, 27–29kohta.

Latvian

Krājums, I-2093.lpp. (situācija sliekšņa darījumu jomā) un arī līdzīgu spriedumu lietā C-20/03Burmanjer u.c., Krājums, I-4133.lpp.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

EURES-neuvoja auttoi häntä hankkimaan sosiaaliturvatunnuksen ja uuden työpaikan hotellin vastaanottovirkailijana Reykjavikissa. ”Olen yhä samassa työpaikassa ja hyvin tyytyväinen siihen”, Vita kertoo. ”Suunnittelemme kihlattuni kanssa palaavamme kotiin kahden vuoden kuluttua ja perustavamme oman yrityksen.

Latvian

Tās jums palīdzēs darbā pieteikšanās procedūrā, kā arī saprast juridiskās prasības, kas saistītas ar pārcelšanos uz dzīvi citur.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Hän esittää esimerkkeinä syrjivästä kohtelusta, jonka kohteeksi hän väittää joutuneensa, että hänen palatessaan äitiyslomalta hänen ei sallittu palata silloiseen työhönsä; häntä kutsuttiin ”laiskaksi”, kun hän pyrki pitämään vapaata hoitaakseen poikaansa, ja hänen työjärjestelyihinsä ei suhtauduttu samalla joustavuudella kuin hänen työtovereidensa, joiden lapset eivät olleet vammaisia; he sanoivat, että hän käytti ”vitun lastaan” manipuloidakseen työolosuhteitaan; häneen kohdistettiin kurinpitomenettely ja hänen huonosta kohtelustaan tekemäänsä virallista valitusta ei käsitelty asianmukaisesti.

Latvian

Kā viņas ciestās diskriminējošās attieksmes piemēru viņa ir minējusi, ka pēc bērna kopšanas atvaļinājuma viņas darba devēji neļāva viņai atgriezties iepriekšējā darbā; sauca viņu par “slinku”, kad viņa lūdza brīvu laiku, lai rūpētos par savu dēlu, un atteicās viņai piešķirt tādu pašu elastību darba kārtībā kā viņas kolēģēm, kurām nebija bērnu — invalīdu; viņi teica, ka viņa izmanto savu “sasodīto bērnu”, lai manipulētu ar darba nosacījumiem; viņi piemēroja disciplināratbildību, un viņi pienācīgi neizskatīja viņas iesniegto oficiālo sūdzību par sliktu attieksmi.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Jos ongelmasi johtuu mielestäsi siitä, että kansalliset viranomaiset soveltavat omaa kansallista lainsäädäntöään sekä EU:n lainsäädäntöä virheellisesti, voit käyttää SOL-VIT-järjestelmää. SOLVIT on internetissä toimiva ongelmanratkaisuverkko, jossa EU-maat tekevät yhteistyötä ratkaistakseen ongelmia ilman oikeuskäsittelyä.

Latvian

Ja jums šķiet, ka jūsu problēma ir radusies, valsts iestādēm nepareizi piemērojot valsts un arī ES tiesību aktus, jūs varat izmantot SOLVIT sistēmu, kas ir tiešsaistes sistēma, kurā dalībvalstis sadarbojas, lai atrisinātu problēmas bez tiesvedības.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Jos perheen jä se net ovat jo saa ne et pysyvän oles ke lu ofli ke u den, heillä on oi -ke us pysyä vas taa not ta vassa jäsen val ti os sa eikä heidän enää tar vit se oso it taatäyt tä vän sä mitään ehtoja. ja.

Latvian

Ja jūsu ģi me nes locekļi jau ir ie gu vu ši pas tā vī gas uz tu rē šanās tie sī bas, viņivar pa likt uz tu rē šanās da līb valstī un viņiem vairs nav jā pie rā da at bils tī ba kā -diem no sa cī ju miem.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Komissio onsamaa mieltäsiitä, ettätar-vitaan paljon avoimuutta,ja paikallisten toimintaryhmienonpystyttäväosoitta-maan, että ne ovat noudattaneetjohdon-mukaisesti asianmukaisia menettelyjä.

Latvian

Apvienota atbilde uz 49.–52. punktu Komisija pastiprināti pārbaudīs jautājumu par projekta uzsākšanas pamatotību, ņemot vērā, ka saskaņā ar dalīto pārvaldībuvajadzīgasaskaņotapieeja attiecībā uzfinansējumu Kopienā.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Kun hän kuitenkin tutki muita vakuutuksia myöhemmin, hän assicurazione sulla vita e ha deciso di sottoscriverla per una copertura di 20 anni.

Latvian

Tomēr, apska tī jis citus pie dā vā ju mus, viņš nolēma, ka ir pār mak sā jis un assicurazione sulla vita e ha deciso di sottoscriverla per una copertura di 20 anni. Più tardi però, var atrast lētā ku pie dā vā ju mu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Latvialainen Vita Strazdiņa päätti valmistuttuaan muuttaa ruotsalaisen kihlattunsa perässä Islantiin.

Latvian

Pēc studiju beigšanas Latvijā Vita Strazdiņa nolēma piebiedroties savam zviedru izcelsmes līgavainim Islandē.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Ryhmissä keskusteltiin myös siitä, mitä Järviseudun nuorison verkkosivut parhaim- vitaan suunniteltujen toimintojen toteuttamiseksi.

Latvian

Rezult sti l i e cilv `ku person slu par asto viem cilv `kiem, iesaistot sflp e - ka jaunieši v `las, lai tiktu organiz `ti daž sdi pas s kumi un lai ci slistus ar daž sd sm prasm `m, lai var `tu kstenot pl s not ss tiem b �tu pieejama inform scija par šiem pas skumiem.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Tahtomattaan työt tö mäk si jää ne en kou lu tuk sen eikui ten ka an tar vit se liittyä aiem pa an työhön. hön.

Latvian

Tomēr, ja esat bez darbfinieks, ap mā cī bām nav jā būtsais tī tām ar jūsu iepriekš ējo darbu; bu;

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Tuomioistuin totesi asioissa Alfa Vita Vassilopoulos ja Carrefour-Marinopoulos(44) ja komissio vastaan Kreikka(45) antamissaan tuomioissa, että kansallinen lainsäädäntö, jossa ”bake-o ”-tuot-teiden myyntiin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin perinteisen leivän ja perinteisten leipomatuotteiden täydelliseen valmistus- ja kaupanpitämisprosessiin, on ristiriidassa SEUT34artiklan kanssa.

Latvian

Tiesa uzskatīja, ka šis Grieķijas likums ir LESD 34.panta pārkāpums. Turklāt Tiesa norādīja, ka tāds tas ir pat tad, ja šis likums neaizliedz attiecīgo preču importu vai to laišanu tirgū49.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Työnhakija voi yhte i sö jen tuo mi o is tufli men oikeus käy tän nön mukaan oles kel -la vas taa not ta vassa jäsen val ti os sa koh tu ul li sen ja riit tä vän ajan, jotta hän voisaada tie to on sa työ paik ka tar jouk sia ja ryhtyä työhön otta mi sek si tar vit ta vi intoi mi in.

Latvian

Ja esat darba mek lē tājs, saskaņā ar Tiesas ju di ka tū ru va rat pa likt uzņē mē jāda līb valstī “at bils to šu lai ka posmu, kas ir pie tie kams, lai jūs va rē tu uz zi nātpar darba ies pē jām un veikt ne pie cie ša mos pa sā ku mus, lai stātos darbā”.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Työskenneltyään ja asut tu a an vas taa not ta vassa jäsen val ti os sa yhtä jak so i -ses ti kolme vuotta hän työs ken te lee toi ses sa jäsen val ti os sa mutta asuuedel le en vas taa not ta van jäsen val ti on alu ee l la, jonne hän sään nön mu kai -ses ti palaa päi vit täin tai väh in tään kerran vii kos sa.

Latvian

• ja pēc trīs gadu pas tā vī gas no dar bi nā tī bas un uz tu rē šanās uzņē mē jā da -līb valstī jūs strādā jat citā da līb valstī, bet jo pro jām uz tu rast ties uzņē mē jāda līb valstī, kur pa ras ti at grie ža ties katru dienu vai vismaz reizi nedēļā. dēļā.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Uuden oles ke lu ofli keus di rek ti i vin mukaan siir to ty ö läi sen, joka on EU:n kan -sa la i nen, ei enää tar vit se hankkia oles ke lu lu paa siitä jäsen val ti os ta, jossa hänasuutyö hön liit ty vis tä syistä.

Latvian

Ja esat ES mig rē jo šais darba ņēmējs, pa ma to jo ties uz jau no di rek tī vu par uz -tu rē šanās tie sī bām, jums vairs nav jā saņem uz tu rē šanās atļauja tajā da līb val -s tī, kurā uz tu rast ties, lai strādā tu, – jums ir tikai jā reģist rē jas kom pe ten ta jās ies tā dēs, un pat tas ne pie cie šams tikai tad, ja uzņē mē ja da līb valsts to pie pra sa.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Vita irtisanoutui työpaikasta ja otti yhteyttä EURES-toimistoon.

Latvian

Darbā iekārtošanas aģentūras jūsu valstī vai ārvalstīs var piedāvāt plašu informāciju.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK