Ask Google

Results for käsittelykapasiteetin translation from Finnish to Swedish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Swedish

Info

Finnish

Jäteveden käsittelykapasiteetin lisääminen kaupungeissa

Swedish

Öka kapaciteten för rening av avloppsvatten i tätortsområden råden

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

6.2 Keräys- ja käsittelykapasiteetin kehittymistä koskevat ennusteet

Swedish

6.2 Prognoser över lednings- och reningssystemens . utveckling

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 2
Quality:

Finnish

suojakäsittelemällä sulalla metallilla käsittelykapasiteetin ylittäessä 2 tonnia raakaterästä tunnissa

Swedish

genom anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 2 bruttoton stål per timme.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Jäteveden käsittelykapasiteetin ja väestön määrän välisen suhteen olisi noustava 59 prosentista 75 prosenttiin kyseisillä espanjalaisilla alueilla.

Swedish

I berörda spanska regioner skall kapaciteten för avloppsvattenrening i förhållande till befolkningen stiga från 59 % till 75 % .

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Komissio ottaa huomioon jäsenvaltioiden käytössä olevan tiedonkeruu-ja käsittelykapasiteetin sekä käsitteiden ja menetelmien kehittämiskapasiteetin.

Swedish

Kommissionen kommer att beakta tillgänglig kapacitet i medlemsstaterna för insamling och behandling av uppgifter samt utveckling av begrepp och metoder.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Komissio katsoo, että tämä teräksen käsittelykapasiteetin kasvu on seurausta tuottavuuden parantumisesta ja että se on asianmukaisessa suhteessa saavutettuun tuottavuuden kasvuun.

Swedish

Enligt kommissionens uppfattning handlar denna ökning av stålbearbetningskapaciteten om en sidoeffekt av produktivitetsökningen, och den är inte oproportionerlig jämfört med den uppnådda produktivitetsökningen.

Last Update: 2014-11-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Asianomaiset eivät ole pystyneet osoittamaan, että Alankomaiden viranomaisten olisi jo vuonna 2002 pitänyt ottaa huomioon jätteen käsittelykapasiteetin riittävät kansalliset vaihtoehdot, jotka kattoivat kaikentyyppisen Alankomaissa tuotetun ja huolehdittavaksi tarjotun DTO-jätteen.

Swedish

De berörda parterna har inte kunnat visa att de nederländska myndigheterna redan år 2002 borde ha tagit med tillräcklig alternativ nationell destruktionskapacitet i beräkningen för alla typer av RDF-avfall som produceras i Nederländerna och som levereras för bortskaffning.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Ennakkoratkaisupyyntö — Østre Landsret — EY.n perustamissopimuksen 90 aniklan (josta on tullut EY 86 artikla) (tarkasteltuna yhdessä 34 ja 86 artiklan kanssa) sekä jätteistä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY (sellaisena kuin se on muutettuna 18 päivänä maaliskuuta 1991 annetulla neuvoston direktiivillä 91/156/ETY) tulkinta sellaisen kansallisen lainsäädännön osalta, jonka perusteella kunta voi evätä muutoin sopivalta yritykseltä mahdollisuuden osallistua tiettyjen muiden kuin vaarallisten jätteiden kierrätykseen, jolloin rajallinen määrä yrityksiä otetaan huomioon käsittelykapasiteetin käytön ja kannattavuuden vuoksi

Swedish

Det kan vidare påpekas att enbart den omständigheten att importen skett inom en och samma koncern är inte av sådant slag att importen inte kan omfattas av tillämpningsområdet för artikel 3 i grundförordningen, som syftar till att skydda gemenskapsindustrin mot "dumpad import".

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

Ennakkoratkaisupyyntö — Østre Landsret—EY:n perustamissopimuksen 90 artiklan (tarkasteltuna yhdessä 34 ja 86 artiklan kanssa) sekä jätteistä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY (sellaisena kuin se on muutettuna 18 päivänä maaliskuuta 1991 annetulla neuvoston direktiivillä 91/156/ETY) tulkinta sellaisen kansallisen lainsäädännön osalta, jonka perusteella kunta voi evätä muutoin sopivalta yritykseltä mahdollisuuden osallistua tiettyjen muiden kuin vaarallisten jätteiden kierrätykseen, jolloin rajallinen määrä yrityksiä otetaan huomioon käsittelykapasiteetin käytön ja kannattavuuden vuoksi

Swedish

Fördragsbrott — Bristfälligt införlivande av rådets direktiv 92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring av direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG (tredje direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring) — alla kassor eller försäkringsföretag som täcker arbetsskador omfattas inte av tillämpningsområdet för den nationella lagen om införlivande, även då dessa företag bedriver verksamhet i vinstsyfte och på egen risk

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Tavoitteen 1 kohdealueilla kärjessä on vesi- ja jätehuolto. Esimerkiksi Espanjassa jätevesien käsittelykapasiteetin on noustava 59 prosentista 75 prosenttiin väestöstä ja myrkyllisten ja vaarallisten jätteiden käsittelykapasiteetin on kasvettava 0,5:stä l,2:een miljoonaan tonniin.

Swedish

I mål 1områdena står hushållning med vatten och avfallshantering högst på prioriteringslistan, vilket kan belysas med följande exempel: i Spanien måste vattenreningsverkens kapacitet öka från 59% till 75% av befolkningen och kapaciteten för hantering av giftigt och farligt avfall måste öka från 0,5 till 1,2 miljoner ton.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Toiseksi kun on kyse täytäntöönpanoasetuksesta, riittää, kun todetaan, että siitä huolimatta, että tässä asetuksessa toistetaan sanatarkasti direktiivin sanamuoto ja että sen 3 §:ssä säädetään määräajat PCB:n käsittelemiselle, kyseisen asetuksen säännöksiä ei voida pitää direktiivin 11 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisena suunnitelmana, koska niissä ei arvioida jäsenvaltion alueella käytettävissä olevaa käsittely- ja puhdistuskapasiteettia ja koska niissä vahvistetut päivämäärät eivät perustu käsiteltävien laitteiden lukumäärän ja todellisen käsittelykapasiteetin vertailuun.

Swedish

När det gäller förordningen om införlivande är det vidare tillräckligt att konstatera att dess bestämmelser, trots att direktivets ordalydelse återges ordagrant i förordningen och att slutdatumen för att bortskaffa PCB fastställs i artikel 3 i förordningen, inte kan anses utgöra en plan i den mening som avses i artikel 11.1 första strecksatsen i direktivet, eftersom de inte innebär att det skall företas en bedömning av landets kapacitet för bortskaffande och dekontaminering, och eftersom de datum som fastställs i bestämmelserna inte grundas på en jämförelse mellan den mängd utrustning som skall behandlas och den faktiska behandlingskapaciteten.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

(103) Verrattaessa odotettuja DTO-jätteen määriä ja kummankin uunin kapasiteettia on syytä ottaa huomioon seuraavat seikat. Kun toimilupasopimusta laadittiin vuoden 2001 lopulta vuoden 2002 puoliväliin, pyörivällä rummulla varustetussa uunissa poltettavan jätteen tarjonnaksi arvioitiin noin 38500 tonnia vuodessa. Arvio perustui aikaisemmin saatuun kokemukseen. Jätteen käsittelemiseksi tarvitaan vähintään sama määrä korkean polttoarvon omaavaa jätettä. Ainoastaan yksi pyörivällä rummulla varustettu uuni ei olisi selvästikään riittänyt käsittelemään asianmukaisesti tällaista jätemäärää. Lukuun on kuitenkin liitettävä kolme kriittistä huomiota. Ensinnäkin osa odotetusta DTO-jätteen tarjonnasta AVR Nutsille johtui mahdollisesti siitä, että Alankomaat sovelsi "huolehdittavaksi tarkoitettujen jätteiden" määritelmää suppeasti vuoden 2003 alkuun saakka. Toiseksi asianomaiset ovat huomauttaneet, että käytettävissä oli vaihtoehtoista kansallista kapasiteettia DTO-jätteen käsittelemiseksi. Kolmanneksi arvioissa ei näyttäisi otetun huomioon, että AVR saattoi käsitellä osan jätteestä kotitalousjätteen polttolaitosten putkiuuneissa [21]. Toisaalta arvioissa otetaan nimenomaisesti huomioon tilanteen senhetkinen kehitys. Vientiin tarkoitetun DTO-jätteen määrä vaihtelee myös vuosittain ja riippuu kansainvälisten markkinoiden tilanteesta. Tilanne vaihtelee myös jäteluokittain. Lisäksi DTO-jätteen varastot olivat vuoden 2002 alussa vielä huomattavat. Näin tarjonta oli sopimuskauden alussa riittävässä määrin taattu. Tarjottavan DTO-jätteen määrää koskeva arvio olisi ehkä ollut alhaisempi, jos Alankomaiden viranomaiset olisivat perustaneet tämän arvionsa vuonna 2002 olettamukseen oikean hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden määritelmän soveltamisesta. On kuitenkin epätodennäköistä, että arvio olisi ollut kyseisenä ajankohtana käytettävissä olevien tietojen perusteella niin alhainen, että Alankomaiden viranomaiset olisivat voineet luottavaisesti päättää pitää ainoastaan yhtä pyörivällä rummulla varustettua uunia riittävänä. Tämän vahvistaa se, että vuonna 2003, sen jälkeen kun yhteisöjen tuomioistuin oli jo selventänyt "huolehdittavaksi tarkoitettujen jätteiden" täsmällisen määritelmän, Alankomaiden oli AVR:n kapasiteettiongelmien vuoksi edelleenkin tosiasiallisesti sallittava DTO-jätteen vienti. AVR:lle tarjotun DTO-jätteen määrän tosiasiallinen väheneminen selittyy suurelta osin muilla tekijöillä kuin viennin kasvulla. Muun Alankomaissa käytettävissä olleen kapasiteetin osalta komissio toteaa, että huomattava osa tästä kapasiteetista oli käytettävissä vasta vuoden 2003 lopulta lähtien eli sen jälkeen, kun tärkeimmälle kilpailevalle pyrolyyttiselle käsittelylaitokselle oli myönnetty tarvittavat luvat. Asianomaiset eivät ole pystyneet osoittamaan, että Alankomaiden viranomaisten olisi jo vuonna 2002 pitänyt ottaa huomioon jätteen käsittelykapasiteetin riittävät kansalliset vaihtoehdot, jotka kattoivat kaikentyyppisen Alankomaissa tuotetun ja huolehdittavaksi tarjotun DTO-jätteen.

Swedish

(103) Vid en jämförelse av de förväntade volymerna av RDF-avfall och kapaciteten i de båda roterugnarna bör följande noteras. Då koncessionsavtalet i utarbetades slutet av 2001/mitten av 2002 uppskattade man de förväntade leveranserna av RDF-avfall till cirka 38500 ton per år. Denna uppskattning byggde på tidigare erfarenheter. För bearbetning krävs minst samma volym av avfall med högt värmevärde. En roterugn skulle helt klart ha varit otillräcklig för att på behörigt sätt destruera denna mängd avfall. Till denna siffra måste dock tre kritiska anmärkningar göras. För det första var en del av det förväntade tillflödet av RDF-avfall till AVR Nuts möjligen en följd av Nederländernas restriktiva tillämpning av definitionen av%quot%avfall för bortskaffande%quot% fram till början av 2003. För det andra har berörda parter pekat på alternativ nationell kapacitet för destruktionen av RDF-avfall. För det tredje skulle man i samband med denna uppskattning inte ha beaktat möjligheten för AVR att destruera en del av avfallet i sina rosterugnar för hushållsavfall [21]. Å andra sidan tog man dock i uppskattningen uttryckligen hänsyn till de pågående förändringarna. Dessutom varierar leveranserna av RDF-avfall för export årligen och den är avhängig av situationen på den internationella marknaden. Situationen växlar även för de skilda kategorierna av avfall. Dessutom fanns det i början av 2002 ännu ett avsevärt lager av RDF-avfall, så att utbudet i början av perioden var tillräckligt garanterat. Om de nederländska myndigheterna vidare år 2002 baserat det uppskattade flödet av RDF-avfall på hypotesen av en korrekt tillämpning av definitionen av avfall för återvinning, hade uppskattningen kunnat vara lägre, men det förefaller mindre sannolikt att, på basis av de då tillgängliga uppgifterna, en sådan uppskattning skulle ha varit så låg att de nederländska myndigheterna med tillförsikt hade kunnat besluta att endast en roterugn hade varit tillräcklig. Detta bekräftas av det faktum att Nederländerna år 2003, då EG-domstolen redan hade klargjort den exakta definitionen av%quot%avfall för bortskaffande%quot%, på grund av kapacitetsproblemen i AVR ännu var nödsakad att ge tillstånd till faktisk export av RDF-avfall. Att flödet av RDF-avfall till AVR faktiskt avtagit, förklaras i stor utsträckning av andra faktorer än ökningen av exporten. Vad gäller den övriga kapaciteten i Nederländerna konstaterar kommissionen att en avsevärd del av denna fortfarande var tillgänglig i slutet av 2003 efter det att de nödvändiga tillstånden till den viktigaste konkurrerande pyrolysanläggningen hade lämnats. De berörda parterna har inte kunnat visa att de nederländska myndigheterna redan år 2002 borde ha tagit med tillräcklig alternativ nationell destruktionskapacitet i beräkningen för alla typer av RDF-avfall som produceras i Nederländerna och som levereras för bortskaffning.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

(7) Yleisten viestintäverkkojen osalta olisi annettava erityiset lait, asetukset ja tekniset määräykset, jotta luonnollisten henkilöiden perusoikeudet ja -vapaudet sekä oikeushenkilöiden oikeutetut edut voidaan suojata ottaen erityisesti huomioon tilaajia ja käyttäjiä koskevien tietojen automaattisen tallennus-ja käsittelykapasiteetin lisääntyminen.

Swedish

(7) När det gäller allmänna kommunikationsnät bör särskilda rättsliga och tekniska bestämmelser antas för att skydda fysiska personers grundläggande fri-och rättigheter samt juridiska personers berättigade intressen, särskilt med hänsyn till den ökade kapaciteten för automatisk lagring och behandling av uppgifter om abonnenter och användare.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

22) Suu-ja sorkkataudin puhjetessa on tarpeen ottaa huomioon kansanterveyteen ja ympäristönsuojeluun liittyvät näkökohdat erityisesti varmistamalla toimivaltaisten eläinlääkintä-ja ympäristöviranomaisten välinen tiivis yhteistyö. Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 24 päivänä syyskuuta 1996 annetussa neuvoston direktiivissä 96/61/EY(17) edellytetään, että eläinten ruhoja ja eläinjätettä hävittävillä tai kierrättävillä ja tietyn käsittelykapasiteetin omaavilla laitoksilla on yhdennetty ympäristölupa. Olisi vältettävä tarpeetonta vaaraa, joka aiheutuu kansanterveydelle eläinten ruhojen polttamisesta rovioilla tai niiden hautaamisesta joukkohautoihin.

Swedish

(22) Det är nödvändigt att ta hänsyn till folkhälso-och miljöskyddsaspekterna vid ett utbrott av mul-och klövsjuka, i synnerhet genom att upprätta ett nära samarbete mellan de behöriga myndigheterna för veterinära frågor, hälsofrågor och miljöfrågor. Rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar(17) kräver ett samordnat miljötillstånd för anläggningar för hantering av djurkroppar och animaliskt avfall med en viss hanteringskapacitet.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK