Ask Google

Results for verontreiniging translation from German to Romanian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

German

Romanian

Info

German

(5) Maatregelen om, waar mogelijk, de traceerbaarheid van mariene verontreiniging te verbeteren.

Romanian

Măsuri de ameliorare a urmăririi, dacă este fezabil, a poluării marine.

Last Update: 2010-09-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

De schalen en schelpen moeten op hygiënische wijze worden verwijderd, waarbij verontreiniging van het product moet worden voorkomen.

Romanian

Cojirea trebuie să fie efectuată în condiții de igienă prin care să se evite orice contaminare a produsului.

Last Update: 2010-09-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Voeder- en drinkinstallaties moeten zo zijn ontworpen, gebouwd, geplaatst en onderhouden dat gevaar voor verontreiniging van het voor de kalveren bestemde voeder en water wordt beperkt.

Romanian

Instalațiile de alimentație și de adăpare trebuie concepute, construite, instalate și întreținute astfel încât să se limiteze riscurile de contaminare a hranei și a apei destinate vițeilor.

Last Update: 2010-09-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

a) Onderdeel i): de codes van bijlage VIII van het Verdrag van Bazel moeten worden gebruikt voor afvalstoffen die onder de procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming (zie deel I van bijlage IV van deze verordening) vallen; de codes in bijlage IX van het Verdrag van Bazel moeten worden gebruikt voor afvalstoffen die in het algemeen niet onder de procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming vallen, maar die om een specifieke reden, zoals verontreiniging met gevaarlijke stoffen (vgl.

Romanian

(a) Rubrica (i): Codurile din anexa VIII la Convenția de la Basel trebuie să fie utilizate pentru deșeurile supuse procedurii de notificare prealabilă și acord preliminar scris (a se vedea anexa IV partea I la regulament); codurile din anexa IX la Convenția de la Basel trebuie să fie utilizate pentru deșeuri care nu sunt în mod normal supuse procedurii de notificare prealabilă și acord preliminar scris dar care, din anumite motive, cum ar fi contaminarea cu substanțe periculoase (a se vedea anexa III primul paragraf din regulament] sau clasificarea diferită, în temeiul articolului 63 din regulament sau al regulamentelor naționale [8], sunt supuse procedurii de notificare prealabilă și acord preliminar scris (a se vedea anexa III partea I la regulament).

Last Update: 2012-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

(3) In de resolutie van de Raad van 25 januari 1988 betreffende een communautair actieprogramma tegen milieuverontreiniging door cadmium [5] werd een beperking van het gebruik van cadmium tot gevallen waarvoor geen geschikte alternatieven bestaan en inzameling en regeling van cadmiumbevattende accu's en batterijen aangemerkt als een van de belangrijkste elementen van de strategie ter bestrijding van de verontreiniging door cadmium in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

Romanian

(3) Rezoluția Consiliului din 25 ianuarie 1988 privind un program de acțiune comunitar de combatere a poluării mediului cu cadmiu [5] a subliniat limitarea folosirii cadmiului la cazurile în care nu există alternative convenabile și colectarea și reciclarea bateriilor care conțin cadmiu ca elemente majore ale strategiei pentru controlul cadmiului în interesul protecției sănătății umane și a mediului.

Last Update: 2010-09-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

In verwerking- en recyclingsystemen dient te worden gebruikgemaakt van de beste beschikbare technieken, zoals omschreven in artikel 2, punt 11, van Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging [12].

Romanian

Sistemele de tratare și reciclare ar trebui să folosească cele mai bune tehnici disponibile, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (11) din Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării [12].

Last Update: 2010-09-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

| Richtlijn 72/306/EEG van de Raad van 2 augustus 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de verontreiniging door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2005/21/EG van de Commissie van 7 maart 2005 (PB L 61 van 8.3.2005, blz.

Romanian

| Directiva Consiliului din 2 august 1972 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile preconizate împotriva emisiilor de poluanți provenind de la motoarele diesel destinate propulsiei vehiculelor (72/306/CEE), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2005/21/CE a Comisiei din 7 martie 2005 (JO L 61, 8.3.2005, p.

Last Update: 2010-09-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

| Richtlijn 77/537/EEG van de Raad van 28 juni 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de maatregelen die moeten worden genomen tegen verontreiniging door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 1997 (PB L 277 van 10.10.1997, blz.

Romanian

| Directiva 77/537/CEE a Consiliului din 28 iunie 1977 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de poluanți de la motoarele diesel cu care sunt echipate tractoarele agricole sau forestiere pe roți, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p.

Last Update: 2010-09-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

| Richtlijn 88/77/EEG van de Raad van 3 december 1987 inzake de onderlinge aanpassing der wetgevingen van de lidstaten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de emissie van gasvormige verontreinigingen door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2005/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2005 (PB L 275 van 20.10.2005, blz.

Romanian

| Directiva Consiliului din 3 decembrie 1987 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze poluante provenite de la motoarele Diesel destinate propulsiei vehiculelor (88/77/CEE), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2005/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 275, 20.10.2005, p.

Last Update: 2010-09-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

(8) Uit het advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid van 30 augustus 2004 over verontreinigingen in de voedselketen in verband met de toxiciteit van visserijproducten van de familie Gempylidae blijkt dat visserijproducten van die familie, met name Ruvettus pretiosus en Lepidocybium flavobrunneum, maag- en darmklachten kunnen veroorzaken indien zij niet onder bepaalde voorwaarden worden geconsumeerd.

Romanian

(8) Avizul adoptat la 30 august 2004 de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor cu privire la contaminanții din lanțul alimentar care au legătură cu toxicitatea produselor pescărești din familia Gempylidae, a demonstrat că produsele pescărești care aparțin familiei respective, în special Ruvettus pretiosus și Lepidocybium flavobrunneum, pot provoca tulburări gastrointestinale, dacă nu sunt consumate în anumite condiții.

Last Update: 2010-09-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

- Richtlijn 91/542/EEG van de Raad van 1 oktober 1991 tot wijziging van Richtlijn 88/77/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de emissie van gasvormige verontreinigingen door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen (PB L 295 van 25.10.1991, blz.

Romanian

- Directiva 91/542/CEE a Consiliului din 1 octombrie 1991 de modificare a Directivei 88/77/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze poluante provenite de la motoarele diesel utilizate la vehicule (JO L 295, 25.10.1991, p.

Last Update: 2010-09-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Lid 2 is niet van toepassing op voertuigtypes waarvoor vóór 1 oktober 2002 uit hoofde van Richtlijn 77/537/EEG van de Raad van 28 juni 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de maatregelen die moeten worden genomen tegen de verontreiniging door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen [6] goedkeuring is verleend noch op de nadien gevolgde verlengingen en uitbreidingen van die goedkeuringen.

Romanian

(3) Alineatul (2) nu se aplică tipurilor de vehicule omologate înainte de 1 octombrie 2002 în temeiul Directivei 77/537/CEE a Consiliului din 28 iunie 1977 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de poluanți de la motoarele diesel cu care sunt echipate tractoarele agricole sau forestiere pe roți [6] și nici prelungirilor respectivelor omologări.

Last Update: 2010-09-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

"Verontreiniging": het direct of indirect brengen in het mariene milieu, ten gevolge van menselijke activiteiten, van stoffen of energie, met inbegrip van door de mens veroorzaakt onderwatergeluid, waardoor nadelige effecten optreden of kunnen optreden zoals schade aan levende rijkdommen en mariene ecosystemen, met inbegrip van verlies van biodiversiteit, gevaren voor de menselijke gezondheid, hinder voor mariene activiteiten met inbegrip van visserij, toerisme en recreatie en ander rechtmatig gebruik van de zee, aantasting van de kwaliteit van het zeewater in verband met het gebruik ervan en vermindering van de recreatieve waarde, of, algemeen gesproken, de aantasting van het duurzame gebruik van mariene goederen en diensten.

Romanian

"poluare" înseamnă introducerea directă sau indirectă în mediul marin, ca urmare a activităților umane, de substanțe și energie, inclusiv surse sonore submarine care rezultă din activități umane, care produc sau sunt susceptibile să producă efecte nocive cum ar fi deteriorarea resurselor vii și a ecosistemelor marine, inclusiv pierderea biodiversității, riscuri pentru sănătatea umană, obstacole pentru activități maritime, inclusiv pentru pescuit, turism și agrement, precum și pentru alte utilizări legitime ale mării, provoacă alterarea calității apelor marine din punctul de vedere al utilizării acestora și reducerea facilităților de agrement ale mediului marin sau, în general, afectează utilizarea durabilă a bunurilor și a serviciilor marine;

Last Update: 2010-09-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT
Warning: Contains invisible HTML formatting

German

(19) Deze richtlijn dient bij te dragen tot het nakomen van de verplichtingen die op de Gemeenschap en de lidstaten rusten uit hoofde van diverse andere toepasselijke internationale overeenkomsten waarbij zij belangrijke verbintenissen zijn aangegaan met betrekking tot de bescherming van het mariene milieu tegen verontreiniging: het Verdrag ter bescherming van het mariene milieu in het Oostzeegebied, goedgekeurd bij Besluit 94/157/EG van de Raad [10], het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan, goedgekeurd bij Besluit 98/249/EG van de Raad [11] en de nieuwe bijlage V bij dat verdrag inzake de bescherming en het behoud van de ecosystemen en de biologische diversiteit van het zeegebied alsook het desbetreffende aanhangsel 3, goedgekeurd bij Besluit 2000/340/EG van de Raad [12], het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en het kustgebied van de Middellandse Zee, goedgekeurd bij Besluit 77/585/EEG van de Raad [13], en de wijzigingen daarop van 1995, goedgekeurd bij Besluit 1999/802/EG van de Raad [14] en het protocol bij dat verdrag inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging vanaf het land, goedgekeurd bij Besluit 83/101/EEG van de Raad [15], en de wijzigingen daarop van 1996, goedgekeurd bij Besluit 1999/801/EG van de Raad [16].

Romanian

(19) Prezenta directivă ar trebui să contribuie la îndeplinirea obligațiilor și angajamentelor importante care le revin Comunității și statelor membre în baza unui număr de acorduri internaționale relevante cu privire la protecția mediului marin împotriva poluării: Convenția privind protecția mediului marin din zona Mării Baltice, aprobată prin Decizia 94/157/CE a Consiliului [10], Convenția privind protecția mediului marin al Atlanticului de Nord-Est, aprobată prin Decizia 98/249/CE a Consiliului [11], inclusiv noua anexă V la aceasta privind protecția și conservarea ecosistemelor și a diversității biologice din zona maritimă și apendicele 3 la aceasta, aprobată prin Decizia 2000/340/CE a Consiliului [12], precum și Convenția privind protejarea mediului marin și a zonei de coastă mediteraneene, aprobată prin Decizia 77/585/CEE a Consiliului [13] și modificările sale din 1995 aprobate prin Decizia 1999/802/CE [14], precum și Protocolul la aceasta privind protejarea Mării Mediterane împotriva poluării din surse terestre, aprobat prin Decizia 83/101/CEE a Consiliului [15] și modificările sale din 1996 aprobate prin Decizia 1999/801/CE [16].

Last Update: 2010-09-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

(5) Noodzaak om informatie te verschaffen over de chemische verontreinigingen in door de mens geconsumeerde vissoorten in gebieden waar commerciële visserij wordt beoefend.

Romanian

Necesitatea de a furniza informații asupra poluanților chimici prezenți în speciile destinate consumului uman în zonele de pescuit comercial.

Last Update: 2010-09-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Andere kenmerken | Een beschrijving van de toestand qua chemische stoffen, met inbegrip van zorgwekkende chemische stoffen, verontreiniging van sedimenten, "hot spots", volksgezondheidsproblemen, verontreiniging van biota (in het bijzonder biota voor menselijke consumptie);Een beschrijving van andere kenmerken, typische of bijzondere eigenschappen van de regio of subregio.

Romanian

Alte caracteristici | Descrierea situației în privința substanțelor chimice, inclusiv a substanțelor chimice cu efecte negative, a contaminării sedimentelor, punctelor calde, chestiunilor sanitare și contaminării biotei (în special acelei biote destinate consumului uman);O descriere a tuturor celorlalte particularități sau caracteristici tipice sau distinctive ale regiunii sau subregiunii marine.

Last Update: 2010-09-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT
Warning: Contains invisible HTML formatting

German

Deze richtlijn dient ook bij te dragen tot de naleving van de verplichtingen die op de lidstaten rusten uit hoofde van het Verdrag inzake de bescherming van de Zwarte Zee tegen verontreiniging waarbij zij belangrijke verbintenissen zijn aangegaan met betrekking tot de bescherming van het mariene milieu tegen verontreiniging, en waarbij de Gemeenschap nog geen partij is, maar waarbij zij de status van waarnemer heeft.

Romanian

Prezenta directivă ar trebui să contribuie de asemenea la îndeplinirea obligațiilor care le revin statelor membre în baza Convenției privind protecția Mării Negre împotriva poluării, în temeiul căreia și-au asumat angajamente importante cu privire la protecția mediului marin împotriva poluării, Convenție la care Comunitatea nu este încă parte, dar față de care are statut de observator.

Last Update: 2010-09-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Naast de bepalingen die van toepassing zijn op de mariene wateren van de verdragspartijen, bevat het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee algemene verplichtingen die ervoor moeten zorgen dat activiteiten die onder de rechtsmacht of het bestuur van een verdragspartij vallen geen schade veroorzaken over de grens van haar mariene wateren, alsook om te vermijden dat schade of gevaar worden overgedragen van het ene gebied naar het andere of dat een type verontreiniging in een ander type wordt omgezet.

Romanian

În plus față de dispozițiile aplicabile apelor marine ale părților, UNCLOS mai conține obligații generale prin care se garantează faptul că activitățile desfășurate sub jurisdicția sau sub controlul unei părți nu cauzează prejudicii dincolo de apele marine ale acesteia și obligația de a evita transferul unor daune sau al unor riscuri de la o zonă spre alta și transformarea unui fel de poluare în altul.

Last Update: 2010-09-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

b) inbreng in het mariene milieu te voorkomen en te verminderen, teneinde geleidelijk aan de verontreiniging zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 8, weg te nemen zodat zij geen gevolgen van betekenis heeft of een significant risico vormt voor de mariene biodiversiteit, de mariene ecosystemen, de volksgezondheid of het rechtmatig gebruik van de zee.

Romanian

(b) a preveni și reduce aportul de elemente externe în mediul marin, în vederea eliminării treptate a poluării, astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (8), pentru a garanta lipsa unor influențe sau riscuri semnificative pentru biodiversitatea marină, ecosistemele marine, sănătatea umană sau modurile legitime de utilizare a mării.

Last Update: 2010-09-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

e) een goedgekeurd Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP) met maatregelen (inclusief verzekering) ter vermindering van verontreiniging van zeewater bij brandstof- of afvallekkage.

Romanian

(e) un plan de urgenţă aprobat în cazul poluării cu hidrocarburi la bordul navelor (SOPEP) care să precizeze măsurile de atenuare a poluării maritime (inclusiv asigurarea) în caz de deversare de combustibil sau reziduuri.

Last Update: 2010-08-30
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK