Ask Google

Results for privatisierungsverfahren translation from German to Slovak

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

German

Slovak

Info

German

Privatisierungsverfahren

Slovak

Proces privatizácie

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

German

Durchführung von Korruptionskontrollen und Ausstellung entsprechender Garantien für Beteiligungen von staatseigenen Unternehmen sowie im Falle von Privatisierungsverfahren.

Slovak

Zabezpečiť protikorupčné kontroly a záruky pri kapitálovej účasti štátnych podnikov a privatizačných postupoch.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

German

Die Vorgespräche der Regierung mit den potenziellen Interessenten hätten keinen Einfluss auf die Privatisierungsstrategie und das Privatisierungsverfahren gehabt.

Slovak

Predbežné kontakty, ktoré sa z iniciatívy vlády konali s potenciálnymi záujemcami, neovplyvnili stratégiu a postup privatizácie.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

German

Es wurde eine förmliche Untersuchung eingeleitet, da der Verdacht bestand, dass im Privatisierungsverfahren staatliche Beihilfen gewährt wurden.

Slovak

Konanie vo veci formálneho zisťovania sa začalo z dôvodu, že existovali obavy, že proces privatizácie ovplyvnilo poskytnutie neoprávnenej štátnej pomoci.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

German

Zu diesem Zweck sollten Hindernisse, die sich aus dem Mangel an Verwaltungskapazitäten, dem schwierigen Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten und den zeitaufwendigen und komplexen Privatisierungsverfahren ergeben, zügig beseitigt werden.

Slovak

Na tento účel by sa mali urýchlene riešiť prekážky, ktoré vyplývajú z nedostatočných administratívnych kapacít, zo sťaženého prístupu k financiám a zdĺhavých a zložitých postupov privatizácie.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

German

(133) Das Privatisierungsverfahren enthalte im Übrigen keine Beihilfeelemente und weise keine Verfahrensmängel auf. Eine Diskriminierung innerhalb des Verfahrens habe es nicht gegeben.

Slovak

(133) Privatizačná metóda ostatne nevykazuje nijaké prvky pomoci, ani procesné nedostatky. Nevyskytla sa žiadna diskriminácia v rámci použitej metódy.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Dies betrifft erstens die Bezugnahme Österreichs auf das zweite Privatisierungsverfahren, in dem die FMA Österreich zufolge angedeutet habe, dass der Verkauf an eine in Litauen ansässige Bank mit einem russischen Eigentümer nicht genehmigt worden wäre.

Slovak

To sa týka po prvé odvolávania sa Rakúska na druhý proces privatizácie, v ktorom FMA podľa Rakúska údajne naznačil, že predaj banke so sídlom v Litve s ruským vlastníkom by nebol schválený.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Ohne ein Ausschreibungsverfahren als einzig mögliches Verfahren für eine Privatisierung als Auflage zu machen, nimmt der Wettbewerbsbericht ausdrücklich auf Privatisierungen Bezug und führt mehrere Voraussetzungen auf, die ein Privatisierungsverfahren erfüllen muss, damit sichergestellt ist, dass es keine staatliche Beihilfe beinhaltet.

Slovak

Bez vyhlásenia verejnej súťaže ako jediného možného príkladu privatizačného procesu sa správa o hospodárskej súťaži vzťahuje výhradne na privatizácie a uvádza viaceré predpoklady, ktoré musí privatizačný proces splniť, aby bola zabezpečená istota, že nepredstavuje štátnu pomoc.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Angesichts all dieser Faktoren meldete Spanien am 1. April 2005 Konkurs für die bei Izar verbliebenen zivilen Werften an (das heißt, die Werften, die neben der jüngst gegründeten Gesellschaft Navantia verblieben waren: Gijón, Sestao, Manises und Sevilla) und leitete ein Privatisierungsverfahren für diese Werften ein.

Slovak

Španielsko vzhľadom na túto skutočnosť uviedlo dňa 1. apríla 2005 civilné lodenice, ktoré ostali v spoločnosti Izar (t. j. lodenice mimo rámca novovytvorenej spoločnosti Navantia: Gijón, Sestao, Manises a Sevilla) do likvidácie a začalo s procesom privatizácie týchto lodeníc.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

In mehreren Entscheidungen der Kommission war das Fehlen von Bedingungen — d. h. der bedingungsfreie Charakter der Ausschreibung, ein entscheidendes Argument für die Schlussfolgerung der Kommission, dass in den Privatisierungsverfahren keine staatlichen Beihilfen gewährt wurden.

Slovak

Vo viacerých rozhodnutiach Komisie neprítomnosť podmienok, najmä však nepodmienený charakter verejnej súťaže bol hlavný argument, ktorý viedol Komisiu k záveru, že nešlo o schému štátnej pomoci v procesoch privatizácie.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Auf der Grundlage der von Rumänien übermittelten Informationen stellt die Kommission fest, dass informelle Vorgespräche mit mehreren potenziellen Investoren geführt wurden, in denen ähnliche Aspekte hinsichtlich des zu privatisierenden Unternehmens behandelt wurden: volles Eigentum an den gewerblichen Vermögenswerten, Schulden und Verbindlichkeiten des Unternehmens und ein zügiges Privatisierungsverfahren.

Slovak

Na základe údajov poskytnutých rumunskými orgánmi Komisia konštatuje, že rumunská strana viedla predbežné neformálne rokovania s viacerými možnými investormi, v rámci ktorých sa dotkli viacerých aspektov týkajúcich sa podniku, ktorý mal byť sprivatizovaný: absolútne vlastníctvo priemyselných aktív, dlhy a záväzky podniku ako aj rýchly privatizačný proces.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Am 17. Januar 2007 forderte die Kommission von Rumänien Informationen über mehrere Unternehmen an, die sich im Privatisierungsverfahren befanden, darunter die SC Automobile Craiova SA (nachstehend „Automobile Craiova“ genannt), früher Daewoo România [2].

Slovak

Komisia listom zo 17. januára 2007 požiadala o informácie týkajúce sa viacerých štátnych podnikov z Rumunska vrátane SC Automobile Craiova SA (ďalej len „Automobile Craiova“), bývalého podniku Daewoo România [2], v kontexte národného procesu privatizácie.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

In der Entscheidung der Kommission vom 15. Februar 2000, Dessauer Geräteindustrie (ABl. L 1 vom 4.1.2001, S.10), war das Fehlen von Bedingungen — d. h. der bedingungsfreie Charakter der Ausschreibung — ein entscheidendes Argument für die Schlussfolgerung der Kommission, dass in dem Privatisierungsverfahren keine staatlichen Beihilfen gewährt wurden.

Slovak

V rozhodnutí Komisie z 15. februára 2000, Dessauer Geräteindustrie (Ú. v. ES L 1, 4.1.2001, s. 10) absencia podmienok, t. j. bezpodmienečná povaha verejnej súťaže, viedla Komisiu k záveru, že v priebehu privatizačného postupu nedošlo k poskytnutiu štátnej pomoci.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

(16) Die Untersuchung ergab, dass ZAC sich im Privatisierungsverfahren unter Aufsicht der ukrainischen Behörden befand. Im Rahmen der Privatisierung schloss der wichtigste Anteilseigner und private Investor des Unternehmens einen Vertrag mit einer staatlichen Organisation. Bis zum Ende des UZ musste ZAC mehrere Verpflichtungen erfüllen, die ihm der Vertrag insbesondere hinsichtlich der Mitarbeiterstärke und der Unternehmenstätigkeit auferlegte. Die Erfüllung dieser Verpflichtungen wurde in jährlichen Untersuchungen der Behörden geprüft und im Falle von Nichterfüllung mit Sanktionen bestraft. Die Untersuchung ergab ferner, dass die Bestimmungen des Vertrags über das Maß hinausgehen, das ein privater Investor unter normalen Marktwirtschaftsbedingungen akzeptieren würde. Daher wird der Schluss gezogen, dass ZAC seine unternehmerischen Entscheidungen bezüglich Arbeitskraft, Leistung und Verkauf nicht von den Signalen des Marktes — Angebot und Nachfrage — abhängig machte. Vielmehr wurden diese Entscheidungen unter erheblichem Einfluss des Staates getroffen.

Slovak

(16) Prešetrenie ukázalo, že ZAC je v procese privatizácie pod dohľadom ukrajinského štátu. V rámci privatizácie väčšinový akcionár ZAC a súkromný investor uzatvorili zmluvu so štátnou organizáciou. Až do konca OP mal ZAC niekoľko povinností vyplývajúcich zo zmluvy, najmä týkajúcich sa jeho pracovnej sily a činností. Splnenie týchto povinností podliehalo ročným štátnym inšpekciám a nesplnenie týchto povinností bolo predmetom sankcií. Zistilo sa, že podmienky zavedené v zmluve presahujú podmienky, ktoré by súkromný investor za normálnych podmienok trhového hospodárstva akceptoval. Preto sa konštatovalo, že rozhodnutia spoločnosti ZAC s ohľadom na prácu, kapacitu a predaj sa neprijali ako odpoveď na trhové signály odrážajúce ponuku a dopyt. Práve naopak, rozhodnutia boli prijaté za výrazného zasahovania štátu v tejto oblasti.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

(256) Die Kommission geht davon aus, dass die Privatisierung der Bank nach Abschluss der Umstrukturierungsphase hinreichende Aussicht auf Erfolg hat. Deutschland hat sich verpflichtet, ein Privatisierungsverfahren unverzüglich nach Feststellung des Jahresabschlusses für 2005 einzuleiten und bis Ende 2007 abzuschließen. Die Kommission hält diesen Zeitplan für realistisch. Dabei setzt die Kommission voraus, dass Deutschland und die Bank bis dahin alle Anstrengungen unternehmen werden, noch bestehende Schwierigkeiten im Hinblick auf die Privatisierung aus dem Weg zu räumen. Dazu gehören unter anderen die immer noch komplexe Struktur des Konzerns, die im noch fortschreitenden Umstrukturierungsprozess weiter zu verschlanken ist, sowie die Konzentration der immer noch zu wenig konzentrierten Produktpalette und die Verbesserung der unternehmensinternen Transparenz. Auf den Kaufpreis wird sich dabei ferner tendenziell negativ die Tatsache niederschlagen, dass die Bank einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsräume zu über dem Marktniveau liegenden Preisen angemietet hat. Nach Berechnungen der Berater der Kommission liegt der Barwert dieses Nachteils im Jahre 2006 zwischen [...]* EUR und [...]* EUR, den ein Investor erwartungsgemäß bei seinem Kaufpreisgebot berücksichtigen wird. Die vorgesehene Privatisierung findet ein bis zwei Jahre nach dem Auslaufen der staatlichen Haftungen Anstaltslast und Gewährträgerhaftung statt. Ein solcher Zeitraum wird nach Auffassung der Kommission einem potenziellen Investor ausreichend Gelegenheit geben, das Operieren der Bank am Markt nach Wegfall der staatlichen Haftungen im Juli 2005 zu beobachten und für die Ermittlung seines Preisgebots angemessen zu analysieren.

Slovak

(256) Komisia vychádza z toho, že privatizácia banky po skončení fázy reštrukturalizácie má dostatočnú nádej na úspech. Nemecko sa zaviazalo, že začne privatizačné konanie ihneď po schválení ročnej závierky za rok 2005 a ukončí ho do konca roka 2007. Komisia považuje tento časový plán za realistický. Komisia pritom predpokladá, že Nemecko a banka urobia dovtedy všetko, čo je v ich silách, aby odstránili z cesty prekážky, ktoré ešte existujú z hľadiska privatizácie. Sem patrí okrem iného ešte stále komplexná štruktúra koncernu, ktorá musí s pokračujúcim reštrukturalizačným procesom ešte ďalej zoštíhlieť, ako aj koncentrácia ešte stále málo koncentrovanej palety produktov a zlepšenie vnútropodnikovej transparentnosti. Na kúpnej cene sa ďalej negatívne odrazí skutočnosť, že banka prenajíma značnú časť svojich obchodných priestorov za ceny prevyšujúce úroveň trhu. Podľa kalkulácií poradcov Komisie dosiahne skutočná hodnota tohto rozdielu v roku 2006 medzi [...]a [...] EUR, čo si investor určite zohľadní vo svojej ponuke na kúpu. Predpokladaná privatizácia sa uskutoční jeden až dva roky po vypršaní štátnych záruk (inštitucionálna zodpovednosť a ručenie zriaďovateľa). Za toto obdobie bude mať podľa názoru Komisie potenciálny investor dosť príležitostí, aby sledoval činnosť banky na trhu po odpadnutí záruk v júli 2005 a aby urobil primeranú analýzu pre vypracovanie svojej cenovej ponuky.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

(30) Im Hinblick auf eine mögliche Privatisierung der BB hatte Österreich die Absicht und erste Schritte sowie den geplanten Abschluss des Privatisierungsprozesses erwähnt. Es wurden jedoch keinerlei Details, etwa über das beabsichtigte Verfahren, Konditionen und andere relevante Faktoren angegeben. Die Kommission ersuchte Österreich daher um weitere Informationen, insbesondere darüber, in welchem Stadium ein potenzielles Privatisierungsverfahren sich derzeit befinde, ob die mögliche Privatisierung im Rahmen eines transparenten, diskriminierungsfreien Verfahren umgesetzt würde und wie der weitere Zeitplan aussehe.

Slovak

(30) Vzhľadom na možnú privatizáciu BB Rakúsko spomínalo zámer a prvé kroky i plánované ukončenie privatizačného procesu. Neposkytlo však žiadne podrobnosti, napríklad o plánovanom postupe, podmienkach a iných relevantných faktoroch. Komisia preto požiadala Rakúsko o ďalšie informácie najmä o tom, v akom štádiu je potenciálne privatizačné konanie, či sa možná privatizácia realizuje v rámci transparentného a nediskriminujúceho konania a ako by vyzeral ďalší harmonogram.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Die Untersuchung ergab, dass ZAC sich im Privatisierungsverfahren unter Aufsicht der ukrainischen Behörden befand. Im Rahmen der Privatisierung schloss der wichtigste Anteilseigner und private Investor des Unternehmens einen Vertrag mit einer staatlichen Organisation. Bis zum Ende des UZ musste ZAC mehrere Verpflichtungen erfüllen, die ihm der Vertrag insbesondere hinsichtlich der Mitarbeiterstärke und der Unternehmenstätigkeit auferlegte. Die Erfüllung dieser Verpflichtungen wurde in jährlichen Untersuchungen der Behörden geprüft und im Falle von Nichterfüllung mit Sanktionen bestraft. Die Untersuchung ergab ferner, dass die Bestimmungen des Vertrags über das Maß hinausgehen, das ein privater Investor unter normalen Marktwirtschaftsbedingungen akzeptieren würde. Daher wird der Schluss gezogen, dass ZAC seine unternehmerischen Entscheidungen bezüglich Arbeitskraft, Leistung und Verkauf nicht von den Signalen des Marktes – Angebot und Nachfrage – abhängig machte. Vielmehr wurden diese Entscheidungen unter erheblichem Einfluss des Staates getroffen.

Slovak

Vyšetrovanie ukázalo, že ZAC je v procese privatizácie pod dohľadom ukrajinského štátu. V rámci privatizácie väčšinový akcionár ZAC a súkromný investor uzatvorili zmluvu so štátnou organizáciou. Až do konca obdobia vyšetrovania mal ZAC niekoľko povinností vyplývajúcich zo zmluvy, najmä ohľadne svojej pracovnej sily a činností. Splnenie týchto povinností podliehalo ročným štátnym inšpekciám a nesplnenie týchto povinností bolo predmetom sankcií. Zistilo sa, že podmienky zavedené v zmluve presahujú podmienky, ktoré by súkromný investor za normálnych podmienok trhového hospodárstva akceptoval. Preto sa konštatovalo, že rozhodnutia spoločnosti ZAC ohľadne práce, kapacity a predaja sa neprijali ako odpoveď na trhové signály odrážajúce ponuku a dopyt. Práve naopak, rozhodnutia boli prijaté za výrazného zasahovania štátu v tejto oblasti.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

German

Zu dem Teil der Entscheidung, dem zufolge die Klägerin die Rechtsnachfolgerin von OA ist, macht die Klägerin einen Beurteilungsfehler der Kommission geltend, die nicht berücksichtigt habe, dass OA ihre Tätigkeit fortsetze, dass die beiden Gesellschaften nicht voneinander abhängig seien und dass ein Privatisierungsverfahren laufe. Ferner liege ein Begründungsmangel insoweit vor, als die Kommission nicht das Kriterium der wirtschaftlichen Logik der Entscheidung geprüft habe, die zur Abtrennung des Bereichs Flugbetrieb von OA, zur Gründung einer neuen Gesellschaft und anschließend zu ihrer Privatisierung geführt habe.

Slovak

Pokiaľ ide o časť rozhodnutia, ktorým sa vyvodzuje záver, že žalobkyňa vstúpila do práv a povinností OA, žalobkyňa uvádza omyl právneho posúdenia, ktorého sa dopustila Komisia, ktorá nezohľadnila skutočnosť, že OA pokračovala vo svojej činnosti, že neexistuje žiaden vzťah závislosti medzi oboma spoločnosťami a že privatizačné konanie práve prebieha. Žalobkyňa rovnako uvádza nedostatočné odôvodnenie, keďže Komisia neskúmala kritérium hospodárskej logiky postupu, z ktorého podľa žalobkyne vyplývala nutnosť oddelenia odvetvia OA zabezpečujúceho letecké činnosti, vytvorenie novej spoločnosti a následne jej predaj súkromným osobám.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK