Ask Google

Results for διαpiολιτισµικής translation from Greek to Latvian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Greek

Latvian

Info

Greek

Αυτό συµβάλλει στην ανάpiτυξη της διαpiολιτισµικής ευαισθητοpiοίησης και τη βελτίωση των δεξιοτήτων στους εpiιλεγµένους τοµείς.

Latvian

Tas palīdz vairot starpkultūru izpratni un pilnveidot prasmes izraudzītajā jomā.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Οι συµµετέχοντες στο έργο δηµιούρ-γησαν εpiίσης ένα µικρό φυλλάδιο όpiου piεριγράφουν την όλη διαδικασία της διαpiολιτισµικής εpiικοινωνίας µέσω των καλλιτεχνικών piαραστάσεων.

Latvian

Projekta partneri sagatavoja arī mazu brošūru, kur visā pilnībā atspoguļoja starpkultūru saziņas procesu ar māksliniecisku uzvedumu starpniecību.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Η εν λόγω εκpiαιδευτική συνεργασία εξέτασε piώς η γνώση µιας ξένης γλώσσας µpiορεί να βοηθήσει στην piροώθηση της διαpiολιτισµικής συνείδησης και της ενεργ < ύ ευρωpiαϊκής ιθαγένειας.

Latvian

Šī mācību partnerība pētīja, kā svešvalodas pārvaldīšana var palīdzēt vairot starpkultūru izpratni un aktīvu Eiropas pilsoniskumu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Greek

piροσpiαθειών της για την piροώθηση της κινητικότητας και της διαpiολιτισµικής κατανόησης, η ΕΕ έχει ορίσει την εκµάθηση γλωσσών ως µια σηµαντική piροτεραιότητα και χρηµατοδοτεί piολυάριθµα piρογράµµατα και έργα σε αυτόν τον τοµέα.

Latvian

tātes un starpkultūru sapratnes veicināšanai, ES noteikusi valodu apguvi par svarīgu prioritāti un piešķir līdzekļus daudzām šīs jomas programmām un projektiem.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Η «Εταιρική σχέση διαpiολιτισµικής εpiικοινωνίας µέσω των τελεστικών τεχνών» ήταν µια piολυµερής εταιρική σχέση Comenius piου χρησιµοpiοίησε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για την ενίσχυση της γνώσης και της κατανόησης της αµοιβαίας εpiιρροής.

Latvian

“Starpkultūru saziņa, izmantojot skatuves mākslas elementus, bija “Comenius” daudzpusēja partnerība, kurā mākslinieciski uzvedumi bija līdzeklis, kā vairot zināšanas un izpratni par savstarpējām ietekmēm.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Eurokid – Αναpiτύσσοντας τη διαpiολιτισµική και αντιρατσιστική µάθηση µέσω του ∆ιαδικτύου

Latvian

Eurokid – starpkultūru un pretrasistisku zināšanu apguves attīstība internetā

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Eurokid — Αναpiτύσσοντας τη διαpiολιτισµική και αντιρατσιστική µάθηση µέσω του ∆ιαδικτύου

Latvian

Eurokid – starpkultūru un pretrasistisku zināšanu apguves attīstība internetā Agrīnā tehniskā izglītība ODE – ārpustelpu izglītība.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Για τους λόγους αυτούς, υpiάρχει εµφανής ανάγκη για νέα διεθνικά piρογράµµατα εκpiαίδευσης, υλικά και εργαλεία στην αγγλική γλώσσα, για σκοpiούς διατήρησης της ειρήνης, τα οpiοία piαρέχουν τόσο γλωσσικές όσο και διαpiολιτισµικές ικανότητες για την piροαγωγή της εpiικοινωνίας και της κατανόησης.

Latvian

Tādēļ ir ļoti vajadzīgas tādas jaunas starpvalstu apmācību programmas, materiāli un rokasgrāmatas angļu valodas apmācībai miera uzturētāju vajadzībām, kas nodrošinātu gan svešvalodas, gan starpkultūru saziņas iemaņas gan saziņas, gan sapratnes veicināšanai.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Η διαpiολιτισµική εpiικοινωνία και η διαχείριση διεθνικών εκpiαιδευτικών έργων ήταν ο βασικός στόχος αυτής της εκpiαιδευτικής εµpiειρίας, η οpiοία υpiοστηρίχθηκε αpiό ένα piεριβάλλον µάθησης µέσω ιστού.

Latvian

Zelta aunādas meklēju- mi ir metafora, kas apzīmē kaut ko nemateriālu, visdrīzāk elastīgu zināšanu, attieksmes un prasmju kombināciju, kāda vajadzīga patiesi daudzkulturālā Eiropā.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Η εpiαφή µε µαθητές αpiό τα συνεργαζόµενα σχολεία δηµιούργησε αυξηµένη διαpiολιτισµική ευαισθητοpiοίηση στους µαθητές και τις οικογένειές τους, σε piεριοχές piου συνήθως δεν διατηρούν piολιτισµικές εpiαφές µε άλλες χώρες.

Latvian

Saziņa ar skolēniem no partnerskolām cēla skolēnu un viņu ģimeņu starpkultūru informētību teritorijā, kas parasti ir izolēta no kultūras sakariem ar citām valstīm.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Η εpiικοινωνία στις ξένες γλώσσες αpiαιτεί εpiίσης δεξιότητες, όpiως η διαµεσολάβηση και η διαpiολιτισµική κατανόηση.

Latvian

Prasmīgam cilvēkam ir vairāk motivācijas, un darbs viņam sniedz vairāk gandarījuma, tāpēc tāda cilvēka veikums ir kvalitatīvāks.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Η εpiικοινωνία στις ξένες γλώσσες αpiαιτεί εpiίσης δεξιότητες, όpiως η διαµεσολάβηση και η διαpiολιτισµική κατανόηση.

Latvian

Saziņai svešvalodās nepieciešamas arī tādas prasmes kā informācijas atlase un starpkultūru izpratne.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Η συνεργασία βελτίωσε εpiίσης τις κοινωνικές ικανότητες και τη διαpiολιτισµική κατανόηση όλων των συµµετεχόντων.

Latvian

Sadarbībā visi dalībnieki pilnveidoja arī savas sociālās iemaņas un starpkultūru sapratni.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Κατά την piερασµένη δεκαετία, τα piολυµερή έργα στο piλαίσιο του Comenius στράφηκαν γύρω αpiό θέµατα όpiως η εκµάθηση ξένων γλωσσών και η διαpiολιτισµική εκpiαίδευση, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, οι τεχνολογίες των piληροφοριών και των εpiικοινωνιών στη σχολική εκpiαίδευση, η piεριβαλλοντική και εpiιστηµονική εκpiαίδευση, καθώς και οι τεχνικές ελέγχου piοιότητας και αξιολόγησης.

Latvian

Pēdējā desmitgadē Comenius daudzpusējie projekti pievērsās jautājumiem, kas saistīti ar valodu mācīšanu un starpkultūru izglītību, plašsaziņas līdzekļu zinībām, informācijas un sakaru tehnoloģijām skolu izglītībā, vides un eksakto zinātņu izglītību, tāpat kvalitātes kontroles un izvērtēšanas metodikām.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Μια σχετική θετική στάση piεριλαµβάνει την αναγνώριση της piολιτισµικής piοικιλότητας καθώς και το ενδιαφέρον και την piεριέργεια για άλλες γλώσσες και για τη διαpiολιτισµική εpiικοινωνία.

Latvian

Internacionalizācijas pastiprināšanās, straujās pārmaiņas un nepārtrauktā jauno tehnoloģiju attīstība ne tikai prasa, lai eiropieši pielāgotu savas darba iemaņas laikam, bet arī lai iegūtu vispārējas prasmes, ar kurām iespējams pielāgoties pārmaiņām.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Μια σχετική θετική στάση piεριλαµβάνει την αναγνώριση της piολιτισµικής piοικιλότητας καθώς και το ενδιαφέρον και την piεριέργεια για άλλες γλώσσες και για τη διαpiολιτισµική εpiικοινωνία.

Latvian

Pozitīva attieksme ietver kultūras daudzveidības novērtējumu un interesi un zinātkāri par valodām un starpkultūru saziņu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Οι εν λόγω ικανότητες piεριλαµβάνουν τις piροσω-piικές, διαpiροσωpiικές, διαpiολιτισµικές και κοινωνικές ικανότητες και τις ικανότητες του piολίτη και καλύpiτουν όλο το φάσµα της συµpiεριφοράς εκείνης piου εξοpiλίζει τα άτοµα ώστε να συµµετέχουν µε αpiοτελεσµατικό και εpiοικοδοµητικό τρόpiο στην κοινωνική και εpiαγγελµατική ζωή, (και ειδικότερα στις όλο και piερισσότερο piοικιλόµορφες κοινωνίες), καθώς και στην εpiίλυση διαφορών, όpiου αυτό αpiαιτείται.

Latvian

Šīs prasmes ietver personīgās, starppersonu un starpkultūru prasmes un attiecas uz visām uzvedības formām, kas sagatavo indivīdus efektīvai un lietišķai dalībai sabiedriskajā un darba dzīvē, un īpaši sabiedrībās, kas kļūst aizvien daudzveidīgākas, un, ja nepieciešams, konfliktu risināšanai.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Οι σpiουδαστές βελτίωσαν τις εpiαγγελµατικές, κοινωνικές και γλωσσικές τους ικανότητες, έµαθαν να χρησιµο-piοιούν διάφορα εργαλεία και µεθόδους εργασίας και εξοικειώθηκαν µε τη διαpiολιτισµική συνεργασία.

Latvian

Studenti pilnveidoja savas profesionālās, sociālās un valodu zināšanas, iemācījās lietot vairākus darbarīkus un tehnoloģijas un iepazina starpkultūru sadarbību.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Στόχος του piρογράµµατος είναι να ενισχύσει την piοιότητα των συστηµάτων εκpiαίδευσης και κατάρτισης και να piροωθήσει τη διαpiολιτισµική κατανόηση, µέσω του διεθνούς διαλόγου, της σύγκρισης και του ανταγωνισµού µε τις piλέον ανεpiτυγµένες χώρες του κόσµου.

Latvian

Programmas mērķis ir uzlabot izglītības un apmācības sistēmu kvalitāti un veicināt starpkultūru sapratni, risinot starptautisku dialogu, salīdzinoties un sacenšoties ar pasaules visattīstītākajām valstīm.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Το έργο piροσέφερε µια νέα διαpiολιτισµική διάσταση στους µαθητές, στους δασκάλους και τους γονείς.

Latvian

Projekts skolēniem, skolotājiem un vecākiem pavēra jaunu skatījumu uz starpkultūru attiecībām.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK