Ask Google

Results for jaffettwaw translation from Italian to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Italian

English

Info

Italian

- jidentifikaw u jimmonitorjaw punti kruċjali fil-proċess ta' produzzjoni tagħhom li jaffettwaw il-kwalità tal-materjal,

English

- identify and monitor critical points in their production process which influence the quality of the material,

Last Update: 2017-01-18
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Italian

(11) Il-proċeduri sabiex jiġu infurmati u kkonsultati l-impjegati kif inkorporati fil-leġiżlazzjoni jew fil-prattika fl-Istati Membri spiss mhumiex ingranati għall-istruttura transnazzjonali tal-entità li tieħu d-deċiżjonijiet li jaffettwaw lil dawn l-impjegati.

English

(11) Procedures for informing and consulting employees as embodied in legislation or practice in the Member States are often not geared to the transnational structure of the entity which takes the decisions affecting those employees.

Last Update: 2017-02-14
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Italian

Din l-informazzjoni għandha jkollha x'taqsam b'mod partikolari mal-kwistjonijiet transnazzjonali li jaffettwaw b'mod sinifikanti l-interessi tal-impjegati.

English

This information shall relate in particular to transnational questions which significantly affect workers' interests.

Last Update: 2017-02-14
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Italian

Fejn ikun hemm ċirkostanzi eċċezzjonali jew deċiżjonijiet ippjanati li aktarx jaffettwaw l-interessi tal-impjegati b'mod konsiderevoli, b'mod partikolari fil-każ tal-allokazzjonijiet mill-ġdid, l-għeluq ta' stabbilimenti jew impriżi jew sensji kollettivi, il-kumitat ristrett jew, fejn ma jeżisti l-ebda kumitat bħal dan, il-Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew għandu jkollu d-dritt li jiġi infurmat.

English

Where there are exceptional circumstances or decisions affecting the employees' interests to a considerable extent, particularly in the event of relocations, the closure of establishments or undertakings or collective redundancies, the select committee or, where no such committee exists, the European Works Council shall have the right to be informed.

Last Update: 2017-02-14
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Italian

Għal dan il-għan, l-impriża jew l-impriża kontrollatriċi għandhom jintalbu li jikkomunikaw lir-rappreżentanti maħtura mill-impjegati l-informazzjoni ġenerali li tirrigwarda l-interessi tal-impjegati u l-informazzjoni li jkollha x'taqsam iktar speċifikament ma' dawk l-aspetti tal-attivitajiet tal-impriża jew tal-grupp tal-impriżi li jaffettwaw l-interessi tal-impjegati.

English

To that end, the undertaking or controlling undertaking must be required to communicate to the employees' appointed representatives general information concerning the interests of employees and information relating more specifically to those aspects of the activities of the undertaking or group of undertakings which affect employees' interests.

Last Update: 2017-02-14
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Italian

(63) Barra minn hekk, l-isponsorizzazzjoni u t-tqegħid ta' prodott huma pprojbiti fejn dawn jinfluwenzaw il-kontenut ta' programmi b'mod li jaffettwaw r-responsabbiltà u l-indipendenza editorjali tal-fornitur ta' servizzi tal-media.

English

(63) Furthermore, sponsorship and product placement should be prohibited where they influence the content of programmes in such a way as to affect the responsibility and the editorial independence of the media service provider.

Last Update: 2017-02-04
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Italian

FILWAQT LI JINNUTAW li, skont il-leġiżlazzjoni Ewropea, il-linji tal-ajru fil-prinċipju ma jistgħux jikkonkludu strumenti ta' ftehim li jistgħu jaffettwaw il-kummerċ bejn l-Istati Membri tal-Komunità Ewropea u li jkollghom l-għan jew l-effett li jipprevjenu, jikkawżaw distorsjoni jew jirrestrinġu l-kompetizzjoni,

English

NOTING that under European Community law air carriers may not, in principle, conclude agreements which may affect trade between Member States of the European Community and which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition,

Last Update: 2017-01-26
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Italian

(10) Madankollu, f'każijiet fejn ir-riskji mhumiex negliġibbli u jistgħu jaffettwaw lil Stati Membri oħra għandu jkun hemm sistema Komunitarja għall-konsultazzjoni tal-partijiet interessati u l-validazzjoni tal-permessi qabel ma jingħataw mill-Istati Membri.

English

(10) However, in cases where risks are not negligible and may affect other Member States there should be a Community system for consultation of interested parties and validation of permits prior to their granting by Member States.

Last Update: 2017-01-22
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Italian

Fejn il-potenzjal jew l-effetti ambjentali magħrufa ta' ċaqliq propost ta' organiżmu jistgħu jaffettwaw Stati Membri ġirien, l-awtorità kompetenti għandha tinnotifika lill-Istat Membru jew l-Istati Membri kkonċernati u lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħha li tagħti permess billi tibgħat abbozz ta' deċiżjoni, flimkien ma' memorandum ta' spjegazzjoni u sommarju tal-valutazzjoni tar-riskju ambjentali kif speċifikat fl-Anness II, Parti 3.

English

Where the potential or known environmental effects of a proposed movement of an organism are liable to affect neighbouring Member States, the competent authority shall notify the Member State or States concerned and the Commission of its intention to grant a permit by sending a draft decision, accompanied by an explanatory memorandum and a summary of the environmental risk assessment as specified in Annex II, Part 3.

Last Update: 2017-01-22
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Italian

(40) Sabiex jiġi żgurat paragun ġust bejn il-valur normali u l-prezz ta' esportazzjoni, saret konċessjoni xierqa fil-forma ta' aġġustamenti għad-differenzi li jaffettwaw il-prezzijiet u l-komparabbiltà tal-prezzijiet skond l-Artikolu 2(10) tar-Regolament bażiku.

English

(40) For the purpose of ensuring a fair comparison between the normal value and the export price, due allowance was made in the form of adjustments for differences affecting prices and price comparability in accordance with Article 2(10) of the basic Regulation.

Last Update: 2016-10-24
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Italian

(55) Sussegwentement għar-rivelazzjoni, l-industrija Komunitarja oġġezzjonat għas-sejbiet ta' hawn fuq billi allegat li l-ispejjeż għall-għalf kellhom ikunu allokati skond il-ġenerazzjoni billi l-ispejjeż għall-għalf matul sena partikolari ma kinux jaffettwaw l-ispiża ta' ħsad f'dik is-sena speċifika iżda l-ispejjeż ta' ħsad ġejjieni.

English

(55) Subsequent to disclosure, the Community industry objected to the above findings by alleging that feed costs should have been allocated by generation, as feed costs during a certain year do not affect the cost of a harvest in that specific year but the costs of a future harvest.

Last Update: 2016-10-24
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Italian

L-Istati Membri għandhom jirrapportaw ukoll dwar kwalunkwe miżura li huma jieħdu sabiex iħeġġu żviluppi li jaffettwaw l-impatt tal-batteriji u l-akkumulaturi fuq l-ambjent, b'mod partikolari:

English

Member States shall also report on any measures that they take to encourage developments affecting the impact of batteries and accumulators on the environment, in particular:

Last Update: 2016-10-15
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Italian

Dawn li gejjin ma humiex kompatibbli mat-twettiq xieraq ta' dan il-Ftehim, jekk jaffettwaw il-kummerċ bejn il-Komunità u s-Serbja:

English

The following are incompatible with the proper functioning of this Agreement, insofar as they may affect trade between the Community and Serbia:

Last Update: 2012-11-07
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Italian

Id-disposizzjonijiet ta' dan it-Titolu m' għandhom bl-ebda mod jaffettwaw lil kwalunkwe Parti milli tapplika unilateralment miżuri iktar favorevoli.

English

The provisions of this Title shall in no way affect the application, on a unilateral basis, of more favourable measures by any of the Parties.

Last Update: 2012-11-07
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Italian

Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 2, 3 u 4 ma għandhom bl-ebda mod jaffettwaw u huma bla preġudizzju għall-Artikoli 17, 25, 26, 27, 31 u l-Protokoll 3 (id-definizzjoni ta' dan il-kunċett ta' prodotti ta' oriġini u metodi ta' koperazzjoni amministrattiva).

English

The provisions of paragraphs 2, 3 and 4 shall in no way affect and are without prejudice to Articles 17, 25, 26, 27, 31 and Protocol 3 (Definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation).

Last Update: 2012-11-07
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Italian

Jekk ikun hemm problemi fil-qasam tal-proprjetà intelletwali, industrijali u kummerċjali li jaffettwaw kundizzjonijiet tal-kummerċ, dawn għandhom jinġiebu minnufih quddiem il-Kumitat Interim, fuq talba ta' Parti, bl-għan li tintlaħaq soluzzjoni sodisfaċenti għaż-żewg naħat.

English

If problems in the area of intellectual, industrial and commercial property affecting trading conditions occur, they shall be referred urgently to the Interim Committee, at the request of either Party, with a view to reaching mutually satisfactory solutions.

Last Update: 2012-11-07
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Italian

- jaffettwaw id-dispożizzjonijiet tal-Komunità li jiggvernaw il-komunikazzjoni bejn is-servizzi kompetenti tal-Kummissjoni u tal-Komunitajiet Ewropej u l-awtoritajiet doganali ta' l-Istati Membri minn kull informazzjoni miksuba taħt dan il-Protokoll li tista' tkun ta' interess għall-Komunità.

English

- not affect the Community provisions governing the communication between the competent services of the Commission of the European Communities and the customs authorities of the Member States of any information obtained under this Protocol which could be of interest to the Community.

Last Update: 2010-09-25
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Italian

Dawn li ġejjin m'għandhomx ikunu kompatibbli mal-funzjonament xieraq ta' dan il-Ftehim, safejn jistgħu jaffettwaw il-kummerċ bejn il-Komunità u l-Albanija:

English

The following are incompatible with the proper functioning of this Agreement, in so far as they may affect trade between the Community and Albania:

Last Update: 2010-09-25
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Italian

Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu m'għandhom jaffettwaw bl-ebda mod u huma mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 18, 24, 25, 26 u 30.

English

The provisions of this Article shall in no way affect and are without prejudice to Articles 18, 24, 25, 26 and 30.

Last Update: 2010-09-25
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Italian

Jekk ikun hemm problemi fil-qasam tal-proprjetà intelletwali, industrijali u kummerċjali li jaffettwaw il-kondizzjonijiet kummerċjali, dawn għandhom ikunu riferuti b'mod urġenti lill-Kunsill ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, fuq it-talba ta' kwalunkwe waħda mill-Partijiet, sabiex jintlaħqu soluzzjonijiet li huma sodisfaċenti għat-tnejn.

English

If problems in the area of intellectual, industrial and commercial property affecting trading conditions occur, they shall be referred urgently to the Stabilisation and Association Council, at the request of either Party, with a view to reaching mutually satisfactory solutions.

Last Update: 2010-09-25
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK