Ask Google

Results for ido translation from Italian to Slovak

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Italian

Slovak

Info

Italian

Ido

Slovak

Ido

Last Update: 2012-12-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), carpa erbivora (Ctenopharyngodon idellus), carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), siluro (Silurus glanis), tinca (Tinca tinca) e ido (Leuciscus idus)

Slovak

tolstolobik pestrý (Aristichthys nobilis), karas striebristý (Carassius auratus), karas zlatistý (Carassius carassius), amur biely (Ctenopharyngodon idellus), kapor obyčajný a kapor ozdobný koi (Cyprinus carpio), tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix), sumec veľký (Silurus glanis) a lieň sliznatý (Tinca tinca), jalec tmavý (Leuciscus idus)

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

Fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto nazionale, le BCN sono autorizzate i) a condurre ispezioni sul luogo, incluse quelle senza preavviso, presso le sedi dei soggetti che operano con il contante, al fine di monitorare le loro apparecchiature per la sele ­ zione e accettazione delle banconote, in particolare la loro capa ­ cità di effettuare i controlli di autenticità e idoneità, nonché al fine di ricondurre al titolare del conto le banconote in euro sospette d' essere contraffatte e quelle non identificate con certezza come autentiche; e ii) a verificare le procedure che disciplinano l' opera ­ tività e il controllo delle apparecchiature per la selezione e accet ­ tazione delle banconote, il trattamento delle banconote in euro sottoposte a controllo e qualunque controllo di autenticità e ido ­ neità effettuato manualmente.

Slovak

NCB sú v súlade s požiadavkami vnútroštátneho práva oprávnené: i) vykonávať v priestoroch spracovateľov peňazí kon ­ troly na mieste vrátane neohlásených kontrol, aby overili ich za ­ riadenia na spracovávanie bankoviek, najmä schopnosť týchto zariadení kontrolovať pravosť a upotrebiteľnosť a zisťovať pôvod eurobankoviek, pri ktorých existuje podozrenie, že ide o falšo ­ vané bankovky, ako aj eurobankoviek, ktorých pravosť nebola jednoznačne overená, až k majiteľovi účtu a ii) overovať postupy, ktorými sa riadi prevádzka a kontrola zariadení na spracovávanie bankoviek, nakladanie so skontrolovanými eurobankovkami a akákoľvek manuálna kontrola pravosti a upotrebiteľnosti.

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

La complessità di natura giuridica inerente alla mobiliz ­ zazione dei prestiti di cui sopra richiede l' adozione di criteri di attuazione relativi all' accettazione dei prestiti sindacati disciplinati dal diritto inglese quali garanzie ido ­ nee,

Slovak

Právna zložitosť spojená s mobilizáciou týchto úverov si tiež vyžaduje prijatie vykonávacích kritérií, ktoré sa vzťa ­ hujú na prijatie syndikovaných úverov spravovaných právom Anglicka a Walesu ako akceptovateľného kolate ­ rálu,

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

( 2) Ciò si applica se una controparte non riesce a trasferire un ammontare sufficiente di attività sottostanti ido ­ nee o se non riesce a trasferire un ammontare sufficiente di contante per regolare l' importo concordato nelle transazioni bilaterali, o se non riesce a garantire, mediante corrispondenti margini di garanzia, una transa ­ zione bilaterale in essere in ogni momento sino alla scadenza.»

Slovak

( 2) Uplatňuje sa vtedy, ak zmluvná strana neprevedie dostatočnú hodnotu akceptovateľných podkladových ak ­ tív alebo ak neprevedie dostatočné peňažné prostriedky na vyrovnanie sumy dohodnutej v dvojstranných operáciách, alebo ak nezabezpečí prebiehajúcu dvojstrannú operáciu kedykoľvek v čase do jej splatnosti pro ­ stredníctvom zodpovedajúcich výzev na dodatočné vyrovnanie."

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Wikipedia
Warning: Contains invisible HTML formatting

Italian

( 2 ) Ciò si applica se una controparte non riesce a trasferire un ammontare sufficiente di attività sottostanti ido ­ nee o se non riesce a trasferire un ammontare sufficiente di contante per regolare l' importo concordato nelle transazioni bilaterali , o se non riesce a garantire , mediante corrispondenti margini di garanzia , una transa ­ zione bilaterale in essere in ogni momento sino alla scadenza .»

Slovak

( 2 ) Uplatňuje sa vtedy , ak zmluvná strana neprevedie dostatočnú hodnotu akceptovateľných podkladových ak ­ tív alebo ak neprevedie dostatočné peňažné prostriedky na vyrovnanie sumy dohodnutej v dvojstranných operáciách , alebo ak nezabezpečí prebiehajúcu dvojstrannú operáciu kedykoľvek v čase do jej splatnosti pro ­ stredníctvom zodpovedajúcich výzev na dodatočné vyrovnanie ."

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia
Warning: Contains invisible HTML formatting

Italian

Fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto nazionale , le BCN sono autorizzate i ) a condurre ispezioni sul luogo , incluse quelle senza preavviso , presso le sedi dei soggetti che operano con il contante , al fine di monitorare le loro apparecchiature per la sele ­ zione e accettazione delle banconote , in particolare la loro capa ­ cità di effettuare i controlli di autenticità e idoneità , nonché al fine di ricondurre al titolare del conto le banconote in euro sospette d' essere contraffatte e quelle non identificate con certezza come autentiche ; e ii ) a verificare le procedure che disciplinano l' opera ­ tività e il controllo delle apparecchiature per la selezione e accet ­ tazione delle banconote , il trattamento delle banconote in euro sottoposte a controllo e qualunque controllo di autenticità e ido ­ neità effettuato manualmente .

Slovak

NCB sú v súlade s požiadavkami vnútroštátneho práva oprávnené : i ) vykonávať v priestoroch spracovateľov peňazí kon ­ troly na mieste vrátane neohlásených kontrol , aby overili ich za ­ riadenia na spracovávanie bankoviek , najmä schopnosť týchto zariadení kontrolovať pravosť a upotrebiteľnosť a zisťovať pôvod eurobankoviek , pri ktorých existuje podozrenie , že ide o falšo ­ vané bankovky , ako aj eurobankoviek , ktorých pravosť nebola jednoznačne overená , až k majiteľovi účtu a ii ) overovať postupy , ktorými sa riadi prevádzka a kontrola zariadení na spracovávanie bankoviek , nakladanie so skontrolovanými eurobankovkami a akákoľvek manuálna kontrola pravosti a upotrebiteľnosti .

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

Il 7 maggio 2009 e successivamente il 4 giugno 2009 il Consiglio direttivo ha deciso che in considerazione delle attuali circostanze eccezionali del mercato debba essere avviato un programma ( di seguito il « programma di ac ­ quisto di obbligazioni garantite » ovvero il « programma » ) ai sensi del quale le BCN ed eccezionalmente la BCE a contatto diretto con le loro controparti abbiano facoltà di effettuare acquisti definitivi di obbligazioni garantite ido ­ nee , secondo le loro quote di spettanza .

Slovak

mája 2009 a následne 4 . júna 2009 rozhodla , že je potrebné zaviesť program ( ďalej len „program nákupu krytých dlhopisov » alebo „program ") , v rámci ktorého môžu národné centrálne banky a vo výnimočných prípadoch aj ECB bezprostredne od zmluvných strán priamo nakupovať akceptovateľné kryté dlhopisy v rozsahu im prideleného podielu .

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia
Warning: Contains invisible HTML formatting

Italian

La complessità di natura giuridica inerente alla mobiliz ­ zazione dei prestiti di cui sopra richiede l' adozione di criteri di attuazione relativi all' accettazione dei prestiti sindacati disciplinati dal diritto inglese quali garanzie ido ­ nee ,

Slovak

Právna zložitosť spojená s mobilizáciou týchto úverov si tiež vyžaduje prijatie vykonávacích kritérií , ktoré sa vzťa ­ hujú na prijatie syndikovaných úverov spravovaných právom Anglicka a Walesu ako akceptovateľného kolate ­ rálu ,

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee B1 Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione B2 Banconote in euro identificate come autentiche e non ido ­ nee alla circolazione Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall' apparecchia ­ tura con esito positivo Tutti i controlli di autenticità effettuati dal ­ l' apparecchiatura con esito positivo Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo Possono essere erogate alla clientela

Slovak

B1 Eurobankovky boli identifikované ako pravé a upotrebiteľné B2 Eurobankovky boli identifikované ako pravé a neupotrebi ­ teľné Všetky kontroly pravosti a upotrebiteľnosti vykonané zariadením boli úspešné .

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

Operazioni temporanee che ade ­ guano la posizione strutturale dell' Eurosistema nei confronti del settore finanziario Operazioni volte all' erogazione di liquidità overnight a tassi di inte ­ resse prestabiliti contro attività ido ­ nee ( operazioni su iniziativa delle controparti ) Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività alla base di altri crediti verso questi enti creditizi

Slovak

Štrukturálne reverzné operácie Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

Tale diritto include la competenza ad adottare misure atte a proteggere l' integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento . Per proteggere l' integrità delle banconote in euro e consen ­ tire un' adeguata identificazione dei falsi , le banconote in euro in circolazione devono essere mantenute in buone condizioni in modo tale da assicurare che esse siano sot ­ toposte ad un controllo di autenticità da effettuarsi con facilità e in maniera affidabile , e di conseguenza le banco ­ note in euro devono essere sottoposte al controllo di ido ­ neità .

Slovak

ECB v roku 2005 uverejnila rámec pre spracovanie eurobankoviek , ktorým sa ustanovili jednotné pravidlá a postupy pre kontrolu pravosti a upotrebiteľnosti euro ­ bankoviek ( 2 ) vrátane prevádzkových noriem pre zariade ­ nia na spracovávanie bankoviek , s cieľom harmonizovať štandardy týkajúce sa opätovného vrátenia eurobankoviek do obehu . ECB následne prijala jednotné skúšobné postu ­ py pre testovanie zariadení na spracovávanie bankoviek národnými centrálnymi bankami .

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

Tutti i controlli di autenticità e di ido ­ neità alla circolazione effettuati dal ­ l' apparecchiatura con esito positivo Tutti i controlli di autenticità effet ­ tuati dall' apparecchiatura con esito positivo Almeno un criterio di ido ­ neità controllato con esito negativo

Slovak

Všetky kontroly pravosti vykonané zariadením boli úspešné . Kontrola as ­ poň jedného z kritérií upotrebiteľ ­ nosti bola neúspešná .

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

Una valuta diversa dalle valute appartenenti al SEE è ido ­ nea a essere utilizzata in T2S , a condizione che il Consiglio direttivo abbia approvato l' idoneità di tale valuta , qualora : a ) il quadro giuridico , regolamentare e di sorveglianza applica ­ bile al regolamento in tale valuta offra un livello di certezza del diritto sostanzialmente pari o superiore rispetto a quello in vigore nell' Unione ;

Slovak

Rada guvernérov na základe návrhov predložených Programovou radou T2S posúdi , schváli a prijme programový plán T2S . 3 .

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell' Eurosistema ( 1 ) , in particolare con riferimento ai seguenti punti : i ) cambiamenti nelle misure per il controllo dei rischi e nelle regole relative all' ido ­ neità delle garanzie per le operazioni di credito dell' Eu ­ rosistema ;

Slovak

o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosy ­ stému ( 1 ) , a to najmä s cieľom zohľadniť nasledujúce skutočnosti : i ) zmeny v rámci na kontrolu rizika a v pravidlách akceptovateľnosti kolaterálu pre úverové operácie Eurosystému ;

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK