Ask Google

Results for volksgezondheid translation from Italian to Slovak

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Italian

Slovak

Info

Italian

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Slovak

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Italian

Ricorrente: Staat der Nederlanden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Slovak

Žalobca: Staat der Nederlanden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

Il Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Paesi Bassi, è designato laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella fino al 31 dicembre 2005.

Slovak

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven (Holandsko) sa ustanovuje za referenčné laboratórium spoločenstva pre salmonelu do 31. decembra 2005.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

Autorizzazione alla produzione rilasciata il 21 marzo 2001 dal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Staatstoezicht op de Volksgezondheid, P. O Box 16119, 2500 B. C.

Slovak

Povolenie na výrobu vydalo 21. marca 2001 Ministerie van Volksgezondheid, Welzjin en Sport, Inspectie voor de gezondheidszorg, P. O. Box 16119, 2500 B. C.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Italian

per i residui: il Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Paesi Bassi

Slovak

pokiaľ ide o rezíduá: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Holandsko

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

«2. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministro della sanità pubblica, del benessere e dello sport), Rijswijk»;

Slovak

%quot%2. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Minister verejného zdravia, starostlivosti a športu), Rijswijk%quot%;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

Lo studio dettagliato dell’esposizione effettuato dal Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [2] dimostra che, indipendentemente dal metodo di calcolo dell’esposizione utilizzato, i fattori che contribuiscono maggiormente all’assunzione elevata sono in prevalenza i prodotti alimentari affumicati tradizionali, come le salsicce e la pancetta affumicate cotte.

Slovak

Zo štúdie týkajúcej sa dôkladnej expozície, uskutočnenej ústavom Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [2] vyplýva, že bez ohľadu na použitú metódu výpočtu expozície hlavnými prispievateľmi vysokej spotreby sú predovšetkým potraviny, ktoré sa tradične údili, ako je napr. údená klobása a slanina.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

La Comunità concede al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) di Bilthoven (Paesi Bassi) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per la ricerca dei residui di alcune sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 96/23/CE del Consiglio [5].Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 447000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Slovak

Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en (RIVM), Bilthoven, Holandsko, na vykonávanie úloh a povinností ustanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004, najmä v súvislosti s rezíduami určitých látok uvedených v prílohe I k smernici Rady 96/23/ES [5].Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 predstavuje najviac 447000 EUR.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

La Comunità concede al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) di Bilthoven (Paesi Bassi) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per le analisi e il controllo delle zoonosi (salmonella).

Slovak

Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Holandsko, na vykonávanie úloh a povinností ustanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004, najmä na analyzovanie a testovanie zoonóz (salmonely).

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

per quanto riguarda le analisi e i test sulle zoonosi (salmonella): il Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Paesi Bassi

Slovak

pokiaľ ide o analyzovanie a testovanie zoonóz (salmonela): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Holandsko

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

La Comunità concede un aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), di Bilthoven, Paesi Bassi, per quanto riguarda le analisi e i test sulle zoonosi (salmonella).

Slovak

Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc Holandsku v súvislosti s úlohami a povinnosťami ustanovenými v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004, ktoré má v rámci rozboru a monitorovania zoonóz (salmonely) uskutočniť laboratórium Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Holandsko.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

Per espletare le funzioni e i compiti di cui all’allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE, la Comunità accorda ai Paesi Bassi un aiuto finanziario destinato al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) di Bilthoven per l’individuazione di residui in talune sostanze.

Slovak

Spoločenstvo prideľuje finančnú podporu Holandsku v súvislosti s úlohami a povinnosťami ustanovenými v kapitole 2 prílohy V k smernici 96/23/ES, ktoré má v rámci zisťovania rezíduí určitých látok vykonať Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), Bilthoven, Holandsko.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

1. La Comunità concede un aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alla decisione 2004/564/CE da realizzarsi ad opera del Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Paesi Bassi, per quanto riguarda la salmonella.

Slovak

1. Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc Holandsku v súvislosti s úlohami a povinnosťami ustanovenými v rozhodnutí 2004/564/ES, ktoré má v rámci sledovania salmonely uskutočniť laboratórium Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, v Holandsku.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 10 febbraio 2006 — Staat der Nederlanden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) contro 1. Antroposana, Patiëntenvereniging voor Antroposofische Gezondheidszorg, 2. Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, 3. Weleda Nederland N.V. e 4. Wala Nederland N.V

Slovak

Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Hoge Raad (Holandsko) 27. januára 2006 – Staat der Nederlanden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)/1. Antroposana, Patiëntenvereniging voor Antroposofische Gezondheidszorg, 2. Nederlandse Vereniging van Antroposofische artsen, 3. Weleda Nederland N. V. a Wala Nederland N.V.Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

Nella causa C-234/05, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dallo hof van beroep te Brussel (Belgio), con decisione 25 maggio 2005, pervenuta alla Corte il 27 maggio 2005, nella causa Minister von Sociale Zaken, Staatssecretaris voor volksgezondheid/BVBA De Backer, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.Malenovský, presidente di sezione, dai sigg. A. La Pergola (relatore) e J.-P. Puissochet, giudici, avvocato generale: sig. F. G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 27 ottobre 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è il seguente:

Slovak

Vo veci C-234/05, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím hof van beroep te Brussel (Belgicko) z 25. mája 2005 a doručený Súdnemu dvoru 27. mája 2005, ktorý súvisí s konaním: Minister van Sociale Zaken, Staatssecretaris voor volksgezondheid a BVBA De Backer, Súdny dvor (šiesta komora), v zložení: predseda šiestej komory J. Malenovský, sudcovia A. La Pergola (spravodajca) a J.-P. Puissochet, generálny advokát: F. G. Jacobs, tajomník: R. Grass, vydal 27. októbra 2005 uznesenie, ktorého výrok znie:

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Sottosegretario di Stato per la sanità, il benessere e lo sport) -25.10.01 e 26.10.01 -521850 -

Slovak

Minister zdravia, sociálnej starostlivosti a športu -25.10.2001 a 26.10.2001 -521850 -

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Italian

al punto 1. Ortodonzia, la voce relativa al Regno del Belgio è così formulata:"Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie/Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie, rilasciato dal: Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique"

Slovak

Smernica Rady 78/686/EHS z 25. júla 1978 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o dosiahnutej odbornosti zubných lekárov vrátane opatrení na uľahčenie efektívneho uplatňovania práva usadiť sa a slobody poskytovať služby, ktorú mení a dopĺňa smernica 2001/19/ES a najmä jej článok 23a predpokladá, že členské štáty oznamujú Komisii zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia, ktoré prijímajú v súvislosti s udeľovaním diplomov, osvedčení a iných dokladov o dosiahnutej odbornosti v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica. Komisia uverejní

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Italian

nella causa C-234/05 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello hof van beroep te Brussel): Minister van Sociale Zaken, Staatssecretaris voor volksgezondheid/BVBA De Backer [1]

Slovak

vo veci C-234/05 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal hof van beroep te Brussel): Minister van Sociale Zaken, Staatssecretaris voor volksgezondheid proti BVBA De Backer [1]

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK