Ask Google

Results for jçvelt translation from Latvian to Czech

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Latvian

Czech

Info

Latvian

Ir jÇvelt¥ atbilsto‰i paskaidrojumi un pietiekams laikscilvïkiem, kuriem vajadz¥gs atbalsts.

Czech

Lidem, ktefií potfiebují podporu, je tfieba vûnovatdostatek ãasu a poskytnout vhodné informace.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Specializïtakonsultï‰ana ir jÇvelt¥ pacientiem individuÇlÇs situÇcijÇs, kad tÇ ir ¥pa‰i svar¥ga.

Czech

Na zvlá‰tû dÛleÏité pfiípady musí b˘t zamûfieno specializovanéporadenství.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

VairÇk p∫u ‰Ç jautÇjuma risinljanai btu jÇvelta ar¥ Grie˙ijÇ, kur vald¥bas iniciat¥vas ‰ajÇ jomÇ ‰obr¥d aprobeÏojas ar vidïjo tehnisko izgl¥t¥bu.

Czech

Nadmûrnû tvrdé právní dÛsledky úpadku a sloÏitá konkurzní fiízení mohou stát v cestû podnikavosti.âasovû a finanãnû nároãná konkurzní fiízení musí b˘tproto zmûnûna nebo nahrazena rychl˘m, levn˘m,pfiístupn˘m, efektivním a pfiedvídateln˘m fiízením.âasto jsou podnikatelé v úpadku úspû‰nûj‰í pfiidal‰ím pokusu, a umoÏnit ãestn˘m ú padcÛm zaãítopût podnikat by pozitivnû pfiispûlo k hospodáfiskému rÛstu. Nov˘ zaãátek by mûl b˘t proto ãestn˘m podnikatelÛm ulehãen.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Ja pirmais posms bija galvenÇ regulïjuma izstrÇdes fÇze ar nolku rad¥t bÇzi š¥m reformÇm, otrais posms btu jÇvelta reformu akt¥vam un mïr˙tiec¥gam ¥stenojumam.Ievïrojot reformu ¥stenošanÇ nepaveiktÇ apjomus, termi¿a vidusposma izvïrtïjumsbtu jÇizmanto, lai definïtu konsekventu metodi š¥s situÇcijas izlabošanai un¥stenojuma sekmïšanai.

Czech

První fáze strategie byla zaměřena na rozsáhlou regulaci, která vytvořila rámecpro reformy, druhá fáze by se měla věnovat aktivnímu a konkrétnímu prováděníreforem. Vzhledem k nedostatkům při provádění reforem by se u příležitostipřezkumu v poloviněobdobí měla vymezit koherentní metoda, která by tutosituaci napravila a podpořila provádění reforem.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK