Ask Google

Results for iprovalikarbs translation from Latvian to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Latvian

English

Info

Latvian

IPROVALIKARBS

English

IPROVALICARB

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 15
Quality:

Latvian

Dokumentācija, ko Komisijai un dalībvalstīm iesniedza Bayer AG saistībā ar SZX 0722 (iprovalikarba) kā aktīvas vielas iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un par ko 1998. gada 21. aprīlī ziņots Pastāvīgajai augu veselības komitejai.

English

The dossier submitted by Bayer AG to the Commission and the Member States with a view to the inclusion of SZX 0722 (iprovalicarb) as active substance in Annex I to Directive 91/414/EEC and which was referred to the Standing Committee on Plant Health on 21 April 1998.

Last Update: 2016-10-14
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

KOMISIJAS LĒMUMS (1998. gada 29. jūlijs), ar ko principā atzīst par pilnīgu dokumentāciju, kas iesniegta sīkākai pārbaudei saistībā ar BAS 620H (tepraloksidīmu), S-metalohloru un SZX-0722 (iprovalikarbu) iespējamu iekļaušanu I pielikumā Padomes Direktīvai 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (izziņots ar dokumentu numuru C(1998) 2368)

English

COMMISSION DECISION of 29 July 1998 recognising in principle the completeness of the dossiers submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of BAS 620H (tepraloxydim), S-metolachlor and SZX 0722 (iprovalicarb) in Annex I to Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant-protection products on the market (notified under document number C(1998) 2368)

Last Update: 2016-10-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

tā kā dalībvalstīm un Komisijai ir skaidrs, ka Spānija veiks sīku dokumentācijas pārbaudi attiecībā uz BAS 620H (tepraloksidīmu), Beļģija - attiecībā uz S-metalohloru un Nīderlande - attiecībā uz SZX 0722 (iprovalikarbu);

English

Whereas it is understood between the Member States and the Commission that Spain will pursue the detailed examination for the dossier for BAS 620H (tepraloxydim), that Belgium will pursue the detailed examination for the dossier for S-metolachlor and that Ireland will pursue the detailed examination for the dossier for SZX 0722 (iprovalicarb);

Last Update: 2016-10-14
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

tā kā dokumentācija par BAS 620H (tepraloksidīmu), S-metalohloru un SZX 0722 (iprovalikarbu) ir 1998. gada 21. aprīlī nodota Pastāvīgajai augu veselības komitejai;

English

Whereas the dossiers for BAS 620H (tepraloxydim), S-metolachlor and SZX 0722 (iprovalicarb) were referred to the Standing Committee on Plant Health on 21 April 1998;

Last Update: 2016-10-14
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

tā kā dokumentāciju par aktīvo vielu SZX 0722 (iprovalikarbu) Bayer AG iesniedza Īrijas iestādēm 1998. gada 30. martā;

English

Whereas a dossier for the active substance SZX 0722 (inprovalicarb) was submitted by Bayer AG to the Irish authorities on 30 March 1998;

Last Update: 2016-10-14
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Jaunās aktīvās vielas - fenheksamīds, acibenzolar-S-metils, ciklanilīds, piraflufēnetils, iprovalikarbs, prosulfurons, sulfosulfurons, cinidonetils, cihalofopbutils, famoksadons, florasulams, metalaksils-M, pikolinafēns un fluminoksazīns - tika iekļautas Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā ar Komisijas Direktīvām 2001/28/EK[12], 2001/87/EK[13], 2002/48/EK[14], 2002/64/EK[15] un 2002/81/EK[16].

English

The new active substances fenhexamid, acibenzolar-S-methyl, cyclanilide, pyraflufen-ethyl, iprovalicarb, prosulfuron, sulfosulfuron, cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M, picolinafen and flumioxazine were included in Annex I to Council Directive 91/414/EEC by Commission Directives 2001/28/EC(12), 2001/87/EC(13), 2002/48/EC(14), 2002/64/EC(15) and 2002/81/EC(16).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par iprovalikarbu un jo īpaši I un II papildinājumu, ko 2002. gada 26. februārī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

English

For the implementation of the uniform principles as referred to in Article 29(6) of Regulation (EC) No 1107/2009, the conclusions of the review report on iprovalicarb, and in particular Appendices I and II thereof, as finalised in the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health on 26 February 2002 shall be taken into account.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Ierakstā par iprovalikarbu sestajā ailē vārdus “2011. gada 30. jūnijs” aizstāj ar vārdiem “2012. gada 30. jūnijs”.

English

In the entry for iprovalicarb in the sixth column, the words ‘30 June 2011’ are replaced by the words ‘30 June 2012’.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Komisijas Direktīvā 2002/48/EK [2] ir kļūdas saistībā ar šādu darbīgo vielu iekļaušanas periodu: iprovalikarbs, prosulfurons un sulfosulfurons.

English

Commission Directive 2002/48/EC [2] contains errors concerning the period of inclusion of the active substances: iprovalicarb, prosulfuron and sulfosulfuron.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

ar kuru labo Direktīvu 2002/48/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu iprovalikarbu, prosulfuronu un sulfosulfuronu kā darbīgās vielas

English

correcting Directive 2002/48/EC amending Council Directive 91/414/EEC to include iprovalicarb, prosulfuron and sulfosulfuron as active substances

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

III pielikumā svītro ailes par klodinafopu, klomazonu, diuronu, etalfluralīnu, joksinilu, iprovalikarbu, maleīnhidrazīdu, mepanipirīmu, metkonazolu, prosulfokarbu un tepraloksidīmu;

English

In Annex III, the columns for clodinafop, clomazone, diuron, ethalfluralin, ioxynil, iprovalicarb, maleic hydrazide, mepanipyrim, metconazole, prosulfocarb and tepraloxydim are deleted.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

ailes par joksinilu, iprovalikarbu, maleīnhidrazīdu un mepanipirīmu aizstāj ar šādām:

English

The columns for ioxynil, iprovalicarb, maleic hydrazide and mepanipyrim are replaced by the following:

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Joksinila, iprovalikarba, maleīnhidrazīda un mepanipirīma maksimālie atlieku līmeņi (MAL) ir noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā un III pielikuma B daļā.

English

For ioxynil, iprovalicarb, maleic hydrazide and mepanipyrim maximum residue levels (MRLs) are set in Annex II and Part B of Annex III to Regulation (EC) No 396/2005.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. panta 2. punktu saistībā ar tās 12. panta 1. punktu Iestāde sniedza pamatotu atzinumu par spēkā esošajiem iprovalikarba MAL.

English

For iprovalicarb, the Authority submitted a reasoned opinion on the existing MRLs in accordance with Article 12(2) of Regulation (EC) No 396/2005 in conjunction with Article 12(1) thereof.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem klodinafopa, klomazona, diurona, etalfluralīna, joksinila, iprovalikarba, maleīnhidrazīda, mepanipirīma, metkonazola, prosulfokarba un tepraloksidīma atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem

English

amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clodinafop, clomazone, diuron, ethalfluralin, ioxynil, iprovalicarb, maleic hydrazide, mepanipyrim, metconazole, prosulfocarb and tepraloxydim in or on certain products

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Augu zinātniskās komitejas atzinums attiecībā uz iprovalikarba novērtējumu saistībā ar Padomes Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (pieņemts 2001. gada 21. martā).

English

Opinion of the Scientific Committee on Plants on the evaluation of iprovalicarb in the context of Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market (adopted 21 March 2001).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Augu zinātniskās komitejas atzinums par Komisijas papildjautājumu attiecībā uz iprovalikarba (SZX 0722) novērtējumu saistībā ar Direktīvu 91/414/EEK (pieņemts 2001. gada 28. novembrī).

English

Opinion of the Scientific Committee on Plants on an additional question from the Commission on the evaluation of iprovalicarb (SZX 0722) in the context of Directive 91/414/EEC (adopted 28 November 2001).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Dalībvalstis dara pieejamus šos pārskata ziņojumus par iprovalikarbu, prosulfuronu un sulfosulfuronu, izņemot konfidenciālo informāciju Direktīvas 91/414/EEK 14. panta nozīmē, lai ieinteresētās puses pēc īpaša pieprasījuma varētu savā starpā konsultēties vai ar to iepazīties.

English

Member States shall keep available the review reports for iprovalicarb, prosulfuron, and sulfosulfuron, except for confidential information within the meaning of Article 14 of Directive 91/414/EEC, for consultation by any interested parties or shall make it available to them on specific request.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Dalībvalstis izdara pārvērtēšanu attiecībā uz katru augu aizsardzības līdzekli, kas satur iprovalikarbu, prosulfuronu vai sulfosulfuronu atsevišķi vai kā vienu no vairākām aktīvām vielām, kuras visas uzskaitītas 2002. gada 1. jūlija Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā noteiktajiem vienotajiem principiem un pamatojoties uz dokumentāciju, kas apmierina III pielikuma prasības.

English

Member States shall, for each authorised plant protection product containing iprovalicarb, prosulfuron, or sulfosulfuron, as either the only active substance or as one of several active substances, all of which were listed in Annex I to Directive 91/414/EEC by 1 July 2002, re-evaluate the product in accordance with the uniform principles provided for in Annex VI to Directive a9b 91/414/EEC, on the basis of a dossier satisfying the requirements of Annex III thereto.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK