Ask Google

Results for nepievienojušos translation from Latvian to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Latvian

English

Info

Latvian

NOVĒROTĀJS ir pilsoniskās sabiedrības, dimantu rūpniecības, starptautisko organizāciju un nepievienojušos valstu valdību pārstāvis, kas uzaicināts piedalīties pilnsapulcēs;

English

OBSERVER means a representative of civil society, the diamond industry, international organisations and non-participating governments invited to take part in Plenary meetings;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

mazāku grupu slēgšana vai nu spiedīs neizlēmīgos deputātus pievienoties lielākām grupām, padarot tās nesakarīgākas, vai uzpūtīs nepievienojušos rindas, palielinot neefektivitāti;

English

closing down smaller groups would either force reluctant deputies to join larger groups, adding to their incoherence, or inflate the ranks of the non-attached, adding to inefficiency;

Last Update: 2012-03-01
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Saskaņošanas gadījumā ar nepievienojušos valsti dalībnieks, kas veic saskaņošanu, ievēro tādas pašas paziņošanas procedūras, kādas tiktu prasītas, ja saskaņotos noteikumus būtu piedāvājis dalībnieks;

English

In the case of matching a non-Participant, the matching Participant shall follow the same notification procedures that would have been required had the matched terms been offered by a Participant.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Attiecībā uz nepievienojušos dalībvalstu RLBN sistēmu sūtītājiem — TARGET dalībniekiem, nekādus ierobežojumus atlīdzībai par nakts depozītu kopsummu šādu TARGET dalībnieku RLBN kontos neņem vērā tiktāl, ciktāl šāda summa ir attiecināma uz nepareizu darbību.

English

With respect to sending TARGET participants of national RTGS systems of non-participating Member States, any limit to the remuneration on the aggregate amount of overnight deposits on the RTGS accounts of such TARGET participants shall be disregarded to the extent that such amount can be attributed to the malfunctioning.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

attiecībā uz nepievienojušos dalībvalstu RLBN sistēmu sūtītājiem – TARGET dalībniekiem, nekādus ierobežojumus atlīdzībai par nakts depozītu kopsummu šādu TARGET dalībnieku RLBN kontos neņem vērā tiktāl, ciktāl šāda summa ir attiecināma uz darbības traucējumiem.

English

With respect to sending TARGET participants in national RTGS systems of non-participating Member States, any limit to the remuneration on the aggregate amount of overnight deposits on the RTGS accounts of such TARGET participants shall be disregarded to the extent that such amount can be attributed to the malfunctioning.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

jānodrošina, lai neapstrādātu dimantu sūtījumi netiktu ievesti no nepievienojušās valsts vai tie netiktu izvesti uz šādu valsti;

English

ensure that no shipment of rough diamonds is imported from or exported to a non-Participant;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

TRANZĪTS ir dalībnieka vai nepievienojušās valsts teritorijas fiziska šķērsošana ar vai bez pārkraušanas, uzglabāšanas vai transporta veida maiņas, ja šāda šķērsošana veido tikai daļu no visa brauciena, kas sākas un beidzas aiz dalībnieka vai nepievienojušās valsts robežām, kuras teritoriju sūtījums šķērso.

English

TRANSIT means the physical passage across the territory of a Participant or a non-Participant, with or without transhipment, warehousing or change in mode of transport, when such passage is only a portion of a complete journey beginning and terminating beyond the frontier of the Participant or non-Participant across whose territory a shipment passes;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Nepievienojušās dalībvalstis € 700 atbilstošo vērtību savas valsts valūtā var saglabāt nemainītu, ja, izdarot ikgadējās korekcijas saskaņā ar 18. panta 2. punktu Regulā (EEK) Nr. 2913/92, pārrēķinātā summa pirms 4. punktā paredzētās noapaļošanas attiecīgās valsts valūtā mainās mazāk par 5 % vai ja summa samazinās.

English

Non-participating Member States may maintain unchanged the equivalent in national currency of the sum of € 700 if, at the time of the annual adjustment provided for in Article 18(2) of Regulation (EEC) No 2913/92 the conversion of this amount, before the rounding off provided for in paragraph 4, results in a change of less than 5 % in the equivalent in national currency, or in a reduction thereof.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Euro vērtību attiecīgās valsts valūtā dalībvalstīm, kuras nav iesaistītās dalībvalstis, kā noteikts Padomes Regulā (EK) Nr. 974/98 [2] (še turpmāk “nepievienojušās dalībvalstis”), nosaka atbilstīgi 18. pantam Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 [3].

English

The equivalent in national currencies of the euro, for Member States other than participating Member States as defined in Council Regulation (EC) No 974/98 [2] (hereafter called ‘non-participating Member States’), shall be fixed in accordance with Article 18 of Council Regulation (EEC) No 2913/92 [3].

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Nepievienojušās dalībvalstis var noapaļot attiecīgajā valsts valūtā summu, ko iegūst, konvertējot € 700.

English

Non-participating Member States may round off the amount in national currencies resulting from the conversion of the sum of € 700.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Lūgumu sasaukt mutvārdu apspriedi drīkst izteikt gan dalībnieki, gan nepievienojušās valstis.

English

A request for face-to-face consultations shall be made available to Participants and non-Participants.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

TARGET kompensācijas sistēma attiecas uz visām valstu RLBN sistēmām un ECB maksājumu mehānismiem (EPM) un ir pieejama visiem TARGET dalībniekiem (tostarp to iesaistīto dalībvalstu RLBN sistēmu TARGET dalībniekiem, kas nav Eurosistēmas monetārās politikas darbības darījumu partneri un nepievienojušos dalībvalstu RLBN sistēmu dalībnieki) attiecībā uz visiem TARGET maksājumiem (atsevišķi neizdalot iekšzemes maksājumus no pārrobežu maksājumiem).

English

The TARGET Compensation Scheme shall apply to all national RTGS systems and to the ECB payment mechanism (EPM) and shall be available for all TARGET participants (including TARGET participants of national RTGS systems of participating Member States that are not counterparties to the Eurosystem monetary policy operations and TARGET participants of national RTGS systems of non-participating Member States) in relation to all TARGET payments (without distinguishing between domestic payments and cross-border payments).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Attiecībā uz i) iesaistīto dalībvalstu RLBN sistēmu saņēmējiem — TARGET dalībniekiem, kas nav Eurosistēmas monetārās politikas darbības darījumu partneri, un ii) nepievienojušos dalībvalstu RLBN sistēmu saņēmējiem — TARGET dalībniekiem tiktāl, ciktāl par debeta atlikumu vai pagarinājumā no dienas kredīta uz nakts kredītu vai nepieciešamībā veikt aizņēmumu no VCB vainojama nepareiza darbība, šīs piemērojamās soda likmes daļu (kā to paredz piemērojamie RLBN noteikumi šādos gadījumos), kas pārsniedz aizdevuma galējo likmi, atceļ (un neņem vērā turpmākajos pāriešanas gadījumos), bet iepriekš ii) punktā minētajiem valstu RLBN sistēmu TARGET dalībniekiem tas netraucē pieeju dienas kredītiem un/vai turpināt dalību attiecīgajā valsts RLBN sistēmā.

English

With respect to receiving TARGET participants of (i) national RTGS systems of participating Member States that are not counterparties to the Eurosystem monetary policy operations, and (ii) national RTGS systems of non-participating Member States, to the extent that a debit balance or a spill-over from intraday credit into overnight credit or the need to borrow amounts from the respective NCB can be attributed to the malfunctioning, that part of the applicable penalty rate (as stipulated by the applicable RTGS rules in such cases) which is above the marginal lending rate, shall be waived (and disregarded in future cases of spill-over) and for TARGET participants of national RTGS systems referred to in (ii) above, it shall be ignored for the purpose of access to intraday credit and/or continued participation in the national RTGS system concerned.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Aprēķinot procentu kompensāciju, no kompensācijas summas atskaita ieņēmumus no faktiskās līdzekļu izmantošanas, izmantojot noguldījumu mehānismu (vai attiecībā uz iesaistīto dalībvalstu RLBN sistēmu TARGET dalībnieku, kas nav darījumu partneri Eurosistēmas monetārās politikas darbībā, — atlīdzību, kas saņemta par līdzekļu pārpalikumu norēķinu kontos, vai attiecībā uz nepievienojušos dalībvalstu RLBN sistēmu TARGET dalībniekiem — atlīdzību, kas saņemta par pozitīvas dienas beigu bilances papildu segšanu RLBN kontā).

English

When calculating the interest compensation, the proceeds of any actual use of funds by having recourse to the deposit facility (or, in the case of TARGET participants of national RTGS systems of participating Member States that are not counterparties to the Eurosystem monetary policy operations, the remuneration received on excess funds in the settlement account, or, in the case of TARGET participants of national RTGS systems of non-participating Member States, the remuneration received for incurring additional positive end-of-day balances on the RTGS account) shall be deducted from the amount of compensation.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Noteicošā diena kursam, kas jāpiemēro Regulas (EK) Nr. 3223/94 2. panta 3. punktā minētā maksājuma ar vienotu noteiktu likmi konversijai nepievienojušās dalībvalsts valsts valūtā, ir attiecīgās cenas reģistrācijas diena.

English

The operative event for the rate applicable to the conversion into the national currency of a non-participating Member State of the flat-rate amount referred to in Article 2(3) of Regulation (EC) No 3223/94 shall fall on the day on which the relevant price was recorded.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

izmaksā dalībvalsts valūtas vienībās vai dalībvalsts valūtā izdevumiem, ko pievienojušās un nepievienojušās dalībvalstis veic no 1998. gada 16. oktobra līdz 30. novembrim."

English

paid in units of national currency or in national currency for the expenditure effected by the participating and non-participating Member States between 16 October and 30 November 1998.`

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Latvian

TARGET kompensācijas sistēma attiecas uz visām valstu RLBN sistēmām (neatkarīgi no tā, vai šīs RLBN sistēmas TARGET pievienotas, izmantojot sasaisti vai divpusēju saikni) un ECB maksājumu mehānismiem (EPM) un ir pieejama visiem TARGET dalībniekiem (tostarp to iesaistīto dalībvalstu RLBN sistēmu TARGET dalībniekiem, kuras nav Eurosistēmas monetārās politikas operāciju darījumu partneri, un nepievienojušos dalībvalstu RLBN sistēmu TARGET dalībniekiem) attiecībā uz visiem TARGET maksājumiem (atsevišķi neizdalot iekšzemes maksājumus no pārrobežu maksājumiem).

English

The Target Compensation Scheme shall apply to all national RTGS systems (regardless of whether such RTGS systems are connected to Target via interlinking or through a bilateral link) and to the ECB payment mechanism (EPM) and shall be available for all Target participants (including Target participants of national RTGS systems of participating Member States that are not counterparties to the Eurosystem monetary policy operations, and Target participants of national RTGS systems of non-participating Member States) in relation to all Target payments (without distinguishing between domestic payments and cross-border payments).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Aprēķinot procentu kompensāciju, no kompensācijas summas atskaita ieņēmumus no faktiskās līdzekļu izmantošanas, izmantojot noguldījumu iespēju (vai attiecībā uz iesaistīto dalībvalstu RLBN sistēmu TARGET dalībnieku, kas nav darījumu partneri Eurosistēmas monetārās politikas darbībā, – atlīdzību, kas saņemta par līdzekļu pārpalikumu norēķinu kontos, vai attiecībā uz nepievienojušos dalībvalstu RLBN sistēmu TARGET dalībniekiem – atlīdzību, kas saņemta par pozitīvas dienas beigu bilances papildu segšanu RLBN kontā);

English

When calculating the interest compensation, the proceeds of any actual use of funds by having recourse to the deposit facility (or, in the case of TARGET participants in national RTGS systems of participating Member States that are not counterparties to the Eurosystem monetary policy operations, the remuneration received on excess funds in the settlement account, or, in the case of TARGET participants in national RTGS systems of non-participating Member States, the remuneration received for incurring additional positive end-of-day balances on the RTGS account) shall be deducted from the amount of compensation.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

TARGET kompensācijas sistēma attiecas uz visām valstu RLBN sistēmām (neatkarīgi no tā, vai šīs RLBN sistēmas TARGET pievienotas, izmantojot sasaisti vai divpusēju saikni) un ECB maksājumu mehānismu un ir pieejama visiem TARGET dalībniekiem (tostarp to iesaistīto dalībvalstu RLBN sistēmu TARGET dalībniekiem, kuras nav Eurosistēmas monetārās politikas operāciju darījumu partneri, un nepievienojušos dalībvalstu RLBN sistēmu TARGET dalībniekiem) attiecībā uz visiem TARGET maksājumiem (atsevišķi neizdalot iekšzemes maksājumus no pārrobežu maksājumiem).

English

The TARGET Compensation Scheme shall apply to all national RTGS systems (regardless of whether such RTGS systems are connected to TARGET via interlinking or through a bilateral link) and to the ECB payment mechanism and shall be available for all TARGET participants (including TARGET participants in national RTGS systems of participating Member States that are not counterparties to the Eurosystem monetary policy operations, and TARGET participants in national RTGS systems of non-participating Member States) in relation to all TARGET payments (without distinguishing between domestic payments and cross-border payments).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

b) TARGET kompensācijas sistēma attiecas uz visām valstu RLBN sistēmām un ECB maksājumu mehānismiem (EPM) un ir pieejama visiem TARGET dalībniekiem (tostarp to iesaistīto dalībvalstu RLBN sistēmu TARGET dalībniekiem, kas nav Eurosistēmas monetārās politikas darbības darījumu partneri un nepievienojušos dalībvalstu RLBN sistēmu dalībnieki) attiecībā uz visiem TARGET maksājumiem (atsevišķi neizdalot iekšzemes maksājumus no pārrobežu maksājumiem).

English

(b) The TARGET Compensation Scheme shall apply to all national RTGS systems and to the ECB payment mechanism (EPM) and shall be available for all TARGET participants (including TARGET participants of national RTGS systems of participating Member States that are not counterparties to the Eurosystem monetary policy operations and TARGET participants of national RTGS systems of non-participating Member States) in relation to all TARGET payments (without distinguishing between domestic payments and cross-border payments).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK