Ask Google

Results for kodolpostījumiem translation from Latvian to Slovenian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Latvian

Slovenian

Info

Latvian

10 gadu perioda laikā attiecībā uz cita veida kodolpostījumiem;

Slovenian

v obdobju 10 let za vso drugo jedrsko škodo.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

attiecībā uz kodolpostījumiem – desmit gadi no kodolnegadījuma dienas;

Slovenian

za drugo jedrsko škodo v desetih letih od dneva jedrske nesreče.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

ārpus šīs konvencijas operators nav atbildīgs par kodolpostījumiem, ko izraisa ar kodolenerģiju saistīti negadījumi."

Slovenian

Zunaj te konvencije uporabnik ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči jedrska nesreča."

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Latvian

"a) Kodoliekārtas operators saskaņā ar šo konvenciju ir atbildīgs par kodolpostījumiem, izņemot šādus postījumus:

Slovenian

"(a) Uporabnik jedrske naprave je odgovoren, v skladu s to konvencijo, za jedrsko škodo, razen:

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Latvian

"Operators nav atbildīgs par kodolnegadījuma rezultātā izraisītiem kodolpostījumiem, kas radušies tieša bruņota konflikta, karadarbības, pilsoņu kara vai dumpja rezultātā."

Slovenian

"Uporabnik ni odgovoren za jedrsko škodo, ki jo je povzročila jedrska nesreča, ki je neposredna posledica oboroženega spopada, sovražnosti, državljanske vojne ali vstaje.";

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Latvian

Komisija uzskata, ka tāds pats atbildības aizsardzības līmenis kā minēts pievienošanās nolīguma VI pantā ir jānosaka attiecībā uz jebkādiem kodolpostījumiem, kas rodas no negadījumiem, transportējot kodolmateriālu no vieglā ūdens reaktora iekārtām KTDR un uz tām.

Slovenian

Komisija se strinja, da bo treba zagotoviti enako stopnjo zaščite odgovornosti, kot je navedena v členu VI Sporazuma o pristopu v zvezi s kakršno koli jedrsko škodo, ki bi bila posledica dogodkov med prevozom nuklearnih materialov iz ali do obratov z rektorjem na lahko vodo v DLRK.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Izņemot tās prasības par kodolbojājumiem pret indivīdiem, kuru pamatā ir šādu indivīdu bezdarbība vai darbība ar nodomu izraisīt bojājumus, Krievijas puse paredz pienācīgu tiesisko aizstāvību un atlīdzinājumu, kā arī neiesniedz prasības vai neuzsāk jebkāda veida tiesvedību nevienā tiesā vai komisijā pret maksātājiem un to personālu vai līgumslēdzējiem, apakšuzņēmējiem, konsultantiem, iekārtu, preču un pakalpojumu piegādātājiem vai netiešajiem piegādātājiem jebkurā pakāpē un to personālu saistībā ar trešo personu prasībām, ko izraisījušas darbības, kuras veiktas saskaņā ar šo nolīgumu, par kodolpostījumiem, kuri radušies Krievijas Federācijas teritorijā vai ārpus tās tāda kodolincidenta rezultātā, kas noticis Krievijas Federācijas teritorijā.

Slovenian

Z izjemo zahtevkov za jedrsko škodo, vloženih proti posameznikom, ki izhajajo iz opustitev ali dejanj takšnih posameznikov, storjenih z namenom povzročitve škode, ruska stran zagotovi ustrezno zakonito obrambo in odškodnino in ne bo sprožila nobenih zahtevkov ali sodnih postopkov proti plačnikom in njihovemu osebju ali katerim koli izvajalcem, podizvajalcem, svetovalcem, dobaviteljem ali poddobaviteljem opreme, blaga ali storitev na kateri koli ravni ter njihovemu osebju v povezavi z odškodninskimi zahtevki na katerem koli sodišču ali forumu, ki bi izhajali iz dejavnosti, prevzetih na podlagi Sporazuma, za jedrsko škodo, nastalo znotraj ali zunaj ozemlja Ruske federacije kot posledica jedrske nesreče, ki bi se zgodila na ozemlju Ruske federacije.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Kodolpostījumi i) nāve, jebkādi miesas bojājumi vai jebkādi īpašuma zaudējumi vaitam nodarīti bojājumi, kas rodas no kodoldegvielas vai radioaktīvu produktu, vai atkritumu, vai kodolmateriāla atkritumu, kas atrodas kodoliekārtā, vai kuru izcelsme ir kodoliekārtā, vai ko izved no kodoliekārtas vai nosūta uz to, radioaktīvām īpašībām vai radioaktīvu īpašību kombinācijas ar toksiskām, sprādzienbīstamām vai citām bīstamām īpašībām,

Slovenian

Jedrska škoda (i) izguba življenja, vsaka telesna poškodba ali vsaka izguba ali škoda na premoženju, ki izhaja ali je posledica radioaktivnih lastnosti ali kombinacije radioaktivnih lastnosti s strupenimi, eksplozivnimi ali drugimi nevarnimi lastnostmi jedrskega goriva ali radioaktivnih proizvodov ali odpadkov, ki se nahajajo v jedrskem objektu ali jedrskih snovi, ki prihajajo iz jedrskega objekta, v njem nastajajo ali so tja poslane;

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

gan Vīnes 1963. gada 21. maija Konvencija par civiltiesisko atbildību par kodolpostījumiem (še turpmāk "Vīnes Konvencija"), gan 1988. gada 21. septembra Kopīgais protokols, kas attiecas uz Vīnes Konvencijas un Parīzes Konvencijas piemērošanu (še turpmāk "Kopīgais protokols"), ir stājušies spēkā Krievijas Federācijā un

Slovenian

tako Dunajska konvencija o civilni odgovornosti za jedrske škode z dne 21. maja 1963 (v nadaljnjem besedilu Dunajska konvencija) kot Skupni protokol o uporabi Dunajske konvencije in Pariške konvencije z dne 21. septembra 1988 (v nadaljnjem besedilu Skupni protokol) že oba veljata za Rusko federacijo, in

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Latvian

jebkurš vienādas izcelsmes gadījums vai gadījumu virkne, kas izraisa kodolpostījumus.

Slovenian

dogodek ali vrsta dogodkov istega izvora, ki povzroči jedrsko škodo.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Šajā protokolā, ja vien kodolincidenta un viena vai vairāku citu gadījumu rezultātā ir radušies gan kodolpostījumi, gan cita veida postījumi, šādus citus postījumus šajā protokolā uzskata par kodolpostījumiem, ko izraisījis attiecīgais kodolincidents, ciktāl tie nav pamatoti nodalāmi no kodolpostījuma.

Slovenian

Za namene tega protokola velja, da kadar koli jedrska nesreča povzroči tako jedrsko škodo kot škodo, ki ni jedrska škoda, ali jo skupaj povzročita jedrska nesreča in eden ali več drugih dogodkov, se takšna drugačna škoda, v obsegu, v katerem je ni mogoče razumno ločiti od jedrske škode, upošteva za namene tega protokola kot jedrska škoda, ki jo je povzročila jedrska nesreča.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

"c) neskarot 7. panta a) apakšpunktu, ja valsts, kas nav šīs konvencijas līgumslēdzēja puse, pievienojas pēc 1999. gada 1. janvāra, tā saskaņā ar saviem tiesību aktiem var paredzēt, ka operatora atbildība attiecībā uz kodolpostījumiem, ko izraisa viens vai vairāki kodolnegadījumi, var tikt ierobežota uz maksimālo piecu gadu periodu no.… (datums) protokola, ar ko groza šo konvenciju, pieņemšanas dienas līdz pagaidu summai, kas nav mazāka par 350 miljoniem eiro, attiecībā uz kodolnegadījumiem, kas rodas šajā laikā."

Slovenian

"(c) Ne glede na člen 7(a), kadar vlada, ki ni podpisnica te konvencije, k njej pristopi po 1. januarju 1999, lahko določi na podlagi svoje zakonodaje, da se odgovornost uporabnika za jedrsko škodo, ki jo je povzročila katera koli jedrska nesreča, lahko omeji na prehodni znesek vsaj 350 milijonov EUR za največ pet let od dneva sprejetja Protokola z dne … (datum) o spremembi te konvencije za jedrsko nesrečo, ki se zgodi v tem času.";

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Latvian

Jēdzienu "kaitējums", kas minēta zemākminētajos pantos, aizstāj ar jēdzienu "kodolpostījums":

Slovenian

izraz "škoda" se nadomesti z izrazom "jedrska škoda" v naslednjih členih:

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Latvian

gadījumos, ja šo konvenciju piemēro valstī, kas nav līgumslēdzēja puse saskaņā ar 2. panta a) apakšpunkta iv) daļu, jebkura līgumslēdzēja puse par kodolpostījumu var noteikt zemākas atbildības summas nekā minimālās summas, kas noteiktas ar šo pantu vai saskaņā ar 21. panta c) apakšpunktu, ciktāl attiecīgā valsts neparedz līdzvērtīgas atbildes kompensācijas;

Slovenian

V primerih, ko se Konvencija uporablja za državo, ki ni pogodbenica, skladno s členom 2(a)(iv), lahko katera koli pogodbenica določi v zvezi z jedrsko škodo zneske za odgovornost, ki so nižji od najmanjših, določenih po tem členu ali po členu 21(c) do obsega, ko ta država ne nudi vzajemnih koristi v enakovrednem znesku.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

indivīda atbildību par kodolpostījumiem, kas radušies kodolnegadījuma rezultātā, par kuriem, ievērojot 3. panta a) apakšpunktu vai 9. pantu, operators nav atbildīgs saskaņā ar šo konvenciju un kas izriet no šā indivīda darbības vai bezdarbības, kuras rezultātā radušies zaudējumi;

Slovenian

posameznika za jedrsko škodo, ki jo je povzročila jedrska nesreča, za katero uporabnik v skladu s členom 3(a) in členom 9 ni odgovoren po tej konvenciji, in če je ta posameznik povzročil škodo s takim dejanjem ali opustitvijo z namenom, da jo povzroči;

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

ja kodolnegadījums notiek līgumslēdzējas valsts ekskluzīvas ekonomiskās zonas teritorijā vai ja šāda zona nav izveidota, teritorijā, kas nepārsniedz tādas ekskluzīvas ekonomiskās zonas robežas, kuru bija paredzēts izveidot, darbības saistībā ar kodolpostījumu attiecīgā kodolnegadījuma dēļ ir attiecīgās valsts tiesu kompetencē, ar noteikumu, ka attiecīgā līgumslēdzēja valsts ir paziņojusi organizācijas ģenerālsekretāram par šādu zonu pirms kodolnegadījuma.

Slovenian

Kadar se jedrska nesreča zgodi na območju izključne ekonomske cone pogodbenice ali, če cona ni bila vzpostavljena na območju, ki ne presega meja izključne ekonomske cone, če bi bila ta vzpostavljena, so za tožbe glede jedrske škode, ki jo je povzročila jedrska nesreča, po tej konvenciji pristojna samo sodišča te pogodbenice, pod pogojem, da je zadevna pogodbenica uradno obvestila generalnega sekretarja Organizacije o takem območju pred jedrsko nesrečo.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

ja kodolpostījuma rezultātā saskaņā ar šo konvenciju atbildība iestājas vairāk nekā vienam operatoram, šo operatoru atbildība ir nedalīta un solidāra, ar noteikumu, ka, ja šāda atbildība iestājas kodolpostījuma rezultātā, ko izraisa kodolnegadījums, kurā iesaistīti kodolmateriāli to pārvadāšanas laikā vienā un tajā pašā transportlīdzeklī vai glabāšanas laikā, kas saistīta ar pārvadāšanu, vienā un tajā pašā kodoliekārtā, maksimālā kopējā operatora atbildības summa ir lielākā summa, ko nosaka attiecībā uz jebkuru no operatoriem saskaņā ar 7. pantu.

Slovenian

Če v skladu s to konvencijo za jedrsko škodo odgovarja več uporabnikov, je odgovornost teh uporabnikov skupna in solidarna, če je ta odgovornost posledica jedrske škode, povzročene z jedrsko nesrečo, v katero so vključene jedrske snovi, ki so med prevozom na enem in istem prevoznem sredstvu ali v primeru skladiščenja med prevozom v eni in isti jedrski napravi, potem je najvišji skupni znesek, za katerega so ti uporabniki odgovorni, najvišji znesek, ki je v skladu s členom 7 določen za vsakega izmed njih.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

ja kodolpostījumi radušies gan kodolnegadījuma, gan cita veida negadījuma kopīgā rezultātā, to postījumu daļu, kas radusies cita veida negadījuma dēļ, ciktāl to nav iespējams pamatoti atdalīt no kodolpostījumiem, ko izraisījis kodolnegadījums, uzskata par kodolpostījumu.

Slovenian

Kadar jedrsko škodo povzročita hkrati jedrska nesreča in nesreča, ki ni jedrska, potem se za tisti del škode, ki je posledica te druge nesreče, če je ni mogoče z gotovostjo ločiti od škode, ki je posledica jedrske nesreče, šteje, da je jedrsko škodo povzročila jedrska nesreča.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

kompensācija par kodolpostījumiem, kas nodarīti transportlīdzekļiem, kuros kodolnegadījuma brīdī atradās kodolmateriāli, nesamazina operatora atbildību par citiem kodolpostījumiem līdz summai, kas mazāka par 80 miljoniem eiro, vai jebkurai lielākai summai, ko nosaka līgumslēdzējas puses tiesību akti;

Slovenian

Odškodnina za jedrsko škodo na prevoznih sredstvih, na katerih so bile jedrske snovi v trenutku jedrske nesreče, ne zmanjša odgovornosti uporabnika za drugo jedrsko škodo na znesek, nižji od 80 milijonov EUR, ali drugi višji znesek, ki ga določa zakonodaja pogodbenice.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

līgumslēdzēja puse, kuras tiesu kompetencē ir jautājums, nodrošina, ka attiecībā uz kodolpostījumu kompensāciju prasībām:

Slovenian

Pogodbenica, katere sodišča imajo pristojnost, zagotovi, da v zvezi s tožbami za odškodnino za jedrsko škodo lahko:

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK