Results for tarpdisciplininėse translation from Lithuanian to Slovenian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Lithuanian

Slovenian

Info

Lithuanian

eit veikla turėtų būti sprendžiami strateginiai ilgalaikiai europos inovacijos srities uždaviniai, visų pirma tarpdisciplininėse ir (arba) daugiadisciplininėse srityse, įskaitant jau nustatytus uždavinius europos lygiu.

Slovenian

eit bi se moral s svojimi aktivnostmi odzvati na strateške dolgoročne izzive za inovacije v evropi, zlasti na meddisciplinarnih in/ali interdisciplinarnih področjih, vključno s področji, ki so že bila opredeljena na evropski ravni.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

organizuoto nusikalstamumo tarpdisciplininė grupė

Slovenian

multidisciplinarna skupina za področje organiziranega kriminala

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Lithuanian

skatinti tarpvalstybinį ir tarpdisciplininį valstybių narių valdžios institucijų, komisijos ir olaf bendradarbiavimą;

Slovenian

izboljšanje čezmejnega in multidisciplinarnega sodelovanja med organi držav članic, komisijo in olaf;

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Lithuanian

tarpvalstybinius ir tarpdisciplininius veiklos aspektus;

Slovenian

nadnacionalne in multidisciplinarne vidike predlagane dejavnosti;

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Lithuanian

tačiau nariai neturėtų būti laikomi atstovaujančiais disciplinai ar kokiam nors vienam tyrimų metodui ir nariai neturėtų manyti esantys tokie atstovai. nariai privalėtų vadovautis platesne vizija, kuri būtų grįsta visų tarybos narių suvokimu apie mokslinių tyrimų plėtros, įskaitant tarpdisciplininius ir daugiadisciplininius mokslinius tyrimus, ir poreikio mokslinius tyrimus organizuoti europos lygiu svarbą.

Slovenian

vendar se ne smejo šteti za predstavnike ene same discipline ali posebnega področja raziskav in se tudi sami ne smejo opredeljevati kot take; imeti morajo širšo vizijo, ki odraža skupno razumevanje pomembnega razvoja dogodkov na področju raziskav, vključno z interdisciplinarnimi in multidisciplinarnimi raziskavami, ter potrebe po raziskavah na evropski ravni.

Last Update: 2014-10-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Lithuanian

poveikį patiriančios besivystančios šalys – šios konvencijos Šalys, bendradarbiaudamos su kitomis šios konvencijos Šalimis ir kompetentingomis tarpvyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, deramai vykdo esamų vietinių ir nacionalinių potencialo ir priemonių bei jų stiprinimo galimybių tarpdisciplininę apžvalgą.

Slovenian

prizadete države pogodbenice v razvoju opravijo v sodelovanju z drugimi pogodbenicami in pristojnimi medvladnimi in nevladnimi organizacijami, kadar je ustrezno, interdisciplinarni pregled razpoložljivih zmogljivosti na lokalni in državni ravni ter možnosti za njihovo krepitev.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Lithuanian

rengia tarpdisciplinines visuomenės dalyvavimo programas, kuriomis informacija apie dykumėjimą ir sausras įtraukiama į švietimo sistemas ir į neformalaus mokymo programas, suaugusiųjų mokymo programas bei į neakivaizdinio ir praktinio mokymo programas.

Slovenian

razvijajo programe za interdisciplinarno sodelovanje, ki vključujejo ozaveščenost o dezertifikaciji in posledicah suše v izobraževalne sisteme in neformalne izobraževalne programe, programe za odrasle, programe na daljavo in praktične programe.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Lithuanian

0arptautinė magistro pakopos programa suteikia studentams aukšto lygio solidų akademinį pagrindą, kurį sudaro tarptautinė anglų filologijos programa, į kurią įeina pagrindiniai kursai (privalomi), neprofiliniai kursai, praktika, tyrimų metodai ir magistro diplominis darbas; tarpdisciplininis metodas, kurį sudaro vaizdinių žinių kūrimas, sąveikiosios informacinės priemonės, komunikacijos teorija ir praktika, mokymosi procesai ir semiotika; individualūs studijų planai, palaikomi atvirų ir nuotolinių studijų, darbo vadovų ir kuratorių, portfelio valdymas bendratinklėse bendruomenėse; žinių struktūros kūrimas ir mainai su atrinktų tarptautinių studentų iš pačių įvairiausių aplinkų skaičiumi; galimybė įtraukti ankstesnę akademinę kvalifikaciją į magistro pakopos programą ir pasirinkti individualų mokymosi metodą ir kvalifikaciją tarptautinei darbo rinkai.

Slovenian

mednarodni magistrski program študentom nudi trdno akademsko osnovo na visoki ravni; mednarodni program v angleščini, ki zajema tri glavne predmete (obvezne), dodatne predmete, prakso na terenu, raziskovalne metode in magistrsko nalogo; interdisciplinarni pristop, ki spodbuja grajenje vizualnega znanja, interaktivne medije, komunikacijsko teorijo in prakso, učne procese in semiotiko; posamezne študijske načrte, ki jih podpira odprto izobraževanje ter učenje, mentorstvo in poučevanje na daljavo, upravljanje portfelja v skupnostih, ki so povezane v mreže; gradnjo znanja in izmenjavo z izbranimi mednarodnimi študenti z izjemno raznolikim ozadjem; možnost vključitve predhodnih akademskih kvalifikacij v magistrski program ter izbiro posamezne učne poti in usposabljanje za mednarodni trg dela.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Lithuanian

akivaizdus dėmesys, skiriamas tarpdisciplininėms ir daugiadisciplininėms studijoms, leidžia šiai institucijai prisidėti prie socialinės ir tvarios plėtros.

Slovenian

z močnim poudarkom na interdisciplinarnosti in multidisciplinarnosti študija lahko univerza prispeva k socialnemu in trajnostnemu razvoju.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Lithuanian

buvo siekta parengti dvejų metų (120 ec0s) magistro pakopos programą, kurią sudarytų tarpdisciplininė mokymo programa, ypatingą dėmesį skirianti komunikacijai ir bendradarbiavimui tarp mokymo programų, remiantis viešosios informacijos susiliejimu ir viešosios informacijos vartotojų švietimu, sudarant jiems sąlygas interpretuoti įvairias vaizdinio atvaizdavimo formas visose mokslo disciplinose ir bendratinklėse bendruomenėse.

Slovenian

cilj je bil oblikovati dveletni (120 točk ects) magistrski program, ki bi vseboval interdisciplinarni kurikulum s posebnim poudarkom na komunikaciji in sodelovanju pri celotnem učnem načrtu na podlagi medijske konvergence in medijske pismenosti s ciljem razlaganja različnih oblik vizualne predstavitve v vseh znanstvenih disciplinah in v mreže povezanih skupnostih.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Lithuanian

dalyviai kuria tarpdisciplininius esminių problemų sprendimo būdus, nagrinėjančius pusiausvyrą tarp materialios ir nematerialios gerovės bei gebėjimą taikyti moralines vertybes kasdieninėje praktikoje, sąmoningai dalyvaujant rinkoje.

Slovenian

udeleženci razvijajo interdisciplinarne pristope k osrednjim vprašanjem glede ravnotežja med materialno in nematerialno blaginjo ter o tem, kako se lahko etične vrednote prenesejo v vsakodnevno prakso prek zavestne udeležbe na trgu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Lithuanian

forumas rekomendavo investuoti į tam tikrus didelio masto jungtinius mosklinių tyrimų infrastruktūros projektus: europos giliavandenį neutrino teleskopą, tiriamąjį ledlaužį (aurora borealis), naują jūrų laivą, kuriuo bus tiriamos baltijos jūros pakrantės, ir europos tarpdisciplininę jūros dugno observatoriją (emso).

Slovenian

podrobneje, predlagal je investicije v številne združene obsežne raziskovalne infrastrukture: teleskop european deep sea neutrino, raziskovalni ledolomilec (aurora borealis), novo ladjo za raziskave ob obalah baltskega morja in evropski multidisciplinarni observatorij morskega dna emso (european multidisciplinary seafloor observatory).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Lithuanian

iš pradžių aktyvumo skatinimas padeda žmonėms pradėti veiklą – jie skatinami atidžiau pažvelgti į pačią teritoriją, o vvg imasi vadovauti procesui;vėliau struktūrizavimo veikla padeda nustatyti pradinius sumanymus, užmegzti partnerystės ryšius ir pradėti konkrečius projektus, kaip antai naujų organizacijų kūrimas, regioniniai prekių ženklai ir technologinės investicijos;dar vėlesnis sutelkimo laikotarpis, kai per tarpsektorinius ar tarpdisciplininius tinklus naudojamasi projektų rezultatais ir užtikrinamas organizacinių struktūrų tvarumas, daugiau dėmesio skiriant ekonominiam tvarumui.

Slovenian

® v začetku bo cilj spodbujanje ljudi, da si bolje ogledajo samo ozemlje in pomagajo lokalni akcijski skupini prevzeti vodilno vlogo;potem bo strukturiranje pomagalo pri oblikovanju začetnih zamisli ter privedlo do vzpostavitve partnerstev in oblikovanja dejanskih projektov, kot so ustanovitev novih organizacij, oblikovanje regionalne blagovne znamke in naložbe v tehnologijo;temu sledi proces konsolidacije, ki omogoča, da se rezultati projektov izkoristijo prek medsektorskih ali interdi-sciplinarnih omrežij in da postanejo samoorganizirane strukture trajnostne z izrazitim poudarkom na ekonomski trajnostnosti.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Lithuanian

ji remia žinių, naujovių ir kompetencijos perdavimą tarp įvairių profesinio švietimo ir mokymo veikėjų, vykdant tarpvalstybinį, sektorinį ir tarpdisciplininį mokymą.

Slovenian

preko mednarodnega, sektorskega in interdisciplinarnega učenja podpira prenos znanja, inovacij in strokovnih znanj med različnimi akterji poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Lithuanian

pagrindinės aplinkos apsaugos progreso ir subalansuotumo kliūtys yra sudėtinga problemų ir sprendimų tarpsektorinė, tarpdisciplininė ir tarptautinė prigimtis.

Slovenian

glavne ovire za napredek pri varovanju okolja in trajnosti so zapletena, medsektorska, interdisciplinarna in mednarodna narava tako problemov kot njihovih rešitev.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Lithuanian

projekte buvo siekiama ištirti kraštovaizdžio ir aplinkos atvirame ore kaip mokymo aplinkos teikiamas galimybes bei išmokyti mokytojus dirbti šioje aplinkoje pagal temas tarpdisciplininiu būdu. mokytojai turėtų sugebėti

Slovenian

glavni 6ilj projekta je bil poiskati in primerjati različne vidike izobraževanja na prostem ter razviti in uvesti uporaben tečaj za izobraževanje na prostem za evropske učitelje.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Lithuanian

taikomas lankstus, tarpdisciplininis metodas remiant projektus, organizacijas, reklamos veiklą ir mokslinius tyrimus visose kultūros šakose.

Slovenian

prilagodljiv, interdisciplinarni pristop podpira projekte, organizacije, promocijske dejavnosti in raziskave na vseh kulturnih področjih.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Lithuanian

tokie projektai kaip „shape up“ arba epode, finansuoti pagal vsp,įtrauktiį 2007 m. baltąją knygą dėl europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemomsspręsti.esnarkotikųstrategi-joje raginama taikyti tarpdisciplininį požiūrį (2005–2012m.esnarkotikųstrategija, 2004 m.lapkričio22d.tarybosdokumen-tas 15074/04).

Slovenian

projekti, kot sta „shape-up“ ali „epode“, ki so sefinanciraliiz pjz, so prispevali k pripravi bele knjige o vprašanjih v zvezi s prehrano, prekomernotelesnotežoindebelostjoiz leta 2007. strategija eu za boj proti drogam drogzahtevamultidisciplinarenpristop (strategija eu za boj proti drogam 2005– 2012, dokument sveta 15074/04 z dne 22. novembra 2004).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Lithuanian

vartotojų pilietiškumo tinklas (ccn) – tai tarpdisciplininis švietėjų tinklas, propaguojantys suvokimą, kaip individualaus vartotojo vaidmuo gali konstruktyviai prisidėti prie tvarios plėtros ir abipusio solidarumo.

Slovenian

mreža potrošniškega državljanstva (consumer citizenship network – ccn) je interdisciplinarna mreža strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki jim je v skupnem interesu ugotoviti, kako lahko vloga posameznika kot potrošnika konstruktivno prispeva k trajnostnemu razvoju in vzajemni solidarnosti.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Lithuanian

Šio projekto tikslas buvo skatinti ankstyvąjį techninį švietimą, išvystant visuotinę pedagoginę-didak-tinę koncepciją, pasinaudojant tarpdisciplininiu ir tarptautiniu bendradarbiavimu tyrimų, švietimo ir ekonomikos srityse.

Slovenian

glavni rezultati projekta so elektronska navodila za uporabo z učnimi gradivi o eksperimentih in igral ter zgoraj omenjeni izobraževalno-didaktični kon6ept za usposabljanje učiteljev kot tudi priročnik, ki obvešča o trenutnem stanju v zvezi z raziskovanjem o zgodnjem tehničnem izobraževanju.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK