Ask Google

Results for tgħaddih translation from Maltese to Czech

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

Czech

Info

Maltese

M’ għandekx tgħaddih lil persuni oħra.

Czech

Nedávejte ji žádné další osobě.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

M’ għandekx tgħaddih lil persuni oħra.

Czech

Nedávejte ji nikomu jinému

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 4
Quality:

Maltese

M’ għandekx tgħaddih lil persuni oħra.

Czech

Nedávejte jej žádné další osobě.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Dan il- prodott mediċinali ġie miktub lilek personalment u m’ għandekx tgħaddih lil ħaddieħor.

Czech

Tento přípravek byl předepsán pouze Vám a nelze ho poskytovat dalším osobám.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

dan ir-rapport għandu jiġi sottomess lill-Kummissjoni, li għandha tgħaddih lill-Istati Membri l-oħra.

Czech

tuto zprávu předloží Komisi, která ji předá ostatním členským státům.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

li tfassal il-pjan għall-għażla tal-azjendi li jippreżentaw il-kontijiet u mbagħad tippreżentah lill-Kumitat Nazzjonali għall-approvazzjoni tiegħu, u wara tgħaddih lill-Kummissjoni;

Czech

sestavovat plán výběru vykazujících podniků, předkládat jej celostátnímu výboru ke schválení a poté jej předávat Komisi;

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Billi l- mediċina tiegħek tgħin biex tikkontrollalek l- epatite B waqt li ma tkunx ċert li se tfejqek minnha, tibqa fir- riskju li dan il- virus tgħaddih lil ħaddieħor permezz ta 'xi kuntatt sesswali jew b' xi tiċpis mid- demm, u int għandek tieħu l- prekawzjonijiet xierqa biex dan ma jiġrix.

Czech

Protože přípravek Zeffix pomáhá udržet Vaši hepatitidu B pod kontrolou, ale zatím není zřejmé, zda ji úplně vyléčí, trvá u Vás i nadále nebezpečí přenosu viru hepatitidy B na jiné osoby pohlavním stykem nebo krevní transfuzí, a proto je nutné, abyste stále dodržoval( a) příslušná preventivní opatření, která mají takovému přenosu zabránit.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Billi l- mediċina tiegħek tgħin biex tikkontrollalek l- epatite B waqt li ma tkunx ċert li se tfejqek minnha, tibqa fir- riskju li dan il- virus tgħaddih lil ħaddieħor permezz ta 'xi kuntatt sesswali jew b' xi tiċpis mid- demm, u int għandek tieħu l- prekawzjonijiet xierqa biex dan ma jiġrix.

Czech

Protože přípravek Zeffix pomáhá udržet Vaši hepatitidu B pod kontrolou, ale zatím není zřejmé, zda ji úplně vyléčí, trvá u Vás i nadále nebezpečí přenosu viru hepatitidy B na jiné osoby pohlavním stykem nebo krevní transfuzí, a proto je nutné, abyste stále dodržoval( a) příslušná preventivní opatření, která mají takovému přenosu zabránit.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Maltese

Fi żmien sentejn mill-iskadenza tal-perjodu ta'sena msemmi fl-Artikolu 8, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw l-informazzjoni kollha meħtieġa lill-Kummissjoni biex tkun tista'tfassal rapport fuq l-applikazzjoni ta'din id-Direttiva biex tgħaddih lill-Kunsill.

Czech

Do dvou let po uplynutí období jednoho roku podle článku 8 předají členské státy Komisi veškeré potřebné údaje, které jí umožní sestavit zprávu o uplatňování této směrnice, kterou předloží Radě.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

5. Il-korpi kompetenti mill-Istati Membri kollha għandhom jiltaqgħu mill-inqas darba fis-sena fil-preżenza ta'rappreżentant tal-Kummissjoni. Il-mira ta'dawn il-laqgħat hija li tiżgura l-konsistenza tal-proċeduri li għandhom x'jaqsmu mar-reġistrazzjoni ta'l-organizzazzjonijiet fl-EMAS, inklużi s-sospensjoni u l-kanċellazzjoni tar-reġistrazzjoni. Għandu jitħaddem proċess ta'reviżjoni bejn il-pari mill-korpi kompetenti bil-għan li jiżviluppaw kif jifhmu b'mod komuni l-approċċ prattiku tagħhom rigward ir-reġistrazzjoni. Rapport ta'l-attivitajiet tar-reviżjoni bejn il-pari għandu jiġi mogħti lill-Kummissjoni li għandha tgħaddih għat-tagħrif tal-Kumitat riferit fl-Artikolu 14(1) u tagħmlu disponibbli għall-pubbliku.

Czech

5. Příslušné subjekty ze všech členských států se scházejí nejméně jednou za rok v přítomnosti zástupce Komise. Cílem těchto schůzí je zajistit soudržnost postupů týkajících se registrace organizací v programu EMAS, včetně pozastavení a zrušení registrace. Příslušné subjekty vypracují proces vzájemného hodnocení za účelem jednotného přístupu k registraci v praxi. Zpráva o činnostech vzájemného hodnocení bude předána Komisi, která ji pro informaci sdělí výboru uvedenému v čl. 14 odst. 1 a zpřístupní veřejnosti.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

4. L-Istat Membru konċernat għandu mingħajr dewmien jibgħat ir-rapport tal-korp kompetenti ta'stima ta'l-ikel lill-Kummissjoni, li għandha tgħaddih lill-Istati Membri l-oħra. F’perjodu taż-żmien ta'60 jum mid-data taċ-ċirkolazzjoni tar-rapport mill-Kummissjoni, Stat Membru jew il-Kummissjoni jistgħu jagħmlu l-kummenti tagħhom jew jippreżentaw oġġezzjoni raġunata għall-marketing ta'l-ikel jew l-ingredjent ta'l-ikel konċernat. Il-kummenti jew oġġezzjonijiet jistgħu jikkonċernaw ukoll il-preżentazzjoni jew it-tikkettjar ta'l-ikel jew l-ingredjent ta'l-ikel

Czech

4. Dotyčný členský stát předá neprodleně zprávu příslušného subjektu pro posuzování potravin Komisi, která ji zašle ostatním členským státům. Ve lhůtě 60 dní ode dne zaslání zprávy Komisí může členský stát nebo Komise podat připomínky nebo odůvodněnou námitku k uvedení dotyčné potraviny nebo složky potraviny na trh. Připomínky nebo námitky se mohou rovněž týkat obchodní úpravy nebo označování potraviny nebo složky potraviny.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

1. L-Aġenzija għandha tippubblika rapport annwali dwar it-tħaddim tal-proċeduri stabbiliti f'dan il-Kapitolu u għandha tgħaddih lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għall-informazzjoni.

Czech

1. Agentura zveřejní výroční zprávu o uplatňování postupů uvedených v této kapitole a předá tuto zprávu pro informaci Evropskému parlamentu a Radě.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Hekk kif jiskadu l-perjodi taż-żmien għall-applikazzjoni tal-miżuri transitorji, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja għandha tħejji rapport dwar l-applikazzjoni tagħhom; dan ir-rapport għandu jiġi sottomess lill-Kummissjoni, li għandha tgħaddih lill-Istati Membri l-oħra.

Czech

Spolková republika Německo vypracuje po uplynutí lhůt pro provádění přechodných opatření zprávu o jejich provádění; tuto zprávu předloží Komisi, která ji předá ostatním členským státům.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

2. L-oriġinal għandu jinżamm mill-awrtorita li toħroġ il-liċenza tal-importazzjoni. Iżda, fejn l-applikazzjoni għal liċenza ta'importazzjoni jkollha x'taqsam biss ma'parti mill-kwantità li tidher fid-dokument oriġinali, l-awtorità tal-ħruġ għandha tiddikjara fuq dan tal-aħħar il-kwantità li rigward tagħha jkun ġie wżat u, wara li tkun ittimbratu, għandha tgħaddih lill-parti interessata.

Czech

2. Originál si ponechá orgán, který dovozní licenci vydal. Pokud se však žádost o dovozní licenci týká pouze části množství uvedeného v dokladu o původu zboží, vydávající orgán v tomto dokladu uvede, na jaké množství byl využit, a po orazítkování jej předá dotyčné osobě.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

1. l-Aġenzija għandha tippubblika rapport kull sena dwar it-tħaddim tal-proċeduri preskritti f'dan il-Kapitolu u għandha tgħaddih lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għall-informazzjoni tagħhom.

Czech

1. Agentura zveřejní výroční zprávu o uplatňování postupů uvedených v této kapitole a předá tuto zprávu pro informaci Evropskému parlamentu a Radě.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

L-ilment jista'jiġi sottomess lill-Kummissjoni jew lil Stat Membru, li għandha tgħaddih lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tibgħat lill-Istati Membri kopja ta'kull ilment li tirċievi. L-ilment għandu jitqies li jkun magħmul fl-ewwel ġurnata tax-xogħol wara li dan jingħata lill-Kummissjoni permezz ta'ittra reġistrata jew il-ħruġ ta'ammissjoni li wasal mill-Kummissjoni.

Czech

Stížnost lze předložit Komisi nebo některému členskému státu, který ji Komisi postoupí. Komise zašle členským státům kopii všech stížností, které obdrží. Stížnost je považována za podanou první pracovní den po doručení Komisi jako doporučený dopis nebo po vystavení potvrzení o příjmu Komisí.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

5. Hekk kif xi tagħrif li jkollu x'jaqsam mal-materja li tat lok għat-talba għall-irkupru ssir taf bih l-awtorità applikanti hija għandha tgħaddih lill-awtorità mitluba.

Czech

5. Dožadující orgán poskytne dožádanému orgánu veškeré informace vztahující se k záležitosti, v níž byla podána žádost o vymáhání pohledávky, jakmile se o nich dozví.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

(ċ) jibgħat kull xahar lill-istituzzjoni li kien magħha, li mill-ewwel għandha tgħaddih lill-Kummissjoni, ċertifikat maħruġ mill-awtorità nazzjonali kompetenti ta'l-impieg li jgħid jekk ħarisx l-obbligi u l-kondizzjonijiet riferuti f'(a) u (b) jew le.

Czech

c) každý měsíc zasílá orgánu, ke kterému příslušel, osvědčení příslušného vnitrostátního orgánu zaměstnanosti o tom, zda splnil podmínky a povinnosti uvedené pod písmeny a) a b); tento orgán osvědčení neprodleně zašle Komisi.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Sabiex jiżgura żvilupp armonizzat fil-funzjonament tal-korpi ta'l-akkreditazzjoni u fil-proċess tal-verifika fl-Istati Membri kollha, il-forum għandu jiżviluppa l-proċeduri għall-proċess ta'reviżjoni bejn il-pari. L-għan tar-reviżjoni bejn il-pari għandu jkun li jiżgura illi s-sistemi ta'l-akkreditazzjoni ta'l-Istati Membri jikkonformaw mal-ħtiġiet ta'dan ir-Regolament. Rapport ta'l-attivitajiet tar-reviżjoni bejn il-pari għandu jiġi trasmess lill-Kummissjoni li għandha tgħaddih għall-informazzjoni tal-Kumitat riferit fl-Artikolu 14(1) u tagħmlu disponibbli pubblikament.

Czech

K zajištění harmonizovaného fungování akreditačních orgánů a ověřovacího procesu ve všech členských státech vypracuje shromáždění postupy pro proces vzájemného hodnocení. Účelem vzájemného hodnocení je zajistit, aby akreditační systémy členských států splňovaly požadavky tohoto nařízení. Zpráva o činnostech vzájemného hodnocení bude předána Komisi, která ji pro informaci sdělí výboru uvedenému v čl. 14 odst. 1 a zpřístupní veřejnosti.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

4. Aġenzija li tirċievi, li tkun irċeviet dokument għan-notifika imma li ma jkollhiex il-ġurisdizzjoni territorjali biex tinnotifikah, għandha tgħaddih, kif ukoll it-talba, lill-aġenzija li tirċievi li jkollha l-ġurisdizzjoni territorjali fl-istess Stat Membru jekk it-talba tkun konformi mal-kondizzjonijiet preskritti fl-Artikolu 4(3) u għandha tinforma lill-aġenzija li tistrażmetti b'dan, billi tuża il-formola normali fl-Anness. Dik l-aġenzija li tirċievi għandha tinforma lill-aġenzija li tittrażmetti meta tkun irċeviet id-dokument bil-mod provdut fil-paragrafu 1.

Czech

4. Přijímající subjekt, který obdrží písemnost, k jejichž doručení není místně příslušný, odešle písemnost spolu se žádostí příslušnému přijímajícímu subjektu ve stejném členském státě, pokud žádost splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 3, a uvědomí o tom odesílající subjekt prostřednictvím jednotného formuláře uvedeného v příloze. Místně příslušný přijímající subjekt o obdržení písemnosti uvědomí odesílající subjekt způsobem stanoveným v odstavci 1.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK