Ask Google

Results for ewroparappreżentant translation from Maltese to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

English

Info

Maltese

Isem u funzjoni u deskrizzjoni u l-uffiċċju ewlieni tar-rappre¿entant tad-detenturi tat-titolu tad-debitu, il-kondizzjonijiet prinċipali ta' dik ir-rappre¿entanza u partikolarment il-kondizzjonijiet li taħthom ir-rappre¿entant jista' jidbiddel.

English

Name and function and description and head office of the representative of the debt security holders, the main conditions of such representation and in particular the conditions under which the representative may be replaced.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Maltese

Il-President għandu jkun rappre¿entant tal-Kummissjoni.

English

The chairman shall be a representative of the Commission.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Maltese

It-tielet wieħed għandu jkun rappre¿entant mill-Istat Membru li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill u r-raba' wieħed għandu jkun rappre¿entant mill-Istat Membru li jkollu f'idejh il-Presidenza li tkun tmiss.

English

The third shall be a representative from the Member State holding the Presidency of the Council and the fourth shall be a representative from the Member State which will hold the next Presidency.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Maltese

Il-Kummissjoni għandha tkun magħmula minn rappre¿entanti ta' Stati Membri u għandha tkun ippreseduta minn rappre¿entant tal-Kummissjoni.

English

The Committee shall be composed of representatives of the Member States and chaired by a representative of the Commission.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Maltese

Ir-rappre¿entant tal-Kummissjoni għandu jissottometti lill-Kumitat abbozz tal-mi¿uri li għandhom jittieħdu.

English

The Commission representative shall submit to the Committee a draft of the decisions to be taken.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Maltese

Isem u indirizz tar-rappre¿entant tal-fabbrikant (jekk ikun hemm).

English

Name and address of manufacturer's representative (if any).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Maltese

Barra minn hekk, matul il-laqg¢a talKunsill, il-kelliema g¢allPresidenza u g¢ar-Rappre∆entant G¢oli, il-membri ta’l-Uffiƒƒju ta’l-Istampa, u l-kelliema g¢all-Istati Membri u g¢all-Kummissjonii∆ommu lillistampa mg¢arrfa dwar dak li jkun qieg¢ed ise¢¢.

English

Furthermore, throughoutthe Councilmeeting, the spokespersonsforthe Presidencyand the High Representative, the membersofthe Press Office, and the spokespersonsfor the Member Statesand for the Commission keep the pressabreastofevents.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Maltese

Dan huwa kompost minn rappre∆entant minn kull Stat Membru u sitt rappre∆entanti mill-Kummissjoni, ma¢tura g¢al ¢ames snin. Dan il-mandatjista' ji¿¿edded.

English

It is composed of one representative per Member State and six representatives of the Commission, appointed for five years.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Maltese

Dan il-Ministru jkollu, kif intqal tul ix-xog¢ol fuq il-Konvenzjoni, ∆ew¿ rwoli: ikunkontemporanjament r-rappre∆entant talKunsill g¢all-politika barranija u ta’sigurtakomuni kif ukoll wie¢ed mill-viƒipresidenti tal-Kummissjoni.

English

This Minister, as stated during the Convention’s work, will wear two hatsbybeing both the Council’s representative for the common foreign and securitypolicy and one of the Commission’s Vice-Presidents.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Maltese

Fis-seminars nazzjonali li Wew wara, 559 rappreネentant taÔ NGOs mit-13-il pajjiネ Ewropew ing]ataw ta]riW.

English

In the national seminars which followed, 559 representatives of NGOs across the 13 European countrieswere trained.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Maltese

Gチandu jitwaqqaf Kumitat Permanenti li jkun magチmul minn rappreザentanti maチtura mill-Istati Membri li jistgチu jitolbu l-gチajnuna ta' esperti jew konsulenti; il-President tiegチu gチandu jkun rappeザentant tal-Kummissjoni.

English

A Standing Committee shall be set up consisting of representa-tives appointed by the Member States who may call on the assist-ance of experts or advisers; its chairman shall be a representative of the Commission.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Maltese

Hu g¢alhekk li l-Kumitat jippre∆enta ru¢u b¢ala l-forum naturali tad-"djalogu ƒivili", ji¿ifierir-rappre∆entant tassoƒjetà ƒivili organizzata li, minbarra l-assoƒjazzjonijiet ta' mini¢addem u l-unions, i¢addan ukoll organizzazzjonijiet li jirrappre∆entaw g¢add kbir ta'attivitajiet u interessi o¢ra soƒjali, ekonomiƒi, kulturali u ƒiviƒi.

English

That is why the Committee is the obvious choice as a forum for ‘civil dialogue’, thatis the representative of organised civil society, which also comprises organisationsrepresenting a wide range of other social, economic, cultural and civic interests, inaddition to associations of employers and trade unions.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net
Warning: Contains invisible HTML formatting

Maltese

Il-25 Rappre∆entant Permanenti normalment jiltaqg¢u kull ¿img¢a fi¢dan kumitat mag¢ruf b¢ala l-Kumitat tarRappre∆entanti Permanenti (Coreper).

English

The 25 Permanent Representatives usually meet each weekin acommittee known asthe Permanent Representatives Committee (Coreper).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Maltese

Il-Kumitat huwa magチmul minn rappreザentanti ta' l-awtori-tajiet nazzjonali ta' l-Istati Membri u ppresedut minn rappreザentant tal-Kummissjoni.

English

The Committee is composed of representatives of the Member States' national authorities and chaired by a representative of the Commission.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Maltese

Il-Ministru ta’l-Affarijiet Barranin se jkung¢alhekk, fl-istess ¢in, ir-rappre∆entant tal-Kunsill g¢all-politika barranija u ta‘sigurtà komuni kif ukoll membru talKummissjoni responsabbli g¢arrelazzjonijietesterni.

English

The Foreign Affairs Minister willthus be both the Council’s representative for the common foreign and securitypolicy and the member of the Commission responsible for external relations.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Maltese

Il-President ikollu d-dmir li jippresjedi u li jmexxi x-xog¢ol talKunsill Ewropew.Iwettaq ukoll ir-rwol ta’rappre∆entant g¢oli ta’l-Unjoni fil-qasam talPolitika Barranija u ta’Sigurtà Komuni.

English

The role of this president would be to chair and push forward the work of the European Council. He would also serve as a high level representative of the Union in the area of the common foreign and security policy.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Maltese

Il-President se jkollu d-dmir li jippresjedi u li jmexxi x-xog¢ol tal-Kunsill Ewropew.Iwettaq ukoll ir-rwol ta’rappre∆entant g¢oli ta’l-Unjoni fil-qasam talPolitika Barranija u tas-Sigurtà Komuni.

English

The role of this President will be to chair and push forward the work of the European Council. He or she will also serve as a high-level representative ofthe Union in the area of the common foreign and security policy.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Maltese

Il-kompo∆izzjoni Il-Kunsill tal-Ministri huwa mag¢mul minn rappre∆entant ma¢tur minn kull Stattal-Kunsill tal-Ministri Membru fuq livell ministerjali.

English

Composition of the The Council of Ministers is made up of one representative appointed by each Council of Ministers Member Stateat ministerial level.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Maltese

Il-korp ewlieni li jie±u d-deåi¿jonijiet fi ±danl-EMCDDA hu mag±ruf b±ala l-Bord Amministrattivli hu mag±mul minn rappre¿entant minn kull statmembru fl-UE; ¿ewõ rappre¿entanti millkummissjoni Ewropea; ¿ewõ persuni bi kwalifikig±olja fil-qasam tad-droga mag±¿ula millParlament Ewropew u numru ta' membriosservaturi li jinkludu n-Norveõja uorganizzazzjonijiet internazzjonali.

English

The EMCDDA’s main decision-making body is its Management Board which is composed of: one representative of each EU Member State; two representatives of the European Commission;twopersons highly qualified in the field of drugs designated by the European Parliament and a number of observer members, including Norway and international organisations.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Maltese

Ilperjodu tal-kariga jispi``a ma' dak il-perjodu(Regola 4(1) u (2) tarRegoli tal-Pro`edura).Membru li ma jer[ax ikun elett jibqa' fil-kariga tieg]u salftu] ta' lewwel sessjoni talParlament wara l-elezzjonijiet.Il-mandat ta' Membru jispi``a wkoll:•fil-ka\ tal- mewt, fid-data tal-mewt;•fil-ka\ ta' ri\enja, it-tali ri\enja trid tkun notifikata lillPresident talParlament bl-ispe`ifikar tad-data ta' metase tid]ol fl-effett, li ma tistax tkun aktar minn tliet xhurwara n-notifika; din in-notifika tie]u s-sura ta'dokument uffi`jali miktub quddiem is-Segretarju-{enerali jew ir-rappre\entant tieg]u, iffirmata minnu umill-Membru kon`ernat, u sottomess ming]ajrdewmien lillkumitat responsabbli li jni\\lu fl-a[endata' lewwel laqg]a ta' wara li tir`ievi d-dokument;•fil-ka\ ta' ]atra g]al dmirijiet inkompatibblimal-karigata' Membru talParlament Ewropew, mid-data li dik il]atra g]al dawk id-dmirijiet ti[i fis-se]]; ]atriet g]aldmirijiet inkompatibbli mal-kariga ta' Membru talParlament Ewropew skond il-li[i ta' xi Stat Membru

English

Their term of office expires at the same time asthat period (Rule 4(1) and (2) of the Rules of Procedure). A Member who is not re-elected remains in office untilthe opening of the first session of Parliament following theelections.A Member’s mandate also ends:•in the event of death, at the date of death;•in the event of resignation, such resignation must benotified to the President of Parliament specifying thedate on which it takes effect, which must not be morethan three months from notification; this notificationtakes the form of an official record drawn up in thepresence of the Secretary-General or his representative,signed by him and the Member concerned, andsubmitted without delay to the committee responsiblewhich will enter it on the agenda of the first meetingafter it receives the document;•in the event of appointment to duties incompatiblewith the office of a Member of the European Parliament, from the date on which the appointment to

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK