Ask Google

Results for sodisfazjon translation from Maltese to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

English

Info

Maltese

Lilmentatur esprima s-sodisfazjon tiegåu bir-riEultat u gåalhekk lOmbudsman gåalaq ilkaE.

English

The complainant expressed his satisfaction with the outcome and the Ombudsman therefore closed the case.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Bla ħsara għall-Artikolu 44 (1) l-Istati Membri jistgħu japplikaw tgħabija ta' 20.000000% lill-elementi ta' assi li jkunu assigurati, għas-sodisfazjon ta' l-awtoritajiet kompetenti ikkonċernati, b'kollateral fil-għamla ta' titoli maħruġa mill-gvernijiet reġjonali jew mill-awtoritajiet lokali ta' Żona A, b'depositi imqiegħda fl-istituzzjonijiet ta' kreditu ta' Żona A apparti minn l-istituzzjonijiet li jisilfu oħrajn, jew b'ċertifikati ta' depożitu jew strumenti simili maħruġa minn l-istituzzjonijiet ta' kreditu bħal dawk.

English

Without prejudice to Article 44(1) the Member States may apply a weighting of 20% to asset items which are secured, to the satisfaction of the competent authorities concerned, by collateral in the form of securities issued by Zone A regional governments or local authorities, by deposits placed with Zone A credit institutions other than the lending institution, or by certificates of deposit or similar instruments issued by such credit institutions.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Sal-31 ta' Diċembru 2006, l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri jistgħu jawtoriżżaw lill-istituzjonijiet ta' kreditu tagħhom li japplikaw 50.000000% ta' tgħhabija lejn riskju ta' self li jkun kollu jew kompletament assigurat għas-sodisfazjon tagħhom b'mortgages fuq uffiċji jew bini kummerċjali ta' skop multiplu li jisntabu fit-territorju ta' dawk l-Istati Membri li jippermettu 50.000000% tat-tgħabija tar-riskju, suġġetti għan dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin:

English

Until 31 December 2006, the competent authorities of the Member States may authorise their credit institutions to apply a 50% risk weighting to loans fully and completely secured to their satisfaction by mortgages on offices or on multi-purpose commercial premises situated within the territory of those Member States that allow the 50% risk weighting, subject to the following conditions:

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Fil-passat, Il-Kummissjoni Federali tal-Kummerċ ipprovdiet sodisfazjon lil ċittadini kemm ta’ l-Istati Uniti u wkoll ta’ pajjiżi oħra [10].

English

In the past, the Federal Trade Commission has provided redress for citizens of both the United States and other countries(10).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

riskji assigurati, għas-sodisfazjon ta' l-awtoritajiet kompetenti, b'kollateral f'għamla ta' sigurtajiet apparti minn dawk li hemm referenza dwarhom f' (f) basta li dawk is-sigurtajiet ma jkunux maħruġa mill-istituzjoni ta' kreditu innifisha, il-kumpanija paterna jew waħda mis-sussidjarji tagħhom, jew mill-klijent jew grupp ta' klijenti konnessi f'dak il-każ.

English

exposures secured, to the satisfaction of the competent authorities, by collateral in the form of securities other than those referred to in (f) provided that those securities are not issued by the credit institution itself, its parent company or one of their subsidiaries, or by the client or group of connected clients in question.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

is-self kollu u kompletament assigurat, għas-sodisfazjon ta' l-awtoritajiet kompetenti, b'mortgages fuq propjeta residenzjali li hija jew li sejra tkun okkupata jew mikrija minn dak li jissellef, is-self kollu u kompletament assigurat, għas-sodisfazjon ta' l-awtoritajiet kompetenti, b'ishma f'kumpaniji Fillandiżi ta' djar residenzjali, li joperaw bi qbil ma l-Att tal-Kumpaniji Fillandiżi tad-Djar ta' 1991 jew b'leġislazjoni ekwivalenti sussegwenti, fir-rigward ta' propjeta residenzjali li hija jew li sejra tkun okkupata jew mikrija minn dak li jissellef;

English

loans fully and completely secured, to the satisfaction of the competent authorities, by mortgages on residential property which is or will be occupied or let by the borrower, and loans fully and completely secured, to the satisfaction of the competent authorities, by shares in Finnish residential housing companies, operating in accordance with the Finnish Housing Company Act of 1991 or subsequent equivalent legislation, in respect of residential property which is or will be occupied or let by the borrower;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

self assigurat, għas-sodisfazjon ta' l-awtoritajiet kompetenti, b'morgages fuq propjeta residenzjali jew b'ishma f'kumpaniji ta' djar residenzjali Fillandiżi, li joperaw skond l-Att tal-Kumpaniji Fillandiżi tad-Djar ta' 1991 jew leġislazjoni ekwivalenti sussegwenti u tranżazzjonijiet ta' kiri li permezz tagħhom dak li jikri jżomm il-propjeta assoluta tal-propjeta residenzjali li jikri għat-tul sa kemm il-kerrej ma jkunx eżerċita l-għażla li jixtri, fil-każi kollha sa 50% għal valur tal-propjeta residenzjali ikkonċernata.

English

loans secured, to the satisfaction of the competent authorities, by mortgages on residential property or by shares in Finnish residential housing companies, operating in accordance with the Finnish Housing Company Act of 1991 or subsequent equivalent legislation and leasing transactions under which the lessor retains full ownership of the residential property leased for as long as the lessee has not exercised his option to purchase, in all cases up to 50 % of the value of the residential property concerned.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

unitajiet ta' assi salvagwardjati għas-sodisfazjon ta' l-awtoritajiet kompetenti, b'għamla kollaterali ta' gvernijiet ċentrali u banek ċentrali ta' Żona A b' sigurtajiet jew sigurtajiet maħruġa mill-Komunitajiet Ewropej jew b'depositu ta' flus imqiegħda ma l-istituzjoni li tislef jew b'ċertifikat ta' depositu jew strumenti simili maħruga minn u ippreżentati għand dan ta' l-aħħar;

English

asset items secured to the satisfaction of the competent authorities, by collateral in the form of Zone A central government or central bank securities or securities issued by the European Communities or by cash deposits placed with the lending institution or by certificates of deposit or similar instruments issued by and lodged with the latter;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

unitajiet ta' assi assigurati, għas-sodisfazjon ta' l-awtoritajiet kompetenti, b'kollaterali f'għamla ta' sigurtajiet maħruġa mill-EIB (BEI) jew minn banek ta' żvilupp multi-laterali;

English

asset items secured, to the satisfaction of the competent authorities, by collateral in the form of securities issued by the EIB or by multilateral development banks;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

jittrattaw ir-riskju bħala li kien ġie mwettaq mill-parti terza aktar milli mil-klijent, jekk ir-riskju jkun dirett u ggarantit mingħajr kundizzjonijiet minn dik il-parti terza, għas-sodisfazjon ta' l-awtoritajiet kompetenti,

English

treat the exposure as having been incurred to the third party rather than to the client, if the exposure is directly and unconditionally guaranteed by that third party, to the satisfaction of the competent authorities,

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

L-istess trattament japplika għal self assigurat, għas-sodisfazjon ta' l-awtoritajiet kompetenti, b'ishma f'kumpaniji Fillandiżi ta' djar residenzjali, li joperaw skond l-Att Fillandiż ta' Kumpaniji tad-Djar ta' l-1991 jew leġislazzjoni sussegwenti ekwivalenti li tkun simili għal self b'mortgage li hemm referenza dwaru fl-ewwel sub-paragrafu.

English

The same treatment applies to loans secured, to the satisfaction of the competent authorities, by shares in Finnish residential housing companies, operating in accordance with the Finnish Housing Company Act of 1991 or subsequent equivalent legislation which are similar to the mortgage loans referred to in the first subparagraph.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Is-sigurtajiet użati bħala kollateral għandhom ikunu ivvalutati bil-prezz tas-suq, ikollhom valur li jeċċedi r-riskju iggarantit u jkunu jew innegozjati fuq il-borża jew effettivament negozjabbli u regolarment ikkwotati fuq suq operat taħt l-awspiċji ta' operaturi professjonali rikonoxxuti u jippermettu, għas-sodisfazjon ta' l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri ta' oriġini ta' l-istituzjoni ta' kreditu, għall-istabbiliment ta' prezz objettiv hekk li l-eċċess tal-valur tas-sigurtajiet jista jkun ivverifikat fi kwalunkwe żmien.

English

The securities used as collateral must be valued at market price, have a value that exceeds the exposures guaranteed and be either traded on a stock exchange or effectively negotiable and regularly quoted on a market operated under the auspices of recognised professional operators and allowing, to the satisfaction of the competent authorities of the Member State of origin of the credit institution, for the establishment of an objective price such that the excess value of the securities may be verified at any time.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Il-valur tal-propjeta għandu jkun ikkalkulat, għas-sodisfazjon ta' l-awtoritajiet kompetenti, fuq il-bażi ta' normi stretti ta' valutazjoni stabbiliti b'liġi, b'regolament jew b'disposizzjonijiet amministrattivi.

English

The value of the property shall be calculated, to the satisfaction of the competent authorities, on the basis of strict valuation standards laid down by law, regulation or administrative provisions.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Mingħajr preġudizju għall-Artikolu 44 (1) l-Istati Membri jistgħu japplikaw tgħabija ta' 20% lill-unitajiet ta' assi li jkunu assigurati, għas-sodisfazjon ta' l-awtoritajiet kompetenti ikkonċernati, b'kollateral fil-għamla ta' sigurtajiet maħruġa mill-gvernijiet reġjonali jew mill-awtoritajiet lokali ta' Żona A, b'depositi imqiegħda fl-istituzjonijiet ta' kreditu ta' Żona A apparti minn l-istituzjonijiet li jisilfu oħrajn, jew b'ċertifikati ta' depositu jew strumenti simili maħruġa minn l-istituzjonijiet ta' kreditu bħal dawk.

English

Without prejudice to Article 44(1) the Member States may apply a weighting of 20 % to asset items which are secured, to the satisfaction of the competent authorities concerned, by collateral in the form of securities issued by Zone A regional governments or local authorities, by deposits placed with Zone A credit institutions other than the lending institution, or by certificates of deposit or similar instruments issued by such credit institutions.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

L-Istati Membri jistgħu japplikaw tgħabija ta' 50% lejn l-unitajiet ta' off-balance-sheet li jkunu sigurtajiet jew garanziji li jkollhom karattru ta' sostituti ta' kreditu u li huma iggarantiti bis-sħieħ, għas-sodisfazjon ta' l-awtoritajiet kompetenti, b'mortgages li jilħqu il-kundizzjonijiet stabbiliti f'paragrafu 1 (c) (1), suġġett li dak li jkun iggarantixxa jkollu dritt dirett għall-kollateral bħal dak.

English

The Member States may apply a 50 % weighting to off-balance-sheet items which are sureties or guarantees having the character of credit substitutes and which are fully guaranteed, to the satisfaction of the competent authorities, by mortgages meeting the conditions set out in paragraph 1(c)(1), subject to the guarantor having a direct right to such collateral.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Meta riskju potenzjali joriġina minn tranżazzjonijiet off-balance-sheet jkun kollu u kompletament assigurat, għas-sodisfazjon ta' l-awtoritajiet kompetenti, bi kwalunkwe mill-unitajiet ta' l-assi rikonoxxuri bħala kollateral f'paragrafu 1 (a) (7) i (b) (11), it-tgħabijiet ta' 0% jew 20% għandhom ikunu applikabbli jiddependi mill-kollateral f'dak il-każ.

English

Where the potential exposure arising from off-balance-sheet transactions is fully and completely secured, to the satisfaction of the competent authorities, by any of the asset items recognised as collateral in paragraph 1(a)(7) and (b)(11), weightings of 0 % or 20 % shall apply depending on the collateral in question.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Sal-31 ta' Diċembru 2006, l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri jistgħu jawtoriżżaw lill-istituzjonijiet ta' kreditu tagħhom li japplikaw 50% ta' tgħhabija lejn riskju ta' self li jkun kollu jew kompletament assigurat għas-sodisfazjon tagħhom b'mortgages fuq uffiċji jew bini kummerċjali ta' skop multiplu li jisntabu fit-territorju ta' dawk l-Istati Membri li jippermettu 50% tat-tgħabija tar-riskju, suġġetti għan dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin:

English

Until 31 December 2006, the competent authorities of the Member States may authorise their credit institutions to apply a 50 % risk weighting to loans fully and completely secured to their satisfaction by mortgages on offices or on multi-purpose commercial premises situated within the territory of those Member States that allow the 50 % risk weighting, subject to the following conditions:

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

B'danakollu, jekk l-merkanzija tkun għaddiet minn operazzjoni ta' tiswija jew restawr li jkunu saru meħtieġa minħabba avveniment imprevedibbli li jkun ġara wara u barra mit-territorju doganali tal-Komunità, u li l-eżistenza tiegħu tkun ġiet stabbilita għas-sodisfazjon ta' l-awtoritajiet doganali, eżemzjoni mid-dazji ta' l-importazzjoni għandha tingħata bil-kondizzjoni li l-valur tal-merkanzija ritornata ma jkunx ogħla, bħala riżultat ta' dik l-operazzjoni, mill-valur fil-mument ta' l-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità.

English

However, if goods have undergone an operation consisting of repair or restoration to good condition which became necessary as a result of unforeseen circumstances which arose outside the customs territory of the Community, this being established to the satisfaction of the customs authorities, relief from import duties shall be granted provided that the value of the returned goods is not higher, as a result of such operation, than their value at the time of export from the customs territory of the Community.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

ikunu għaddew b'sodisfazjon mill-verifiki organoleptiċi, parasinoloġiċi, kemikali u mikrobioloġiċi stabbiliti għal ċerti kategoriji ta' prodotti tas-sajd bid-Direttiva 91/493/KEE u fl-implementazzjoni tad-deċiżjonijiet dwar dawn.

English

have satisfactorily undergone the organoleptic, parasitological, chemical and microbiological checks laid down for certain categories of fishery products by Directive 91/493/EEC and in the implementing decisions thereto.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Femminili jistgħu jkunu użati għal ġbir ta' embrijuni jew ova biss jekk jilħqu, għas-sodisfazjon tal-veterinarju uffiċjali, il-ħtiġijiet tad-Direttivi relevanti dwar kummerċ intra-Komunitarju f'annimali ħajjin għat-tnissil u produzzjoni tar-razza kkonċernata,

English

Females may be used for the collection of embryos or ova only if they meet, to the satisfaction of the official veterinarian, the requirements of the relevant Directives on intra-Community trade in live animals for breeding and production for the breed concerned,

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK