Ask Google

Results for tippreparahom translation from Maltese to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

English

Info

Maltese

B'mod partikolari ta’ min jinnota illi l-konsumaturi jaċċettaw il-prodotti pproċessati minħabba li huma faċli biex tippreparahom.

English

In particular it is worth noting that consumers are receptive to processed products because they are easy to prepare.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Iftaħ il-pakkett tas-siringa u l-labra tas-sigurtà sabiex tagħmilha aktar faċli li tiġbor kull oġġett hekk kif tippreparahom għall-injezzjoni tiegħek.

English

Peel open the packaging of the syringe and safety needle to make it easier to pick up each item as you prepare for your injection.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Din l-għażla se jkollha adegwatament fil-mira l-ħtiġijiet tal-intrapriżi ekoinnovattivi ż-żgħar u ta’ daqs medju billi tenfasizza n-netwerking u tippreparahom aħjar sabiex jisfruttaw l-opportunitajiet tas-suq li huma disponibbli (pereżempju billi żżid l-istat ta’ tħejjija tagħhom għas-suq).

English

The Option will adequately target the needs of eco-innovative SMEs by highlighting networking and better preparing them for exploiting the available market opportunities (by, for instance, increasing their market readiness).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Din tippreparahom għall-ħajja f'dinja moderna, l-iskola għandha tpoġġi lill-individwi fuq il-mogħdija tat-tagħlim tul il-ħajja.

English

If it is to prepare them for a life in the modern world, school must set people on the path to a lifetime of learning.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

L-Istati Membri m’għadhomx jistgħu jaffordjaw li ma ma jkollhomx sistema effiċjenti tat-tagħlim ta’ l-adulti, integrata flimkien ma’ l-istrateġija għat-tagħlim tul il-ħajja, li tipprovdi lill-parteċipanti b’aktar aċċess għas-suq tax-xogħol, aktar integrazzjoni soċjali u tippreparahom għal xjuħija attiva fil-futur.

English

Member States can no longer afford to be without an efficient adult learning system, integrated into their lifelong learning strategy, providing participants with increased labour market access, better social integration and preparing them for active ageing for the future.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

L-UE għandha tgħin liċ-ċittadini tagħha billi tippreparahom b’ħiliet li jistgħu jgħinuhom jadattaw ma’ realtajiet li qed jinbidlu u anki turi solidarjetà ma’ dawk li huma milquta ħażin biex tassigura li dawk l-aktar vulnerabbli jibqgħu parti mis-soċjetà.

English

The EU needs to support its citizens by equipping them with tools that can help them adapt to changing realities and to show solidarity with those who are affected negatively in order to ensure that the most vulnerable are kept on board.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

L-għan tal-Kummissjoni hu li jippermetti l-pajjiżi li qed jirċievu l-għajnuna tal-PHARE jiġġestixxu l-fondi tal-Komunità taħt is-sistema deċentralizzata estiża ("EDIS") sabiex jakkwistaw, qabel l-adeżjoni, esperjenza prattika suffiċjenti fil-ġestjoni ta' sistema deċentralizzata bis-sħiħ, u għalhekk tippreparahom biex jiġġestixxu l-fondi strutturali b'mod effettiv ma' l-adeżjoni (f'ambjent ta' maniġment maqsum).

English

The Commission's objective is to enable the recipient countries of Phare assistance to manage Community funds under the extended decentralisation system ("EDIS") in order to acquire, before accession, sufficient practical experience in the management of a fully decentralised system, and thus prepare them to manage effectively structural funds upon accession (in a shared management environment).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Maltese

L-għan tal-Kummissjoni hu li tippermetti lill-pajjiżi li qed jirċievu l-għajnuna tal-PHARE jiġġestixxu l-fondi tal-Komunità taħt is-Sistema Deċentralizzata Estiża ("EDIS") sabiex jakkwistaw, qabel l-adeżjoni, esperjenza prattika suffiċjenti fil-ġestjoni ta' sistema deċentralizzata għal kollox, u għalhekk tippreparahom biex jiġġestixxu l-fondi strutturali b'mod effettiv malli jsiru membri (f'ambjent ta' ġestjoni maqsuma).

English

The Commission's objective was to enable the recipient countries of Phare assistance to manage Community funds under the Extended Decentralised Implementation System (EDIS) in order to acquire before accession, sufficient practical experience in the management of a fully decentralised system, and thus prepare them to effectively manage structural funds upon accession (in a shared management environment).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Maltese

L-għan tal-Kummissjoni hu li tippermetti lill-pajjiżi li qed jirċievu l-għajnuna ta’ qabel l-adeżjoni jiġġestixxu l-fondi tal-Komunità taħt l-EDIS sabiex jakkwistaw, qabel l-adeżjoni, esperjenza prattika suffiċjenti fil-ġestjoni ta' sistema kompletament deċentralizzata, u għalhekk tippreparahom biex jiġġestixxu l-Fondi Strutturali b'mod effettiv mal-adeżjoni (f'ambjent ta' ġestjoni konġunta).

English

The Commission's objective is to enable the recipient countries of pre-accession assistance to manage Community funds under EDIS in order to acquire, before accession, sufficient practical experience in the management of a fully decentralised system, and thus prepare them to effectively manage Structural Funds upon accession (in a shared management environment).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

L-għan tal-Kummissjoni huwa li tippermetti lill-pajjiżi li jirċievu l-għajnuna tal-Phare li jamministraw il-fondi tal-Komunità taħt l-EDIS sabiex, qabel l-adeżjoni, jiksbu esperjenza prattika biżżejjed fil-ġestjoni ta’ sistema totalment deċentralizzata, u b’hekk tippreparahom biex jamministraw b’mod effettiv il-fondi strutturali malli sseħħ l-adeżjoni (f’ambjent ta’ amministrazzjoni maqsuma).

English

The Commission's objective is to enable the recipient countries of Phare assistance to manage Community funds under EDIS in order to acquire before accession, sufficient practical experience in the management of a fully decentralised system, and thus prepare them to effectively manage structural funds upon accession (in a shared management environment).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Tagħmel użu aktar sistematiku tal-mezzi ta’ informazzjoni biex tinforma lill-migranti dwar il-kundizzjonijiet għad-dħul fil-pajjiż, l-obbligi u d-drittijiet tagħhom, inklużi dawk fundamentali, u biex tippreparahom għall-integrazzjoni kienu wkoll rilevanti b’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali f’pajjiżi terzi.

English

Make more systematic use of information channels to inform migrants about admission conditions, their obligations and rights, including fundamental rights, and to prepare them for integration where relevant also in cooperation with the social partners in third countries.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

F’dak li għandu x’jaqsam mal-istruttura azzjonarja ta’ ČAH, l-awtoritajiet Ċeki kkjarifikaw li l-għan ta’ ČAH kien li "tissepara" l-kumpaniji u li ttejjeb l-aċċess tagħhom għal finanzjament kummerċjali, filwaqt li tippreparahom għall-privatizzazzjoni ppjanata.

English

As regards the ČAH holding structure, the Czech authorities clarified that the purpose of ČAH was to "unbundle" the companies and to improve their access to commercial financing and prepare them for the planned privatisation.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Maltese

L-għan ta’ ČAH huwa li tirristruttura l-kumpaniji miġbura flimkien fi ħdan il-kumpanija possedenti, li tiffaċilita l-aċċess tagħhom għall-finanzjament kummerċjali u li tippreparahom għall-privatizzazzjoni li ġejja.

English

ČAH's purpose is to restructure the companies grouped within the holding company, to facilitate their access to commercial financing, and to prepare them for the upcoming privatisation.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Merkanzija maħżuna għandha titħalla tgħaddi mil-modi ta' maniġġjar tas-soltu biex tittejjeb il-kwalità ta' l-imballaġġ jew tas-suq tagħhom jew biex tippreparahom għall-ġarr, bħall-ħatt tat-tagħbija, il-ġbir tal-pakketti flimkien, l-għażla u l-ikklassifikar, u l-ippakkjar mill-ġdid.

English

Warehoused goods shall be allowed to undergo usual forms of handling to improve their packaging or marketable quality or to prepare them for shipment, such as breaking bulk, grouping of packages, sorting and grading, and repacking.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Billi, sabiex tiġi pprovduta risposta malajr għal dak li jistennew iċ-ċittadini ta' pajjiżi Komunitarji li għandhom diplomi ta' edukazzjoni ogħla mogħtija mal-kompletar ta' l-edukazzjoni u t-taħriġ professjonali maħruġa fi Stat Membru ta' xort' oħra minn dik li fih huma jixtiequ jwettqu l-professjoni tagħhom, metodu ieħor ta' rikonoxximent ta' dawn id-diplomi għandu wkoll jitwaqqaf sabiex ikun possibbli għal dawk kollha kkonċernati biex iwettqu dawk l-attivitajiet professjonali kollha li fi Stat Membru ospitanti huma dipendenti fuq il-kompletar ta' edukazzjoni u taħriġ post-sekondarju, sakemm dawn għandhom dik id-diploma li tippreparahom għal dawk l-attivitajiet mogħtija mal-kompletar ta' kors ta' studji li jdum mill-inqas tliet snin u maħruġ fi Stat Membru ieħor;

English

Whereas, in order to provide a rapid response to the expectations of nationals of Community countries who hold higher-education diplomas awarded on completion of professional education and training issued in a Member State other than that in which they wish to pursue their profession, another method of recognition of such diplomas should also be put in place such as to enable those concerned to pursue all those professional activities which in a host Member State are dependent on the completion of post-secondary education and training, provided they hold such a diploma preparing them for those activities awarded on completion of a course of studies lasting at least three years and issued in another Member State;

Last Update: 2014-10-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Lgħanijiet ta’ din l-organizzazzjoni huma: li titqabad mal-problemi ta’ l-iżolament assoċjati maż-żoni rurali; li tgħin linnies rurali jagħmlu l-aħjar użu mill-appoġġ provdut permezz talproġetti ta’ sħubija għalliżvilupp rurali; u li tippreparahom għall-implimentazzjoni talproġetti ta’ inizjattiva lokali.Eżempji bħal dawn inkludew:• Proġett ta’ ġemellaġġ ‘Preparazzjoni għall-Programmi ta’ Inizjattiva Komunitarja u ż-Żieda tal-kapaċità ta’ Assorbiment għall-Fondi Strutturali l-Litwanja’ (PHARESPP III). Dan kellu x’jaqsam ma’ liżvilupp ta’ netwerks istituzzjonali eżistenti inkluż biex jiġu implimentati lProgrammi ta’ Inizjattiva Komunitarja.• L-esperjenza miksuba mill-proġett bilaterali ‘Il-Prog-ramm tas-Sħubiji Rurali’ għamlet kontribuzzjoni sini-kanti biex jitwessgħu l-kapaċità u l-għaren fuq diversi livelli.

English

The aims of this organisation are to tackle the problems of isolation associated with rural areas, to help rural people to make best use of the support provided through rural development partnership projects and to prepare them for the implementation of local initiative projects.Such examples are described below.• ‘Preparation for the community initiative programmes and increasing the absorption capacity for Structural Funds in Lithuania’ (Phare-SPP III), a twinning project, was concerned with developing existing institutional networks including implementing the community initiative programmes.• Experience gained from the ‘Rural partnerships’ programme bilateral project made a significant contribution to expanding capacity and knowledge at various levels.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK