Ask Google

Results for opiniodawczej translation from Polish to Czech

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Polish

Czech

Info

Polish

sprawozdawca komisji opiniodawczej

Czech

navrhovatel

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Polish

Za uzasadnienia te odpowiada sprawozdawca komisji opiniodawczej.

Czech

1 obsahuje stanovisko návrh na změnu textu, který byl postoupen výboru, popřípadě s krátkým odůvodněním.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Polish

Za uzasadnienia te odpowiada sprawozdawca komisji opiniodawczej.

Czech

7Viz příslušné rozhodnutí konference předsedů reprodukované v příloze XVIII jednacího řádu. - 32 -

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Polish

Opinie dotycz4wyl1cznie kwestii, kt6re wchodz4w zakres kompetencji komisji opiniodawczej.

Czech

Stanovisko se zabfi_BAR_ pouze z 6 le Z i to st rni , kterd spadaji do piislu3nostivfboru, kterj jej piedklid6.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Polish

Opinie dotyczą wyłącznie kwestii, które wchodzą w zakres kompetencji komisji opiniodawczej.

Czech

Stanovisko se zabývá pouze záležitostmi, které spadají do příslušnosti výboru, který jej předkládá.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Opinie dotyczą wyłącznie kwestii, które wchodzą w zakres właściwości komisji opiniodawczej.

Czech

Stanovisko se zabývá pouze záležitostmi, které spadají do příslušnosti výboru, který jej předkládá.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

W takiej sytuacji odpowiednie służby konsultują się z w ramach procedury opiniodawczej z inspektorem ochrony danych.

Czech

V takovém případě požádají příslušná oddělení o stanovisko inspektora ochrany údajů.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Za Za uzasadnienia uzasadnienia te te odpowiada odpowiada sprawozdawcasprawozdawca komisji opiniodawczej. Nie sE one poddawane pod glosowanie.

Czech

I obsahujestanovisko ndvrh na andnu textu, ktery byl postoupenvyboru, po pi f p ad E s kr6tkym odfivodndnim.Za toto odfrvodndni je odpovddny autor n6vrhu a nehlasujese o nEm.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Przewodniczący i sprawozdawca komisji opiniodawczej są zapraszani do udziału w posiedzeniach komisji przedmiotowo właściwej z głosem doradczym, o ile posiedzenia dotyczą kwestii wspólnej dla obu komisji.

Czech

Předseda a navrhovatel výboru, od něhož se žádá stanovisko, jsou přizváni k účasti na schůzích příslušného výboru jako poradci, pokud se jednání týká záležitostí společného zájmu.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 7
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Przewodniczqcy i sprawozdawca komisji opiniodawczej s4 zapraszani do udzialu wposiedzeniach komisji przedmiotowo wla$ciwej z glosem doradczym,o ile posiedzenia dotyczqkwestii wsp6lnej dla obu komisji.

Czech

Piedseda a navrhovatelqfbonr, od nEhoZ se Lidh stanovisko,jsou piizvani k ridasti naschrizich piisluindho qiboru jako poradci, pokud se jedndni tykir zileLitosti spoledndho z6jmu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

- sprawozdawca oraz sprawozdawca komisji opiniodawczej starają się osiągnąć porozumienie co do tekstów, które każdy z nich proponuje swojej komisji, oraz co do stanowisk zajmowanych wobec poprawek,

Czech

- zpravodaj a navrhovatel se snaží dohodnout se na zněních, které předkládají výborům, a na postoji k pozměňovacím návrhům;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Obejmuje ocenę ryzyka związanego z papierami wartościowymi, czy to nabywanymi w związku z zarządzaniem funduszami własnymi i rezerwami zagranicznymi EBC, czy to przyjmowanymi jako zabezpieczenie w operacjach kredytowych Eurosystemu. Pełnienie funkcji opiniodawczej na rzecz instytucji unijnych i władz krajowych.

Czech

Sledování finančních rizik: Do této oblasti spadá posuzování rizik spojených s cennými papíry, ať již nakoupenými v rámci investice vlastních prostředků a devizových rezerv ECB nebo s těmi cennými papíry, které byly přijaty jako kolaterál v úvěrových operacích Eurosystému.

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

- komisja przedmiotowo właściwa przyjmuje poprawki komisji opiniodawczej bez głosowania, jeśli dotyczą one aspektów, które przewodniczący komisji przedmiotowo właściwej uzna, na podstawie załącznika VI i po konsultacji z przewodniczącym komisji opiniodawczej, za wchodzące w zakres kompetencji komisji opiniodawczej, oraz jeśli nie są one sprzeczne z innymi elementami sprawozdania.

Czech

- příslušný výbor přijme bez hlasování pozměňovací návrhy výboru, od něhož se žádá stanovisko, pokud se týkají záležitostí, které předseda příslušného výboru pokládá podle přílohy VI po konzultaci s předsedou výboru, od něhož se žádá stanovisko, za záležitosti spadající do jeho působnosti a které nejsou v rozporu s jinými částmi zprávy.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

3.5 Komitet uważa również, że istotne jest ścisłe i zgodne z przepisami rozporządzenia nr 1408/71 wypełnianie funkcji opiniodawczej przez Komitet Doradczy ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących, powołany na mocy tytułu V tegoż rozporządzenia.

Czech

Stejně tak se Výbor domnívá, že je třeba důsledně a ve shodě s nařízením č. 1408/71 respektovat poradní úlohu Poradního výboru pro otázky sociálního zabezpečení migrujících pracovníků, jenž byl ustaven hlavou V zmíněného nařízení.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

46 oraznastEpuj4ce postanowienia uzupelniaj4ce: kalendarz prac jest ustalanywsp6lnie przez obie komisje; sprawozdawca oraz sprawozdawca komisji opiniodawczej starajq siE osi4gnqiporozumienie co do tekst6w,kt6re ka2dy znich proponuje swojej komisji, oraz codo stanowisk zajmowanych wobec poprawek;

Czech

Pokud podle ndzoru Konference piedsedri spad6 trditri otiska t6mdi stejnou mdrou do pfisobnostidvou qfboru, nebo pokud ruznd d6sti dand otiizky spadaji do ptsobnosti dvou rrimych vyboru, pouZije se dl6nek 46 spolu s rr i Ze uvedenfini ustanovenimi:

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Ogólne odnowienie procesu barcelońskiego, propagowanie opiniodawczej funkcji i większego angażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego przez władze polityczne to główne tematy eurośródziemnomorskiego szczytu rad społeczno-gospo-darczych oraz podobnych instytucji, który odbył się w Ammanie (Jordania) w dniach 20–21 listopada 2005 r.

Czech

Celkové obnovení barcelonského procesu, podpora poradní funkce a širší zapojení občanské společnosti prostřednictvím politických orgánů byly hlavními tématy Evropsko-středomořského summitu hospodářských a sociálních rad a podobných institucí v r. 2005, který se uskutečnil ve dnech 20. a 21. listopadu 2005 v Ammánu (Jordánsko).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

2. Niezależnie od prawa, o którym mowa w ust. 1, każda osoba zatrudniona w Parlamencie Europejskim może złożyć do organu upoważnionego do mianowania odwołanie w rozumieniu art. 90 regulaminu pracowniczego odnoszące się do kwestii związanej z przetwarzaniem danych osobowych. W takiej sytuacji odpowiednie służby konsultują się z w ramach procedury opiniodawczej z inspektorem ochrony danych.

Czech

2. Nezávisle na právu uvedeném v odstavci 1 může každá osoba zaměstnaná Evropským parlamentem ve smyslu článku 90 služebního řádu úředníků podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů k orgánu oprávněnému ke jmenování. V takovém případě požádají příslušná oddělení o stanovisko inspektora ochrany údajů.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

2. W przypadku dokumentów o charakterze legislacyjnym w rozumieniu art. 40 ust. 1 wydanie opinii polega na złożeniu propozycji zmian w rozpatrywanym przez komisję tekście, w razie potrzeby wraz ze zwięzłymi uzasadnieniami. Za uzasadnienia te odpowiada sprawozdawca komisji opiniodawczej. Nie są one poddawane pod głosowanie. W razie potrzeby komisja może przedstawić w formie pisemnej zwięzłe uzasadnienie dotyczące całego tekstu opinii.

Czech

2. V případě dokumentů legislativní povahy podle ustanovení čl. 40 odst. 1 obsahuje stanovisko návrh na změnu textu, který byl postoupen výboru, popřípadě s krátkým odůvodněním. Za toto odůvodnění je odpovědný autor návrhu a nehlasuje se o něm. V případě potřeby předloží výbor krátké odůvodňující stanovisko k dokumentu jako celku.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

3.5 Komitet uważa również, że istotne jest ścisłe i zgodne z przepisami rozporządzenia nr 1408/71 wypełnianie funkcji opiniodawczej przez Komitet Doradczy ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących, powołany na mocy tytułu V tegoż rozporządzenia. Komitet ten, złożony głównie z przedstawicieli związków zawodowych i przedsiębiorców, jest bezpośrednim forum, dzięki któremu podmioty społeczno-gospodarcze przekazują swe stanowisko instytucjom w formie opinii lub propozycji dotyczących zmian w dziedzinie zabezpieczenia społecznego na szczeblu wspólnotowym.

Czech

3.5. Stejně tak se Výbor domnívá, že je třeba důsledně a ve shodě s nařízením č. 1408/71 respektovat poradní úlohu Poradního výboru pro otázky sociálního zabezpečení migrujících pracovníků, jenž byl ustaven hlavou V zmíněného nařízení. Zmíněný výbor, složený především ze zástupců odborů a zaměstnavatelů, představuje místo, kde mohou hospodářští a sociální činitelé – prostřednictvím stanovisek a návrhů – přímo vyjádřit svůj názor na úpravy týkající se sociálního zabezpečení na úrovni Unie.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK