Ask Google

Results for ugorowane translation from Polish to Danish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Polish

Danish

Info

Polish

Grunty ugorowane

Danish

Brakjord

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Grunty ugorowane

Danish

Arealer, der ligger brak

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Grunty ugorowane bez dopłat

Danish

Brakjord uden tilskud

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Grunty ugorowane bez subsydiów

Danish

Brakjord uden tilskud

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Grunty ugorowane objęte dopłatami”;

Danish

Brakjord med betaling af tilskud.«

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Podpozycje pozycji 146 »Grunty ugorowane«:

Danish

Underrubrikker til rubrik 146 (»Brakjord«)

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Grunty ugorowane objęte płatnością subsydiów, nieużytkowane gospodarczo

Danish

Brakjord med braklægningstilskud uden økonomisk udbytte

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

• Można byłoby objąć uprawą ugorowane grunty rolne, a na mniej żyznych gruntach rolnych można byłoby sadzić drzewa.

Danish

• brakjord kan inddrages i produktionen, og der kan plantes træer på mindre frugtbar landbrugsjord

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Grunty ugorowane: Obejmuje wszystkie grunty orne włączone w system płodozmianowy, uprawiane czy też nie, ale nie przeznaczone do produkcji plonów w ciągu roku uprawy.

Danish

Brakjord: Omfatter al agerjord, som indgår i omdrift, som bearbejdes eller ikke bearbejdes, men hvorpå der ikke høstes i løbet af driftsåret.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Do celów art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 grunty ugorowane, które zostały obsadzone uprawami stałymi wykorzystywanymi do celów określonych w art. 55 lit. b) tego rozporządzenia oraz grunty, które zostały obsadzone uprawami stałymi i które są również przedmiotem wniosku dotyczącego pomocy dla upraw energetycznych, złożonego na podstawie art. 88 tego rozporządzenia, uważane są za hektary kwalifikujące się do wykorzystania, odpowiednio, uprawnień z tytułu ugorowania oraz uprawnień do płatności.

Danish

Med henblik på anvendelse af artikel 51 i forordning (EF) nr. 1782/2003 anses udtaget jord med permanente afgrøder, der bruges til formålene i nævnte forordnings artikel 55, litra b), og jord med permanente afgrøder, som også er omfattet af en ansøgning om støtte til energiafgrøder som omhandlet i nævnte forordnings artikel 88, for støtteberettigede hektarer ved brugen af henholdsvis udtagningsrettigheder og betalingsrettigheder.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Do celów art. 54 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 grunty ugorowane, które zostały obsadzone uprawami stałymi, i mają być wykorzystane do celów określonych w art. 6 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1251/1999, oraz które korzystały z płatności obszarowej na rok 2003, określonej w art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia, uważane są za hektary kwalifikujące się do wykorzystania uprawnień z tytułu ugorowania określonych w art. 53 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

Danish

Med henblik på anvendelse af artikel 54, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003 anses udtaget jord med permanente afgrøder, der skal bruges til formålene i artikel 6, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999, og som der blev ydet den i nævnte forordnings artikel 2, stk. 2, omhandlede arealbetaling for 2003, for støtteberettigede hektarer ved brugen af de i artikel 53 i forordning (EF) nr. 1782/2003 omhandlede udtagningsrettigheder.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

do celów art. 63 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, grunty ugorowane, które zostały obsadzone uprawami stałymi, i mają być wykorzystane do celów określonych w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1251/1999, oraz które korzystały z płatności obszarowej na rok 2003, określonej w art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia, uważane są za hektary kwalifikujące się do ustanowienia uprawnień z tytułu ugorowania;

Danish

med henblik på anvendelse af artikel 63, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003 udtaget jord med permanente afgrøder, der skal bruges til formålene i artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1251/1999, og som der blev ydet den i nævnte forordnings artikel 2, stk. 2, omhandlede arealbetaling for 2003, for støtteberettigede hektarer ved fastlæggelsen af udtagningsrettigheder.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Ponadto, zważywszy że w modelu regionalnym przewidzianym w art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 rokiem referencyjnym do ustanowienia uprawnień do płatności jest pierwszy rok stosowania systemu, który przewidziany jest w art. 38 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 795/2004, należy uściślić, że grunty ugorowane, które zostały obsadzone uprawami stałymi wykorzystywanymi do celów określonych w art. 55 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz grunty, które zostały obsadzone uprawami stałymi i które są również przedmiotem wniosku pomocowego dla upraw energetycznych złożonego na podstawie art. 88 tego rozporządzenia, traktowane są jako hektary kwalifikujące się do ustanowienia i wykorzystania uprawnień do płatności.

Danish

Da referenceåret for fastlæggelse af betalingsrettigheder i den regionale model som omhandlet i artikel 59 i forordning (EF) nr. 1782/2003 er det første år for anvendelse af ordningen som omhandlet i artikel 38, stk. 1, i forordning (EF) nr. 795/2004, er det desuden hensigtsmæssigt at specificere, at udtaget jord med permanente afgrøder, der bruges til formålene i artikel 55, litra b), i forordning (EF) nr. 1782/2003, og jord med permanente afgrøder, som også er omfattet af en ansøgning om den i nævnte forordnings artikel 88 omhandlede støtte til energiafgrøder, bør anses for støtteberettigede hektarer ved fastlæggelsen og brugen af betalingsrettigheder.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

W szczególności w ramach poprzedniego systemu dla roślin uprawnych przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1251/1999 z dnia 17 maja 1999 r. ustanawiającym system wsparcia dla producentów niektórych roślin uprawnych [4], grunty ugorowane, które zostały obsadzone uprawami stałymi wykorzystywanymi do produkcji surowców, oraz grunty obsadzone uprawami wielorocznymi, kwalifikowały się do płatności obszarowych.

Danish

Under den tidligere ordning for markafgrøder som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 af 17. maj 1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder [4] blev der ydet arealbetalinger for udtaget jord, der var udlagt med permanente afgrøder til produktion af råvarer, og jord, der var beplantet med flerårige kulturer.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

w których więcej niż 75 % gruntów ornych jest wykorzystywane do produkcji traw lub innych pastewnych roślin zielnych, ugorowane, wykorzystywane do uprawy roślin strączkowych, lub będące połączeniem tych zastosowań, pod warunkiem że grunty orne nieobjęte tymi zastosowaniami nie przekraczają 30 hektarów;

Danish

hvor mere end 75 % af agerjorden anvendes til produktionen af græs eller andet grøntfoder er braklagt, eller anvendes til dyrkning af bælgfrugter eller er omfattet af en kombination af disse anvendelser, forudsat at den agerjord, der ikke er dækket af disse anvendelser, ikke overstiger 30 hektar

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

W przypadku gdy grunty orne takich gospodarstw rolnych obejmują więcej niż 10 hektarów, na gruntach tych muszą występować co najmniej dwie różne uprawy, a żadna z tych upraw nie może przekraczać 75 % gruntów ornych, chyba że uprawa główna to trawy lub inne pastewne rośliny zielne lub grunty ugorowane.

Danish

Hvis sådanne bedrifters agerjord dækker mere end 10 hektar, skal der være mindst to forskellige afgrøder på denne agerjord og ingen af disse afgrøder må dække mere end 75 % af agerjorden, medmindre hovedafgrøden er græs eller andet grøntfoder eller braklagt jord.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

w których więcej niż 75 % gruntów ornych jest wykorzystywanych do produkcji traw lub innych pastewnych roślin zielnych, jest ugorowane lub jest połączeniem tych zastosowań, pod warunkiem że grunty orne nieobjęte tymi zastosowaniami nie przekraczają 30 hektarów;

Danish

hvor mere end 75 % af agerjorden anvendes til produktion af græs eller andet grøntfoder eller er braklagt eller er omfattet af en kombination af disse anvendelser, forudsat at den agerjord, der ikke er dækket af disse anvendelser, ikke overstiger 30 hektar

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Należy przewidzieć wyjątki dla gospodarstw, które już spełniają cele dywersyfikacji upraw na skutek tego, że ich znaczącą część stanowią użytki zielone lub grunty ugorowane, dla wyspecjalizowanych gospodarstw dokonujących corocznie rotacji swoich działek lub dla gospodarstw, które ze względu na swoje położenie geograficzne miałyby nadmierne trudności we wprowadzaniu trzeciej uprawy.

Danish

Der bør fastsættes undtagelser for landbrug, der allerede opfylder målene for afgrødediversificering som følge af i betydeligt omfang at være dækket af græsarealer eller brakjord, specialiserede landbrug, der veksler afgrøder på deres parceller hvert år, eller for landbrug, der på grund af deres geografiske beliggenhed vil opleve store vanskeligheder ved at introducere en tredje afgrøde.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Obszary proekologiczne powinny zatem składać się z obszarów bezpośrednio wpływających na różnorodność biologiczną, takich jak grunty ugorowane, elementy krajobrazu, tarasy, strefy buforowe, obszary zalesione i obszary rolno-leśne, lub pośrednio wpływających na różnorodność biologiczną poprzez zmniejszone wykorzystanie środków w gospodarstwie, takich jak obszary objęte międzyplonami i zimową pokrywą zieloną.

Danish

Det miljømæssige fokusområde bør derfor bestå af arealer, der har direkte indvirkning på biodiversitet, f.eks. braklagte arealer, landskabstræk, terrasser, bræmmer, skovklædte arealer og skovlandbrugsarealer, eller som har indirekte indvirkning på biodiversitet gennem en nedsat anvendelse af rå- og hjælpestoffer på landbruget, såsom områder dækket af mellemafgrøder eller plantedække om vinteren.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

„grunty orne” oznaczają grunty uprawiane w celu produkcji roślinnej lub obszary dostępne dla produkcji roślinnej, ale ugorowane, w tym obszary odłogowane zgodnie z art. 22, 23 i 24 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999, art. 39 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 oraz art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, bez względu na to, czy grunty te znajdują się pod uprawą szklarniową lub pod stałym bądź ruchomym przykryciem;

Danish

" agerjord " arealer, der dyrkes med henblik på produktion af afgrøder, eller arealer, der er til rådighed for produktion af afgrøder, men som ligger brak, herunder arealer, der er omfattet af artikel 22, 23 og 24 i forordning (EF) nr. 1257/1999, artikel 39 i forordning (EF) nr. 1698/2005 og artikel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013 uanset om arealerne er arealer i væksthuse eller under fast eller mobilt overdække;

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK