Ask Google

Results for państwtrzecich translation from Polish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Polish

English

Info

Polish

"Przekazywanie danych osobowych do państwtrzecich",

English

"Transfers of personal data to third countries:

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Polish

"Przekazywanie danych osobowych do państwtrzecich",

English

"Transfers of personal data to third countries:

Last Update: 2017-02-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Polish

Poziomyteopartesąnasystemachkontroli właściwych organów kontroli państwtrzecich w²zakresie towarów wywożonych do UE.

English

These levelsrely on the third country CAs’ con-trolsystemforthecommodities exported tothe EU.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

Jeśli są to obywatele państwtrzecich, wymagany będzie ważny paszport oraz – w niektórych przypadkach

English

If they are thirdcountry nationals, a valid passport and, in

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

Unia będzie mogła również przyjąć środki wspierające wysiłki Państw Członkowskich w zakresie integracji osób pochodzących z państwtrzecich.

English

The Union may also adopt measures to support the Member States’ efforts tointegrate the nationals of third countries.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

W tym celu współpracuje z instytucjami lub organami Wspólnoty i właściwymi władzami Państw Członkowskich lub państwtrzecich oraz organizacjami międzynarodowymi.

English

For these purposesit shall cooperate with the Community institutions or bodies and with the competent authorities of the Member States or third countries and with international organizations.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

W²rezul-tacieodnośne wytycznedotycząceogólnej organizacjii²sposobuprowadzeniakontroli przeprowadzanychprzezwłaściweorgany kontroli państwtrzecich niesą niezbędne ani wymagane prawem UE.

English

Consequently, such guidelines onthe general organisation and performance of checks carried out bythird country CAs are not necessary orrequired under EUlegislation.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli PaństwTrzecich pomaga państwom członkowskim w ułatwianiu integracji imigrantów ze społeczeństwami europejskimi.

English

 The European Fund for the Integration of Third-country Nationals helps member states facilitate the integration of immigrants into European societies.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

Ustalono na przykład, że w ² planach Zjednoczonego Królestwa i²Hiszpaniinieokreślono,jakichrodzajówanalitównależyszu-kać w²próbkach pochodzącychz²poszczególnych państwtrzecich.

English

For instance, it was found that the United Kingdom and Spanish plans do notspecify particulartypes ofanalyteto belooked for by third country of origin.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

Ograniczono częstotliwość kontrolifizycznych państwtrzecich w²ramach umów weterynaryj-nychze względuna wiarygodnośćdziałania organów centralnych w²zakresie kontroli konkretnych towarów eksportowanych do UE.

English

Thefrequency of physical checks has been reducedforthirdcountriesunderveter-inary agreements(VAs), because ofthereli-ability ofthe central authorities’ performance on controlsforspecific commodities exportedtothe EU.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

Rozporządzenie(WE)nr882/2004wymaga jedynie od państwtrzecich, by przekazywały Komisjiinformacje o²swoimsystemie kontroli w²odniesieniu dokażdegorodzaju produktu, który zamierzają eksportować do UE.

English

Regulation(EC) No 882/2004 onlyrequires third countriesto providethe Commission withinformationontheircontrolsystem foreachtypeofproductintendedtobe exported to the EU.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

22.Głównymcelemreformybyłoosiągnięcie nowejrównowagi wsektorze produkcjicukru UE poprzez wprowadzenie w życie scenariusza odznaczającego się większą otwartościąrynku wewnętrznego na przywózz państwtrzecich. Osiągnięcietegocelu wymagałoogranicze-nia kwot, a działające nadal przedsiębiorstwa powinny być w stanie prowadzić działalność na rynku charakteryzującym się znacznie niższymi cenamiinstytucjonalnymi.

English

22.The primary objective of the reform was to attain a new balanceforthe EU sugar pro-ducingsectorinascenario marked bya greater openness ofthe domestic market toimportsfromthirdcountries.In order to achievethis objective, a quotareduc-tion wasrequired;remainingcompanies should be able to operatein a market with substantiallylowerinstitutional prices.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

Dla celów niniejszego rozdziału stosuje się następujące definicje: g) w stosownych przypadkach, państw członkowskich i państwtrzecich, których dotyczy nieprawidłowość; a) „podmiot gospodarczy”: każda osoba fizyczna, prawnalub inny podmiot biorący udział we wdrażaniu pomocy z EFR, z wyjątkiem państwa członkowskiego podczas wykonywaniauprawnień władzy publicznej; h) okresu podczas którego lub momentu, w którym popełniono nieprawidłowość; i) władz lub podmiotów krajowych, które sporządziły oficjalne sprawozdanie dotyczące nieprawidłowości oraz władzodpowiedzialnych za podjęcie administracyjnych lub sądowych działań następczych; b) „wstępne ustalenie administracyjne lub sądowe”: wstępna ocena pisemna wykonana przez właściwy podmiot administracyjny lub sądowy, stwierdzająca, na podstawiekonkretnych faktów, istnienie nieprawidłowości, bez uszczerbku dla możliwości późniejszego skorygowania lub wycofaniaw następstwie ustaleń dokonanych w trakcie postępowaniaadministracyjnego lub sądowego; j) daty dokonania wstępnego ustalenia administracyjnegolub sądowego dotyczącego nieprawidłowości; k) tożsamości osób fizycznych i prawnych oraz wszelkichinnych uczestniczących podmiotów, z wyjątkiem przypadkugdy takie informacje nie są istotne do celów zwalczania nieprawidłowości ze względu na charakter danej nieprawidłowości; c) „podejrzenie nadużycia”: nieprawidłowość, która prowadzi do wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym, w celu stwierdzenia zamierzonegodziałania, w szczególności nadużycia określonego w art. 1 ust. 1lit. a) Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich(1); l) całkowitego budżetu i wkładu publicznego zatwierdzonego dla operacji oraz podziału kwoty współfinansowania operacji pomiędzy Wspólnotę a państwo członkowskie; d) „upadłość”: postępowanie upadłościowe określone w art.2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 (2).

English

(b)‘primary administrative or judicial finding’: a first writtenassessment by a competent authority, either administrative orjudicial, concluding on the basis of specific facts that an irregularity has been committed, without prejudice to the possibilitythat this conclusion may subsequently have to be revised orwithdrawn as a result of developments in the course of theadministrative or judicial procedure;

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

Jednakże obywatele państwtrzecich przebywający zgodnie z prawem na terytorium jednego państwaczłonkowskiego przez pięć lat, którzy – po spełnieniu warunków określonych dyrektywą 2003/109/WE – zyskują ustanowiony przez tę dyrektywę„status rezydenta długoterminowego – WE”, mogą przemieszczać się z je -dnego państwa członkowskiego do innego pod pewnymi warunkami, w tymm.in. – o ile jest to wymagane przez dane państwo członkowskie – podwarunkiem poddania się określonym procedurom obowiązującym w danympaństwie.

English

Thirdcountry nationals who are admitted onto the territory of one Member State do nothave the right to move freely to another Member State. However,third-country nationals legally residing in the territory of a Member State forfive years who, upon fulfilment of the conditions prescribed by Directive2003/109/EC acquire a "long-term resident status – EC" laid down by the Directive may move from one Member State to another under certain conditions including, where required by the Member State, an obligation to gothrough certain national procedures.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Polish

Jednakże obywatele państwtrzecich przebywający zgodnie z prawem na terytorium jednego państwaczłonkowskiego przez pięć lat, którzy – po spełnieniu warunków określonych dyrektywą 2003/109/WE – zyskują ustanowiony przez tę dyrektywę„status rezydenta długoterminowego – WE”, mogą przemieszczać się z jednego państwa członkowskiego do innego pod pewnymi warunkami, w tymm.in. – o ile jest to wymagane przez dane państwo członkowskie – podwarunkiem poddania się określonym procedurom obowiązującym w danympaństwie.

English

Thirdcountry nationals who are admitted onto the territory of one Member State do nothave the right to move freely to another Member State. However,third-country nationals legally residing in the territory of a Member State forfive years who, upon fulfilment of the conditions prescribed by Directive2003/109/EC acquire a "long-term resident status – EC" laid down by the Directive may move from one Member State to another under certain conditions including, where required by the Member State, an obligation to gothrough certain national procedures.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Polish

Niektóre obliczają częstość pobierania próbek na podstawieliczby przywożonych przesyłeki/lub charakteru/pochodzenia danego produktu, ewentualniezostawiając weterynarzom w²GPK pewne pole ma-newru.Inne uzależniajączęstość pobierania próbek od wskaźników kontroli bezpośrednich określonych w²przepisach UE, co może skutkować wyjątkowo niskim odsetkiem badańlaboratoryjnych produktówspożywczych pochodzącychz²państwtrzecich,które podpisałyz²UEporozumienie w ² sprawie SPS (środków sanitarnych i ² fitosanitarnych) (np. 0,02 % w²przypadku mięsaz²Nowej Zelandii).

English

Some use a sampling frequency calculated on the number ofimport consignments and/or the nature/origin of the prod-uctconcerned, while perhapsalsoallowingsome discretion to BIP veterinarians. Others tie the samplingfrequency to the physicalcheckingratespecifiedin EUlaw,in whichcasela-boratorytests may be particularlyrare onfoodstuffsfroma thirdcountry with which the EU has signed an SPS (sanitary andphytosanitary measures)agreement(e.g.0,02 %inthe case of meatfrom New Zealand).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

Taka pomoc powinna uwzględniać dodat-kowekosztytransportu doregionów najbardziej oddalonych icenystosowane przy wywozie do państwtrzecich,a w przy-padkuśrodków produkcjirolneji produktów przeznaczonych do przetwórstwa, dodatkowe koszty wynikające zich wyspiar-skiegoi peryferyjnego charakteru.

English

The aid should take account ofthe additionalcosts oftransporttothe outermost regions and export prices to third countries and,in the case of agriculturalinputs or productsfor processing,theadditional costs ofinsularity and an outlyinglocation.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

Wszelkie porównaniakosztówkontroli musiałybyuwzględniaćszerokiespektrum czynników gospodarczych, w²tym dotacje bezpośrednie, wsparcie pośrednie(np. w²formie preferencyjnychstópprocentowych),koszty gruntów,budynków,pasz,pracyoraz wiele innychczynników.Należyrównieżzauwa-żyć, że producenci UE korzystają z²tej sytuacji poprzez pełny dostęp dorynku UE, w²tym do rynku zwierząt żywych, tymczasem producenci z²państwtrzecich mają dostęp dotegorynku tylkow²przypadkuniektórychproduktów, a²zatem w²dużo bardziej ograniczonysposób.

English

Any comparison of costs of controls would have to take into account a widevarietyofeconomicfactors,includ-ing directsubsidies,indirectsupport(e.g. intheform of preferentialinterestrates), the costs ofland, building,feed andlabour and many otherfactors.Itshouldalso be notedthatthe EU producers benefitfrom thissituationinterms ofcomplete access tothe EU marketincludingforlive animals, whilethirdcountries'producers maybe ableto access such market onlyfor certain productsandthereforeina much more limited manner.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

Zalecasię,aby Komisja, w²ramachswoich uprawnień w²zakresie nadzorui²koordynacji, podjęła odpowiednie działania prowadzące do: ο zagwarantowania,abywszystkiepaństwaczłonkowskie miałyte same prawa wywozu do państwtrzecich, z²którymi UE zawarła umowy weterynaryjne; ο dalszyrozwójramprawnychkoniecznychdowdrożenia przepisówpakietuhigienicznegoorazprzedstawieniaich w²skonsolidowanyi²przystępnysposób; ο dalszego rozwoju systemów informatycznych TRACES i²RASFF,takaby wszystkieniezbędnedanebyłydostępne terminowo,abyostrzeżeniabyłyprzekazywaneszybko, a²wszystkie uczestniczące państwa członkowskiereagowały na nie w²podobnysposób; ο opracowaniawytycznychdotyczącychkrajowychplanów monitorowaniai²kontroli, pozwalających wdrożyć wspólną unijnąstrategię kontroli weterynaryjnych dzięki zharmonizowanym opłatom oraz efektywnie działającym GPK, nadzorowanym za pomocą odpowiednich mechanizmówkon-troli wewnętrznej; ο opracowaniawspólnegozestawuwskaźnikówdooceny realizacji„pakietuhigienicznego”orazosiąganychdzięki niemu odpowiednich celów UE; ο dalszegoulepszaniamodeliocenyryzyka,stosowanych przez FVO do analizyryzyka podczas planowaniajego prac kontrolnych oraz poprawy przejrzystościtych modeli; ο podejmowaniaodpowiednichinicjatyw,w²tymw²razie potrzeby działań prawnychi²sądowych, w²celu naprawienia obecnejsytuacji, w²której często przez kilkalat nie podejmuje się działań naprawczych związanych z ² powtarzającymi się ustaleniami i ² zaleceniami kierowanymi do organów państw członkowskich; ο harmonizacjistosowanychprzezpaństwaczłonkowskie zasad uruchamiania ostrzeżeńsanitarnych oraz prowadzenia wynikających z²nich wzmocnionych kontroli.

English

Intheframework ofitssupervisory and coordination compe-tencesitis recommended that the Commission take appropriate action onthefollowing: ο endeavour to ensure that all Member States have the samerightstoexporttothethirdcountries with which veterinary agreements have been concluded bythe EU; ο further development oftheregulatoryframework neces-saryfor theimplementation of the ‘hygiene package’ and its presentationin a consolidated, user-friendly manner; ο furtherdevelopmentofthe TRACES and RASFF information systems so that all the necessary dataareavailable in atimely manner and alerts are quickly communicated andactedupon,insimilar ways,inalltheparticipating countries; ο developmentofguidelinesforthenationalmonitoring and control plans implementing a common EU veterinary checks strategy, with harmonisedfees and effective BIPs checked by appropriateinternal controls; ο developmentofacommonsetofindicatorsforassess-ingtheimplementation ofthe ‘hygiene package’ andits achievement ofthe corresponding EU objectives; ο further improvement of the type and transparency of the risk assessment models used bythe FVOforrisk analysis intheframework ofits audit work planning; ο needtotaketheappropriateinitiatives,includingle-gislative orjudicial actionif necessary,to overcomethe presentsituationunderwhichrecurrentfindingsand recommendationstothe Member States' authoritiesfre-quentlyremain waitingforcorrectiveactionforseveral years; ο harmonisation among Member States of the rules for launching a sanitary alert and for implementing the con-sequentreinforced checks.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK